Acecor interakcje ulotka tabletki powlekane 0,4 g 30 tabl.

Brak informacji o dostępności produktu

 

Acecor tabletki powlekane | 0,4 g | 30 tabl.

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Acebutololum
Podmiot odpowiedzialny: SPA-SOC.PROD.ANTIB. S.P.A.

Logo LekarzeBezKolejki.pl

Czy wiesz, jak bezpiecznie zażywać ten lek?

Warto skonsultować się z lekarzem.

Skorzystaj z Telewizyty na LekarzeBezKolejki.plOpis produktu Acecor

Kiedy stosujemy lek Acecor?

• Nadciśnienie tętnicze.

• Dławica piersiowa.

• Tachyarytmie nadkomorowe (częstoskurcz zatokowy, migotanie przedsionków, skurcze dodatkowe, trzepotanie przedsionków) oraz komorowe. Jaki jest skład leku Acecor?

Każda tabletka powlekana zawiera 444 mg acebutololuchlorowodorku (Acebutololi hydrochloridum), co odpowiada 400 mg acebutololu (Acebutololum). 

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza. 

Każda tabletka powlekana zawiera 33 mg laktozy. 


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Acecor?

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Bezwzględnym przeciwwskazaniem jest wstrząs kardiogenny. Wyjątkową ostrożność należy zachować u pacjentów z ciśnieniem tętniczym wynoszącym 100/60 mm Hg lub poniżej tych wartości. 

Stosowanie produktu leczniczego Acecor jest także przeciwwskazane w następujących przypadkach: Blok przedsionkowo-komorowy II lub III

• Zespół chorego węzła zatokowego 

• Ciężka bradykardia (mniej niż 45-50 skurczów/min) 

• Niewyrównana niewydolność serca 

• Kwasica metaboliczna 

• Ciężkie zaburzenia krążenia obwodowego 

• Nadwrażliwość na beta-adrenolityki 

• Nieleczony guz chromochłonny. 


Acecor – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Poniżej przedstawiono - z uwzględnieniem układów i narządów oraz częstości występowania - działania niepożądane związane ze stosowaniem acebutololu, które obserwowano w badaniach klinicznych z udziałem pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, dławicą piersiową lub zaburzeniami rytmu serca (1002 pacjentów leczonych acebutololem). 

Częstość występowania zdarzeń „dodatnie miano przeciwciał przeciwjądrowych” i „zespół o typie tocznia” określono w badaniach otwartych lub z podwójnie ślepą próbą, przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych z udziałem 1440 pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, dławicą piersiową lub zaburzeniami rytmu serca, którzy stosowali acebutolol.

Zastosowano następujące kryteria dla określenia częstości występowania działań niepożądanych:

bardzo często (≥1/10); często (≥1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥ 1/1 000 do < 1/100); rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000). 

Gdy częstość nie została oszacowana, została zdefiniowana jako „nie znana” (oznaczona *).

Przedstawiono także działania niepożądane odnotowane po wprowadzeniu produktu do obrotu. Pochodzą one z raportów spontanicznych, więc częstość ich występowania jest „nie znana” (nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych). 

Najcięższe i najczęściej występujące działania niepożądane acebutololu wynikają z jego działania blokującego receptory beta-adrenergiczne. Najczęściej odnotowano występowanie uczucia zmęczenia oraz zaburzeń żołądkowo - jelitowych. Do najcięższych działań niepożądanych należą: niewydolność serca, blok przedsionkowo-komorowy i skurcz oskrzeli. Nagłe odstawienie acebutololu, podobnie jak wszystkich beta-adrenolityków, może zaostrzyć przebieg dławicy piersiowej; szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca.

