Cirrus interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 5mg+120mg 14 tabl.

Dostępny w ponad połowie aptek

 

Cirrus tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 5mg+120mg | 14 tabl.


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Cetirizini dihydrochloridum, Pseudoephedri
Podmiot odpowiedzialny: VEDIM SP. Z O.O.Opis produktu Cirrus

Kiedy stosujemy lek Cirrus?

Cirrus jest wskazany w leczeniu objawów sezonowego i całorocznego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, takich jak: przekrwienie błony śluzowej nosa, kichanie, wodnista wydzielina z nosa (katar) oraz świąd nosa i spojówek. Cirrus jest przeznaczony do stosowania w przypadkach, gdy pożądane jest zarówno działanie przeciwalergiczne cetyryzyny dichlorowodorku , jak i zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa działanie pseudoefedryny chlorowodorku.


Jaki jest skład leku Cirrus?

Każda tabletka zawiera 5 mg cetyryzyny dichlorowodorku ( Cetirizini dihydrochloridum ) o natychmiastowym uwalnianiu oraz 120 mg pseudoefedryny chlorowodorku ( Pseudoephedrini hydrochloridum ) o przedłużonym uwalnianiu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletka zawiera 43,23 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz CHPL : punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Cirrus?

Cirrus jest przeciwwskazany u pacjentów z:

- nadwrażliwością na substancje czynne, efedrynę, piperazynę lub jej pochodne, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w CHPL w punkcie 6.1,

- ciężkim nadciśnieniem tętniczym lub ciężką postacią choroby niedokrwiennej serca,

- ciężką niewydolnością nerek,

- niewyrównaną nadczynnością tarczycy,

- ciężkimi zaburzeniami rytmu serca,

- guzem chromochłonnym rdzenia nadnerczy,

- jaskrą lub zwiększonym ciśnieniem śródgałkowym,

- zatrzymaniem moczu,

- udarem mózgu w wywiadzie,

- grupy wysokiego ryzyka wystąpienia udaru krwotocznego mózgu.

Cirrus jest przeciwwskazany u pacjentów stosujących jednocześnie:

- dihydroergotaminę,

- inhibitory monoaminooksydazy ( IMAO ), a także w ciągu dwóch tygodni po przerwaniu leczenia takimi produktami.

Produkt leczniczy Cirrus jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat (patrz CHPL :punkty 4.2 i 4.4).


Cirrus – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Badania kliniczne

W kontrolowanych badaniach klinicznych działania niepożądane, występujące u więcej niż 1% pacjentów przyjmujących cetyryzynę w skojarzeniu z pseudoefedryną, nie różniły się od tych obserwowanych u pacjentów przyjmujących jedynie cetyryzynę lub pseudoefedrynę.

Dane pochodzące z okresu po wprowadzeniu leku do obrotu

Objawy niepożądane wywoływane przez cetyryzynę są związane głównie z hamującym lub paradoksalnie, pobudzającym działaniem na ośrodkowy układ nerwowy, działaniem przeciwcholinergicznym i reakcjami nadwrażliwości (włączając wstrząs anafilaktyczny), podczas gdy objawy niepożądane wywoływane przez pseudoefedrynę są najprawdopodobniej związane z pobudzającym działaniem na ośrodkowy układ nerwowy i zaburzeniami czynności układu sercowonaczyniowego . Opisywano pojedyncze przypadki udaru mózgu i niedokrwiennego zapalenia okrężnicy związane ze stosowaniem pseudoefedryny .

Działania niepożądane opisano zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA , a ich częstość oszacowano na podstawie danych uzyskanych w badaniach klinicznych i (lub) po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu.

