Flucofast interakcje ulotka kapsułki twarde 0,2 g 12 kaps.

Trudno dostępny w aptekach

 

Flucofast kapsułki twarde | 0,2 g | 12 kaps.

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Fluconazolum
Podmiot odpowiedzialny: MEDANA PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA

Logo LekarzeBezKolejki.pl

Będziesz zażywać ten lek?

Zawsze warto najpierw skonsultować się z lekarzem.

Skorzystaj z Telewizyty na LekarzeBezKolejki.plOpis produktu Flucofast

Kiedy stosujemy lek Flucofast?

Flucofast jest wskazany w leczeniu wymienionych niżej zakażeń grzybiczych (patrz CHPL : punkt 5.1).

Flucofast jest wskazany do stosowania u pacjentów dorosłych w leczeniu następujących zakażeń:

- kryptokokowe zapalenie opon mózgowych (patrz CHPL : punkt 4.4);

- kokcydioidomikoza (patrz CHPL : punkt 4.4);

- inwazyjne kandydozy;

- drożdżakowe zakażenia błon śluzowych, w tym zakażenia gardła, przełyku, występowanie drożdżaków w moczu oraz przewlekłe drożdżakowe zakażenia skóry i błon śluzowych;

- przewlekłe zanikowe drożdżakowe zapalenie jamy ustnej (związane ze stosowaniem protez zębowych), jeśli higiena jamy ustnej lub leczenie miejscowe są niewystarczające;

- drożdżyca pochwy, ostra lub nawracająca, gdy leczenie miejscowe jest niewystarczające;

- drożdżakowe zapalenie żołędzi, gdy leczenie miejscowe jest niewystarczające;

- grzybice skóry, w tym stóp, tułowia, podudzi, łupież pstry, zakażenia drożdżakowe skóry właściwej, gdy zalecane jest podjęcie leczenia ogólnoustrojowego;

- grzybica paznokci ( onychomikoza ), gdy uzna się, że inne leki są nieodpowiednie.

Flucofast jest wskazany do stosowania u pacjentów doro słych w zapobieganiu następuj ącym zakażeniom:

- nawroty kryptokokowego zapalenia opon mózgowych u pacjentów z podwyższonym ryzykiem nawrotów;

- nawroty drożdżakowego zapalenia błony śluzowej jamy ustnej, gardła i przełyku u pacjentów zakażonych HIV, u których jest zwiększone ryzyko nawrotów;

- nawroty drożdżycy pochwy (4 lub więcej zakażeń w ciągu roku);

- zakażenia grzybicze u pacjentów z przedłużającą się neutropenią [np. u pacjentów z nowotworami krwi, otrzymujących chemioterapię lub u pacjentów po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych (patrz CHPL : punkt 5.1)].

Flucofast jest wskazany do stosowania w następujących zakażeniach u noworodków , niem owl ąt, dzieci i młodzie ży w wieku od 0 do 17 lat:

Flucofast stosuje się w leczeniu drożdżakowego zakażenia błon śluzowych (jamy ustnej, gardła i przełyku), inwazyjnej kandydozy i kryptokokowego zapalenia opon mózgowych oraz w zapobieganiu zakażeniom drożdżakami u pacjentów z osłabioną odpornością. Flucofast można stosować jako leczenie podtrzymujące w celu zapobiegania nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych u dzieci z wysokim ryzykiem nawrotów (patrz CHPL : punkt 4.4).

Leczenie można rozpocząć przed otrzymaniem wyników posiewu lub innych badań laboratoryjnych. Jednakże po ich otrzymaniu nale ży odpowiednio dostosować dostępne leczenie.

Nale ży wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego zastosowania leków przeciwgrzybiczych.


Jaki jest skład leku Flucofast?

Każda kapsułka zawiera 200 mg flukonazolu ( Fluconazolum ).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu : laktoza jednowodna i żółcień pomarańczowa. Każda kapsułka zawiera 194,87 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz CHPL : punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Flucofast?

Nadwrażliwość na substancję czynną, pokrewne związki azolowe lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w CHPL w punkcie 6.1.

Z badań dotyczących interakcji po podaniu wielokrotnym wynika, że przeciwwskazane jest podawanie terfenadyny pacjentom otrzymuj ącym flukonazol w dawkach wielokrotnych, wynoszących 400 mg na dobę lub więcej. Stosowanie innych leków, które wydłużają odstęp QT i są metabolizowane przez cytochrom P450 (izoenzym CYP3A4), takich jak: cyzapryd , astemizol , pimozyd , chinidyna oraz erytromycyna, jest przeciwwskazane u pacjentów otrzymujących flukonazol (patrz CHPL : punkty 4.4 i 4.5).


