Aplikacja Visimed

Bezdotykowa recepta pozwala na realizację recepty bez chodzenia z wydrukami, bez konieczności dyktowania (w maseczce to szczególnie niewygodne) na głos w aptece PESEL i PIN recepty - dyskretnie, no chyba, że wolisz żeby wszyscy stojący w kolejce poznali Twój PESEL?

Trudno dostępny w aptekach

 

Luxfen krople do oczu | 2 mg/ml | 5 ml | butelka

od 0 , 00  do 29 , 31

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 75+
Substancja czynna: Brimonidini tartras
Podmiot odpowiedzialny: PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.

Luxfen cena

29,31

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Luxfen?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Luxfen

Kiedy stosujemy lek Luxfen?

Obniżenie podwyższonego ciśnienia śródgałkowego (CŚG) u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem przesączania lub nadciśnieniem ocznym.

? W monoterapii u pacjentów, u których miejscowe stosowanie β-adrenolityków jest przeciwwskazane.

? W leczeniu skojarzonym z innymi lekami obniżającymi CŚG, jeżeli redukcja ciśnienia z użyciem tych leków jest niewystarczająca (patrz punkt 5.1).Jaki jest skład leku Luxfen?

1 ml roztworu zawiera 2 mg winianu brymonidyny, co odpowiada 1,3 mg brymonidyny (Brimonidini tartras).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 0,05 mg/ml benzalkoniowy chlorek.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Luxfen?

- nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

- u noworodków i niemowląt (patrz punkt 4.8);

- u pacjentów leczonych inhibitorami monoaminooksydazy (MAO), oraz lekami przeciwdepresyjnymi wpływającymi na przewodnictwo noradrenergiczne (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i mianseryna).


Luxfen – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Najczęstsze działania niepożądane, występujące u 22 do 25% chorych, obejmują suchość jamy ustnej, przekrwienie gałki ocznej, oraz uczucie pieczenia/kłucia oczu. Działanie te mają zwykle charakter przemijający i nie wymagają przerwania leczenia.

Objawy reakcji alergicznych ze strony oczu występowały u 12,7% osób uczestniczących w badaniach klinicznych (będąc przyczyną przerwania uczestnictwa w badaniu u 11,5% pacjentów). Reakcje te w większości przypadków występowały między 3. i 9. miesiącem leczenia.

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Częstość występowania działań niepożądanych uszeregowana jest na podstawie następującej klasyfikacji:

Bardzo często (≥ 1/10); Często (≥ 1/100 do < 1/10); Niezbyt często (≥ 1/1 000 do < 1/100); Rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1 000); Bardzo rzadko (< 1/10 000); Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia serca

Niezbyt często: - palpitacja/arytmia (w tym bradykardia i tachykardia)

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często: - ból głowy, senność

Często: - zawroty głowy, zaburzenia smaku

Bardzo rzadko: - omdlenie

Zaburzenia oka

Bardzo często: - podrażnienie gałek ocznych, (przekrwienie, pieczenie i kłucie, świąd, uczucie ciała obcego, pęcherzyki spojówkowe)

- zamglone widzenie

- alergiczne zapalenie powiek, alergiczne zapalenie powiek i spojówek,

alergiczne zapalenie spojówek, oczne reakcje alergiczne, grudkowe zapalenie spojówek

Często: - miejscowe podrażnienie (obrzęk i przekrwienie powiek, zapalenie brzegów powiek z obecnością wydzieliny w worku spojówkowym, ból oka i łzawienie)

- światłowstręt

- uszkodzenia i przebarwienia nabłonka rogówki

- suchość oczu

- zblednięcie spojówek - zaburzenia widzenia

- zapalenie spojówek

Bardzo rzadko: - zapalenie tęczówki zwężenie źrenicy

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często: - objawy z górnych dróg oddechowych

Niezbyt często: - suchość błony śluzowej nosa

Rzadko: - duszność

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często: - suchość w ustach

Często: - objawy żołądkowo-jelitowe

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo rzadko: - nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie tętnicze

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często: - zmęczenie

Często: - osłabienie (astenia)

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często: - uogólnione odczyny alergiczne

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często: - depresja

Bardzo rzadko: - bezsenność

Następujące działania niepożądane zostały zidentyfikowane w okresie po wprowadzeniu brymonidyny do praktyki klinicznej. Ponieważ są one zgłaszane dobrowolnie z populacji o nieznanej wielkości, nie można oszacować częstotliwości ich występowania.

