Asamax 250 interakcje ulotka tabletki dojelitowe 0,25 g 100 tabl. | 10 blist.po 10 szt.

Trudno dostępny w aptekach

 

Asamax 250 tabletki dojelitowe | 0,25 g | 100 tabl. | 10 blist.po 10 szt.

od 0 , 00  do 49 , 53

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 75+
Substancja czynna: Mesalazinum
Producent: ASTELLAS PHARMA SP. Z O.O.

Asamax 250 cena

49,53Opis produktu Asamax 250

Wskazania

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego o przebiegu łagodnym do umiarkowanego, zarówno w fazie ostrej, jak i fazie remisji choroby.

Choroba Crohna w obrębie okrężnicy, zarówno w fazie ostrej, jak i w fazie remisji choroby.Skład

Jedna tabletka dojelitowa ASAMAX 250 zawiera 250 mg mesalazyny. 


Przeciwwskazania

− Nadwrażliwość na salicylany lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

− Ciężka niewydolność nerek lub wątroby.


Działania niepożądane

Klasyfikacja układów i narządów 

Często (≥1/100 do < 1/10) 

Niezbyt często (≥ 1/1000 do

< 1/100)

Rzadko (≥ 1/10 000 do

< 1/1 000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego 

   

zmieniona liczba krwinek

(niedokrwistość aplastyczna, agranulocytoza, pancytopenia, neutropenia, leukopenia, trombocytopenia)

Zaburzenia układu immunologicznego      

                  

reakcje nadwrażliwości takie jak wyprysk alergiczny,

gorączka polekowa, toczeń rumieniowaty, pancolitis

Zaburzenia układu nerwowego

                            

ból głowy, zawroty głowy

neuropatia

obwodowa

Zaburzenia serca 

  

zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia

 

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia 

   

alergiczne i

zwłóknieniowe reakcje płuc (między innymi: duszność, kaszel, skurcz oskrzeli, zapalenie

pęcherzyków płucnych, eozynofilia

płucna, nacieki w płucach, zapalenie płuc)

Zaburzenia  żołądka i jelit 

  

ból brzucha, biegunka, wzdęcia, nudności, wymioty

ostre zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

   

zmiana parametrów

czynności wątroby (zwiększona aktywność aminotransferaz,

wystąpienie parametrów cholestazy), zapalenie wątroby, cholestatyczne zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej 

   

łysienie

Zaburzenia

mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

   

ból mięśni, ból stawów

Zaburzenia nerek i dróg moczowych 

   

zaburzenia

czynności nerek, między innymi:

ostre i przewlekłe śródmiąższowe zapalenie nerek i niewydolność nerek

Zaburzenia układu

rozrodczego i piersi

   

przemijające zmniejszenie liczby plemników w nasieniu

 


Dawkowanie

Dawkowanie

Dorośli

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego: W fazie ostrych objawów: 2 do 4,5 g na dobę w trzech lub czterech dawkach podzielonych. W fazie remisji, w celu zapobiegania nawrotom choroby: co najmniej 2 g na dobę, w dawkach podzielonych.

Choroba Crohna: W fazie ostrych objawów: maksymalnie 4,5 g na dobę w trzech lub czterech dawkach podzielonych. W fazie remisji, w celu zapobiegania nawrotom choroby: maksymalnie 3 g na dobę w trzech lub czterech dawkach podzielonych.

Dzieci i młodzież

Istnieją ograniczone dane na temat stosowania mesalazyny u dzieci (wiek 6-18 lat). 

Dzieci w wieku 6 lat i starsze:

W fazie ostrych objawów: Dawkowanie należy ustalać indywidualnie, zaczynając od dawek 30-50 mg/kg mc. na dobę w dawkach podzielonych. Maksymalna dawka: 75 mg/kg mc. na dobę w dawkach podzielonych. Całkowita dawka nie powinna być większa niż 4 g na dobę. 