Flucofast – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi (> 1/10) są ból głowy, ból brzucha, biegunka, nudności, wymioty, zwiększenie we krwi aktywności aminotransferazy alaninowej, aminotransferazy asparaginianowej , fosfatazy alkalicznej oraz wysypka.

Podczas stosowania flukonazolu obserwowano i raportowano przedstawione niżej działania niepożądane z następującą częstością: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100), rzadko (> 1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Często

Niezbyt często

Rzadko

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

 

niedokrwistość

agranulocytoza, leukopenia,

trombocytopenia,

neutropenia

Zaburzenia układu immunologicznego

   

anafilaksja

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

 

zmniejszenie łaknienia

hipercholesterolemia,

hipertriglicerydemia, hipokaliemia

Zaburzenia psychiczne

 

bezsenność, senność

 

Zaburzenia układu nerwowego

ból głowy

drgawki, parestezje, zawroty głowy, zmiany smaku

drżenie

Zaburzenia ucha i błędnika

 

zawroty głowy pochodzenia obwodowego

 

Zaburzenia serca

   

zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes (patrz CHPL : punkt 4.4), wydłużenie odstępu QT (patrz CHPL : punkt 4.4)

Zaburzenia żołądka i

jelit

ból brzucha, wymioty, biegunka,

nudności

zaparcia, niestrawność,

wzdęcia, suchość w jamie ustnej

 

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

zwiększenie aktywności:

aminotransferazy alaninowej (patrz CH

punkt 4.4),

aminotransferazy asparaginianowej (patrz CHPL : punkt 4. fosfatazy alkalicznej we krwi (patrz CHPL :

4.4)

cholestaza (patrz CHPL : p 4.4), żółtaczka (patrz CHP punkt 4.4), zwiększenie

PL: stężenia bilirubiny (patrz punkt 4.4)

4), punkt

unkt niewydolność wątroby L: (patrz CHPL : punkt 4.4), martwica komórek

CHPL : wątrobowych (patrz CHPL : punkt

4.4), zapalenie wątroby (patrz CHPL : punkt 4.4), uszkodzenie komórek

wątroby (patrz CHPL : punkt 4.4)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

wysypka (patrz CHPL

punkt 4.4)

wysypka polekowa* : (patrz CHPL : punkt 4.4), pokrzywka (patrz CHPL : 4.4), świąd, zwiększona potliwość

toksyczne martwicze

oddzielanie się naskórka

punkt (patrz CHPL : punkt 4.4), zespół Stevensa- Johnsona (patrz CHPL :

punkt 4.4), ostra uogólniona osutka

krostkowa (patrz CHPL : punkt

4.4), złuszczające zapalenie skóry, obrzęk naczynioruchowy, obrzęk

twarzy, łysienie

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

 

ból mięśni

 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

 

zmęczenie, złe

samopoczucie, astenia, gorączka

 

* w tym wysypka polekowa o stałym umiejscowieniu.

Dzieci i młodzież

Profil i częstość występowania działań niepożądanych oraz nieprawidłowych wyników badań laboratoryjnych obserwowanych podczas badań klinicznych z udziałem dzieci i młodzie ży , z wyjątkiem stosowania w leczeniu kandydozy narządów płciowych, są porównywalne do obserwowanych u dorosłych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl @urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.


Flucofast - dawkowanie leku

Dawkowanie

Dawkę nale ży dostosować do rodzaju oraz ciężkości zakażenia grzybiczego. Jeśli w danym zakażeniu konieczne jest stosowanie wielokrotnych dawek, leczenie nale ży kontynuować do chwili ustąpienia klinicznych lub mikrobiologicznych objawów czynnego zakażenia. Niedostatecznie długi okres leczenia może być przyczyną nawrotu czynnego zakażenia.

Doro śli

Wskazanie

Dawkowanie

Czas trwania leczenia

Kryptokokoza

- Leczenie kryptokokowego

zapalenia opon mózgowych

Dawka nasycająca:

400 mg pierwszej doby.

