Cyclaid interakcje ulotka kapsułki miękkie 25 mg 50 kaps.

Trudno dostępny w aptekach

 

Cyclaid kapsułki miękkie | 25 mg | 50 kaps.

od 0 , 00  do 68 , 57

Wybierz odpłatność


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko
Substancja czynna: Ciclosporinum
Podmiot odpowiedzialny: APOTEX EUROPE B.V.

Cyclaid cena

68,57Opis produktu Cyclaid

Kiedy stosujemy lek Cyclaid?

Jednocześnie z innymi lekami immunosupresyjnymi w celu zapobiegania ostremu lub przewlekłemu odrzuceniu przeszczepu po allogenicznej transplantacji nerek, wątroby, serca, serca z płucami, płuc lub trzustki.

Leczenie odrzucenia przeszczepu u pacjentów uprzednio otrzymuj ących inne leki immunosupresyjne. Zapobieganie i leczenie choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (ang.: graft-versus-host-disease GVHD ) w następstwie allogenicznegogo przeszczepu szpiku.

Leczenie ciężkiej łuszczycy, szczególnie typu płytkowego, u pacjentów, u których konwencjonalne metody leczenia układowego są niewystarczająco skuteczne.

Leczenie ciężkiego atopowego zapalenia skóry u pacjentów, u których konwencjonalne metody leczenia są nieskuteczne lub niewskazane.

Leczenie steroidozale ż nego i steroidoopornego zespołu nerczycowego u dorosłych i dzieci, wywołanego przez choroby kłębuszków nerkowych, takie jak: nefropatia ze zmianami minimalnymi, ogniskowe i

segmentowe stwardnienie kłębuszków lub błoniaste zapalenie kłębuszków nerkowych, u pacjentów, u

których glikokortykosteroidy i leki alkilujące są niewystarczająco skuteczne lub związane ze zbyt du ż ym ryzykiem.

Cyclaid mo ż e być stosowany do wywołania remisji i jej utrzymania. Mo ż e też być stosowany do podtrzymania remisji wywołanej przez kortykosteroidy, co pozwala zmniejszyć ich dawkę. Leczenie ciężkiego, czynnego reumatoidalnego zapalenia stawów u dorosłych, u których konwencjonalne metody leczenia, obejmujące przynajmniej jeden lek modyfikuj ący przebieg choroby (ang.: disease-modifying antirheumatic drugs - DMARD - na przykład niskie dawki metotreksatu ) okazały się niewystarczające.


Jaki jest skład leku Cyclaid?

Ka ż da kapsułka miękka zawiera 25 mg cyklosporyny ( Ciclosporinum ).

1 kapsułka miękka zawiera 25 mg etanolu oraz 95 mg makrogologlicerolu hydroksystearynianu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz CHPL : punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Cyclaid?

• Nadwra ż liwość na cyklosporynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

• Cyklosporyna jest przeciwwskazana w łuszczycowym i atopowym zapaleniu skóry u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, niewyrównanym nadciśnieniem tętniczym, zaka ż eniami opornymi na leczenie lub nowotworem złośliwym o lokalizacji poza obrębem skóry (patrz CHPL : punkt 4.4 „Specjalne ostrze ż enia i środki ostro ż ności dotyczące stosowania").

• Cyklosporyna jest przeciwwskazana w reumatoidalnym zapaleniu stawów u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, niewyrównanym nadciśnieniem tętniczym, zaka ż eniami opornymi na leczenie lub nowotworem złośliwym o jakiejkolwiek lokalizacji.

• Zaburzenia czynności nerek, z wyjątkiem pacjentów z zespołem nerczycowym i łagodną do umiarkowanej niewydolnością nerek.

• Cyklosporyna jest przeciwwskazana u pacjentów z łuszczycą, leczonych jednocześnie fotochemioterapią ( PUVA ), promieniowaniem UVB , radioterapią, pochodnymi smoły węglowej (dziegciu) lub innymi lekami immunosupresyjnymi.

• Cyklosporyna jest przeciwwskazana u pacjentów z zespołem nerczycowym i niewyrównanym nadciśnieniem tętniczym, opornymi na leczenie zaka ż eniami lub nowotworem złośliwym o

jakiejkolwiek lokalizacji.

• Nie nale ż y stosować cyklosporyny w reumatoidalnym zapaleniu stawów u dzieci i młodzie ż y z powodu ograniczonego doświadczenia w tej populacji.

• Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie produktów leczniczych zawieraj ących takrolimus .

• Jednoczesne stosowanie produktów zawieraj ących wyciąg z dziurawca ( Hypericum perforatum ) gwałtownie zmniejsza stężenie cyklosporyny we krwi. Mo ż e się to wiązać z utratą skuteczności terapeutycznej (patrz CHPL : punkt 4.5„Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji").


Cyclaid – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Wiele działań niepożądanych związanych ze stosowaniem cyklosporyny jest zale ż nych od dawki i mo ż na ich uniknąć poprzez jej zmniejszenie. Działania niepożądane po podaniu cyklosporyny z powodu różnych wskazań są zasadniczo takie same, jednak występują różnice w częstości ich występowania. U pacjentów po przeszczepach, u których stosuje się większą dawkę początkową i długotrwałe leczenie podtrzymujące, działania niepożądane występują częściej i zazwyczaj mają cięższy przebieg, niż u pacjentów leczonych cyklosporyną z powodu innych wskazań.

Informowano o występowaniu reakcji rzekomoanafilaktycznych po podaniu do ż ylnym produktów cyklosporyny zawieraj ących polietoksylowany olej rzepakowy.

Zaka ż enia i zara ż enia paso ż ytnicze

U pacjentów poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu, w tym cyklosporyną lub schematami leczenia zawieraj ącymi cyklosporynę, nasila się ryzyko zaka ż eń (wirusowych, bakteryjnych,

grzybiczych) i zara ż eń paso ż ytniczych (patrz CHPL : punkt 4.4). Mogą wystąpić zarówno zaka ż enia uogólnione,

jak i zlokalizowane. Mogą tak ż e nasilić się istniejące wcześniej zaka ż enia lub ulec wznowie zaka ż enia wirusem Polyoma , prowadzące do związanej z tym nefropatii ( PVAN ) lub postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii ( PML ), wywołanej przez wirus JCV . Informowano o ciężkich i (lub) zakończonych śmiercią przypadkach.

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

U pacjentów poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu, w tym cyklosporyną lub schematami leczenia zawieraj ącymi cyklosporynę, nasila się ryzyko występowania chłoniaków lub zaburzeń limfoproliferacyjnych oraz innych nowotworów złośliwych, zwłaszcza skóry. Częstość ich występowania zwiększa się wraz z dawką i czasem leczenia (patrz CHPL : punkt 4.4 „Specjalne ostrze ż enia i środki ostro ż ności dotyczące stosowania"). Niektóre nowotwory mogą być śmiertelne.

