Anastrozol Bluefish interakcje ulotka tabletki powlekane 1 mg 28 tabl.

Trudno dostępny w aptekach

 

Anastrozol Bluefish tabletki powlekane | 1 mg | 28 tabl.

od 0 , 00  do 51 , 06

Wybierz odpłatność


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę | refundowany
Substancja czynna: Anastrozolum
Podmiot odpowiedzialny: BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB

Anastrozol Bluefish cena

51,06Opis produktu Anastrozol Bluefish

Kiedy stosujemy lek Anastrozol Bluefish?

Produkt Anastrozol Bluefish jest wskazany:

- W leczeniu zaawansowanego raka piersi u kobiet po menopauzie, u których stwierdzono w guzie obecność receptora estrogenowego.


Jaki jest skład leku Anastrozol Bluefish?

Każda tabletka zawiera 1 mg anastrozolu. 

Substancje pomocnicze: każda tabletka zawiera 93 mg laktozy jednowodnej. 


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Anastrozol Bluefish?

Produkt Anastrozol Bluefish jest przeciwwskazany:

- u kobiet w ciąży lub karmiących piersią,

- nadwrażliwość na anastrozol lub którąkolwiek substancję pomocniczą.


Anastrozol Bluefish – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Poniższa tabela przedstawia działania niepożądane zgłaszane z badań klinicznych badań po wprowadzeniu do obrotu lub raportów spontanicznych. Jeżeli nie podano inaczej, wyszczególnione kategorie częstości występowania zostały skalkulowane z działań niepożądanych zaobserwowanych w dużym badaniu 3. fazy [ATAC], prowadzonym u 9 366 pacjentek po menopauzie z operacyjnym rakiem piersi, leczonych uzupełniająco przez 5 lat (anastrozol, tamoksyfen w monoterapii lub stosowane jednocześnie).

Wymienione poniżej działania niepożądane są uporządkowane zgodnie z klasyfikacją układów i narządów (ang. System Organ Class – SOC) i częstością zdefiniowaną jako: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100, < 1/10), niezbyt często (≥1/1 000, < 1/100), rzadko (≥1/10 000, < 1/1 000), bardzo rzadko (≤1/10 000). Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były: bóle głowy, uderzenia gorąca, nudności, pokrzywka, bóle i sztywność stawów, zapalenie stawów, osłabienie.

Tabela 1 Działania niepożądane według klasyfikacji układów i narządów (SOC) oraz częstości Działania niepożądane według SOC i częstości

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania 

 

Często 

Anoreksja, hipercholesterolemia. 

Niezbyt często

Hiperkalcemia (z lub bez zwiększenia stężenia hormonu przytarczyc)

Zaburzenia układu nerwowego 

Bardzo często 

Ból głowy. 

Często 

Senność, zespół cieśni nadgarstka*. 

Zaburzenia naczyniowe 

Bardzo często 

Uderzenia gorąca. 

Zaburzenia żołądka i jelit 

Bardzo często 

Nudności. 

Często 

Biegunka, wymioty 

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych 

Często 

Zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej, aminotransferazy alaninowej (AlAT) i aminotransferazy asparaginowej (AspAT) w surowicy. 

Niezbyt często 

Zwiększenie aktywności gammaglutamylotransferazy (gamma-GT) i stężenia bilirubiny w surowicy, zapalenie wątroby. 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej 

Bardzo często 

Wysypka. 

Często 

Ścieńczenie i przerzedzenie włosów, reakcje alergiczne 

Niezbyt często 

Pokrzywka 

Rzadko 

Rumień wielopostaciowy, reakcje anafilaktoidalne, zapalenie naczyń skórnych, w tym przypadki plamicy Henocha-Schönleina**. 

Bardzo rzadko 

Zespół Stevensa-Johnsona, obrzęk naczynioruchowy. 

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej 

Bardzo często 

Bóle i sztywność stawów, zapalenie stawów, osteoporoza. 

Często 

Bóle kości Ból mięśni

Niezbyt często 

Palec trzaskający 

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Często 

Suchość pochwy, krwawienia z pochwy***

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często 

Osłabienie. 

* Przypadki zespołu cieśni nadgarstka zgłaszane były w większej liczbie u pacjentek stosujących anastrozol w trakcie badań klinicznych niż u tych zażywających tamoksyfen. Jednak większość tych przypadków jest zgłaszana u pacjentek posiadających predyspozycje do tego schorzenia. ** Zapalenie naczyń skórnych i przypadki plamicy Henocha-Schönleina nie były obserwowane u pacjentek w badaniu ATAC, dlatego częstość tego zdarzenia można określić jako “rzadko” (≥0,01% i < 0,1%) w oparciu o najmniej korzystną wartość estymacji punktowej.