Następna dawka: 200 mg do 400 mg na dobę

Zwykle 6 do 8 tygodni. W zakażeniach zagrażających życiu dawkę

dobową można zwiększyć

do 800 mg

- Leczenie podtrzymujące w zapobieganiu nawrotom kryptokokowego

zapalenia opon

mózgowych u pacjentów

z podwyższonym ryzykiem nawrotów

200 mg na dobę

Nieograniczony czas stosowania w dawce dobowej 200 mg

Kokcydioidomikoza

 

200 mg do 400 mg na dobę

11 do 24 miesięcy lub dłużej, w zależności od

stanu pacjenta.

W niektórych zakażeniach, zwłaszcza w zapaleniu opon mózgowych, można rozwa ży ć zastosowanie dawki 800 mg na dobę

Kandydozy inwazyjne

 

Dawka nasycająca:

800 mg pierwszej doby.

Następna dawka:

400 mg na dobę

Zalecana zwykle długość leczenia zakażenia drożdżakowego krwi

wynosi 2 tygodnie po

pierwszym negatywnym wyniku posiewu krwi oraz

ustąpieniu objawów

     

przedmiotowych i

podmiotowych

charakterystycznych dla

kandydemii

Leczenie kandydozy błon śluzowych

- Kandydoza jamy ustnej

Dawka nasycająca: 200 mg do 400 mg pierwszej doby.

Następna dawka: 100 mg do 200 mg na dobę

7 do 21 dni (do czasu ustąpienia kandydozy jamy ustnej).

Można stosować dłużej u pacjentów z ciężkim osłabieniem czynności

układu immunologicznego

- Kandydoza przełyku

Dawka nasycająca: 200 mg do 400 mg pierwszej doby.

Następna dawka: 100 mg do 200 mg na dobę

14 do 30 dni (do czasu ustąpienia kandydozy przełyku).

Można stosować dłużej u pacjentów z ciężkim osłabieniem czynności

układu immunologicznego

- Występowanie drożdżaków w moczu

200 mg do 400 mg na dobę

7 do 21 dni.

Można stosować dłużej u pacjentów z ciężkim

osłabieniem czynności

układu immunologicznego

- Przewlekła zanikowa kandydoza

50 mg na dobę

14 dni

- Przewlekła kandydoza skóry i błon śluzowych

50 mg do 100 mg na dobę

Do 28 dni.

Można stosować dłużej u pacjentów z ciężkim

osłabieniem czynności

układu immunologicznego

Zapobieganie nawrotom

drożdżakowego

zapalenia błony śluzowej u pacjentów zakażonych HIV, u których jest zwiększone ryzyko nawrotów

- Kandydoza jamy ustnej

100 mg do 200 mg na dobę lub 200 mg 3 razy

na tydzień

Nieograniczony czas stosowania u pacjentów z przewlekłym osłabieniem

czynności układu immunologicznego

- Kandydoza przełyku

100 mg do 200 mg na dobę lub 200 mg 3 razy

na tydzień

Nieograniczony czas stosowania u pacjentów z przewlekłym osłabieniem

czynności układu immunologicznego

Kandydoza narządów płciowych

- Ostra drożdżyca pochwy - Drożdżakowe zapalenie żołędzi

 150 mg

Pojedyncza dawka

- Leczenie i zapobieganie nawrotom drożdżycy

pochwy (4 lub więcej zakażeń w roku)

150 mg co trzeci dzień, w sumie 3 dawki (doba 1.,

4. i 7.), a następnie

dawka podtrzymująca

150 mg raz na tydzień

 Dawka podtrzymująca:

6 miesięcy

Grzybice skóry

- Grzybica stóp

- Grzybica tułowia

- Grzybica podudzi

- Drożdżyca skóry

150 mg raz na tydzień lub 50 mg raz na dobę

2 do 4 tygodni; w grzybicy stóp może być konieczne stosowanie do 6 tygodni

- Łupież pstry

300 mg do 400 mg raz na tydzień

1 do 3 tygodni

50 mg raz na dobę

2 do 4 tygodni

- Grzybica paznokci

150 mg raz na tydzień

Leczenie nale ży

 

( onychomikoza )

 

kontynuować aż do zastąpienia zakażonego paznokcia przez nowy, niezakażony. Czas potrzebny do odrostu

nowego paznokcia dłoni lub stopy wynosi odpowiednio 3 do 6 lub 6 do 12 miesięcy. Szybkość odrostu może jednak różnić się u poszczególnych

pacjentów, także w zależności od wieku. Po wyleczeniu przewlekłego zakażenia paznokcie czasami mogą pozostać zniekształcone.

