Dostępny w ponad połowie aptek

 

Calcium Dobesilate Hasco tabletki | 500 mg | 30 tabl.


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Calcii dobesilas monohydricum
Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.Ulotka produktu

Ulotka wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.

1/3

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Calcium Dobesilate Hasco

500 mg, tabletki

Calcii dobesilas monohydricum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Calcium Dobesilate Hasco i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Calcium Dobesilate Hasco

3. Jak stosować lek Calcium Dobesilate Hasco

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Calcium Dobesilate Hasco

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Calcium Dobesilate Hasco i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku jest wapnia dobezylan jednowodny, który usprawnia krążenie żylne i działa ochronnie na naczynia krwionośne. Zmniejsza przepuszczalność ich ścian oraz nadmierną lepkość krwi i osocza.

Wskazania do stosowania

Kliniczne objawy przewlekłej niewydolności żylnej kończyn dolnych: ból, kurcze, parestezje (drętwienie, mrowienie), obrzęk, zmiany skórne na tle zastoju krwi.

Nieproliferacyjna retinopatia cukrzycowa (uszkodzenie naczyń krwionośnych siatkówki oka w przebiegu cukrzycy).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Calcium Dobesilate Hasco

Kiedy nie stosować leku Calcium Dobesilate Hasco:

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną (wapnia dobezylan jednowodny) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie

6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Calcium Dobesilate Hasco należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarka.

Należy ostrożnie stosować lek, jeśli u pacjenta występuje choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, z nawracającym zapaleniem błony śluzowej żołądka lub niewydolność nerek.

Lek Calcium Dobesilate Hasco a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Calcium Dobesilate Hasco z jedzeniem i piciem

2/3

Lek należy stosować po posiłkach w celu uniknięcia lub ograniczenia objawów niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku w pierwszym trymestrze ciąży. Lek może być stosowany w okresie ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym ryzykiem dla płodu.

Karmienie piersią

Lek nie powinien być stosowany podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Calcium Dobesilate Hasco zawiera laktozę

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Calcium Dobesilate Hasco

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli

Dawkowanie powinno być ustalane indywidualnie w zależności od stopnia zaawansowania choroby.

Leczenie może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy w zależności od wskazań. Lek należy stosować po posiłkach.

Niewydolność żylna: 500 mg do 1000 mg (1 do 2 tabletek) na dobę.

Nieproliferacyjna retinopatia cukrzycowa: 1000 mg do 1500 mg (2 do 3 tabletek) na dobę.

Lek stosuje się doustnie.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Calcium Dobesilate Hasco

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Nie są znane objawy przedawkowania leku.

Pominięcie przyjęcia dawki leku Calcium Dobesilate Hasco

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Wymienione działania niepożądane na ogół przemijają samoistnie po zaprzestaniu leczenia.

Rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów): nudności, biegunka, odczyny skórne, bóle stawów.

3/3

Bardzo rzadko (mniej niż u 1 na 10 000 pacjentów): agranulocytoza - ostry stan, który może objawiać się wysoką gorączką, zakażeniami w obrębie jamy ustnej, bólem gardła, zmianami zapalnymi w obrębie odbytu i narządów płciowych.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów lub innych objawów zakażenia, należy natychmiast odstawić lek i zwrócić się do lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Aleje Jerozolimskie 181C, 02 - 222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Calcium Dobesilate Hasco

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Calcium Dobesilate Hasco - Substancją czynną leku jest wapnia dobezylan jednowodny (Calcii dobesilas monohydricum).

1 tabletka zawiera 500 mg wapnia dobezylanu jednowodnego. - Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna, talk, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.

Jak wygląda lek Calcium Dobesilate Hasco i co zawiera opakowanie

Tabletki niepowlekane, obustronnie owalne, wypukłe, gładkie, jednolite, białe i bez zapachu.

Jedno opakowanie leku zawiera 2 blistry po 15 tabletek, umieszczone w pudełku tekturowym.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca „PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku tel.: (22) 742 00 22 e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:


Charakterystyka produktu leczniczego Calcium Dobesilate Hasco

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Calcium Dobesilate Hasco z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Calcium Dobesilate Hasco z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania Calcium Dobesilate Hasco


Grupy

  • Leki stosowane w leczeniu żylaków i hemoroidów

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.