Trudno dostępny w aptekach

 

Atrozol tabletki powlekane | 1 mg | 28 tabl.

od 0 , 00  do 55 , 07

Wybierz odpłatność


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę | refundowany
Substancja czynna: Anastrozolum
Podmiot odpowiedzialny: VIPHARM S.A.

Atrozol cena

55,07Opis produktu Atrozol

Kiedy stosujemy lek Atrozol?

- Leczenie uzupełniające wczesnego raka piersi u kobiet po menopauzie, u których stwierdzono w guzie obecność receptora estrogenowego.

- Leczenie zaawansowanego raka piersi u kobiet po menopauzie. Skuteczność anastrozolu nie została potwierdzona u pacjentek z guzami bez receptora estrogenowego, chyba że obserwowano u nich odpowiedź kliniczną na wcześniejsze leczenie tamoksyfenem.


Jaki jest skład leku Atrozol?

Jedna tabletka powlekana zawiera 1 mg anastrozolu (Anastrozolum).

Substancje pomocnicze: każda tabletka zawiera 90 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Atrozol?

Produkt leczniczy ATROZOL jest przeciwwskazany:

− u pacjentek przed menopauzą

− u pacjentek w okresie ciąży i karmienia piersią

− u pacjentek z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 20 ml/min.)

− u pacjentek z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością wątroby

− u pacjentek ze stwierdzoną nadwrażliwością na anastrozol lub którykolwiek ze składników produktu leczniczego (patrz punkt 6.1)

− podczas leczenia tamoksyfenem (patrz punkt 4.5).

Podczas leczenia produktem ATROZOL nie należy podawać leków zawierających estrogeny, gdyż mogą one przeciwdziałać farmakologicznemu działaniu anastrozolu.


Atrozol – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Działania niepożądane występujące w trakcie leczenia anastrozolem są zwykle łagodne lub umiarkowane. Rzadko ich nasilenie zmusza do przerwania kuracji.

Do najczęstszych działań niepożądanych należą: uderzenia gorąca, osłabienie, bóle głowy oraz nudności. Działania niepożądane jakie mogą wystąpić w wyniku stosowania anastrozolu przedstawia tabela.

Częstość występowania działań niepożądanych określono w następujący sposób: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000, włącznie z pojedynczymi przypadkami).

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo często

Uderzenia gorąca (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Osłabienie (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu)

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często

Bóle i sztywność stawów (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu)

Zaburzenia układu rozrodczego i pi ersi

Często

Suchość pochwy (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu)

Niezbyt często

Krwawienia z pochwy (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu)*

Zaburzenia skóry i tkanki podskórn ej

Często

Ścieńczenie i przerzedzenie włosów oraz wysypka (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu)

Bardzo rzadko

Rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona i reakcje alergiczne (m.in. obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka i reakcje anafilaktyczne)

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Nudności, biegunka (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu)

Niezbyt często

Wymioty (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu)

Zaburzenia metabolizmu i odżywia nia

Niezbyt często

Brak łaknienia, hipercholesterolemia (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu)

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Ból głowy (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu)

Niezbyt często

Senność (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu)

* Były obserwowane głównie w pierwszych tygodniach leczenia pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi, u których zmieniono dotychczasową terapię hormonalną na leczenie anastrozolem. Jeśli krwawienie się przedłuża, należy przeprowadzić badania diagnostyczne.

Anastrozol zmniejsza stężenie estrogenów we krwi i może powodować zmniejszenie wysycenia mineralnego kości. Dlatego u niektórych pacjentek może zwiększyć się ryzyko złamań kości (patrz punkt 4.4). Niezbyt często obserwowano zwiększenie aktywności gamma-GT oraz fosfatazy zasadowej. Nie ustalono związku przyczynowo-skutkowego między stosowaniem produktu ATROZOL a tymi zmianami.

Zamieszczona poniżej tabela przedstawia częstość predefiniowanych działań niepożądanych w badaniu ATAC, które niezależnie od przyczyn wystąpiły w czasie prowadzenia badania lub do 14 dni po zakończeniu podawania produktu w tym badaniu.

Działania niepożądane

Anastrozol (N=3092)

Tamoksyfen (N=3094)

Uderzenia gorąca

1104 (35,7%)

1264 (40,9% )

Bóle i sztywność stawów

1100 (35,6%)

911 (29,4% )

Zaburzenia nastroju

597 (19,3%)

554 (17,9% )

Zmęczenie/osłabienie

575 (18,6%)

544 (17,6% )

Nudności i wymioty

393 (12,7%)

384 (12,4% )

Złamania kości

315 (10,2%)

209 (6,8% )

Złamania kręgosłupa, biodra lub nadgarstka

133 (4,3%)

91 (2,9% )

Złamania nadgarstka

67 (2,2%)

50 (1,6% )

Złamania kręgosłupa

43 (1,4%)

22 (0,7% )

Złamania biodra

28 (0,9%)

26 (0,8% )

Zaćma

182 (5,9%)

213 (6,9% )

