Dostępny w ponad połowie aptek

 

Nolpaza 40 tabletki dojelitowe | 40 mg | 56 tabl. | 4 blist.po 14 szt.

od 0 , 00  do 33 , 44

Wybierz odpłatność


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko
Substancja czynna: Pantoprazolum
Podmiot odpowiedzialny: KRKA D.D. NOVO MESTO

Nolpaza 40 cena

33,44Ten produkt występuje w więcej niż jednym opakowaniu. Wybraliśmy ten z najobszerniejszym opisem.
Aby wybrać opis innego opakowania tego produktu, kliknij tutaj.


Opis produktu Nolpaza 40

Kiedy stosujemy lek Nolpaza 40?

W celu złagodzenia objawów oraz do krótkotrwałego leczenia chorób żołądkowo-jelitowych, które wymagają zmniejszenia wydzielania kwasu:

- choroba wrzodowa dwunastnicy

- choroba wrzodowa żołądka

- umiarkowane i ciężkie refluksowe zapalenie przełyku

- eradykacja Helicobacter pylori w skojarzeniu z antybiotykoterapią u pacjentów z chorobą wrzodową

- zespół Zollingera-Ellisona oraz inne stany chorobowe związane z nadmiernym wydzielaniem kwasu.


Jaki jest skład leku Nolpaza 40?

Każda tabletka dojelitowa zawiera 40 mg pantoprazolu (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego).

Substancja pomocnicza: każda tabletka dojelitowa zawiera 36 mg sorbitolu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Nolpaza 40?

Nadwrażliwość na pantoprazol lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego.

Pantoprazol podobnie jak inne inhibitory pompy protonowej nie powinien być podawany z atazanawirem (patrz punkt 4.5).


Nolpaza 40 – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Często > = 1/100 do < 1/10 Niezbyt często > = 1/1000 do < = 1/100 Rzadko > = 1/10 000 do < = 1/1000

Bardzo rzadko < 1/10 000, w tym pojedyncze przypadki.

Częstość występowania

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

Układ narząd

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Leukopenia, małopłytkowość

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje

anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny

Zaburzenia psychiczne

Depresja, omamy, dezorientacja i splątanie szczególnie u pacjentów wrażliwych, jak również

nasilenie tych objawów w przypadku ich wcześniejszego występowania

Zaburzenia układu nerwowego

Bóle głowy

Zawroty głowy,

zaburzenia

widzenia

(zamazane

widzenie)

Zaburzenia żołądka i jelit

Bóle nadbrzusza, biegunka, zaparcia, wzdęcia

Nudności, wymioty

Suchość w jamie ustnej

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Ciężkie uszkodzenie komórek wątroby prowadzące do żółtaczki

z niewydolnością lub bez niewydolności wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Reakcje alergiczne, takie jak świąd i wysypka skórna

Pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, ciężkie reakcje skórne, takie jak zespół Stevens-Johnsona, rumień

wielopostaciowy, zespół Lyella, nadwrażliwość na światło

Zaburzenie mięśniowo-szkieletowe, i tkanki łącznej

Bóle stawów

Bóle mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Śródmiąższowe zapalenie nerek

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Obrzęki obwodowe ustępujące po zakończeniu leczenia

Badania diagnostyczne

Zwiększona aktywność enzymów wątrobowych (aminotransferazy, y-glutamylotransferazy), zwiększone stężenie triglicerydów, podwyższona temperatura ciała


Nolpaza 40 - dawkowanie leku

Zalecane dawkowanie:

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i starsza:

Umiarkowane i ciężkie refluksowe zapalenie przełyku:

1 tabletka produktu leczniczego Nolpaza 40 mg na dobę. Wyleczenie refluksowego zapalenia przełyku następuje zazwyczaj w ciągu 4 tygodni. Jeżeli okres ten jest niewystarczający, wyleczenie następuje zwykle w ciągu kolejnych czterech tygodni.

Dorośli:

Choroba wrzodowa dwunastnicy:

1 tabletka dojelitowa produktu leczniczego Nolpaza 40 mg na dobę. Owrzodzenia dwunastnicy zwykle goją się w ciągu 2 tygodni. Jeżeli 2-tygodniowy okres leczenia jest niewystarczający,

wygojenie zmian uzyskane zostanie prawie we wszystkich przypadkach w ciągu kolejnych dwóch tygodni.

Choroba wrzodowa żołądka:

1 tabletka produktu leczniczego Nolpaza 40 mg na dobę. Zazwyczaj okres leczenia choroby wrzodowej żołądka wynosi cztery tygodnie. Jeżeli okres ten jest niewystarczający, wyleczenie zwykle następuje w ciągu kolejnych czterech tygodni.

Eradykacja Helicobacter pylori (H. pylori):

Zalecaną dawką jest 1 tabletka produktu leczniczego Nolpaza 40 mg przyjmowana dwa razy na dobę w skojarzeniu z jednym z trzech następujących schematów leczenia:

a) amoksycylina 1 g dwa razy na dobę + klarytromycyna 500 mg dwa razy na dobę,

b) klarytromycyna 250-500 mg dwa razy dobę + metronidazol 400-500 mg dwa razy dobę,

c) amoksycylina 1 g dwa razy na dobę + metronidazol 400-500 mg dwa razy dobę.

Drugą tabletkę pantoprazolu należy przyjąć przed wieczornym posiłkiem. W większości przypadków terapia skojarzona powinna być stosowana przez 7 dni, ale czasami nawet do 14 dni. Należy brać pod uwagę oficjalne miejscowe wytyczne (np. krajowe zalecenia) dotyczące oporności bakteryjnej oraz doboru leków przeciwbakteryjnych.

Zespół Zollingera-Ellisona oraz inne stany chorobowe przebiegające z nadmiernym wydzielaniem kwasu:

W leczeniu zespołu Zollingera-Ellisona oraz innych schorzeń przebiegających z nadmiernym wydzielaniem kwasu, dawka początkowa wynosi 80 mg na dobę (2 tabletki dojelitowe produktu leczniczego Nolpaza 40 mg). Następnie, dawkowanie można zwiększyć lub zmniejszyć w zależności od potrzeby wykorzystując pomiary wydzielania kwasu żołądkowego jako miarodajny wskaźnik. W przypadku dawek większych niż 80 mg na dobę, dawkę taką należy podzielić i podawać dwa razy na dobę. Przejściowe zwiększenie dawki powyżej 160 mg pantoprazolu jest możliwe, ale nie powinno być stosowane dłużej niż jest to konieczne do odpowiedniej kontroli wydzielania kwasu. Czas trwania leczenia w przypadku zespołu Zollingera-Ellisona i innych schorzeń przebiegających z nadmiernym wydzielaniem kwasu nie jest ograniczony i powinien być dostosowany do potrzeb klinicznych.

Osoby w podeszłym wieku:

Nie należy stosować dawki dobowej większej niż 40 mg pantoprazolu, z wyjątkiem eradykacji H. pylori, gdzie pacjenci w podeszłym wieku powinni otrzymywać standardową dawkę pantoprazolu (2 x 40 mg/dobę) podczas jednego tygodnia leczenia.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek:

Nie należy stosować dawki dobowej większej niż 40 mg pantoprazolu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Z tego powodu, leczenie skojarzone w celu eradykacji H. pylori nie jest odpowiednie u tych pacjentów.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby:

Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby powinni stosować 40 mg pantoprazolu co drugi dzień (patrz punkt 4.4). U tych pacjentów, należy kontrolować aktywność enzymów wątrobowych podczas leczenia. Jeżeli dojdzie do wzrostu poziomu enzymów, należy zaprzestać leczenia pantoprazolem. Z tego powodu, leczenie skojarzone w celu eradykacji H. pylori nie jest odpowiednie u tych pacjentów.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat:

Produkt leczniczy Nolpaza nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat z powodu ograniczonych danych w tej grupie wiekowej pacjentów.

Ogólne zalecenia:

Tabletek dojelitowych produktu leczniczego Nolpaza 40 mg nie należy żuć ani kruszyć. Tabletki dojelitowe należy połknąć w całości popijając wodą, przed lub w czasie śniadania.


Nolpaza 40 – jakie środki ostrożności należy zachować?

W przypadku pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby należy stosować 40 mg pantoprazolu co drugi dzień. U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby należy regularnie kontrolować aktywność enzymów wątrobowych podczas leczenia pantoprazolem, w szczególności podczas długotrwałego stosowania leku. W przypadku zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych, leczenie należy przerwać (patrz punkt 4.2).

Pantoprazol 40 mg nie jest przeznaczony do leczenia łagodnych dolegliwości żołądkowo-jelitowych, takich jak czynnościowa niestrawność.

W terapii skojarzonej należy brać pod uwagę również informacje zawarte w Charakterystyce Produktu Leczniczego jednocześnie stosowanych leków.

Zmniejszona kwaśność soku żołądkowego z jakichkolwiek powodów - w tym inhibitorów pompy protonowej - zwiększa liczbę bakterii żołądkowych normalnie obecnych w przewodzie pokarmowym. Leczenie preparatami zmniejszającymi kwaśność może prowadzić do niewielkiego wzrostu ryzyka zakażeń żołądkowo-jelitowych, takich jak Salmonella i Campylobacter.

U pacjentów z zespołem Zollingera-Ellisona i innymi schorzeniami przebiegającymi z nadmiernym wydzielaniem kwasu wymagającymi długotrwałego leczenia, pantoprazol, podobnie jak wszystkie leki hamujące wydzielanie kwasu, może zmniejszać wchłanianie witaminy B12 (cyjanokobalaminy) w następstwie hipo- lub achlorhydrii. Należy brać to pod uwagę u pacjentów ze zmniejszonymi zapasami organizmu lub czynnikami ryzyka zmniejszenia wchłaniania witaminy B12 w przypadku długotrwałego leczenia.

Przed leczeniem należy wykluczyć chorobę nowotworową przełyku lub żołądka, jako, że leczenie pantoprazolem może łagodzić objawy chorób nowotworowych, a tym samym opóźniać ich rozpoznanie.

Pacjentów, którzy nie zareagowali na leczenie po 4 tygodniach należy poddać ponownym badaniom.

Produkt leczniczy Nolpaza zawiera sorbitol. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy nie powinni stosować tego produktu leczniczego.


Przyjmowanie leku Nolpaza 40 w czasie ciąży

Ciąża

Doświadczenie kliniczne u kobiet w ciąży jest ograniczone. Doświadczenie z lekami z grupy inhibitorów pompy protonowej jako klasą leków nie wskazuje na zwiększone ryzyko rozwoju dużych wrodzonych zniekształceń.

W badaniach dotyczących rozmnażania zwierząt, zaobserwowano niewielkie działanie uszkadzające płód (patrz punkt 5.3).

Należy zatem zachować ostrożność podczas przepisywania tego leku kobietom ciężarnym.

Karmienie piersią

Brak danych dotyczących przenikania pantoprazolu do mleka. W okresie karmienia piersią, tabletki pantoprazolu powinny być stosowane wyłącznie w sytuacji, kiedy uważa się, że korzyści dla matki są większe niż potencjalne ryzyko dla płodu lub dziecka.


Charakterystyka produktu leczniczego Nolpaza 40

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Zamienniki leku Nolpaza 40

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 3 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 11,66 zł.

Nolpaza 40 interakcje ulotka tabletki dojelitowe 40 mg 56 tabl.

Nolpaza 40

tabletki dojelitowe | 40 mg | 56 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

21,78 zł


Pantoprazole Genoptim interakcje ulotka tabletki dojelitowe 40 mg 56 tabl.

Pantoprazole Genoptim

tabletki dojelitowe | 40 mg | 56 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

22,03 zł


Ozzion interakcje ulotka tabletki dojelitowe 40 mg 56 tabl.

Ozzion

tabletki dojelitowe | 40 mg | 56 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

26,33 zł


Interakcje Nolpaza 40 z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje Nolpaza 40 z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania Nolpaza 40


Grupy

  • Leki zobojętniajace sok żołądkowy, przeciwko wzdęciom i wiatropędne

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.