W fazie remisji: Dawkowanie należy ustalać indywidualnie, zaczynając od dawek 15-30 mg/kg mc. na dobę w dawkach podzielonych. Maksymalna dawka: 75 mg/kg mc. na dobę w dawkach podzielonych.

Całkowita dawka nie powinna być większa niż 2 g na dobę. 

Dzieciom o masie ciała do 40 kg zaleca się podawanie połowy dawki przeznaczonej dla dorosłych, a dzieciom o masie ciała większej niż 40 kg, dawkę taką jak u dorosłych. 

Pożądane działanie terapeutyczne leczenia mesalazyną może być osiągnięte jedynie wówczas, gdy zalecenia dawkowania są konsekwentnie i dokładnie przestrzegane.

Sposób podawania

Tabletki należy przyjmować po posiłku, popijając płynem. Nie rozgryzać.


Środki ostrożności

Istnieją ograniczone dane na temat stosowania mesalazyny u dzieci (wiek 6-18 lat)

Przed rozpoczęciem leczenia oraz w jego trakcie lekarz prowadzący powinien zlecić wykonanie badań krwi (morfologia, parametry czynności wątroby takie jak AspAT i AlAT, stężenie kreatyniny w surowicy) oraz badania ogólnego moczu (testy paskowe). Zaleca się powtórzenie badań po 14 dniach od zakończenia leczenia, a następnie 2 do 3 razy w odstępie 4 tygodni. Jeżeli wyniki mieszczą się w normie kolejne badania należy przeprowadzać co 3 miesiące. W przypadku wystąpienia dodatkowych objawów badania należy wykonać niezwłocznie. 

Rzadko zgłaszano powodowane przez mesalazynę ciężkie zaburzenia składu krwi. W razie podejrzewania lub wystąpienia zaburzeń składu krwi należy przerwać leczenie.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. 

Mesalazyny nie należy stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Jeżeli czynność nerek pogorszy się podczas leczenia, należy rozważyć możliwość toksycznego działania mesalazyny na nerki. 

Podczas leczenia mesalazyną należy bardzo dokładnie obserwować pacjentów z chorobami płuc, w szczególności z astmą oskrzelową. 

Podczas leczenia mesalazyną należy dokładnie obserwować pacjentów, u których stwierdzono występowanie działań niepożądanych po zastosowaniu leków zawierających sulfasalazynę. W przypadku gdy po zastosowaniu mesalazyny wystąpią objawy nietolerancji takie jak: skurcze żołądka i jelit, ostry ból brzucha, gorączka, silny ból głowy i wysypka należy natychmiast przerwać leczenie.

Rzadko zgłaszano powodowane przez mesalazynę reakcje nadwrażliwości ze strony serca, powodujące działania niepożądane takie jak: zapalenie mięśnia sercowego i zapalenia osierdzia. W razie podejrzewania lub wystąpienia takich działań niepożądanych należy przerwać leczenie.


Przyjmowanie leku Asamax 250 w czasie ciąży

Ciąża

Brak wystarczających danych, dotyczących stosowania mesalazyny u kobiet ciężarnych. Jednakże dane uzyskane w ograniczonej grupie kobiet narażonych na mesalazynę w okresie ciąży, nie wykazały niekorzystnego wpływu na ciążę ani na stan zdrowia płodu lub noworodka. Inne dane epidemiologiczne nie są do chwili obecnej dostępne. 

W jednym przypadku, po długotrwałym stosowaniu dużych dawek mesalazyny (2-4 g doustnie) podczas ciąży, donoszono o wystąpieniu niewydolności nerek u noworodka.

Badania na zwierzętach z zastosowaniem mesalazyny w postaci doustnej nie wykazały bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na ciąże, rozwój zarodka lub płodu, poród czy rozwój noworodka. 

Mesalazynę należy stosować podczas ciąży jedynie, gdy potencjalne korzyści ze stosowania przeważają nad spodziewanym ryzykiem. 