Krwawienia z pochwy

167 (5,4%)

317 (10,2% )

Choroba niedokrwienna serca

127 (4,1%)

104 (3,4% )

Dławica piersiowa

71 (2,3%)

51 (1,6% )

Zawał mięśnia sercowego

37 (1,2%)

34 (1,1% )

Zaburzenia dotyczące tętnic wieńcowych

25 (0,8%)

23 (0,7% )

Niedokrwienie mięśnia sercowego

22 (0,7%)

14 (0,5% )

Wydzielina z pochwy

109 (3,5%)

408 (13,2% )

Zdarzenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

87 (2,8%)

140 (4,5% )

Powikłania zakrzepowozatorowe dotyczące żył głębokich włącznie z zatorowością płucną

48 (1,6%)

74 (2,4% )

Zdarzenia niedokrwienne mózgu

62 (2,0%)

88 (2,8% )

Rak endometrium

4 (0,2%)

13 (0,6% )

Dla mediany okresu obserwacji 68 miesięcy częstość złamań w grupie otrzymującej anastrozol wynosiła 22 na 1000 pacjentko-lat i 15 na 1000 pacjentko-lat w grupie otrzymującej tamoksyfen. Częstość złamań obserwowana w grupie zażywającej anastrozol była zbliżona do częstości obserwowanej w populacji pacjentek po menopauzie dobranych według wieku. Częstość osteoporozy wynosiła 10,5% u pacjentek leczonych anastrozolem oraz 7,3% u pacjentek leczonych tamoksyfenem.


Atrozol - dawkowanie leku

Dorośli oraz osoby w podeszłym wieku

Produkt leczniczy ATROZOLpodaje się doustnie w postaci tabletek w dawce 1 mg jeden raz na dobę.

Dzieci

Brak danych dotyczących stosowania anastrozolu u dzieci. Produkt leczniczy nie jest wskazany do stosowania u dzieci.

Stosowanie leku u pacjentów z niewydolnością nerek

U pacjentek z łagodną i umiarkowaną niewydolnością nerek nie jest konieczna zmiana dawkowania anastrozolu.

Stosowanie leku u pacjentów z niewydolnością wątroby

U pacjentek z łagodną niewydolnością wątroby nie jest konieczna zmiana dawkowania produktu. 4.3 Przeciwwskazania


Atrozol – jakie środki ostrożności należy zachować?

Stosowanie anastrozolu nie jest zalecane u dzieci i kobiet przed menopauzą, gdyż nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności w tych grupach pacjentów.

Zaleca się wykonanie badań laboratoryjnych w celu potwierdzenia menopauzy u pacjentek, u których istnieje wątpliwość co do fazy hormonalnej.

Przed rozpoczęciem leczenia preparatem ATROZOL należy stwierdzić, że pacjentka nie jest w ciąży. Nie przeprowadzono badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania anastrozolu u pacjentek z ciężką niewydolnością wątroby oraz ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny poniżej 20 ml/min). Podobnie jak inne leki zmniejszające stężenie estrogenów, anastrozol może powodować zmniejszenie wysycenia mineralnego kości. Kobiety z rozpoznaną osteoporozą lub z jej ryzykiem powinny mieć wykonane badanie densytometryczne kości (np. metodą DEXA) przed rozpoczęciem leczenia i regularnie powtarzane podczas leczenia. Jeżeli istnieją wskazania, należy rozpocząć leczenie lub profilaktykę osteoporozy i regularnie kontrolować jego skuteczność.

Produkt leczniczy zawiera laktozę. Nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.


Przyjmowanie leku Atrozol w czasie ciąży

Preparat ATROZOL jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży i karmiących piersią.


Zamienniki leku Atrozol

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 5 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 4,01 zł.

Anastrozol Bluefish interakcje ulotka tabletki powlekane 1 mg 28 tabl.

Anastrozol Bluefish

tabletki powlekane | 1 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

51,06 zł


Anastrozol Teva interakcje ulotka tabletki powlekane 1 mg 28 tabl.

Anastrozol Teva

tabletki powlekane | 1 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

58,15 zł


Apo-Nastrol interakcje ulotka tabletki powlekane 1 mg 28 tabl.

Apo-Nastrol

tabletki powlekane | 1 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

59,60 zł


Egistrozol interakcje ulotka tabletki powlekane 1 mg 28 tabl. | 2 blist.po 14 szt.

Egistrozol

tabletki powlekane | 1 mg | 28 tabl. | 2 blist.po 14 szt.

lek na receptę | refundowany


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

59,62 zł


Arimidex interakcje ulotka tabletki powlekane 1 mg 28 tabl. | 2 blist.po 14 szt.

Arimidex

tabletki powlekane | 1 mg | 28 tabl. | 2 blist.po 14 szt.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

63,03 zł


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Leki hormonalne stosowane w terapii przeciwnowotworowej

    W tej kategorii znajdziesz leki hormonalne, które znalazły swoje zastosowanie w leczeniu nowotworów.

https://ktomalek.pl/blog

Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.