Częstość występowania: bardzo często (> 1/10) często (> 1/100 do < 1/10) niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100) rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000) bardzo rzadko (< 1/10 000) nieznana (nie mo ż e być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często: niedokrwistość, trombocytopenia.

Rzadko: mikroangiopatyczna niedokrwistość hemolityczna, zespół hemolityczno-mocznicowy.

Zaburzenia endokrynologiczne

Niezbyt często: nowotwory złośliwe lub choroby limfoproliferacyjne występujące z taką samą częstością, jak u pacjentów otrzymuj ących tradycyjne leczenie immunosupresyjne.

Zaburzenia metabolizmu i od ż ywiania

Bardzo często: jadłowstręt, hiperlipidemia, hipercholesterolemia.

Często: hiperurykemia , hiperkaliemia, hipomagnezemia (patrz CHPL : punkt 4.4). Rzadko: hiperglikemia.

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często: dr ż enie, ból głowy (w tym migrenowy). Często: parestezje.

Niezbyt często: objawy encefalopatii, takie jak: drgawki, splątanie, dezorientacja, zmniejszona reaktywność, pobudzenie, bezsenność, zaburzenia widzenia, ślepota korowa, śpiączka, niedowład, ataksja móżd ż kowa.

Rzadko: polineuropatia ruchowa.

Bardzo rzadko: obrzęk tarczy nerwu wzrokowego, w tym tarcza zastoinowa, z mo ż liwym upośledzeniem widzenia w następstwie łagodnego nadciśnienia wewnątrzczaszkowego.

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo często: nadciśnienie tętnicze.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: jadłowstręt, nudności, wymioty, ból brzucha, biegunka, przerost dziąseł. Rzadko: zapalenie trzustki.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często: zaburzenia czynności wątroby (patrz CHPL : punkt 4.4 „Specjalne ostrze ż enia i środki ostro ż ności dotyczące stosowania").

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Często: nadmierne owłosienie.

Niezbyt często: wysypka alergiczna.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Często: kurcze mięśni, bóle mięśniowe. Rzadko: osłabienie mięśni, miopatia.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo często: zaburzenia czynności nerek (patrz CHPL : punkt 4.4 „Specjalne ostrze ż enia i środki ostro ż ności dotyczące stosowania").

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Rzadko: zaburzenia menstruacyjne, ginekomastia.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Często: uczucie zmęczenia.

Niezbyt często: obrzęki, przyrost masy ciała.

Pozostałe działania niepożądane raportowane po wprowadzeniu produktu do obrotu

W raportach spontanicznych oraz stymulowanych, dotycz ących pacjentów leczonych cyklosporyną, informowano o przypadkach działania hepatotoksycznego i uszkodzenia wątroby, obejmuj ących cholestazę, żółtaczkę, zapalenie wątroby i niewydolność wątroby. Większość doniesień dotyczyła pacjentów z istotnymi chorobami lub stanami współistniej ącymi oraz innymi czynnikami

sprzyjaj ącymi , w tym powikłaniami wynikaj ącymi z zaka ż enia i jednoczesnego stosowania leków

hepatotoksycznych . W niektórych przypadkach, dotycz ących głównie pacjentów po przeszczepie, raportowano o działaniach niepożądanych zakończonych śmiercią (patrz CHPL : punkt 4.4 „Specjalne ostrze ż enia i środki ostro ż ności dotyczące stosowania").


Cyclaid - dawkowanie leku

Dobową dawkę produktu Cyclaid nale ż y zawsze stosować w dwóch dawkach podzielonych.

Kapsułki nale ż y połykać w całości.

U pacjentów przygotowywanych do przeszczepu nale ż y monitorować stężenie cyklosporyny we krwi, aby uniknąć działań niepożądanych (jeśli stężenie we krwi jest zbyt du ż e) lub odrzucenia przeszczepu (jeśli stężenie we krwi jest zbyt małe).

Ze względu na mo ż liwe różnice w biodostępności nie nale ż y zamieniać jednego produktu, zawierającego cyklosporynę w postaci doustnej, na inny, bez odpowiedniej kontroli st ężenia cyklosporyny we krwi, st ężenia kreatyniny w surowicy oraz ciśnienia tętniczego. Z uwagi na powy ż sze nie zaleca się stosowania zamienników.

Do monitorowania st ężenia cyklosporyny we krwi pełnej zaleca się stosowanie metody z u ż yciem swoistych przeciwciał monoklonalnych (oznaczenie cyklosporyny w postaci niezmienionej) lub

metody HPLC , którą tak ż e oznacza się substancję w postaci niezmienionej. Jeśli do oznaczeń u ż yto osocza lub surowicy, nale ż y postępować według standardowego protokołu, dotyczącego czasu i

temperatury odwirowania. We wstępnym monitorowaniu pacjentów poddawanych przeszczepowi wątroby, które ma na celu ustalenie dawki zapewniającej odpowiednią immunosupresję, nale ż y zastosować metodę z u ż yciem swoistych przeciwciał monoklonalnych lub porównywalną metodę z zastosowaniem zarówno swoistych, jak i nieswoistych przeciwciał monoklonalnych.

Tak ż e inne czynniki, oprócz st ężenia cyklosporyny we krwi pacjenta, mogą wpływać na stan jego zdrowia. Uzyskane wartości stężeń cyklosporyny są jedynie wskazówką odnośnie dawkowania produktu i nale ż y je oceniać łącznie z objawami klinicznymi oraz pozostałymi parametrami laboratoryjnymi.

W przypadku zaburzeń żołądkowo-jelitowych, które mogą zmniejszyć wchłanianie cyklosporyny po podaniu doustnym, mo ż e być konieczne zastosowanie większych dawek cyklosporyny lub jej podawanie do ż ylne.

Przeszczepianie narządów

Leczenie produktem Cyclaid nale ż y rozpocząć w ciągu 12 godzin przed operacją od podania dawki

10-15 mg/kg mc . na dobę w dwóch dawkach podzielonych. Dawka ta powinna być stosowana przez 1 do 2 tygodni po operacji. Następnie nale ż y ją stopniowo zmniejszać, odpowiednio do st ężenia cyklosporyny we krwi, aż do osiągnięcia dawki podtrzymującej wynoszącej około 2-6 mg/kg mc . na dobę, podawanej w dwóch dawkach podzielonych.

Je ż eli cyklosporyna jest stosowana jednocześnie z innymi lekami immunosupresyjnymi (np. z kortykosteroidami lub jako składnik terapii wielolekowej ), stosuje się mniejsze dawki (np. początkowo 3 do 6 mg/kg mc . na dobę, podawane w dwóch dawkach podzielonych).

