Dostępny w większości aptek

 

Flixonase aerozol do nosa, zawiesina | 50 mcg/daw. | 1 but. po 120 daw. | 10 ml

od 0 , 00  do 15 , 81

Wybierz odpłatność


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę | refundowany
Substancja czynna: Fluticasoni propionas
Podmiot odpowiedzialny: GLAXOSMITHKLINE (IRELAND) LTD.

Flixonase cena

15,81Opis produktu Flixonase

Kiedy stosujemy lek Flixonase?

Zapobieganie i leczenie alergicznego, sezonowego zapalenia błony śluzowej nosa (w tym kataru siennego) oraz całorocznego zapalenia błony śluzowej nosa.


Jaki jest skład leku Flixonase?

Jedna dawka zawiera 50 μg (mikrogramów) Fluticasoni propionas (flutykazonu propionianu).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Flixonase?

Nadwrażliwość na flutykazonu propionian lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego.


Flixonase – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Działania niepożądane są wymienione poniżej w zależności od układów i narządów oraz częstości występowania. Częstości występowania są określone jako: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000) i bardzo rzadko (< 1/10 000), w tym pojedyncze doniesienia. Działania niepożądane występujące bardzo często, często i niezbyt często pochodziły z badania klinicznego. Częstość działań niepożądanych występujących podczas stosowania placebo nie była brana pod uwagę. Działania niepożądane występujące rzadko i bardzo rzadko pochodziły z doniesień spontanicznych.

Klasyfikacja układów i narządów

Objaw niepożądany

Częstość występowania

Zaburzenia układu

Reakcje nadwrażliwości:

 

immunologicznego

  
 

skórne reakcje nadwrażliwości

obrzęk naczynioruchowy (głównie obrzęk twarzy, jamy ustnej i gardła)

objawy ze strony układu oddechowego

(skurcz oskrzeli)

reakcje anafilaktyczne

Bardzo rzadko

Bardzo rzadko

Bardzo rzadko

Bardzo rzadko

Zaburzenia układu

nerwowego

Ból głowy, wrażenie nieprzyjemnego smaku, wrażenie nieprzyjemnego zapachu

Często

Zaburzenia oka

Jaskra, wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego, zaćma

Te działania pochodzą z doniesień spontanicznych po długotrwałym stosowaniu.

Bardzo rzadko

Zaburzenia układu oddechowego, klatki

piersiowej i śródpiersia

Krwawienie z nosa

Suchość i podrażnienie błony śluzowej nosa i gardła

Perforacja przegrody nosowej

Bardzo często

Często

Bardzo rzadko

Tak jak w przypadku innych aerozoli podawanych do nosa, może wystąpić wrażenie nieprzyjemnego zapachu i smaku oraz bóle głowy.

Tak jak w przypadku innych aerozoli podawanych do nosa, może wystąpić suchość i podrażnienie błony śluzowej nosa i gardła oraz krwawienie z nosa. Obserwowano perforację przegrody nosa w następstwie donosowego stosowania kortykosteroidów.

Podczas donosowego stosowania kortykosteroidów, szczególnie jeżeli stosowane są w dużych dawkach przez długi okres, mogą wystąpić objawy ogólnoustrojowe.


Flixonase - dawkowanie leku

Produkt leczniczy Flixonase, aerozol do nosajest przeznaczony wyłącznie do stosowania do nosa. Podstawowym warunkiem skuteczności leku jest jego regularne stosowanie. Pełne działanie lecznicze występuje po 3-4 dniach regularnego stosowania.

Pojemnik z lekiem lekko wstrząsnąć przed użyciem.

Instrukcja użyciaproduktu leczniczego Flixonase, aerozol do nosa, patrz punkt 6.6.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat

Dwie dawki aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę, najlepiej rano.

W niektórych sytuacjach wskazane jest podanie dwóch dawek do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę. Nie należy podawać więcej niż cztery dawki do każdego otworu nosowego na dobę. Należy stosować najmniejszą dawkę zapewniającą skuteczną kontrolę objawów.

Pacjenci w podeszłym wieku

Stosuje się takie same dawki jak u dorosłych.

Dzieci w wieku od 4 do 11 lat

Jedna dawka do każdego otworu nosowego raz na dobę, najlepiej rano.

W niektórych sytuacjach wskazane jest podanie jednej dawki do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę. Nie należy podawać więcej niż dwie dawki do każdego otworu nosowego na dobę. Należy stosować najmniejszą dawkę zapewniającą skuteczną kontrolę objawów.

Flixonase_aerosol_ChPL_PhVWP_03.2012


Flixonase – jakie środki ostrożności należy zachować?

Zakażenie miejscowe:Zakażenie górnych dróg oddechowych należy odpowiednio leczyć, jednak nie stanowi ono szczególnego przeciwwskazania do stosowania produktu leczniczego Flixonase, aerozol do nosa.