*** Krwawienia z pochwy obserwowano często, zwykle u pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi, podczas pierwszych kilku tygodni po zmianie terapii z hormonalnej na terapię anastrozolem. Jeśli krwawienie się przedłuża należy rozważyć zmianę leczenia.

W tabeli poniżej przedstawiono częstość występowania wstępnie określonych działań niepożądanych dla mediany okresu obserwacji 68 miesięcy w badaniu ATAC, niezależnie od przyczyn, zgłaszanych u pacjentek otrzymujących leczenie w badaniu klinicznym i do 14 dni po zaprzestaniu leczenia w badaniu klinicznym.

Tabela 2. Określone działania niepożądane w badaniu ATAC

Działania niepożądane

Anastrozol (N=3092)

Tamoksyfen (N=3094)

Uderzenia gorąca

1104 (35,7%)

1264 (40,9%)

Bóle i sztywność stawów

1100 (35,6%)

911 (29,4%)

Zaburzenia nastroju

597 (19,3%)

554 (17,9%)

Zmęczenie/osłabienie

575 (18,6%)

544 (17,6%)

Nudności i wymioty 

393 (12,7%)

384 (12,4%)

Złamania kości 

315 (10,2%)

209 (6,8%)

Złamania kręgów, szyjki kości udowej lub nadgarstka 

133 (4,3%)

91 (2,9%)

Złamania nadgarstka 

67 (2,2%)

50 (1,6%)

Złamania kręgów 

43 (1,4%)

22 (0,7%)

Złamania szyjki kości udowej 

28 (0,9%)

26 (0,8%)

Zaćma 

182 (5,9%)

213 (6,9%)

Krwawienia z pochwy 

167 (5,4%)

317 (10,2%)

Choroba niedokrwienna sercowo-naczyniowa 

127 (4,1%)

104 (3,4%)

Dławica piersiowa 

71 (2,3%)

51 (1,6%)

Zawał mięśnia sercowego 

37 (1,2%)

34 (1,1%)

Zaburzenia dotyczące tętnic wieńcowych 

25 (0,8%)

23 (0,7%)

Niedokrwienie mięśnia sercowego 

22 (0,7%)

14 (0,5%)

Wydzielina z pochwy 

109 (3,5%)

408 (13,2%)

Wszelkie zdarzenia zakrzepowo-zatorowe żył 

87 (2,8%)

140 (4,5%)

Zakrzepica żył głębokich włącznie z zatorowością płucną 

48 (1,6%)

74 (2,4%)

Zdarzenia niedokrwienne mózgowonaczyniowe 

62 (2,0%)

88 (2,8%)

Rak endometrium 

4 (0,2%)

13 (0,6%)

Dla mediany okresu obserwacji 68 miesięcy, w grupie anastrozolu i w grupie tamoksyfenu wskaźniki złamań wynosiły odpowiednio 22 na 1000 pacjento-lat i 15 na 1000 pacjento-lat. Obserwowany wskaźnik złamań w grupie anastrozolu jest podobny do wskaźnika zgłaszanego u pacjentek po menopauzie, w populacjach o podobnym rozkładzie grup wiekowych. Częstość występowania osteoporozy wynosiła 10,5% u pacjentek leczonych anastrozolem oraz 7,3% u pacjentek leczonych tamoksyfenem.

Nie ma danych potwierdzających, że wskaźniki złamań i osteoporozy obserwowane w przeprowadzonym badaniu odzwierciedlają ochronne działanie tamoksyfenu, swoiste działanie anastrozolu, czy też oba wymienione działania. 

 


Anastrozol Bluefish - dawkowanie leku

Dawkowanie

Zalecana dawka produktu Anastrozol Bluefish u pacjentek dorosłych, w tym w podeszłym wieku, to jedna tabletka 1 mg raz na dobę. 

Szczególne grupy pacjentów

Dzieci i młodzież

Anastrozol Bluefish nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży ze względu na niewystarczające dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Zaburzenia czynności nerek

Nie jest zalecana zmiana dawkowania u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek. W przypadku stosowania u pacjentek z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, podczas podawania produktu Anastrozol Bluefish należy zachować ostrożność.

Zaburzenia czynności wątroby

Nie jest zalecana zmiana dawkowania u pacjentów z łagodną chorobą wątroby. Zaleca się zachowanie ostrożności w przypadku stosowania u pacjentek z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Sposób podawania

Anastrozol jest przeznaczony do stosowania doustnego.


Anastrozol Bluefish – jakie środki ostrożności należy zachować?