Przeszczepianie szpiku

W celu zapobiegania chorobie przeszczep przeciw gospodarzowi ( GVHD ), cyklosporyna jest często stosowana w krótkotrwałej terapii inicjującej w skojarzeniu z metotreksatem . Optymalną dawkę

produktu nale ż y ustalić indywidualnie. Zwykle leczenie nale ż y rozpocząć od dawki 2,5 do 5

mg/kg mc . na dobę, podawanej do ż ylnie na 1 lub 2 dni przed przeszczepieniem szpiku. Podawanie do ż ylne nale ż y zastąpić podawaniem doustnym (zwykle w dawce 12,5 mg/kg mc . na dobę), gdy tylko pacjent będzie je tolerował Leczenie doustne nale ż y kontynuować przez przynajmniej 3 - 6 miesięcy.

Następnie nale ż y stopniowo zmniejszać dawkę aż do odstawienia produktu.

Alternatywny sposób podawania cyklosporyny to do ż ylna monoterapia w dawce 5 mg/kg mc . na dobę (od dnia -1 do dnia 3), a następnie 3 mg/kg mc . na dobę (od dnia 4 do dnia 14) lub terapia skojarzona w dawce 3-5 mg/kg mc . na dobę w połączeniu z kortykosteroidami. Tak ż e w tym przypadku podawanie do ż ylne cyklosporyny nale ż y zastąpić podawaniem doustnym, tak szybko, jak tylko będzie to mo ż liwe, a następnie kontynuować je przez dłu ż szy czas.

Je ż eli Cyclaid jest stosowany do inicjacji leczenia, zalecana dawka wynosi 12,5 do15 mg/kg mc . na dobę i jest podawana w dwóch dawkach podzielonych, zaczynając od dnia poprzedzającego przeszczep.

U niektórych pacjentów po przerwaniu podawania cyklosporyny mo ż e wystąpić choroba przeszczep przeciw gospodarzowi ( GVHD ). Zwykle ustępuje ona po ponownym podaniu cyklosporyny . W leczeniu łagodnej, przewlekłej GVHD nale ż y stosować małe dawki produktu Cyclaid .

Zespół nerczycowy

Aby wywołać remisję, zalecana dawka wynosi 5 mg/kg mc . na dobę u dorosłych i 6 mg/kg mc . na dobę u dzieci, podawane doustnie w dwóch dawkach podzielonych, je ż eli czynność nerek jest prawidłowa. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek dawka początkowa nie powinna być większa niż 2,5 mg/kg mc . na dobę.

Zaleca się odpowiednie monitorowanie st ężenia cyklosporyny przed podaniem kolejnej dawki produktu, aby uniknąć przedawkowania.

W ogniskowym segmentalnym stwardnieniu kłębuszków nerkowych mo ż e być korzystne jednoczesne stosowanie cyklosporyny z kortykosteroidami.

Je ż eli po 3 miesiącach leczenia zmian minimalnych i ogniskowego segmentalnego stwardnienia kłębuszków nerkowych lub po 6 miesiącach leczenia błoniastego zapalenia kłębuszków nerkowych nie wystąpi poprawa, nale ż y przerwać podawanie cyklosporyny .

Dawkę nale ż y dostosować indywidualnie w zale ż ności od skuteczności (białkomocz) i bezpieczeństwa stosowania (ocenianego głównie na podstawie st ężenia kreatyniny w surowicy). Jednak nie powinna ona być większa niż 5 mg/kg mc . na dobę u dorosłych i 6 mg/kg mc . na dobę u dzieci.

W leczeniu podtrzymującym nale ż y powoli zmniejszać dawkę do najmniejszej dawki skutecznej.

Reumatoidalne zapalenie stawów

Przez pierwsze 6 tygodni leczenia zaleca się dawkę 2,5 mg/kg mc . na dobę, doustnie, w dwóch dawkach podzielonych. Dawkę mo ż na zmniejszyć w zale ż ności od tolerancji. Je ż eli działanie kliniczne nie jest wystarczające, dawkę mo ż na stopniowo zwiększać. Zwykle nie nale ż y przekraczać 4 mg/kg mc . na dobę. W indywidualnych przypadkach dawkę mo ż na zwiększyć do 5 mg/kg mc . na dobę. Jeśli dawkę zwiększa się zbyt szybko, występuje ryzyko przedawkowania.

U pacjentów ważących mniej niż 80 kg kapsułki o mocy 100 mg mogą nie być odpowiednie do precyzyjnego dostosowania dawki.

W leczeniu podtrzymującym nale ż y dawkę dobrać indywidualnie w celu ustalenia najni ż szej dawki skutecznej.

Cyclaid mo ż na podawać jednocześnie z małymi dawkami kortykosteroidów i (lub) niesteroidowych leków przeciwzapalnych ( NLPZ ) - patrz CHPL : punkt 4.5 „Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji".

Łuszczyca

Z powodu różnic w przebiegu tej choroby dawkę nale ż y dobrać indywidualnie. Aby wywołać remisję, zalecana dawka początkowa wynosi 2,5 mg/kg mc . na dobę, doustnie, w dwóch dawkach podzielonych. Je ż eli po miesiącu nie wystąpi poprawa, dawkę mo ż na stopniowo zwiększać, nie przekraczając 5 mg/kg mc . na dobę. Leczenie nale ż y przerwać, je ż eli po stosowaniu przez 6 tygodni dawki 5 mg/kg mc . na dobę u pacjentów ze zmianami łuszczycowymi nie wystąpi odpowiednia reakcja lub je ż eli dawka skuteczna u danego pacjenta nie jest dawką bezpieczną.

U pacjentów, których stan wymaga szybkiej poprawy, zaleca się dawkę początkową 5 mg/kg mc . na dobę. Po osiągni ęciu zadowalającej poprawy mo ż na przerwać podawanie produktu Cyclaid , a w przypadku nawrotu choroby mo ż na ponownie zastosować Cyclaid w uprzednio skutecznej dawce. U niektórych pacjentów mo ż e być konieczne kontynuowanie leczenia podtrzymującego.

W leczeniu podtrzymującym dawkę nale ż y dobrać indywidualnie, aby ustalić najmniejszą dawkę skuteczną. Nie powinna ona być większa niż 5 mg/kg mc . na dobę w dwóch dawkach podzielonych.

Atopowe zapalenie skóry

Z powodu różnic w przebiegu tej choroby dawkę nale ż y dobrać indywidualnie. Zalecana dawka wynosi 2,5 do 5 mg/kg mc . na dobę i jest podawana doustnie w dwóch dawkach podzielonych przez maksymalnie 8 tygodni. Je ż eli dawka początkowa 2,5 mg/kg mc . na dobę jest niewystarczająca do osiągnięcia zadowalającej poprawy w ciągu 2 tygodni leczenia, mo ż na ją zwiększyć do maksymalnie 5 mg/kg mc . na dobę. W bardzo cięż kich przypadkach uzyskanie zadowalającej kontroli choroby mo ż na osiągnąć po podaniu dawki początkowej 5 mg/kg mc . na dobę. Po uzyskaniu zadowalającej poprawy dawkę nale ż y stopniowo zmniejszać, a następnie zakończyć leczenie.

