Panzol interakcje ulotka tabletki dojelitowe 0,02 g 28 tabl. | 2 blist.po 14 szt.

Dostępny w ponad połowie aptek

 

Panzol tabletki dojelitowe | 0,02 g | 28 tabl. | 2 blist.po 14 szt.

od 0 , 00  do 9 , 97

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany
Substancja czynna: Pantoprazolum
Podmiot odpowiedzialny: AUROVITAS PHARMA POLSKA SP.Z O.O.

Panzol cena

9,97

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Panzol?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Panzol

Kiedy stosujemy lek Panzol?

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i powyżej Objawowa postać choroby refluksowej przełyku.

Długotrwałe leczenie i zapobieganie nawrotom refluksowego zapalenia przełyku.

Dorośli

Zapobieganie owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy wywołanym stosowaniem nieselektywnych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) u pacjentów z grupy zwiększonego ryzyka, wymagających długotrwałego stosowania NLPZ (patrz punkt 4.4).Jaki jest skład leku Panzol?

Każda tabletka zawiera 20 mg pantoprazolu (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego).

Substancje pomocnicze:

Każda tabletka zawiera 38,425 mg maltitolu.

Każda tabletka zawiera 0,345 miligramów lecytyny sojowej (patrz punkt 4.4). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Panzol?

Nadwrażliwość na substancję czynną, podstawione benzoimidazole, lecytynę sojową lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.


Panzol – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

U około 5% pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane (ang. adverse drug reactions, ADRs). Najczęściej zgłaszane działania niepożądane, występujące u około 1% pacjentów to biegunka i ból głowy.

W poniższej tabeli objawy niepożądane zostały uszeregowane zgodnie z następującą klasyfikacją częstości:

Bardzo często (≥1/10); często (> 1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100); rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Dla wszystkich działań niepożądanych zgłoszonych po wprowadzeniu produktu do obrotu, nie jest możliwe zastosowanie klasyfikacji częstości, dlatego ich częstość jest oznaczona jako „nie znana".

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Tabela nr 1. Objawy niepożądane związane ze stosowaniem pantoprazolu zgłoszone w badaniach klinicznych i po wprowadzeniu do obrotu

\ Częstość \ występowania

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

Nie znana

Klasyfikacja układów i \ narządów \

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Małopłytkowość; Leukopenia

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość (w tym reakcje anafilaktyczne i wstrząs anafilaktyczny)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Hiperlipidemie i zwiększone stężenie lipidów (triglicerydy, cholesterol); Zmiany masy ciała

Hiponatremia Hipomagnezemia (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia psychiczne

Zaburzenia snu

Depresja (i wszystkie agrawacje)

Dezorientacja (i wszystkie agrawacje)

Omamy, Splątanie (szczególnie u pacjentów predysponowanych, jak również nasilenie tych objawów w przypadku ich wcześniejszego występowania)

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy; Zawroty głowy

Zaburzenia oka

Zaburzenia widzenia / niewyraźne widzenie

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunka; Nudności / wymioty; Uczucie pełności w jamie brzusznej i wzdęcia;

Zaparcia; Suchość w jamie ustnej; Ból i dyskomfort w nadbrzuszu

Zaburzenia

Zwiększona

Zwiększenie

Uszkodzenia

wątroby i dróg żółciowych

aktywność

enzymów

wątrobowych

(aminotransferaz,

Y-GT)

stężenia bilirubiny

komórek wątroby; Żółtaczka: Niewydolność komórek wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka skórna/ Wyprysk/ Wykwity skórne; Świąd

Pokrzywka; Obrzęk

naczynioruchow

y

Zespół Stevens-Johnsona; Zespół Lyella; Rumień wielopostaciowy; Nadwrażliwość na światło

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Złamanie kości biodrowej, kości nadgarstka lub kręgosłupa (patrz punkt 4.4)

Bóle stawów; Bóle mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Śródmiąższowe zapalenie nerek

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

Osłabienie, zmęczenie i złe samopoczucie

Podwyższenie

temperatury

ciała;

Obrzęki

obwodowe

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania wymienionego wzałączniku V.