Częstość występowania działań niepożądanych uporządkowano w następujący sposób: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100), rzadko (> 1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000) i nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

MedDRA

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

Nieznana

Zaburzenia układu immunologicznego

   

reakcje nadwrażliwości (w tym wstrząs anafilaktyczny)

   

Zaburzenia psychiczne

nerwowość, bezsenność

niepokój, pobudzenie

omamy

zaburzenia psychotyczne

 

Zaburzenia układu nerwowego

zawroty głowy (pochodzenia błędnikowego), zawroty głowy (pochodzenia ośrodkowego), bóle głowy,

senność

 

drgawki, drżenie

zaburzenia smaku, incydenty mózgowo naczyniowe

(udar mózgu)

 

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

Nieznana

Zaburzenia oka

       

zaburzenia akomodacji, niewyraźne widzenie, rozszerzenie źrenic, ból oka, osłabienie widzenia,

światłowstręt

Zaburzenia

tachykardia

 

zaburzenia rytmu

   

serca

   

serca

   

Zaburzenia

   

bladość,

zapaść

 

naczyniowe

   

nadciśnienie tętnicze

krążeniowa

 

Zaburzenia układu oddechowego,

klatki piersiowej

i śródpiersia

       

duszność

Zaburzenia

suchość błony

 

wymioty

niedokrwienne

 

żołądka i jelit

śluzowej jamy ustnej, nudności

   

zapalenie okrężnicy

 

Zaburzenia

   

zaburzenia

   

wątroby i dróg żółciowych

   

czynności wątroby (zwiększenie aktywności aminotransferaz, fosfatazy alkalicznej, gamma-

glutamylotransferazy, zwiększenie

stężenia bilirubiny)

   

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

   

suchość skóry,

wysypka, zwiększona potliwość, pokrzywka

wysypka polekowa, obrzęk naczynioruchowy

ostra,

uogólniona osutka krostkowa

Zaburzenia nerek i dróg

   

dyzuria (bolesne lub utrudnione

   

moczowych

   

oddawanie moczu)

   

Zaburzenia

       

zaburzenia

układu rozrodczego i piersi

       

erekcji

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

astenia

       

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl @urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.


Cirrus - dawkowanie leku

Dawkowanie

Jedna tabletka dwa razy na dobę (rano i wieczorem), w czasie posiłków lub między posiłkami.

Specjalne grupy pacjentów

Zaburzenia czynności nerek

U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek należy zmniejszyć dawkę do jednej tabletki na dobę.

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością wątroby należy zmniejszyć dawkę do jednej tabletki na dobę.

Dzieci i młodzież

Młodzież (osoby w wieku 12 do poniżej 18 lat): jedna tabletka dwa razy na dobę (rano i wieczorem), w czasie posiłków lub między posiłkami.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat: stosowanie produktu jest przeciwwskazane (patrz CHPL : punkty 4.3 i 4.4).

Czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia nie powinien przekraczać okresu występowania objawów i nie powinien być dłuższy niż 2 do 3 tygodni. Po zmniejszeniu nasilenia objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, można kontynuować leczenie samą cetyryzyną, jeśli to konieczne.

Sposób podawania

Tabletki należy połykać w całości, bez rozgryzania i popijać odpowiednią ilością płynu. Tabletek nie wolno przełamywać, żuć ani kruszyć.


Cirrus – jakie środki ostrożności należy zachować?

Ze względu na zawartość pseudoefedryny należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego Cirrus u pacjentów z cukrzycą, nadczynnością tarczycy, nadciśnieniem tętniczym, tachykardią, zaburzeniami rytmu serca, chorobą niedokrwienną serca, umiarkowaną niewydolnością nerek lub niewydolnością wątroby oraz u osób w podeszłym wieku.

Produkt leczniczy Cirrus jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat (patrz CHPL : punkty 4.2 i 4.3), ponieważ połączenia substancji czynnych produktu Cirrus nie badano w tej grupie wiekowej oraz ze względu na zawartość pseudoefedryny .