Zapobieganie zakażeniom drożdżakowym

u pacjentów z przedłużającą się neutropenią

 

200 mg do 400 mg

Leczenie nale ży rozpocząć kilka dni przed

spodziewanym początkiem

neutropenii i kontynuować

przez 7 dni po jej

ustąpieniu, kiedy liczba neutrofili zwiększy się powyżej 1000 komórek na mm 3 .

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci w podeszłym wieku

Dawkowanie nale ży zmodyfikować w zależności od czynności nerek (patrz CHPL : „ Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek").

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Jeśli stosuje się pojedynczą dawkę, nie jest konieczna zmiana dawkowania. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (w tym u dzieci i młodzie ży ), otrzymujących wielokrotne dawki flukonazolu , na początku nale ży podać dawkę od 50 mg do 400 mg, na podstawie zalecanej dla danego wskazania dawki dobowej. Po podaniu tej dawki początkowej, dawkę dobową (zgodnie ze wskazaniem) nale ży ustalić na podstawie poniższej tabeli.

Klirens kreatyniny [ml/min]

Procent dawki zalecanej

> 50

100%

< 50 (bez dializ)

50%

Regularne dializy

100% po każdej dializie

Pacjentom regularnie dializowanym nale ży po każdej dializie podawać 100% zalecanej dawki; w dniach, w których nie wykonuje się dializy, nale ży podawać dawkę zmniejszoną odpowiednio do klirensu kreatyniny.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Dane dotyczące stosowania u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby są ograniczone, dlatego flukonazol nale ży stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (patrz CHPL : punkty

4.4 i 4.8).

Dzieci i młodzież

U dzieci i młodzie ży nie nale ży przekraczać maksymalnej dawki dobowej wynoszącej 400 mg.

Podobnie jak w zakażeniach u pacjentów dorosłych, długość leczenia zale ży od klinicznej i mikologicznej odpowiedzi pacjenta. Flucofast podaje się w pojedynczych dawkach dobowych.

Dawkowanie u dzieci z zaburzeniami czynności nerek - patrz CHPL : , Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek:". Nie przebadano farmakokinetyki flukonazolu u dzieci i młodzie ży z niewydolnością nerek (dawkowanie u noworodków (0 do 27 dni), u których często czynność nerek nie jest w pełni rozwinięta - patrz CHPL : poniżej).

Niemowlęta, małe dzieci i dzieci (w wieku od 28 dni do 11 lat)

Wskazanie

Dawkowanie

Zalecenia

- Kandydoza błon śluzowych

Dawka początkowa:

6 mg/kg mc .

Następna dawka:

3 mg/kg mc . na dobę.

Dawkę początkową można stosować w pierwszym dniu leczenia w celu

szybszego osiągnięcia stanu

równowagi

- Kandydozy inwazyjne - Kryptokokowe zapalenie opon

mózgowych

6 do 12 mg/kg mc . na dobę

W zależności od ciężkości choroby

- Leczenie podtrzymujące w celu zapobiegania nawrotom

kryptokokowego

zapalenia opon mózgowych u dzieci z

dużym ryzykiem nawrotu

6 mg/kg mc . na dobę

W zależności od ciężkości choroby

- Zapobieganie zakażeniom drożdżakami u pacjentów z osłabioną odpornością

3 do 12 mg/kg mc . na dobę

W zależności od stopnia oraz czasu trwania neutropenii (patrz CHPL : Dawkowanie u dorosłych)

Młodzież (w wieku od 12 do 17 lat)

W zależności od masy ciała oraz dojrzałości, lekarz przepisujący powinien ocenić, które dawkowanie (dla dorosłych czy dla dzieci) jest najwłaściwsze. Dane kliniczne wskazują, że klirens flukonazolu u dzieci jest większy niż u dorosłych. Aby u dzieci uzyskać porównywalny ogólny wpływ na organizm, jak u dorosłych po podaniu dawki 100 mg, 200 mg i 400 mg, dzieciom nale ży podać odpowiednio dawki 3 mg/kg mc ., 6 mg/kg mc . i 12 mg/kg mc .

Nie określono profilu bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności flukonazolu w leczeniu kandydozy narządów płciowych u dzieci i młodzie ży . Aktualnie dostępne dane dotyczące bezpieczeństwa

stosowania u dzieci i młodzie ży w innych wskazaniach opisano w CHPL w punkcie 4.8. Jeżeli konieczne jest

leczenie kandydozy narządów płciowych u młodzie ży (w wieku od 12 do 17 lat), nale ży zastosować takie samo dawkowanie jak u dorosłych.