Panzol – dawkowanie leku

Sposób podawania

Tabletek nie należy żuć ani rozgryzać, należy je przyjmować 1 godzinę przed posiłkiem, połykając w całości i popijając wodą.

Dawkowanie

Zalecane dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i powyżej

Objawowa postać choroby refluksowej przełyku

Zalecana dawka doustna produktu Panzol to 1 tabletka 20 mg raz na dobę. Objawy ustępują zwykle po 2-4 tygodniach leczenia. Jeśli działanie nie jest wystarczające, ustąpienie objawów następuje zazwyczaj w ciągu kolejnych 4 tygodni. Po ustąpieniu objawów, objawy nawracające można kontrolować stosując 1 tabletkę Panzol raz na dobę w razie potrzeby („na żądanie"). W przypadku niemożności opanowania objawów przy dawkowaniu w razie potrzeby (na „żądanie") można rozważyć ponowne stosowanie produktu w sposób ciągły.

Długotrwałe leczenie i zapobieganie nawrotom refluksowego zapalenia przełyku. W długotrwałym leczeniu zaleca się 1 tabletkę Panzol 20 mg raz na dobę jako dawkę podtrzymującą. Jeśli wystąpi nawrót choroby, dawkę tę można zwiększyć do 40 mg pantoprazolu na dobę. W tym przypadku zalecane jest stosowanie produktu Panzol 40 mg. Po wyleczeniu nawrotu dawkę można zmniejszyć ponownie do 20 mg pantoprazolu na dobę.

Dorośli

Zapobieganie owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy wywołanym stosowaniem nieselektywnych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) u pacjentów z grupy zwiększonego ryzyka, wymagających długotrwałego stosowania NLPZ. Zalecana dawka to 1 tabletka produktu Panzol 20 mg raz na dobę.

Szczególne grupy pacjentów

Dzieci w wieku poniżej 12 lat

Produkt Panzol nie jest zalecany u dzieci w wieku poniżej 12 lat, ze względu na ograniczoną liczbę danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania w tej grupie wiekowej.

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby nie należy stosować dawki dobowej większej niż 20 mg pantoprazolu (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie ma konieczności modyfikacji dawkowania.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku nie ma konieczności modyfikacji dawkowania.


Panzol – jakie środki ostrożności należy zachować?

Hipomagnezemia

U pacjentów leczonych inhibitorami pompy protonowej, jak pantoprazol przez co najmniej 3 miesiące (w większości przypadków przez rok) zgłaszano ciężką hipomagnezemię. Mogą występować ciężkie objawy hipomagnezemii, takie jak zmęczenie, tężyczka, majaczenie, zawroty głowy oraz arytmie komorowe, jednakże mogą one rozpocząć się niepostrzeżenie i pozostać niezauważone. U większości pacjentów hipomagnezemia zmniejszyła się po uzupełnieniu niedoborów magnezu i zaprzestaniu leczenia inhibitorami pompy protonowej.

U pacjentów, u których u których przypuszcza się, że leczenie będzie długotrwałe lub którzy przyjmują inhibitor pompy protonowej z digoksyną lub lekami mogącymi powodować hipomagnezemię (na przykład diuretyki), należy rozważyć pomiar stężenia magnezu we krwi przed rozpoczęciem leczenia inhibitorami pompy protonowej oraz okresowe pomiary w trakcie leczenia.

Ryzyko wystąpienia złamań

Inhibitory pompy protonowej, szczególnie stosowane w dużych dawkach i przez długi czas (dłużej niż 1 rok) mogą nieznacznie zwiększać ryzyko złamań kości biodrowej, kości nadgarstka i kręgosłupa, szczególnie u osób w podeszłym wieku lub w obecności innych czynników ryzyka. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że inhibitory pompy protonowej mogą zwiększać całkowite ryzyko wystąpienia złamań o 10 - 40%,. Może być to również spowodowane innymi czynnikami ryzyka. Pacjenci, u których występuje ryzyko osteoporozy powinni mieć zapewnioną opiekę zgodnie z obowiązującymi wytycznymi klinicznymi i przyjmować odpowiednią dawkę witaminy D i wapnia.