Ogólne

Anastrozol nie powinien być stosowany u pacjentek przed menopauzą. W przypadku wątpliwości dotyczących stanu hormonalnego pacjentek należy wykonać oznaczenie stężenia hormonów: hormonu luteinizującego [LH], hormonu stymulującego wydzielanie folikuliny [FSH] i estradiolu w celu potwierdzenia menopauzy. Nie ma danych dotyczących jednoczesnego stosowania z analogami LHRH.

Należy unikać jednoczesnego stosowania tamoksyfenu lub leków zawierających estrogeny z anastrozolem, ponieważ zmniejsza to jego działanie farmakologiczne.

Wpływ na wysycenie mineralne kości

Anastrozol powoduje zmniejszenie zawartości estrogenów we krwi i może powodować zmniejszenie wysycenia mineralnego kości. Dlatego u niektórych pacjentek może zwiększyć się ryzyko złamań kości.

Kobiety z rozpoznaną osteoporozą lub ryzykiem wystąpienia osteoporozy powinny mieć wykonane badanie densytometryczne kości przed rozpoczęciem leczenia. Badanie to należy regularnie powtarzać podczas leczenia. Jeżeli istnieją wskazania, należy rozpocząć leczenie lub profilaktykę osteoporozy i regularnie monitorować ich skuteczność. Należy rozważyć zastosowanie leków specjalistycznych, np. bisfosfonianów, które mogą zahamować utratę minerałów spowodowaną stosowaniem anastrozolu u pacjentek po menopauzie.

Pacjentki z zaburzeniami czynności wątroby

Anastrozol nie był badany u pacjentek z rakiem piersi, z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. U pacjentek z niewydolnością wątroby może się zwiększyć ekspozycja na anastrozol; podczas stosowania anastrozolu u pacjentek z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby należy zachować ostrożność. Leczenie powinno być oparte na ocenie korzyści i ryzyka u każdej pacjentki.

Pacjentki z zaburzeniami czynności nerek

Anastrozol nie był badany u pacjentek z rakiem piersi, z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek. U pacjentek z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek nie zwiększa się ekspozycja na anastrozol (GRF< 30ml/min.); u pacjentek z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek należy anastrozol stosować ostrożnie.

Dzieci i młodzież

Anastrozol nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży ze względu na niewystarczające dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania i skuteczności w tej grupie pacjentów.

Anastrozol nie powinien być stosowany u chłopców z niedoborem hormonu wzrostu w połączeniu z terapią hormonem wzrostu. W głównym badaniu klinicznym, nie wykazano skuteczności i nie ustalono bezpieczeństwa stosowania (patrz punkt 5.1). Ponieważ anastrozol zmniejsza stężenie estradiolu, anastrozolu nie wolno stosować u dziewcząt z niedoborem hormonu wzrostu, jako uzupełnienia leczenia hormonem wzrostu. Długoterminowe dane dotyczące bezpieczeństwa u dzieci i młodzieży są niedostępne. 

Nadwrażliwość na laktozę

Ten produkt leczniczy zawiera laktozę. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego leku.


Przyjmowanie leku Anastrozol Bluefish w czasie ciąży

Ciąża

Nie ma danych dotyczących stosowania anastrozolu u kobiet w ciąży. Badania przeprowadzone u zwierząt wykazały toksyczny wpływ na rozród. Anastrozol jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży.

Laktacja

Nie ma danych na temat stosowania anastrozolu w okresie karmienia piersią. Anastrozol jest przeciwwskazany u kobiet karmiących piersią.

Płodność

Wpływ stosowania anastrozolu na płodność ludzi nie był badany. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję.


Zamienniki leku Anastrozol Bluefish

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 5 zamienników.

Atrozol interakcje ulotka tabletki powlekane 1 mg 28 tabl.

Atrozol

tabletki powlekane | 1 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

55,07 zł


Anastrozol Teva interakcje ulotka tabletki powlekane 1 mg 28 tabl.

Anastrozol Teva

tabletki powlekane | 1 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

58,15 zł


Apo-Nastrol interakcje ulotka tabletki powlekane 1 mg 28 tabl.

Apo-Nastrol

tabletki powlekane | 1 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

59,60 zł


Egistrozol interakcje ulotka tabletki powlekane 1 mg 28 tabl. | 2 blist.po 14 szt.

Egistrozol

tabletki powlekane | 1 mg | 28 tabl. | 2 blist.po 14 szt.

lek na receptę | refundowany


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

59,62 zł


Arimidex interakcje ulotka tabletki powlekane 1 mg 28 tabl. | 2 blist.po 14 szt.

Arimidex

tabletki powlekane | 1 mg | 28 tabl. | 2 blist.po 14 szt.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

63,03 zł


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Leki hormonalne stosowane w terapii przeciwnowotworowej

    W tej kategorii znajdziesz leki hormonalne, które znalazły swoje zastosowanie w leczeniu nowotworów.

https://ktomalek.pl/blog

Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.