Należy także zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego u pacjentów przyjmujących:

- leki sympatykomimetyczne, takie jak leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa, zmniejszające łaknienie oraz psychostymulujące, jak np. amfetamina i jej pochodne (nasilenie działania na układ krążenia),

- trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne,

- leki przeciwnadciśnieniowe (osłabienie działania przeciwnadciśnieniowego ) (patrz CHPL : punkt 4.5),

- alkohol lub leki hamujące czynność ośrodkowego układu nerwowego (nasilenie działania hamującego czynność ośrodkowego układu nerwowego oraz pogorszenie sprawności psychofizycznej),

- glikozydy nasercowe, takie jak digoksyna lub digitoksyna (ryzyko zaburzeń rytmu serca).

Należy również zachować ostrożność u pacjentów z chorobami, w których przeciwwskazane jest stosowanie leków cholinolitycznych , np. rozrost gruczołu krokowego lub utrudnione opróżnianie pęcherza moczowego.

Szczególną ostrożność należy także zachować u pacjentów z czynnikami ryzyka udaru krwotocznego mózgu (takimi jak jednoczesne stosowanie leków zwężających naczynia krwionośne (np. bromokryptyny, pergolidu , lizurydu , kabergoliny , ergotaminy) lub jakiegokolwiek innego leku zmniejszającego przekrwienie błony śluzowej (np. fenylopropanolaminy , fenylefryny , efedryny), podawanego doustnie lub donosowo ), ponieważ skurcz naczyń krwionośnych i wzrost ciśnienia tętniczego zwiększają ryzyko udaru krwotocznego mózgu.

W związku z naczyniozwężającym działaniem pseudoefedryny zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów z ryzykiem występowania stanów nadkrzepliwości , na przykład w przebiegu chorób zapalnych jelit.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, którzy przyjmują jednocześnie niesteroidowe leki przeciwzapalne ( NLPZ ), ponieważ zarówno NLPZ , jak i pseudoefedryna mogą zwiększać ciśnienie tętnicze.

Stwierdzano przypadki nadużywania pseudoefedryny , podobnie jak w przypadku innych substancji działających pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy.

Produkt leczniczy zawiera laktozę jednowodną. Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp ) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.


Przyjmowanie leku Cirrus w czasie ciąży

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania produktu Cirrus u kobiet w okresie ciąży. Nie należy stosować produktu Cirrus w okresie ciąży.

Stosowanie pseudoefedryny w pierwszym trymestrze ciąży wiąże się ze zwiększeniem częstości wrodzonego wytrzewienia (wada rozwojowa powłok jamy brzusznej z przemieszczeniem jelit na zewnątrz jamy brzusznej) oraz artrezji jelita cienkiego (wrodzona niedrożność jelita cienkiego). Ze względu na naczyniozwężające działanie pseudoefedryny nie należy jej stosować w trzecim trymestrze ciąży, ponieważ może to wywoływać zmniejszenie przepływu w krążeniu macicznołożyskowym.

Dane otrzymane z ograniczonej liczby zastosowań cetyryzyny w okresie ciąży nie wskazują na niepożądane działanie cetyryzyny na przebieg ciąży lub stan zdrowia płodu i noworodka. Brak wystarczających danych z badań na zwierzętach dotyczących wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka i płodu, przebieg porodu i rozwój pourodzeniowy (patrz CHPL : punkt 5.3).

Karmienie piersią

Cetyryzyna i pseudoefedryna przenikają do mleka matki. Dlatego produktu Cirrus nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Płodność

Badanie na szczurach nie wykazało wpływu na płodność po podaniu doustnym dawki 160 mg/kg mc . ( cetyryzyny w dawce 6,4 mg/kg mc . oraz pseudoefedryny w dawce 153,6 mg/kg mc .), co odpowiadało 2- do 3-krotnie większej ogólnoustrojowej ekspozycji na cetyryzynę niż po podaniu dawek terapeutycznych u ludzi.

Brak danych dotyczących wpływu na płodność u ludzi.


Charakterystyka produktu leczniczego Cirrus

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Cirrus z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Cirrus z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania Cirrus


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.