Sposób podawania

Podany zakres dawek ma jedynie charakter orientacyjny. Aby uzyskać optymalne stężenie terapeutyczne u danego pacjenta, konieczne jest stałe monitorowanie st ężenia cyklosporyny we krwi. Oznaczenia wykonuje się metodą radioimmunologiczną ( RIA ) opartą na stosowaniu przeciwciał monoklonalnych.

Zalecaną dawkę dobową cyklosporyny nale ż y zawsze podawać w dwóch dawkach podzielonych. Nale ż y je przyjmować zawsze o tej samej porze, a odstępy pomiędzy dawkami powinny być w przybli ż eniu równe. Zaleca się przyjmowanie dawek podzielonych rano i wieczorem.

Cyclaid mo ż e być przyjmowany z posiłkiem lub niezale ż nie od posiłku. Kapsułki produktu Cyclaid nale ż y popijać płynem i połykać w całości.

Zamiana innych doustnych produktów leczniczych, zawieraj ących cyklosporynę, na produkt Cyclaid :

Przed dokonaniem zamiany innych doustnych produktów leczniczych, zawieraj ących cyklosporynę na Cyclaid , nale ż y skontrolować: stężenie minimalne cyklosporyny we krwi, stężenie kreatyniny w surowicy oraz ciśnienie tętnicze podczas stosowania innego doustnego produktu leczniczego zawierającego cyklosporynę. Zamiana powinna nastąpić na taką samą dawkę dobową produktu Cyclaid , jaką stosowano poprzednio (przeliczenie dawki 1:1). Po 4-7 dniach leczenia zaleca się oznaczenie st ężenia minimalnego cyklosporyny we krwi, st ężenia kreatyniny w surowicy oraz pomiar ciśnienia tętniczego. Jeśli to konieczne, nale ż y odpowiednio dostosować dawkę produktu Cyclaid . Mo ż e być niezbędne przeprowadzenie dodatkowych oznaczeń podczas dwóch pierwszych miesięcy od dokonania zamiany produktu leczniczego (np. w 2, 4 i 8 tygodniu), aby przeprowadzić ewentualną korektę dawkowania.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek:

Nie prowadzono badań farmakokinetyki cyklosporyny po przeszczepie nerek u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Nale ż y zwrócić szczególną uwagę, jeśli po rozpocz ęciu leczenia produktem Cyclaid wystąpi nagłe zwiększenie st ężenia kreatyniny w surowicy (nawet, jeśli to stężenie pozostaje w zakresie wartości prawidłowych). Nagłe zwiększenie st ężenia kreatyniny lub zmniejszenie jej klirensu mogą być objawami ostrego odrzucenia przeszczepu, szczególnie po przeszczepie nerek. Rozpoczęcie leczenia produktem Cyclaid u pacjentów z już istniej ącymi zaburzeniami czynności nerek, a następnie dostosowanie dawki, wymaga wnikliwej oceny stosunku korzyści do ryzyka, uwzględniającej stan kliniczny pacjenta i stężenie cyklosporyny we krwi. U pacjentów z zespołem nerczycowym oraz umiarkowaną niewydolnością nerek (stężenie wyjściowe kreatyniny u dorosłych mniejsze niż 200 pmol/l, u dzieci mniejsze niż 140 pmol/l) nie nale ż y przekraczać dawki początkowej 2,5 mg/kg mc . na dobę. Nale ż y wnikliwie obserwować pacjenta.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby:

Zaburzenia czynności wątroby mogą niekiedy znacząco wpływać na farmakokinetykę cyklosporyny . W takich przypadkach nale ż y monitorować stężenie minimalne cyklosporyny we krwi i dostosować dawkę do uzyskiwanych stężeń.

W łuszczycy nale ż y zakończyć stosowanie cyklosporyny , jeśli wystąpi dwukrotne zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i (lub) st ężenia bilirubiny w stosunku do wartości wyjściowych. W zespole nerczycowym u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby dawkę początkową cyklosporyny nale ż y zmniejszyć o 25 do 50%.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Doświadczenie ze stosowaniem cyklosporyny u pacjentów w podeszłym wieku jest ograniczone, jednak nie zgłaszano żadnych szczególnych problemów, gdy stosowano produkt w zalecanych dawkach. Mimo to czynniki związane z wiekiem, takie jak zaburzenia czynności nerek, wymagają zapewnienia pacjentom ścisłego nadzoru i ewentualnego dostosowania dawki.

Stosowanie u dzieci

Wprawdzie doświadczenie ze stosowaniem cyklosporyny u dzieci jest ograniczone, jednak jej podawanie w zwykle stosowanych dawkach nie powodowało szczególnych problemów u dzieci w wieku powy ż ej 1 roku. W kilku badaniach z udziałem dzieci konieczne było zastosowanie większych dawek cyklosporyny w przeliczeniu na kg masy ciała, niż u dorosłych, i były one dobrze tolerowane. Jednak po zastosowaniu dawek przekraczaj ących zalecaną maksymalną dawkę, dzieci wydają się być bardziej podatne na retencję płynów, drgawki i nadciśnienie tętnicze. Objawy te ustępowały po zmniejszeniu dawki.


Cyclaid – jakie środki ostrożności należy zachować?

Cyclaid powinien być przepisywany jedynie przez lekarzy maj ących doświadczenie w przeszczepianiu narządów, dermatologii, nefrologii lub reumatologii. Pacjentów nale ż y leczyć w ośrodkach maj ących wystarczające zaplecze laboratoryjne i kadry medyczne. Lekarz prowadz ący powinien otrzymać pełną informację, niezbędną podczas obserwacji pacjenta.

Podobnie jak inne leki immunosupresyjne, cyklosporyna nasila ryzyko rozwoju chłoniaków i innych nowotworów złośliwych, szczególnie skóry. Ryzyko to wydaje się zale ż eć raczej od stopnia i czasu utrzymywania się immunosupresji, niż wiązać z zastosowaniem konkretnego produktu. Nale ż y więc ostro ż nie stosować schematy leczenia zło ż one z wielu leków immunosupresyjnych (w tym zawieraj ących cyklosporynę), poniewa ż mo ż e to prowadzić do zaburzeń limfoproliferacyjnych i litych guzów narządowych, niekiedy śmiertelnych.

Nie nale ż y stosować cyklosporyny jednocześnie z innymi inhibitorami kalcyneuryny , takimi jak takrolimus , poniewa ż takie połączenie mo ż e nasilać działania niepożądane (patrz CHPL : punkt 4.5 „Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji"), nie wpływając na zwiększenie skuteczności.

U pacjentów leczonych produktem Cyclaid nale ż y unikać stosowania leków moczop ędnych oszczędzaj ących potas, produktów zawieraj ących potas, inhibitorów konwertazy angiotensyny, antagonistów receptora angiotensyny II. Pacjenci stosuj ący Cyclaid powinni unikać diety o du ż ej zawartości potasu.