Pełne działanie lecznicze produktu leczniczego Flixonase, aerozol do nosa może wystąpić dopiero po kilku dniach stosowania.

Podczas zmiany leczenia glikokortykosteroidami o działaniu ogólnoustrojowym na leczenie miejscowe produktem leczniczym Flixonase, aerozol do nosa konieczna jest ostrożność, szczególnie w razie podejrzenia niewydolności kory nadnerczy.

Flixonase, aerozol do nosa jest skuteczny w większości przypadków sezonowego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, jednak po ekspozycji na bardzo duże stężenie alergenu może być konieczne zastosowanie dodatkowo innych leków.

Działania ogólnoustrojowe mogą wystąpić podczas stosowania kortykosteroidów donosowych, szczególnie jeśli stosowane są duże dawki przez długi okres. Wystąpienie tych działań jest znacznie mniej prawdopodobne niż podczas doustnego stosowania kortykosteroidów. Działania te mogą być różne u poszczególnych pacjentów oraz mogą się różnić w zależności od preparatu kortykosteroidu. Możliwe działania ogólnoustrojowe obejmują: zespół Cushinga, cushingoidalne rysy twarzy, zahamowanie czynności kory nadnerczy, spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości mineralnej kości, zaćmę, jaskrę i rzadziej, szereg objawów psychicznych lub zmian zachowania, w tym nadmierną aktywność psychoruchową, zaburzenia snu, lęk, depresję lub agresję (szczególnie u dzieci).

Zaleca się, aby w czasie długotrwałego leczenia donosowym kortykosteroidem regularnie kontrolować wzrost u dzieci. Jeżeli stwierdza się spowolnienie wzrostu, należy zweryfikować leczenie i zmniejszyć dawkę kortykosteroidu stosowanego donosowo do najmniejszej dawki zapewniającej skuteczną kontrolę objawów choroby. Należy również rozważyć konsultację lekarza specjalisty.

Stosowanie donosowo kortykosteroidów w dawkach większych niż zalecane może spowodować istotne klinicznie zahamowanie czynności kory nadnerczy. W przypadku stwierdzenia stosowania dawek większych niż zalecane należy rozważyć dodatkowe podanie kortykosteroidów działających ogólnoustrojowo w okresie narażenia na stres lub przed planowanym zabiegiem chirurgicznym (patrz punkt 5.1, dane dotyczące donosowego stosowania flutykazonu propionianu).

Rytonawir może znacznie zwiększać stężenie flutykazonu propionianu w osoczu. Dlatego należy unikać jednoczesnego stosowania flutykazonu propionianu z rytonawirem, chyba że potencjalna korzyść dla pacjenta przewyższa ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych kortykosteroidów. Podczas jednoczesnego stosowania flutykazonu propionianu z innymi silnymi inhibitorami CYP3A również istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych (patrz punkt 4.5).


Przyjmowanie leku Flixonase w czasie ciąży

Brak odpowiednich danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania flutykazonu propionianu u kobiet w ciąży.

Podawanie kortykosteroidów ciężarnym samicom zwierząt może powodować nieprawidłowości w rozwoju płodu, w tym rozszczep podniebienia i wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu płodu. Istnieje bardzo niewielkie ryzyko wystąpienia takich zaburzeń u płodu ludzkiego. Zaburzenia u płodów zwierząt występują po znacznej ekspozycji ogólnoustrojowej; bezpośrednie stosowanie donosowe powoduje minimalną ekspozycję ogólnoustrojową.

Tak jak inne leki, Flixonase, aerozol do nosa może być stosowany u kobiet w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Brak danych dotyczących przenikania flutykazonu propionianu do mleka kobiet karmiących piersią. Po podskórnym podaniu flutykazonu propionianu karmiącym samicom szczurów laboratoryjnych, zaobserwowano pojawienie się leku w mleku. Jednakże po donosowym podaniu leku ssakom stężenia leku w surowicy były nieoznaczalne i dlatego jest mało prawdopodobne, aby oznaczenie stężenia leku w mleku było możliwe. W przypadku podawania flutykazonu propionianu pacjentkom karmiącym piersią należy rozważyć, czy korzyści terapeutyczne dla matki przewyższają potencjalne zagrożenie dla matki i dziecka.


Zamienniki leku Flixonase

Zamiast tego leku można wybrać 1 zamiennik. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 0,06 zł.

Fanipos interakcje ulotka aerozol do nosa, zawiesina 50 mcg/daw. 1 poj. po 120 daw.

Fanipos

aerozol do nosa, zawiesina | 50 mcg/daw. | 1 poj. po 120 daw.

lek na receptę | refundowany


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

15,75 zł


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Preparaty donosowe

    W tej kategorii znajdziesz leki do nosa stosowane w leczeniu nieżytów nosa, zatok. Dostęone w postaci maści, żeli, kropli, spray'u itp.


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.