Noworodki (w wieku od 0 do 27 dni)

Noworodki wolniej wydalają flukonazol . Jest dostępnych niewiele danych farmakokinetycznych potwierdzających podany sposób stosowania u noworodków (patrz CHPL : punkt 5.2).

Grupa wiekowa

Dawkowanie

Zalecenia

Noworodki

(do 14 dni)

Taką samą dawkę w mg/kg mc . jak u niemowl ąt , małych dzieci i dzieci nale ży podawać co 72 godziny.

Nie nale ży przekraczać maksymalnej dawki 12 mg/kg mc ., podawanej co 72 godziny.

Noworodki

(od 15 do 27 dni)

Taką samą dawkę w mg/kg mc . jak u niemowl ąt , małych dzieci i dzieci nale ży podawać co 48 godzin.

Nie nale ży przekraczać maksymalnej dawki 12 mg/kg mc ., podawanej co 48 godzin.

Sposób podawania

Flukonazol można podawać w postaci doustnej lub dożylnej; droga podania zale ży od stanu klinicznego pacjenta. W przypadku zmiany drogi podania z dożylnej na doustną lub odwrotnie, nie jest konieczna zmiana dawki dobowej.

Kapsułki nale ży połykać w całości, niezależnie od przyjmowanych posiłków.


Flucofast – jakie środki ostrożności należy zachować?

Grzybica skóry owłosionej głowy

Badano stosowanie flukonazolu w leczeniu grzybicy skóry owłosionej głowy u dzieci. Nie wykazano wyższej skuteczności niż gryzeofulwiny, a ogólny odsetek wyzdrowień był mniejszy niż 20%. Dlatego produktu Flucofast nie nale ży stosować w leczeniu grzybicy skóry owłosionej głowy.

Kryptokokoza

Dane dotyczące skuteczności flukonazolu w leczeniu kryptokokozy o innych lokalizacjach (np. kryptokokoza płuc lub skóry) są ograniczone i dlatego brak dokładnych zaleceń dotyczących

dawkowania.

Głębokie grzybice endemiczne

Dane dotyczące skuteczności flukonazolu w leczeniu innych postaci grzybicy endemicznej, takich jak parakokcydioidomikoza , sporotrychoza limfatyczno-skórna i histoplazmoza są ograniczone i dlatego brak dokładnych zaleceń dotyczących dawkowania.

Nerki

Nale ży zachować ostrożność podczas podawania flukonazolu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (patrz CHPL : punkt 4.2).

Niewydolność kory nadnerczy

Ketokonazol znany jest jako czynnik powodujący niewydolność kory nadnerczy, co może być obserwowane, choć rzadko, także po zastosowaniu flukonazolu .

Niewydolność kory nadnerczy związana z jednoczesnym leczeniem prednizonem została opisana w CHPL w punkcie 4.5

Wpływ flukonazolu na inne leki.

Wątroba i drogi żółciowe

Nale ży zachować ostrożność podczas podawania flukonazolu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Stosowanie flukonazolu wiązało się rzadko z ciężkim toksycznym uszkodzeniem wątroby, w tym ze skutkiem śmiertelnym, głównie u pacjentów z ciężkimi chorobami podstawowymi. W przypadkach hepatotoksycznego działania flukonazolu nie obserwowano jednoznacznego związku z całkowitą dawką dobową leku, długością leczenia oraz z płcią ani wiekiem pacjentów. Działanie hepatotoksyczne flukonazolu zwykle ustępowało po zaprzestaniu leczenia.

Jeśli w trakcie leczenia flukonazolem wystąpią zaburzenia wyników badań czynności wątroby, nale ży dokładnie obserwować, czy u pacjenta nie wystąpi cięższe uszkodzenie tego narządu.

Nale ży poinformować pacjenta, jakie mogą wystąpić objawy świadczące o silnym działaniu na wątrobę (znaczna astenia, jadłowstręt, przedłużające się nudności, wymioty i żółtaczka). Pacjent powinien niezwłocznie przerwać stosowanie flukonazolu i skonsultować się z lekarzem.