Sok grejpfrutowy mo ż e zwiększać stężenie cyklosporyny we krwi poprzez działanie na układ cytochromu P450. Występują osobnicze, niemo ż liwe do przewidzenia różnice, dotyczące wpływu soku grejpfrutowego na stężenie cyklosporyny we krwi. Z tego względu nie nale ż y przyjmować soku

grejpfrutowego jednocześnie z produktem Cyclaid .

Jeśli u pacjenta występuje przerost dziąseł związany ze stosowaniem produktu Cyclaid , nale ż y unikać jednoczesnego stosowania innych produktów leczniczych, które mogą powodować przerost dziąseł (np. nifedypiny ) (patrz CHPL : punkt 4.8 „Działania niepożądane").

Stosując szczepionki inaktywowane lub toksoidowe , nale ż y zawsze monitorować odpowiedź immunologiczną organizmu poprzez oznaczanie miana przeciwciał (patrz CHPL : punkt 4.5„Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji").

Leczenie cyklosporyną powoduje, że szczepienia ochronne mogą być mniej skuteczne; zaleca się unikać stosowania szczepionek zawieraj ących osłabione, żywe wirusy.

Nale ż y zachować ostro ż ność u pacjentów z hyperurykemią, poniewa ż cyklosporyna mo ż e zwiększać stężenie kwasu moczowego we krwi. Częstym i potencjalnie ciężkim powikłaniem w pierwszych

kilku tygodniach leczenia produktem Cyclaid mo ż e być podwy ż szenie st ężenia kreatyniny i mocznika w surowicy krwi. Wymienione zmiany czynnościowe są zale ż ne od dawki i przemijające. Ustępują zwykle po zmniejszeniu dawki.

Cyklosporyna mo ż e pogarszać czynność nerek. W czasie długotrwałego leczenia, u niektórych pacjentów mogą wystąpić zmiany strukturalne w nerkach (np. zwłóknienie śródmiąższowe), które u biorców przeszczepów nerkowych nale ż y odróżniać od zmian wywoływanych przez przewlekłą reakcj ę odrzucania. Z tego powodu nale ż y wiarygodnie oznaczyć stężenie kreatyniny w surowicy przed rozpoczęciem leczenia produktem Cyclaid . Podczas trzech pierwszych miesięcy leczenia nale ż y co dwa

tygodnie powtarzać oznaczenia st ężenia mocznika i kreatyniny w surowicy.

U niektórych pacjentów po przeszczepie nerek, u których występuje bardzo du ż e stężenie cyklosporyny we krwi z jednoczesnym postępującym pogorszeniem parametrów czynności nerek, nieustępującym w miarę zmniejszania dawki produktu, nale ż y przeprowadzić bardziej szczegółową diagnostykę, np. wykonanie biopsji nerek.

Cyklosporyna mo ż e tak ż e powodować zale ż ne od dawki i przemijające zwiększenie st ężenia bilirubiny w surowicy, a niekiedy też zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (patrz CHPL : punkt 4.8 „Działania niepożądane") i mo ż e pogarszać czynność wątroby. Z tego powodu nale ż y rutynowo kontrolować czynność wątroby.

Znane są raporty dotyczące hepatotoksyczności i uszkodzenia wątroby w postaci cholestazy , żółtaczki, zapalenia wątroby i niewydolności wątroby u pacjentów leczonych cyklosporyną. Większość z nich dotyczy pacjentów z istotnymi chorobami współistniej ącymi i stanami leżącymi u ich podstaw oraz z innymi czynnikami wikłaj ącymi, łącznie z powikłaniami poinfekcyjnymi i stosowaniem innych, potencjalnie hepatotoksycznych leków. Niekiedy, zwłaszcza u pacjentów po przeszczepie,

raportowano o przypadkach śmiertelnych (patrz CHPL : punkt 4.8 „Działania niepożądane"). Wymagane jest ścisłe kontrolowanie parametrów oceniaj ących czynność nerek i wątroby. Ich nieprawidłowe wartości

mogą wymagać zmniejszenia dawki.

U pacjentów w podeszłym wieku nale ż y szczególnie dokładnie kontrolować czynność nerek.

Dla monitorowania st ężenia cyklosporyny we krwi pełnej zaleca się stosowanie metody z u ż yciem swoistych przeciwciał monoklonalnych (oznaczenie cyklosporyny w postaci niezmienionej) lub

metody HPLC , którą tak ż e oznacza się cyklosporynę w postaci niezmienionej. Jeśli do oznaczeń u ż yto osocza lub surowicy, nale ż y postępować według standardowego protokołu, dotyczącego czasu i

temperatury odwirowania. We wstępnym monitorowaniu pacjentów poddawanych przeszczepowi wątroby, które ma na celu ustalenie dawki zapewniającej odpowiednią immunosupresję, nale ż y zastosować metodę z u ż yciem swoistych przeciwciał monoklonalnych lub porównywalną metodę z zastosowaniem zarówno swoistych, jak i nieswoistych przeciwciał monoklonalnych.

Cyklosporyna nasila ryzyko wystąpienia hiperkaliemii, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Nale ż y tak ż e zachować ostro ż ność podczas jednoczesnego stosowania cyklosporyny z lekami zmniejszaj ącymi wydalanie potasu (np. z lekami moczop ędnymi oszczędzaj ącymi potas, inhibitorami konwertazy angiotensyny, antagonistami receptora angiotensyny II) oraz produktami zawieraj ącymi potas, a tak ż e u pacjentów stosuj ących dietę o du ż ej zawartości potasu. W tych przypadkach wskazane jest kontrolowanie st ężenia potasu w surowicy.

Cyklosporyna zwiększa klirens magnezu. Mo ż e to powodować wystąpienie objawowej hipomagnezemii , zwłaszcza w okresie poprzedzającym przeszczep oraz tuż po jego przeprowadzeniu. Z tego powodu zaleca się w tym okresie kontrolowanie st ężenia magnezu w surowicy, szczególnie w przypadku występowania podmiotowych i (lub) przedmiotowych objawów neurologicznych. Jeśli będzie to konieczne, nale ż y zastosować suplementację preparatem magnezu.

Podczas leczenia cyklosporyną nale ż y regularnie kontrolować ciśnienie tętnicze (patrz CHPL : punkt 4.8 „Działania niepożądane"). Nale ż y zakończyć podawanie produktu Cyclaid , jeśli zastosowane leczenie hipotensyjne nie doprowadzi do normalizacji ciśnienia tętniczego.

Podczas stosowania cyklosporyny mo ż e wystąpić przemijające zwiększenie st ężenia lipidów we krwi. Z tego względu wskazane jest oznaczenie st ężenia lipidów przed rozpoczęciem leczenia oraz po zakończeniu pierwszego miesiąca stosowania cyklosporyny . Jeśli nastąpi zwiększenie st ężenia lipidów we krwi, nale ż y ograniczyć zawartość tłuszczów w diecie i (lub) zmniejszyć dawkę cyklosporyny .