Zaburzenia oka

Nie znana - zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego (zapalenie błony naczyniowej przedniego odcinka oka)

- świąd powiek

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Nie znana - reakcje skórne, w tym rumień, obrzęk twarzy, świąd, wysypka, rozszerzenie naczyń

U noworodków i niemowląt, u których elementem terapii wrodzonej jaskry było stosowanie brymonidyny, obserwowano objawy jej przedawkowania, takie jak: utrata przytomności, ospałość, senność spadek ciśnienia tętniczego, wiotkość, bradykardia, hipotermia, sinica, bladość, depresja układu oddechowego i bezdechy (patrz punkt 4.3).

W trzymiesięcznym badaniu trzeciej fazy z udziałem dzieci w wieku od 2. do 7. lat, u których pomimo podawania beta-blokerów kontrola jaskry nie była pełna, stwierdzono, że stosowaniu brymonidyny jako leczenia uzupełniającego towarzyszyła wysoka częstość występowania senności (55%). U 8% dzieci nasilenie tego objawu było znaczne, a u 13% pacjentów leczenie przerwano. Częstość występowania senności zmniejszała się wraz z wiekiem, najmniejsza była w grupie siedmiolatków (25%). Jednak większy wpływ na jej występowanie niż wiek miała masa ciała. Objaw ten stwierdzano częściej u dzieci z masą ciała < 20 kg (63%) niż u chorych ważących > 20 kg (25%) (patrz punkt 4.4).


Luxfen – dawkowanie leku

Zalecane dawkowanie u dorosłych (w tym osoby w podeszłym wieku)

Zaleca się stosować jedną kroplę brymonidyny do chorego oka (oczu) dwa razy na dobę, w odstępach około 12 godzin. Osoby w podeszłym wieku nie wymagają zmiany dawkowania.

Podobnie jak w przypadku innych rodzajów kropli do oczu, aby zmniejszyć możliwość wchłonięcia brymonidyny do krążenia systemowego, bezpośrednio po zakropleniu leku zaleca się uciśnięcie przez jedną minutę woreczka łzowego w okolicy kąta przyśrodkowego oka (uciśnięcie punktu łzowego).

Schemat postępowania powinien być niezwłocznie wykonany przy podaniu każdej kropli. W przypadku stosowania więcej niż jednego leku do oczu zaleca się zachowanie co najmniej

5-15 minut przerwy między ich podaniem.

Stosowanie w niewydolności nerek i wątroby

Nie prowadzono badań dotyczących stosowania brymonidyny u chorych z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek (patrz punkt 4.4).

Stosowanie w pediatrii

Nie prowadzono badań klinicznych z udziałem nastolatków (w wieku od 12 do 17 lat).

Nie zaleca się stosowania brymonidyny u dzieci poniżej 12. roku życia oraz stosowanie jest przeciwwskazane u noworodków i niemowląt (poniżej 2 roku życia) (patrz punkt 4.3, punkt 4.4 i punkt 4.9).

Odnotowano występowanie ciężkich działań niepożądanych u noworodków. Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania brymonidyny u dzieci.


Luxfen – jakie środki ostrożności należy zachować?

U dzieci w wieku 2 lat lub starszych, szczególnie między 2. a 7. rokiem życia i (lub) z masą ciała poniżej 20 kg, produkt należy stosować ostrożnie i ściśle monitorować stan pacjenta z uwagi na często obserwowaną i ciężką w przebiegu patologiczną senność (patrz punkt 4.8).

Należy zachować ostrożność stosując produkt u chorych z nasiloną, niestabilną i niepoddającą się leczeniu chorobą układu sercowo-naczyniowego.