Układ sercowo-naczyniowy

Stosowanie niektórych azoli , w tym flukonazolu , było związane z wydłużeniem odstępu QT w elektrokardiogramie. W badaniach przeprowadzonych po wprowadzeniu flukonazolu do obrotu, u pacjentów przyjmujących flukonazol rzadko notowano wydłużenie odstępu QT i zaburzenia rytmu typu torsade depointes . Dotyczyło to ciężko chorych pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka takimi  jak: choroby mięśnia sercowego, zaburzenia elektrolitowe oraz jednoczesne przyjmowanie leków mogących powodować zaburzenia rytmu serca.

Nale ży zachować ostrożność podczas stosowania flukonazolu u pacjentów, u których występują powyższe czynniki ryzyka zaburzeń rytmu serca. Jednoczesne stosowanie innych leków wydłużających odstęp QT oraz metabolizowanych przez cytochrom P450 ( CYP ) 3A4 jest przeciwwskazane (patrz CHPL : punkty 4.3 i 4.5).

Halofantryna

Wykazano, że halofantryna stosowana w zalecanej dawce terapeutycznej wydłuża odstęp QTc oraz jest substratem dla izoenzymu CYP3A4. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania flukonazolu i halofantryny (patrz CHPL : punkt 4.5).

Reakcje skórne

Podczas leczenia flukonazolem rzadko obserwowano występowanie skórnych reakcji alergicznych, takich jak zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka. Pacjenci z AIDS

są bardziej skłonni do ciężkich reakcji skórnych po zastosowaniu różnych produktów leczniczych. Jeśli u u leczonego flukonazolem pacjenta z powierzchowną grzybicą wystąpi wysypka, nale ży przerwać podawanie flukonazolu . Jeżeli wysypka rozwinie się u pacjenta leczonego flukonazolem z powodu inwazyjnego lub układowego zakażenia grzybiczego, pacjenta nale ży uważnie obserwować; w razie wystąpienia zmian pęcherzowych lub rumienia wielopostaciowego nale ży przerwać podawanie flukonazolu .

Nadwrażliwość

Rzadko opisywano przypadki wystąpienia reakcji anafilaktycznej (patrz CHPL : punkt 4.3).

Cytochrom P450

Flukonazol jest silnym inhibitorem CYP2C9 i umiarkowanym inhibitorem CYP3A4. Ponadto jest również inhibitorem CYP2C19. Nale ży kontrolować pacjentów przyjmujących jednocześnie flukonazol i leki o wąskim indeksie terapeutycznym metabolizowane z udziałem izoenzymów CYP2C9, CYP2C19 i CYP3A4 (patrz CHPL : punkt 4.5).

Terfenadyna

Nale ży dokładnie kontrolować pacjentów przyjmujących jednocześnie terfenadynę i flukonazol w dawkach mniejszych niż 400 mg na dobę (patrz CHPL : punkty 4.3 i 4.5).

Substancje pomocnicze

Kapsułki Flucofast zawierają laktozę jednowodną, dlatego nie nale ży ich stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp ) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Kapsułki Flucofast zawierają żółcień pomarańczową. Produkt może powodować reakcje alergiczne.


Przyjmowanie leku Flucofast w czasie ciąży

Ciąża

Badanie obserwacyjne wskazało na możliwość podwyższonego ryzyka samoistnego poronienia u kobiet poddanych leczeniu flukonazolem w pierwszym trymestrze ciąży.

Opisywano przypadki występowania licznych wad wrodzonych (w tym brachycefalia, dysplazja uszu, duże ciemiączko przednie, skrzywienie kości udowej oraz kościozrost kości promieniowej z kością ramienną) u dzieci, których matki były leczone z powodu kokcydioidomikozy dużymi dawkami flukonazolu (od 400 do 800 mg na dobę) przez trzy miesiące lub dłużej. Zależność pomiędzy podawaniem flukonazolu a występowaniem tych wad jest niejasna.

Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz CHPL : punkt 5.3).

Flukonazolu w standardowych dawkach i krótkotrwale nie nale ży stosować w okresie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Flukonazolu w dużych dawkach i (lub) długotrwale, nie nale ży stosować w okresie ciąży, z wyjątkiem zakażeń zagrażających życiu.

Karmienie piersią

Flukonazol przenika do mleka ludzkiego osiągając stężenia mniejsze niż w osoczu. Karmienie piersią można kontynuować po podaniu standardowej pojedynczej dawki flukonazolu wynoszącej 200 mg lub mniej. Nie zaleca się karmienia piersią po przyjęciu wielu dawek flukonazolu lub po zastosowaniu dużej dawki.

Płodność

Flukonazol nie miał wpływu na płodność samic i samców szczurów (patrz CHPL : punkt 5.3).


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.