Nale ż y regularnie przeprowadzać kontrolę dentystyczną (np. co 3 miesiące). Aby zapobiec lub zmniejszyć ryzyko wystąpienia przerostu dziąseł, nale ż y poinstruować pacjenta w zakresie prawidłowej

techniki mycia zębów, niezbędnej do zachowania właściwej higieny jamy ustnej.

Cyklosporyna nasila ryzyko wystąpienia nowotworów skóry, szczególnie u pacjentów z łuszczycą lub atopowym zapaleniem skóry. Z tego względu nale ż y ostrzec pacjentów przyjmuj ących cyklosporynę, aby podczas leczenia unikali nadmiernej ekspozycji na światło słoneczne oraz nie stosowali naświetlań UVB i fotochemioterapii PUVA . Podczas leczenia cyklosporyną zaleca się prowadzenie rutynowej kontroli skóry, łącznie z badaniem histopatologicznym podejrzanych zmian skórnych.

Nale ż y zachować szczególną ostro ż ność, stosując cyklosporynę u pacjentów z nieleczonymi ostrymi zaka ż eniami. Cyklosporyna , podobnie jak inne leki immunosupresyjne, nasila ryzyko wystąpienia zaka ż eń bakteryjnych, grzybiczych, paso ż ytniczych i wirusowych, wywołanych często przez patogeny oportunistyczne.

U pacjentów otrzymuj ących cyklosporynę odnotowano uaktywnienie się latentnych zaka ż eń wirusami Polyoma , które mogą prowadzić do nefropatii ( PVAN ), zwłaszcza nefropatii BK ( BKVN ) lub zaka ż enia wirusem JCV , wywołującym postępującą wieloogniskową leukoencefalopatię ( PML ). Zaka ż enia te są często związane z du ż ym całkowitym obciążeniem immunosupresyjnym, co nale ż y wziąć pod uwagę podczas prowadzenia diagnostyki różnicowej u pacjentów ze zmniejszoną odpornością, u których występuje pogorszenie czynności nerek lub objawy neurologiczne. Poniewa ż raportowano o ciężkich lub powoduj ących śmierć zaburzeniach, nale ż y podjąć skuteczne metody zapobiegania i postępowania leczniczego, szczególnie u pacjentów długotrwałe leczonych immunosupresyjnie wieloma lekami

jednocześnie.

Nale ż y zachować ostro ż ność podczas jednoczesnego stosowania cyklosporyny i lerkanidypiny (patrz CHPL : punkt 4.5 „Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji").

Cyklosporyna mo ż e zwiększać stężenie we krwi innych jednocześnie stosowanych substancji leczniczych, które są substratami dla glikoproteiny P (P-gp), takich jak aliskiren (patrz CHPL : punkt 4.5 „Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji").

Regularne oznaczanie st ężenia minimalnego cyklosporyny we krwi pełnej, wykonywane w ramach terapii monitorowanej, jest wa ż nym elementem określającym bezpieczeństwo stosowania cyklosporyny u pacjentów po przeszczepie (patrz CHPL : punkt 4.2 „Dawkowanie i sposób podawania" „Przeszczepianie narządów").

Nale ż y pamiętać, że oznaczanie st ężenia cyklosporyny we krwi pełnej, osoczu lub surowicy jest tylko jednym z wielu czynników określaj ących stan kliniczny pacjenta. Dlatego wyniki oznaczeń powinny słu ż yć jedynie jako punkt odniesienia dla leczenia i nale ż y je uzupełnić innymi parametrami klinicznymi i laboratoryjnymi.

Cyklosporyna mo ż e nasilać ryzyko wystąpienia łagodnego nadciśnienia śródczaszkowego. Pacjenci z objawami zwiększonego ciśnienia śródczaszkowego powinni być zbadani i w przypadku rozpoznania łagodnego nadciśnienia śródczaszkowego cyklosporynę nale ż y odstawić ze względu na ryzyko trwałej utraty wzroku.

Dodatkowe środki ostro ż ności w zespole nerczycowym

Poniewa ż Cyclaid mo ż e zaburzać czynność nerek, zaleca się częstą kontrolę ich czynności. Je ż eli w więcej niż jednym oznaczeniu stężenie kreatyniny w surowicy jest większe o ponad 30% w porównaniu do st ężenia początkowego, nale ż y zmniejszyć dawkę produktu Cyclaid o 25 do 50%. Pacjenci z wyjściową nieprawidłową czynnością nerek powinni otrzymywać początkowo dawkę 2,5 mg/kg mc . na dobę oraz muszą być bardzo starannie monitorowani.

Nale ż y zauwa ż yć, że zespół nerczycowy sam z siebie powoduje zmiany parametrów czynności nerek. Wyjaśnia to występowanie rzadkich przypadków zmian strukturalnych nerek, związanych z leczeniem cyklosporyną, bez jednoczesnego zwiększenia st ężenia kreatyniny w surowicy. Wskazane jest wykonanie biopsji nerek u pacjentów otrzymuj ących cyklosporynę przez ponad rok, aby ocenić postęp choroby nerek i rozległość ewentualnych zmian morfologicznych, które mogą wystąpić w związku z podawaniem cyklosporyny .

U pacjentów z zespołem nerczycowym leczonych lekami immunosupresyjnymi (w tym cyklosporyną) opisywano niekiedy występowanie nowotworów złośliwych (w tym ziarnicy złośliwej). Dane z długotrwałej obserwacji pacjentów z zespołem nerczycowym leczonych cyklosporyną są ograniczone, jednak w badaniach klinicznych podawano pacjentom cyklosporynę przez okres 1-2 lat. Mo ż na rozwa ż yć długotrwałe podawanie cyklosporyny , jeśli nastąpi znaczące zmniejszenie białkomoczu, klirens kreatyniny będzie utrzymywał się na stałym poziomie oraz zostaną podjęte odpowiednie środki ostro ż ności.

Dodatkowe środki ostro ż ności w reumatoidalnym zapaleniu stawów

Cyclaid mo ż e zaburzać czynność nerek, dlatego przed rozpoczęciem leczenia nale ż y wiarygodnie oznaczyć początkowe stężenie kreatyniny w surowicy, wykonując co najmniej dwa oznaczenia. Następnie stężenie kreatyniny nale ż y oznaczać co tydzień przez miesiąc. Po tym okresie stężenie kreatyniny w surowicy nale ż y oznaczać co 2 tygodnie podczas pierwszych 3 miesięcy leczenia, a później raz w

miesiącu. Oznaczanie st ężenia kreatyniny nale ż y wykonywać częściej w przypadku zwiększenia dawki produktu Cyclaid , rozpoczęcia jednoczesnego leczenia niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym lub zwiększenia jego dawki.