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, w okresie leczenia pantoprazolem, zwłaszcza w przypadku długotrwałego stosowania produktu, należy regularnie kontrolować aktywność enzymów wątrobowych. W przypadku zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych należy przerwać leczenie (patrz punkt 4.2).

Równoczesne podawanie z NLPZ

Stosowanie produktu Panzol w zapobieganiu powstawania owrzodzeń żołądka i dwunastnicy u pacjentów leczonych nieselektywnymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) należy ograniczyć do pacjentów, u których konieczne jest kontynuowanie leczenia NLPZ i występuje u nich zwiększone ryzyko powstania zaburzeń żołądkowo-jelitowych. Zwiększone ryzyko wystąpienia zaburzeń żołądkowo-jelitowych powinno być określone zgodnie z indywidualnymi czynnikami ryzyka, m.in. podeszłym wiekiem (powyżej 65 lat), owrzodzeniem żołądka lub dwunastnicy, krwawieniami z przewodu pokarmowego w wywiadzie.

Wystąpienie objawów alarmowych

W przypadku wystąpienia objawów alarmowych (takich jak znaczna niezamierzona utrata wagi, nawracające wymioty, dysfagia, krwawe wymioty, niedokrwistość, smołowate stolce) oraz przy podejrzeniu lub stwierdzeniu owrzodzeń żołądka, należy wykluczyć ich podłoże nowotworowe, gdyż leczenie pantoprazolem może złagodzić objawy choroby nowotworowej i opóźnić jej rozpoznanie.

Należy rozważyć dalsze badania w przypadku pacjentów, u których objawy choroby utrzymują się pomimo odpowiedniego leczenia.

Równoczesne podawanie z atazanawirem

Równoczesne podawanie atazanawiru z inhibitorami pompy protonowej nie jest zalecane (patrz punkt 4.5). Jeśli podawanie atazanawiru z inhibitorem pompy protonowej ocenia się jako konieczne, zaleca się dokładną kliniczną kontrolę (np. miano wirusa) w połączeniu z zwiększeniem dawki atazanwiru do 400 mg i rytonawirem w dawce 100 mg. Nie należy stosować dawki dobowej większej niż 20 mg pantoprazolu.

Wpływ na wchłanianie witaminy B12

Pantoprazol, tak jak i inne leki hamujące wydzielanie kwasu solnego, może zmniejszać wchłanianie witaminy Bi2(cyjanokobalaminy). Jest to spowodowane niedoborem kwasu solnego w soku żołądkowym lub bezkwaśnością soku żołądkowego. Należy to uwzględnić w trakcie długotrwałego

leczenia pacjentów z niedoborem witaminy B12oraz obciążonych czynnikami ryzyka zaburzonego jej wchłaniania lub jeśli wystąpią objawy kliniczne.

Długotrwała terapia

Podczas długotrwałej terapii, szczególnie gdy leczenie trwa ponad rok, pacjenci powinni być objęci regularnym nadzorem lekarza.

Zakażenia przewodu pokarmowego spowodowane przez bakterie

Przypuszcza sie, że pantoprazol, tak jak i inne inhibitory pompy protonowej (ang. PPIs), może zwiększać ilość bakterii naturalnie obecnych w górnym odcinku przewodu pokarmowego. Stosowanie produktu Panzol może prowadzić do nieznacznie większego ryzyka zakażeń przewodu pokarmowego wywołanych przez bakterie, takie jak Salmonella i Campylobacter.

Produkt leczniczy Panzol zawiera maltitol. Pacjenci z rzadko występującymi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy nie powinni przyjmować produktu Panzol.

