Brak informacji o dostępności produktu

 

Venter tabletki | 1 g | 50 tabl.


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Sucralfatum
Podmiot odpowiedzialny: KRKA D.D. NOVO MESTOOpis produktu Venter

Kiedy stosujemy lek Venter?

Produkt leczniczy Venter przeznaczony jest do stosowania w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy.


Jaki jest skład leku Venter?

Każda tabletka zawiera 1 g sukralfatu (Sucralfatum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Venter?

Nadwrażliwość na sukralfat lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.


Venter – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Działania niepożądane są zazwyczaj łagodne i rzadko wymagają zaprzestania leczenia.

Działania niepożądane mogące pojawić się podczas leczenia sukralfatem zostały sklasyfikowane według częstości występowania: - Bardzo często: ≥ 1/10,

- Często: ≥ 1/100, < 1/10,

- Niezbyt często: ≥ 1/1000, < 1/100,

- Rzadko: ≥ 1/10 000, < 1/1000,

- Bardzo rzadko: < 1/10 000, w tym pojedyncze przypadki.

-

W każdej grupie działania niepożądane przedstawione są w kolejności malejącego stopnia ciężkości dolegliwości.

Częstość działań niepożądanych przedstawiono w odniesieniu do poszczególnych układów:

Zaburzenia układu nerwowego

- niezbyt często: bóle głowy, zawroty głowy, senność

U pacjentów z niewydolnością nerek może nastąpić zwiększenie stężenia glinu w tkankach. Istnieje możliwość toksycznego działania glinu (encefalopatia).

Zaburzenia żołądka i jelit

- często: zaparcia

- niezbyt często: biegunka, wymioty, nudności, wzdęcia, suchość w jamie ustnej

- rzadko: bezoary(patrz punkt 4.4)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

- bardzo rzadko: wysypka, pokrzywka, świąd

-

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

- rzadko: ból w dolnej części pleców

Jeśli wystąpią ciężkie działania niepożądane należy zaprzestać podawania produktu leczniczego.


Venter - dawkowanie leku

Produkt leczniczy Venter należy przyjmować na pusty żołądek, półgodziny do godziny przed posiłkiem. Tabletki można popijać płynem lub rozpuścić w pół szklanki wody i wypić.

Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy

Należy przyjmować 1 g sukralfatu cztery razy na dobę: 1 tabletka przed każdym głównym posiłkiem

(śniadanie, obiad, kolacja) oraz 1 tabletka bezpośrednio przed pójściem spać.

Produkt leczniczy Venter można również przyjmować w dawce 2 g (2 tabletki) dwa razy na dobę.

Wygojenie wrzodu zazwyczaj następuje w okresie 4 do 6 tygodni leczenia. W razie konieczności, można przedłużyć podawanie leku, jednak leczenie nie powinno trwać dłużej niż 12 tygodni. Produkt leczniczy Venter powinien być stosowany przez okres co najmniej 4 do 8 tygodni lub do momentu potwierdzenia wyleczenia wrzodu w badaniach.

Pacjenci z niewydolnością nerek

U pacjentów z niewydolnością nerek modyfikacja dawki sukralfatu nie jest wymagana. Istnieje ryzyko kumulacji glinu u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek lub u chorych dializowanych (patrz punkt 4.4).

Dzieci i młodzież

Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania i skuteczności preparatu Venter u dzieci w wieku do 14 lat.

Aktualne dane przedstawiono w punkcie 5.1.


Venter – jakie środki ostrożności należy zachować?

Niewielka ilość glinu znajdującego się w sukralfacie ulega absorpcji z przewodu pokarmowego. U zdrowych osób ulega ona eliminacji z moczem, jednak u osób z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek może nastąpić odkładanie się glinu w organizmie. Ryzyko takiej kumulacji wzrasta podczas równoczesnego podawania innych leków zawierających glin (niektóre leki zobojętniające kwas solny). Skumulowany w organizmie glin może mieć działanie toksyczne.

Nie zaleca się podawania sukralfatu dzieciom w wieku poniżej 4 lat z powodu braku doświadczeń klinicznych w tej grupie wiekowej.

Notowano powstawaanie bezoarów po podaniu sukralfatu głównie u ciężko chorych pacjentów w oddziałach intensywnej terapii. U większości pacjentów (w tym u noworodków, u których sukralfat nie jest zalecany) wystepowały choroby, które mogą predysponować do powstania bezoarów (np. opóźnione opróżnianie żołądka z powodu przyjmowania innych leków, zabiegów chirurgicznych lub chorób, które zmniejszają ruchliwość), albo byli odżywiani za pomocą zgłębnika dojelitowego.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania produktu Venter u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 14 lat z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności.


Przyjmowanie leku Venter w czasie ciąży

Brak danych klinicznych na temat stosowania sukralfatu u kobiet w ciąży. Badania prowadzone na zwierzętach nie wykazują bezpośrednich lub pośrednich szkodliwych skutków działania sukralfatu na przebieg ciąży, rozwój płodu, poród czy rozwój poporodowy (patrz punkt 5.3).

Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego Venter u kobiet w ciąży. Sukralfat może być przyjmowany w okresie ciąży, jeśli korzystny wpływ na zdrowie matki usprawiedliwia potencjalne ryzyko dla dziecka.

Nie wiadomo czy sukralfat przenika do mleka matki; dlatego też zalecana jest ostrożność podczas stosowania leku w czasie karmienia piersią.


Charakterystyka produktu leczniczego Venter

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Venter z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje Venter z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja istotna

Dotyczy leków
Venter

Na etapie wchłaniania może dochodzić do interakcji sukralfatu z pokarmem. Ze względu na możliwość wiązania się sukralfatu z białkami pokarmowymi oraz zwiększania biodostępności indukowanej pokarmem zaleca się podawanie sukralfatu na 1 godzinę przed posiłkiem lub 2 godziny po posiłku.


Grupy

  • Leki zobojętniajace sok żołądkowy, przeciwko wzdęciom i wiatropędne

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.