Je ż eli w więcej niż jednym oznaczeniu stężenie kreatyniny w surowicy jest zwiększone o więcej niż 30% w porównaniu do st ężenia początkowego, nale ż y zmniejszyć dawkę produktu Cyclaid . Je ż eli stężenie kreatyniny w surowicy zwiększy się o więcej niż 50%, konieczne jest zmniejszenie dawki cyklosporyny o 50%. Zalecenie to obowiązuje nawet wtedy, gdy stężenie kreatyniny pozostaje w zakresie wartości prawidłowych. Je ż eli mimo zmniejszenia dawki cyklosporyny stężenie kreatyniny nie zmniejszy się w ciągu miesiąca, nale ż y przerwać leczenie produktem Cyclaid .

Przerwanie leczenia jest tak ż e konieczne, je ż eli nie mo ż na wyrównać odpowiednim leczeniem nadciśnienia tętniczego, rozwijającego się podczas stosowania cyklosporyny .

Podobnie, jak w przypadku innych długotrwałych terapii immunosupresyjnych, nasila się ryzyko wystąpienia chorób limfoproliferacyjnych . Nale ż y zachować szczególną ostro ż ność podczas stosowania produktu Cyclaid jednocześnie z metotreksatem .

Ze względu na bezpieczeństwo pacjenta nale ż y podczas leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów dodatkowo przeprowadzać uzupełniające badania kontrolne w następuj ących przedziałach czasowych:

- Morfologia krwi (ocena liczby erytrocytów, leukocytów i płytek krwi) - przed rozpoczęciem leczenia, następnie co 4 tygodnie;

- Enzymy wątrobowe - przed rozpoczęciem leczenia, następnie co 4 tygodnie;

- Badanie ogólne moczu - przed rozpoczęciem leczenia, następnie co 4 tygodnie;

- Kontrola ciśnienia tętniczego - przed rozpoczęciem leczenia, potem co 2 tygodnie przez 3 miesiące, następnie co 4 tygodnie;

- Stężenie potasu, lipidogram - przed rozpoczęciem leczenia, następnie co 4 tygodnie. Dostępne są dane z badań klinicznych trwaj ących do 12 miesięcy, natomiast niewystarczające jest doświadczenie dotyczące dłu ż szych okresów leczenia. W związku z tym, jeśli nie uzyska się widocznej poprawy po 3 miesiącach leczenia, nale ż y przerwać stosowanie cyklosporyny .

Dodatkowe środki ostro ż ności w łuszczycy

Cyclaid mo ż e zaburzać czynność nerek, dlatego przed rozpoczęciem leczenia nale ż y wiarygodnie ustalić początkowe stężenie kreatyniny w surowicy, wykonując co najmniej dwa oznaczenia. Podczas pierwszych 3 miesięcy leczenia nale ż y oceniać stężenie kreatyniny w surowicy co 2 tygodnie, a następnie co miesiąc. Je ż eli w więcej niż jednym oznaczeniu stężenie kreatyniny w surowicy jest zwiększone o ponad 30% w porównaniu do st ężenia początkowego, nale ż y zmniejszyć dawkę cyklosporyny o 25-50%. Je ż eli stężenie kreatyniny w surowicy zwiększy się o więcej niż 50% w porównaniu do st ężenia początkowego, nale ż y zmniejszyć dawkę cyklosporyny o 50%. Zalecenie to obowiązuje nawet wówczas, gdy stężenie kreatyniny pozostaje w zakresie wartości prawidłowych. Je ż eli mimo zmniejszenia dawki

stężenie kreatyniny nie zmniejszy się w ciągu miesiąca, nale ż y przerwać leczenie produktem Cyclaid . Leczenie nale ż y tak ż e przerwać, je ż eli nie uda się wyrównać odpowiednim leczeniem nadciśnienia tętniczego, rozwijającego się podczas stosowania cyklosporyny .

Pacjentów w podeszłym wieku nale ż y leczyć jedynie w przypadku łuszczycy prowadzącej do znacznego wyniszczenia, przy czym nale ż y u nich szczególnie uwa ż nie kontrolować czynność nerek.

Doświadczenie ze stosowaniem produktu Cyclaid u dzieci z łuszczycą jest ograniczone.

Zwykle cyklosporyna jest stosowana przez 12 tygodni. Brak jest wystarczaj ących danych dotycz ących stosowania cyklosporyny dłu ż ej niż 24 tygodnie. Zaleca się zakończyć leczenie, je ż eli podczas stosowania produktu Cyclaid wystąpi nadciśnienie tętnicze, niedające się wyrównać odpowiednim leczeniem hipotensyjnym.

U pacjentów z łuszczycą leczonych cyklosporyną, podobnie jak u pacjentów leczonych

konwencjonalnymi lekami immunosupresyjnymi, informowano o występowaniu nowotworów złośliwych (szczególnie skóry). Dlatego przed rozpoczęciem leczenia cyklosporyną nale ż y wykluczyć występowanie wszelkich postaci guzów, w tym skóry i szyjki macicy. Przed rozpoczęciem leczenia produktem Cyclaid nale ż y wykonać biopsję wszelkich zmian skórnych, które nie są typowe dla łuszczycy, aby wykluczyć raka skóry, ziarniniaka grzybiastego i inne zmiany przedrakowe. Pacjentom z nowotworami z łośliwymi lub stanami przedrakowymi skóry nale ż y podawać Cyclaid jedynie po odpowiednim leczeniu tych stanów i w przypadku braku leczenia alternatywnego.

U kilku pacjentów z łuszczycą leczonych cyklosporyną rozwinęły się choroby limfoproliferacyjne , ustępujące po natychmiastowym przerwaniu leczenia. Pacjenci stosuj ący Cyclaid nie powinni

jednocześnie stosować naświetlania UV ani fotochemioterapii PUVA .

Ze względu na ryzyko rozwoju nowotworów złośliwych skóry nale ż y uprzedzić pacjentów, aby podczas leczenia produktem Cyclaid unikali ekspozycji niechronionej skóry na promieniowanie słoneczne.

Dodatkowe środki ostro ż ności w atopowym zapaleniu skóry

Cyclaid mo ż e zaburzać czynność nerek, dlatego przed rozpoczęciem leczenia nale ż y ustalić wiarygodnie początkowe stężenie kreatyniny w surowicy, wykonując co najmniej dwa oznaczenia. Podczas pierwszych 3 miesięcy leczenia nale ż y oznaczać stężenie kreatyniny w surowicy co 2 tygodnie, następnie co miesiąc. Je ż eli w więcej niż jednym oznaczeniu stężenie kreatyniny w surowicy jest zwiększone o

ponad 30% w porównaniu do st ężenia początkowego, nale ż y zmniejszyć dawkę produktu Cyclaid o 2550%. Zalecenie to obowiązuje nawet wówczas, gdy stężenie kreatyniny pozostaje w zakresie wartości prawidłowych. Je ż eli mimo zmniejszenia dawki stężenie kreatyniny nie zmniejszy się w ciągu miesiąca, nale ż y przerwać leczenie produktem Cyclaid .