Karmienie piersią

Kwas N-acetylo-5-salicylowy i, w mniejszym stopniu, mesalazyna przenikają do mleka kobiecego. Do chwili obecnej istnieją tylko ograniczone dane pochodzące od kobiet karmiących piersią. U dziecka karmionego piersią nie można wykluczyć reakcji nadwrażliwości takich jak biegunka. 

Dlatego, mesalazynę należy stosować w okresie karmienia piersią jedynie, gdy potencjalne korzyści ze stosowania przeważają nad spodziewanym ryzykiem. Jeżeli u dziecka karmionego piersią wystąpi biegunka należy przerwać karmienie piersią.

Płodność

Bardzo rzadko zgłaszano odwracalną oligospermię związaną z zastosowaniem mesalazyny. Brak danych na temat wpływu mesalazyny na płodność u kobiet. 


interakcje leków z innymi lekami

Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


interakcje leków z żywnością

Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Leki przeciwbiegunkowe, doustne elektrolity

    W tej kategorii znajdziesz produkty, przeciwbiegunkowe, przywracające równowagę mikroflory jelitowej, zmniejszajace ryzyko powikłań związanych z antybiotykoterapią, skrócenie czesu trwania biegunki infekcyjnej, wspomagających odporność, produkty uzupełniające elektrolity utracowe w trakcie biegunki


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:

Jak zlikwidować rozstępy?

Uroda

Jak zlikwidować rozstępy?

Rozstępy mają postać wrzecionowatych, równoległych pasm na powierzchni skóry. Z początku intensywnie czerwone, z czasem blakną, jednak nadal są źródłe...


Statystyki Asamax 250

Należy poinformować, że sprzedaż środków w zbiorze układ pokarmowy i metabolizm zmieniła się podczas ubiegłych lat o 1.6%. W stosunku do grupy układ pokarmowy i metabolizm największą sprzedaż zauważyliśmy w przytoczonych województwach: lubuskie, podlaskie, świętokrzyskie. Pomiędzy okresem z najwyższą sprzedażą produktów z grupy układ pokarmowy i metabolizm, do których należy Asamax 250, a miesiącem, w którym zanotowaliśmy najniższą sprzedaż, występuje różnica, która wynosi 176.76%.

Asamax 250 - statystyki wyszukiwań w serwisie KtoMaLek.pl

Potrafimy napisać, że w miesiącach sierpień, październik, listopad przeprowadzana była największa liczba wyszukiwań dla produktu Asamax 250. Najrzadziej lek był natomiast poszukiwany przez użytkowników w następujących miesiącach kwiecień, czerwiec, lipiec. 12.50% to liczba, która równa jest różnicy między opisanymi porami roku.

Substancje czynne leku Asamax 250?

Lek zawiera wymienione substancje czynne: Mesalazinum - 2.2% opakowań z grupy układ pokarmowy i metabolizm zawiera ten składnik.

Jaka jest dostępność leku Asamax 250?

Mniejszość aptek będących w serwisie KtoMaLek.pl ma wspomniany lek obecnie w swojej ofercie. Jest więc lekiem trudno dostępnym na terenie Polski.

Czy Asamax 250 jest lekiem refundowanym?

Asamax 250 jest lekiem refundowanym. Stopień refundacji leku Asamax 250 wynosi R - Ryczałt, IB - Inwalida wojenny i rodzina, PO - Pełniący obowiązki obronne.

Czy Asamax 250 jest lekiem na receptę?

Asamax 250 jest lekiem na receptę.

Rezerwując lek na stronie KtoMaLek.pl musisz mieć świadomość, że przy odbiorze leku w aptece będziesz musiał mieć przy sobie receptę.


Asamax 250 opinie.


Powyższe dane statystyczne są danymi archiwalnymi. Aby uzyskać najnowsze dane skontaktuj się z  PEX PharmaSequence sp. z o.o. .


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje: