Nolicin interakcje ulotka tabletki powlekane 400 mg 10 tabl.

Brak informacji o dostępności produktu

 

Nolicin tabletki powlekane | 400 mg | 10 tabl.


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Norfloxacinum
Podmiot odpowiedzialny: KRKA D.D. NOVO MESTOOpis produktu Nolicin

Kiedy stosujemy lek Nolicin?

Produkt leczniczy Nolicin stosuje się w leczeniu następujących zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na norfloksacynę:

- powikłane lub niepowikłane, ostre lub przewlekłe zakażenia górnych i dolnych dróg moczowych obejmujące: zapalenie pęcherza, zapalenie miedniczek nerkowych, przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego, zakażenie dróg moczowych związane z chirurgicznymi zabiegami urologicznymi, pęcherz neurogenny lub kamica nerkowa.

Należy sprawdzić, jeżeli jest to możliwe, wrażliwość drobnoustroju, wywołującego zakażenie, na norfloksacynę. Jednakże terapię norfloksacyną można rozpocząć jeszcze przed otrzymaniem wyników testu wrażliwości.


Jaki jest skład leku Nolicin?

1 tabletka powlekana zawiera 400 mg norfloksacyny (Norfloxacinum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Nolicin?

Nadwrażliwość na norfloksacynę, inne składniki produktu leczniczego lub inne leki z grupy chinolonów.

Produktu leczniczego Nolicin nie należy podawać dzieciom i młodzieży w okresie rozwoju. Nie należy stosować produktu leczniczego Nolicin u kobiet w ciąży i karmiących piersią.


Nolicin – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Częstość występowania działań niepożądanych wymienionych poniżej określono następująco:

Bardzo często (> 1/10)

Często (> 1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100)

Rzadko (> 1/10000 do < 1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10000), w tym pojedyncze przypadki Działania niepożądane związane ze stosowaniem norfloksacyny:

Badania diagnostyczne:

Niezbyt często: zwiększona aktywność aminotransferaz, zasadowej fosfatazy, dehydrogenazy mleczanowej (LDH)

Rzadko: zwiększone stężenie mocznika i kreatyniny w surowicy, zmniejszona wartość hematokrytu

Zaburzenia serca:

Bardzo rzadko: w czasie leczenia niektórymi chinlolonami, w tym norfloksacyną, może bardzo rzadko dojść do wydłużenie odstępu QT i arytmii komorowych (w tym typu torsade depointes)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Niezbyt często: eozynofilia i leukopenia

Bardzo rzadko: niedokrwistość hemolityczna, czasami związana z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej

Zburzenia układu nerwowego:

Niezbyt często: ból głowy, zawroty głowy, depresja Rzadko: zmęczenie

Bardzo rzadko: senność, dezorientacja, niepokój (zwł. ruchowy), pobudliwość, strach, omamy, szum w uszach

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często: mdłości

Niezbyt często: anoreksja, biegunka

Bardzo rzadko: rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Bardzo rzadko: częściowe lub całkowite zerwanie ścięgien (szczególnie w połączeniu z innymi szkodliwymi czynnikami), zaostrzenie objawów myasthenia gravis

Zaburzenia układu immunologicznego:

Bardzo rzadko: reakcje alergiczne (pokrzywka, wysypka, świąd, anafilaksja), ciężkie alergiczne reakcje skórne


Nolicin - dawkowanie leku

Tabletki należy połykać, popijając szklanką wody przynajmniej 1 godzinę przed lub 2 godziny po posiłku lub po przyjęciu pokarmu mlecznego.

W ciągu 2 godzin od zażycia norfloksayny nie należy przyjmować preparatów wielowitaminowych, suplementów minerałów (np. żelaza, cynku, glinu lub magnezu), leków zobojętniających sok żołądkowy zawierających magnez lub glin, sukralfatu lub didanozyny.

Należy sprawdzić, jeżeli jest to możliwe, wrażliwość drobnoustroju, wywołującego chorobę, na norfloksacynę. Jednakże terapię norfloksacyną można rozpocząć jeszcze przed otrzymaniem wyników testu wrażliwości.

Wskazania

Dawkowanie

Czas trwania leczenia

Niepowikłane zakażenia dolnych dróg moczowych (np. zapalenie miedniczek nerkowych)

400 mg dwa razy na dobę

3 dni

Zakażenia dróg moczowych

400 mg dwa razy na dobę

7 do 10 dni

Przewlekłe, powracające zakażenia dróg moczowych*

400 mg dwa razy na dobę

do 12 tygodni

* jeżeli w ciągu pierwszych 4 tygodni leczenie przyniosło odpowiedni efekt terapeutyczny, można zmniejszyć dawkę produktu leczniczego Nolicin.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Norfloksacyna może być stosowana u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. U pacjentów z klirensem kreatyniny mniejszym niż 30 ml/ min/ 1,73 m2, niewymagających hemodializy, średni okres półtrwania norfloksacyny w surowicy wynosił w przybliżeniu 8 godzin. Badania kliniczne wykazały brak różnic w średnim okresie półtrwania norfloksacyny u pacjentów z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/ min/1,73 m2w porównaniu do pacjentów z klirensem kreatyniny 10-30 ml/min/1,73 m2. W związku tym, w tej grupie pacjentów zalecana dawka norfloksacyny wynosi 400 mg raz na dobę. Przy takiej dawce stężenie norfloksacyny w odpowiednich tkankach i płynach ustrojowych przekracza wartości MIC (najmniejsze stężenie leku hamujące wzrost drobnoustrojów) określone dla większości drobnoustrojów wrażliwych na tę substancję czynną.

Dawkowanie u pacjentów w wieku podeszłym

Badania farmakokinetyczne nie wykazały znaczących zmian w farmakokinetyce norfloksacyny u pacjentów w wieku podeszłym w porównaniu do pacjentów młodszych, z wyjątkiem nieznacznego wydłużenia średniego okresu półtrwania. U pacjentów w wieku podeszłym z prawidłową czynnością nerek nie ma konieczności dostosowania dawki. Ograniczone badania kliniczne wykazały, że norfloksacyna jest dobrze tolerowana.


Nolicin – jakie środki ostrożności należy zachować?

U pacjentów z zaburzeniami czynności ośrodkowego układu nerwowego (zwłaszcza z padaczką i innymi stanami, mogącymi wywoływać drgawki), produkt leczniczy Nolicin należy podawać ostrożnie.

W przypadku wystąpienia ciężkiej i długotrwałej biegunki w trakcie lub po leczeniu norfloksacyną lub innymi chinolonami należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego (zagrażające życiu, potencjalnie kończące się zgonem). W tym przypadku należy niezwłocznie przerwać leczenie norfloksacyną i wdrożyć odpowiednie leczenie. Leki hamujące perystaltykę jelit są przeciwwskazane.

Wykazano, że norfloksacyna, podobnie jak i inne chinolony wywołuje reakcje o typie fotowrażliwości. W czasie leczenia pacjent powinien unikać nadmiernego narażenia na światło słoneczne lub promieniowanie ultrafioletowe. W przypadku wystąpienia nadwrażliwości na światło, należy przerwać leczenie.

Należy dbać o prawidłowe nawodnienie pacjenta. U pacjentów z niewydolnością nerek należy odpowiednio zmniejszyć dawkę norfloksacyny.

W piśmiennictwie donoszono o pojedynczych przypadkach zapalenia, a nawet częściowego lub całkowitego zerwania ścięgien (zwłaszcza ścięgna Achillesa) w czasie leczenia chinolonami. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów w wieku podeszłym i pacjentów leczonych jednocześnie kortykosteroidami. Zaleca się przerwanie leczenia w przypadku wystąpienia bólów ścięgien lub pierwszych objawów zapalenia ścięgien. W czasie leczenia i bezpośrednio po jego zakończeniu pacjent powinien unikać nadmiernego wysiłku fizycznego.

Chinlolony, w tym również norfloksacyna, mogą spowodować nasilenie objawów miastenii (Myasthenia gravis), co może wywołać zagrażającą życiu niewydolność mięśni oddechowych. Produkt leczniczy Nolicin należy podawać ostrożnie u pacjentów z miastenią (patrz punkt 4.8).

U pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, zarówno w postaci utajonej jaki i czynnej, przyjmujących chinoliny, w tym norfloksacynę, bardzo rzadko odnotowywano występowanie reakcji hemolitycznych (patrz punkt 4.8).

Bardzo rzadko stosowanie niektórych leków z grupy chinolonów może powodować wydłużenie odstępu QT w obrazie EKG. Bardzo rzadko obserwowano również występowanie arytmii (włącznie z niezwykle rzadkimi przypadkami zaburzeń rytmu serca typu torsade de pointes). Podobnie jak w przypadku innych leków powodujących wydłużenie odstępu QT, należy zachować ostrożność przy podawaniu produktu leczniczego Nolicin pacjentom z hipokaliemią, znaczną bradykardią lub przyjmujących leki przeciwarytmiczne klasy Ia lub klasy III. Należy zachować ostrożność stosując niektóre chinlolony, w tym norfloksacynę, u pacjentów przyjmujących cyzapryd, erytromycynę, leki przeciwpsychotyczne, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne lub u pacjentów z wydłużeniem odstępu QT oraz pacjentów z wydłużeniem odstępu QT w wywiadzie.

Barwnik azowy (E 110) może powodować reakcje nadwrażliwości, z astmą oskrzelową włącznie. Reakcje nadwrażliwości są częstsze u osób nadwrażliwych na kwas acetylosalicylowy.


Przyjmowanie leku Nolicin w czasie ciąży

Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego lub mutagennego norfloksacyny. Po zastosowaniu dużych dawek leku u ciężarnych samic królików obserwowano toksyczne działanie norfloksacyny na płód, wtórne do toksycznego działania norfloksacyny na matkę. U małp cynomolgus obserwowano wczesne poronienia bez występowania działania teratogennego. Znaczenie tych badań dla ludzi nie jest jasne.

Bezpieczeństwo stosowania norfloksacyny w czasie ciąży nie zostało zbadane. Jednakże badania na zwierzętach wykazały, że norfloksacyna, podobnie jak i inne chinoliny, powoduje uszkodzenie tkanki chrzęstnej u niedojrzałych osobników. Z tego względu nie należy stosować produktu leczniczego Nolicin w okresie ciąży.

Nie wiadomo czy norfloksacyna przenika do mleka ludzkiego, dlatego też nie należy stosować produktu leczniczego Nolicin w okresie karmienia piersią.


Charakterystyka produktu leczniczego Nolicin

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Nolicin z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Nolicin z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja bardzo istotna

Dotyczy leków
Nolicin

Nabiał (jony wapniowe)

Zawarte w nabiale jony wapnia zmniejszają wchłanianie leku, poprzez tworzenie się trudno rozpuszczalnych lub nierozpuszczalnych kompleksów. Stężenie norfloksacyny we krwi może się obniżyć o około 50%, co prowadzi do zmniejszenia lub braku efektu terapeutycznego. W czasie przyjmowania leku należy ograniczyć spożycie produktów mlecznych. Podanie leku powinno nastąpić przynajmniej godzinę przed posiłkiem zawierającym nabiał lub dwie godziny po posiłku.

Interakcja bardzo istotna

Dotyczy leków
Nolicin

Inne

Tworzenie trudno rozpuszczalnych lub nierozpuszczalnych kompleksów norfloksacyny z jonami żelaza zawartymi w produktach takich jak np.: zielona sałata, szpinak, wątroba, cielęcina, może spowodować zmniejszenie lub brak efektu terapeutycznego. Należy ograniczyć spożycie produktów zawierających dużo żelaza. Podanie leku powinno nastąpić przynajmniej godzinę przed posiłkiem zawierającym sałatę, szpinak, wątróbkę itp. lub dwie godziny po posiłku. Przyjmowanie leku w połączeniu z produktami zawierającymi kofeinę może powodować kumulację kofeiny w organizmie. Należy ograniczyć spożycie kofeiny zawartej m.in. w kawie i napojach energetycznych.


Inne opakowania Nolicin


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.