U niektórych chorych uczestniczących w badaniach klinicznych (12,7%) odnotowano przypadki ocznych reakcji nadwrażliwości po podaniu brymonidyny (patrz punkt 4.8). W przypadku wystąpienia reakcji alergicznych, należy przerwać stosowanie leku.

Opóźnione reakcje nadwrażliwości oczu były zgłaszane podczas stosowania brymonidyny, niektóre z nich zgłoszono jako związane ze wzrostem ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Brymonidynę należy stosować ostrożnie u chorych z depresją, niewydolnością krążenia mózgowego i wieńcowego, zespołem Raynauda, niedociśnieniem ortostatycznym lub zakrzepowo-zarostowym zapaleniem naczyń.

Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania produktu u chorych z niewydolnością wątroby i (lub) nerek, dlatego zaleca się ostrożność w przypadku stosowania brymonidyny w tych grupach chorych.

Środek konserwujący będący składnikiem produktu Luxfen, benzalkoniowy chlorek, może wywoływać podrażnienie oczu. Należy unikać kontaktu produktu z miękkimi soczewkami kontaktowymi.

Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym założeniem. Substancja zmienia zabarwienie soczewek kontaktowych.


Przyjmowanie leku Luxfen w czasie ciąży

Ciąża

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania produktu w ciąży u ludzi. W badaniach na zwierzętach brymonidyna nie wykazywała działania teratogennego. W stężeniach w osoczu przekraczających obserwowane u ludzi, brymonidyna powodowała u królików zwiększenie odsetka strat przedimplantacyjnych i zahamowanie wzrostu potomstwa po urodzeniu. W ciąży brymonidynę można stosować wyłącznie, jeżeli korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym ryzykiem dla płodu.

Karmienie piersią

Nie wiadomo czy produkt wydzielany jest z mlekiem kobiet. Brymonidyna przenika natomiast do mleka samic szczurów. Nie należy stosować brymonidyny w okresie karmienia piersią.


Zamienniki leku Luxfen

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 5 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 6,54 zł.

Briglau Free interakcje ulotka krople do oczu, roztwór 2 mg/ml 1 but. po 5 ml

Briglau Free

krople do oczu, roztwór | 2 mg/ml | 1 but. po 5 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

22,77 zł


Oculobrim interakcje ulotka krople do oczu, roztwór 2 mg/ml 5 ml

Oculobrim

krople do oczu, roztwór | 2 mg/ml | 5 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

22,94 zł


Alphagan interakcje ulotka krople do oczu 2 mg/ml 5 ml

Alphagan

krople do oczu | 2 mg/ml | 5 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

28,18 zł


Biprolast interakcje ulotka krople do oczu, roztwór 2 mg/ml 5 ml

Biprolast

krople do oczu, roztwór | 2 mg/ml | 5 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

28,75 zł


Briglau PPH interakcje ulotka krople do oczu, roztwór 2 mg/ml 5 ml

Briglau PPH

krople do oczu, roztwór | 2 mg/ml | 5 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

29,31 zł


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Leki oftalmologiczne (do oczu)

    W tej kategorii znajdziesz leki stosowane w zakażeniach i stanach zapalnych oka, leki zmieniejszające przekrwienie oczu, krople do oczu chroniące, kojące podrażnienia, zwalczające suchość i zmęczenia oczu, sztuczne łzy, leki przeciwalergiczne, przeciwzapalne, stosowane w jaskrze, leki miejscowo znieczulające itp.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:

Kalendarz alergika: co pyli w maju?

Porady

Kalendarz alergika: co pyli w maju?

Maj to miesiąc intensywnego kwitnienia drzew, kwiatów, traw i chwastów. W powietrzu unoszą się pyłki wielu roślin, które mogą wywoływać objawy alergii...

Jak diagnozować anemię?

Zdrowie

Jak diagnozować anemię?

Anemia jest chorobą charakteryzującą się obniżonym poziomem hemoglobiny oraz liczby czerwonych krwinek. Objawami przypomina przepracowanie przemęczeni...


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.