Leczenie nale ż y tak ż e przerwać, je ż eli nie uda się wyrównać odpowiednim leczeniem nadciśnienia tętniczego, rozwijającego się podczas stosowania cyklosporyny .

Ze względu na ograniczone doświadczenie dotyczące stosowania produktu Cyclaid u dzieci z atopowym zapaleniem skóry, nie zaleca się jego stosowania u dzieci.

Pacjentów w podeszłym wieku nale ż y leczyć jedynie w przypadku atopowego zapalenia skóry powodującego znaczne wyniszczenie, przy czym nale ż y szczególnie uwa ż nie kontrolować czynność nerek.

Łagodne uogólnione powiększenie węzłów chłonnych jest często związane z nagłym rzutem atopowego zapalenia skóry i zanika spontanicznie lub w miarę poprawy stanu ogólnego pacjenta. Powiększenie węzłów chłonnych, które występuje w trakcie leczenia cyklosporyną, powinno być uwa ż nie kontrolowane. Je ż eli powiększenie węzłów chłonnych utrzymuje się mimo poprawy stanu pacjenta, nale ż y wykonać biopsję w celu wykluczenia chłoniaka.

Przed rozpoczęciem leczenia produktem Cyclaid nale ż y wykluczyć obecność aktywnego zaka ż enia wirusem opryszczki. Je ż eli wystąpi ono podczas leczenia, nie ma konieczności odstawienia produktu, z wyjątkiem zaka ż enia o ciężkim przebiegu.

Zaka ż enia skóry gronkowcem złocistym ( Staphylococcus aureus) nie są bezwzględnym przeciwwskazaniem do stosowania produktu Cyclaid , ale nale ż y je leczyć odpowiednimi lekami przeciwbakteryjnymi. Nale ż y unikać doustnego podawania erytromycyny, poniewa ż mo ż e ona zwiększać

stężenie cyklosporyny we krwi (patrz CHPL : punkt 4.5 „Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji"). Je ż eli brak jest mo ż liwości zastosowania alternatywnego leczenia, zaleca się dokładne monitorowanie st ężenia cyklosporyny we krwi, czynności nerek oraz działań niepożądanych, wywołanych przez cyklosporynę.

Ze względu na potencjalne ryzyko wystąpienia nowotworów złośliwych skóry nale ż y poinformować pacjentów leczonych produktem Cyclaid o konieczności unikania ekspozycji niechronionej skóry na światło słoneczne. Pacjenci ci nie powinni być jednocześnie poddawani leczeniu z zastosowaniem

promieniowania UVB lub fotochemioterapii PUVA .

Substancje pomocnicze produktu Cyclaid

Ten produkt leczniczy zawiera hydroksystearynian makrogologlicerolu , który mo ż e wywołać zaburzenia żołądkowe i biegunkę.

Ten produkt leczniczy zawiera etanol:

Cyclaid , 50 mg, kapsułki miękkie zawiera 50 mg czystego etanolu.

Ten produkt leczniczy zawiera 12,7% obj. etanolu (alkoholu), czyli ok. 525 mg na dawkę, co jest równowa ż ne 13 ml piwa lub 6 ml wina. Produkt mo ż e być szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową. Nale ż y rozwa ż yć wpływ alkoholu na zdrowie kobiet w ciąży, matek karmi ących , dzieci oraz pacjentów z grup wysokiego ryzyka, takich jak osoby z chorobą wątroby lub padaczką.

Stosowanie u dzieci we wskazaniach innych niż przeszczep narządowy

Brak odpowiednich doświadczeń dotycz ących stosowania produktu Cyclaid , z wyjątkiem leczenia zespołu nerczycowego. Z tego powodu u dzieci w wieku poni ż ej 16 lat, które nie są poddawane przeszczepom, nie zaleca się jego stosowania we wskazaniach innych niż zespół nerczycowy.


Przyjmowanie leku Cyclaid w czasie ciąży

Ciąża

Doświadczenie ze stosowaniem cyklosporyny u kobiet w ciąży jest ograniczone.

Cyklosporyna nie wykazuje działania teratogennego u zwierząt doświadczalnych. Ograniczone dane, dotyczące bezpieczeństwa stosowania cyklosporyny u kobiet w ciąży, nie wykazały jej działania

teratogennego. Cyklosporyna przenika przez barierę ło ż yska.

Wstępne dane, dotyczące kobiet ciężarnych - biorców przeszczepów wskazują, że cyklosporyna , podobnie jak inne leki immunosupresyjne, nasila ryzyko powikłań specyficznych dla ciąży: stanu przedrzucawkowego i przedwczesnego porodu noworodka z niską masą urodzeniową.

Cyclaid powinien być stosowany w ciąży jedynie w przypadku, gdy spodziewane korzyści przewy ż szają potencjalne ryzyko. Kobiety ciężarne leczone produktem Cyclaid powinny znajdować

się pod ścisłą kontrolą lekarską.

Karmienie piersią

Cyklosporyna przenika do mleka matki. Kobiety karmiące piersią nie powinny stosować produktu Cyclaid .


Charakterystyka produktu leczniczego Cyclaid

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Zamienniki leku Cyclaid

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 2 zamienników.

Equoral interakcje ulotka kapsułki elastyczne 25 mg 50 kaps. | 5 blist.po 10 kaps.

Equoral

kapsułki elastyczne | 25 mg | 50 kaps. | 5 blist.po 10 kaps.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

68,57 zł


Sandimmun Neoral interakcje ulotka kapsułki elastyczne 25 mg 50 kaps.

Sandimmun Neoral

kapsułki elastyczne | 25 mg | 50 kaps.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

76,24 zł


Interakcje Cyclaid z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Cyclaid z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja bardzo istotna

Dotyczy leków
Cyclaid

Cytrusy

Związkizawarte w soku grejpfrutowym hamują aktywność izoenzymu CYP3A4 odpowiedzialnego za metabolizm cyklosporyny. Może to spowodować wzrost stężenia tego leku we krwi, a tym samym ryzyka działań niepożądanych. W czasie przyjmowania leku należy ograniczyć spożycie grejpfrutów i soku grejpfrutowego oraz nie popijać nim leków.

Interakcja istotna

Dotyczy leków
Cyclaid

Inne

Sól kuchenna łączona z lekim może powodować (szczególnie u osób po 65 r.ż.) zaburzenia ukrwienia i funkcji nerek, prowadząc do uszkodzenia tego narządu. Należy ograniczyć spożycie soli i produktów solonych w nadmiernej ilości.


Inne opakowania Cyclaid


Grupy

  • Leki immunosupresyjne

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.