Cyclogest interakcje ulotka globulki dopochwowe 400 mg 15 szt.

Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

Cyclogest globulki dopochwowe | 400 mg | 15 szt.

od 0 , 00  do 69 , 46

Wybierz odpłatność


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 65+ | Ciąża | Dziecko
Substancja czynna: Progesteronum
Podmiot odpowiedzialny: GEDEON RICHTER POLSKA SP. Z O.O.

Cyclogest cena

69,46Opis produktu Cyclogest

Kiedy stosujemy lek Cyclogest?

Produkt leczniczy Cyclogest jest wskazany do stosowania jako wsparcie fazy lutealnej, jako część programu leczenia niepłodności u kobiet techniką wspomaganego rozrodu (ang. ART- Assisted Reproductive Technology).


Jaki jest skład leku Cyclogest?

Każda globulka zawiera 400 mg progesteronu.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Cyclogest?

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.

Krwawienia z dróg rodnych o nieznanej przyczynie.

Zdiagnozowany nowotwór lub podejrzenie nowotworu hormonazależnego, wrażliwego na progesteron.

Porfiria.

Poronienie zatrzymane lub ciąża pozamaciczna.

Zaburzenia zakrzepowo-zatorowe lub ciężkie zakrzepowe zapalenie żył, zarówno czynne jak i przebyte w przeszłości.

Ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub choroba wątroby.


Cyclogest – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Działania niepożądane występujące u pacjentek otrzymujących leczenie wspomagające fazę lutealną wsparcie w ramach technik wspomaganego rozrodu przedstawione są w poniższej tabeli:

KLASYFIKACJA UKŁADÓW I NARZĄDÓW

Często

≥1/100 do < 1/10

Niezbyt często

≥1/1000 do < 1/100

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

 

rak odbytnicy

Zaburzenia psychiczne

 

zaburzenia nastroju

Zaburzenia układu nerwowego

senność

ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia smaku

Zaburzenia naczyniowe

uderzenia gorąca

krwawienia

Zaburzenia żołądka i jelit

wzdęcia, ból brzucha, zaparcia

biegunka, wymioty, gazy jelitowe, rozstrzeń żołądka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

 

reakcje nadwrażliwości (np. wysypka, świąd), nocne pocenie się

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

 

bóle stawów

Zaburzenia nerek i układu moczowego

 

częstomocz, nietrzymanie moczu

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

ból piersi

krwawienie z pochwy, ból miednicy, nieprawidłowe krwawienia z dróg rodnych, powiększenie jajników, świąd sromu i pochwy

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

zmęczenie

uczucie zimna, uczucie zmian temperatury ciała, świąd w miejscu podania leku, dyskomfort

Badania laboratoryjne

 

wzrost masy ciała

Podobnie jak w przypadku innych produktów dopochwowych może pojawić się wyciek z globulki.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02 222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e‑mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działanie niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.


Cyclogest - dawkowanie leku

Dawkowanie

Dorośli

Jedna globulka 400 mg stosowana dopochwowo dwa razy na dobę, od dnia uwalniania komórek jajowych z jajników. Jeśli ciąża została potwierdzona, stosowanie produktu leczniczego Cyclogest należy kontynuować przez 38 dni od rozpoczęcia terapii.

Dzieci i młodzież

Brak wskazań do stosowania produktu leczniczego Cyclogest u dzieci i młodzieży.

Pacjentki w podeszłym wieku

Nie zebrano danych klinicznych u pacjentek w wieku powyżej 65 lat.

Specjalne grupy pacjentów

Brak doświadczenia w stosowaniu produktu leczniczego Cyclogest u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i nerek.

Sposób podawania

Do podawania dopochwowego.


Cyclogest – jakie środki ostrożności należy zachować?

Należy przerwać stosowanie produktu leczniczego Cyclogest, jeśli istnieje podejrzenie wystąpienia jednego z następujących stanów klinicznych:

zawał mięśnia sercowego, zaburzenia krążenia mózgowego, choroby zakrzepowo-zatorowe żył i tętnic (zakrzepica żył lub zatorowość płucna), zapalenie żył lub zakrzepica siatkówki.

Chociaż ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych jest związane z przyjmowaniem estrogenów, nierozstrzygnięty pozostaje ich związek z progestagenami. W związku z tym, u kobiet z ogólnymi czynnikami ryzyka zdarzeń zakrzepowo-zatorowych, takimi jak zdarzenia zakrzepowo-zatorowe w wywiadzie lub u członków rodziny, stosowanie produktu leczniczego Cyclogest może dodatkowo zwiększać ryzyko wystąpienia tych zdarzeń. W przypadku takich pacjentek należy rozważyć korzyści z podawania produktu leczniczego Cyclogest w stosunku do ryzyka. Należy przy tym wziąć pod uwagę, że sama ciąża wiąże się z podwyższonym ryzykiem wystąpienia zdarzeń zakrzepowo-zatorowych.

Należy dokładnie obserwować pacjentki z depresją stwierdzoną w wywiadzie. Należy rozważyć przerwanie leczenia, jeśli objawy pogorszą się.

Ponieważ progesteron może powodować zatrzymywanie płynów w organizmie, dlatego pacjentki ze schorzeniami, na które może mieć wpływ retencja płynów (np. padaczka, migrena, astma, zaburzenia serca lub nerek) wymagają dokładnej obserwacji.

U niewielkiej liczby pacjentek stosujących złożone leki estrogenowo-progestagenowe obserwowano zmniejszenie tolerancji glukozy. Mechanizm występowania tego zmniejszenia nie jest znany. Z tego powodu należy dokładnie obserwować pacjentki z cukrzycą podczas stosowania terapii progesteronem.

Progesteron jest metabolizowany w wątrobie, w związku z tym należy zachować ostrożność u pacjentek z zaburzeniami czynności wątroby.

Nagłe odstawienie progesteronu może powodować zwiększenie uczucia niepokoju, zmienność nastroju i zwiększoną skłonność do wystąpienia napadów padaczkowych.


Przyjmowanie leku Cyclogest w czasie ciąży

Ciąża

Produkt leczniczego Cyclogest jest wskazany do stosowania tylko w trakcie pierwszego trymestru ciąży jako część leczenia wspomagającego rozród. Istnieją ograniczone i niejednoznaczne dane dotyczące ryzyka wad wrodzonych, w tym zaburzeń płciowych u niemowląt płci męskiej lub żeńskiej, po wewnątrzmacicznej ekspozycji podczas ciąży. Wskaźniki występowania wad wrodzonych, samoistnych poronień i ciąży pozamacicznej obserwowane podczas badań klinicznych były porównywalne ze wskaźnikiem ich występowania w populacji ogólnej, chociaż całkowita ekspozycja jest zbyt niska, aby pozwolić na sformułowanie wniosków.

Karmienie piersią

Progesteron jest wydzielany do mleka ludzkiego w wykrywalnych ilościach, dlatego produkt leczniczy Cyclogest nie powinien być stosowany w okresie karmienia piersią.


Charakterystyka produktu leczniczego Cyclogest

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Cyclogest z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Cyclogest z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.