Produkt leczniczy zawiera lecytynę sojową. Nie stosować u pacjentów z nadwrażliwością na orzeszki ziemne lub soję (patrz punkt 4.3).


Przyjmowanie leku Panzol w czasie ciąży

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania pantoprazolu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane. Produktu Panzol nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

W badaniach na zwierzętach stwierdzono przenikanie pantoprazolu do mleka. Stwierdzono przenikanie pantoprazolu do mleka kobiet. Dlatego też, decyzję czy kontynuować/przerwać karmienie piersią lub kontynuować/przerwać stosowanie produktu Panzol należy podjąć biorąc pod uwagę korzyści dla dziecka wynikające z karmienia piersią oraz korzyści dla kobiety wynikające z leczenia produktem Panzol.


Zamienniki leku Panzol

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 17 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 4,13 zł.

Pamyl 20 mg interakcje ulotka tabletki dojelitowe 0,02 g 28 tabl.

Pamyl 20 mg

tabletki dojelitowe | 0,02 g | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

5,84 zł


Pantoprazol Vitama interakcje ulotka tabletki dojelitowe 0,02 g 28 tabl.

Pantoprazol Vitama

tabletki dojelitowe | 0,02 g | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

5,84 zł


Pantoprazole Bluefish interakcje ulotka tabletki dojelitowe 0,02 g 28 tabl.

Pantoprazole Bluefish

tabletki dojelitowe | 0,02 g | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

6,23 zł


Ozzion interakcje ulotka tabletki dojelitowe 0,02 g 28 tabl.

Ozzion

tabletki dojelitowe | 0,02 g | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

6,46 zł


Pantoprazole Genoptim interakcje ulotka tabletki dojelitowe 0,02 g 28 tabl.

Pantoprazole Genoptim

tabletki dojelitowe | 0,02 g | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

6,46 zł


Panrazol interakcje ulotka tabletki dojelitowe 0,02 g 28 tabl.

Panrazol

tabletki dojelitowe | 0,02 g | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

6,91 zł


Gerdin 20 mg interakcje ulotka tabletki dojelitowe 0,02 g 28 tabl.

Gerdin 20 mg

tabletki dojelitowe | 0,02 g | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

6,93 zł


Panprazox interakcje ulotka tabletki dojelitowe 0,02 g 28 tabl.

Panprazox

tabletki dojelitowe | 0,02 g | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

6,96 zł


Gastrostad interakcje ulotka tabletki dojelitowe 0,02 g 28 tabl.

Gastrostad

tabletki dojelitowe | 0,02 g | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

7,87 zł


Noacid interakcje ulotka tabletki dojelitowe 0,02 g 28 tabl.

Noacid

tabletki dojelitowe | 0,02 g | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

8,16 zł


Pantoprazol Krka interakcje ulotka tabletki dojelitowe 0,02 g 28 tabl.

Pantoprazol Krka

tabletki dojelitowe | 0,02 g | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

8,49 zł


Ranloc interakcje ulotka tabletki dojelitowe 0,02 g 28 tabl.

Ranloc

tabletki dojelitowe | 0,02 g | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

8,90 zł


Nolpaza 20 interakcje ulotka tabletki dojelitowe 0,02 g 28 tabl.

Nolpaza 20

tabletki dojelitowe | 0,02 g | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

9,57 zł


Contracid interakcje ulotka tabletki dojelitowe 0,02 g 28 tabl.

Contracid

tabletki dojelitowe | 0,02 g | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

9,74 zł


Controloc 20 interakcje ulotka tabletki dojelitowe 0,02 g 28 tabl.

Controloc 20

tabletki dojelitowe | 0,02 g | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

9,86 zł


IPP 20 interakcje ulotka tabletki dojelitowe 0,02 g 28 tabl.

IPP 20

tabletki dojelitowe | 0,02 g | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

10,08 zł


Anesteloc 20 mg interakcje ulotka tabletki dojelitowe 0,02 g 28 tabl.

Anesteloc 20 mg

tabletki dojelitowe | 0,02 g | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

11,09 zł


Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.