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo często: dodatnie miano przeciwciał przeciwjądrowych 

Niezbyt często: zespół o typie tocznia 

Zaburzenia psychiczne

Często: depresja, koszmary senne

Częstość nieznana: psychozy, omamy, splątanie, utrata libido*, zaburzenia snu

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często: zmęczenie

Często: zawroty głowy, ból głowy

Częstość nieznana: parestezja*, zaburzenia

ośrodkowego układu nerwowego

Zaburzenia oka

Często: zaburzenia widzenia

Częstość nieznana: zespół suchego oka* 

Zaburzenia serca

Częstość nieznana: niewydolność serca*, blok przedsionkowo-komorowy Iº, zaostrzenie wcześniej występującego bloku

przedsionkowo-komorowego, bradykardia*

Zaburzenia naczyniowe

Częstość nieznana: chromanie przestankowe, zespół Raynauda, sinienie i ziębnięcie kończyn, niedociśnienie*

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często: duszność

Częstość nieznana: zapalenie płuc, nacieki w płucach, skurcz oskrzeli

Zaburzenia żołądka i jelit 

Bardzo często: zaburzenia żołądkowo-jelitowe

Często: nudności, biegunka

Częstość nieznana: wymioty*

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często: wysypka

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Częstość nieznana: zespół odstawienny

 


Acecor - dawkowanie leku

Dawkowanie

Nadciśnienie tętnicze:

Leczenie rozpoczyna się od dawki 400 mg na dobę, podanej w dawce pojedynczej. W razie potrzeby dawkę można zwiększyć do 800 mg na dobę w 2 dawkach podzielonych. 

Dławica piersiowa:

Zazwyczaj podaje się 400 mg na dobę w dawce pojedynczej. W szczególnie ciężkich przypadkach dawkowanie można zwiększyć do 800 mg na dobę w 2 dawkach podzielonych.

Zaburzenia rytmu serca:

Zaleca się rozpoczęcie leczenia od dawki 200 mg; maksymalne działanie lecznicze występuje po około 3 godzinach. Zazwyczaj działanie lecznicze uzyskuje się po zastosowaniu dawki dobowej wynoszącej od 400 mg do 1200 mg, podawanej w dawkach podzielonych. 

Pacjenci w podeszłym wieku:

Brak szczególnych zaleceń dotyczących dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku z prawidłową czynnością nerek. W ciężkiej niewydolności nerek należy zmniejszyć dawkę.

Dzieci i młodzież:

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego Acecor u dzieci i młodzieży. Brak zaleceń dotyczących dawkowania. We wszystkich wskazaniach zaleca się stosowanie najmniejszej skutecznej dawki. 

Sposób podawania

Tabletkę należy popić niewielką ilością wody. 

Produkt leczniczy Acecor zaleca się przyjmować podczas posiłku. 


Acecor – jakie środki ostrożności należy zachować?

• W czasie stosowania produktu leczniczego Acecor pacjent powinien pozostawać pod kontrolą lekarza.

• Niewydolność nerek nie jest przeciwwskazaniem do stosowania acebutololu, którego eliminacja zachodzi zarówno przez nerki, jak i wątrobę. Należy jednak zachować ostrożność podając duże dawki pacjentom z ciężką niewydolnością nerek, ponieważ może u nich dojść do kumulacji leku. 

U pacjentów z niewydolnością nerek produkt Acecor podaje się w dawce pojedynczej, którą należy zmniejszyć o 50% (jeśli współczynnik przesączania kłębuszkowego (GFR) wynosi 2550 ml/min) lub o 75% (jeśli GFR < 25 ml/min).

• Skurcz oskrzeli, wywołany przez acebutolol, jest zazwyczaj co najmniej częściowo odwracalny po zastosowaniu odpowiedniego agonisty. 

Pomimo tego, że kardiowybiórcze beta-adrenolityki mogą słabiej oddziaływać na płuca niż niewybiórcze beta-adrenolityki, nie należy ich stosować – podobnie jak wszystkich leków beta-adrenolitycznych – u pacjentów z chorobami obturacyjnymi dróg oddechowych, chyba że ich zastosowanie jest konieczne. W takim przypadku należy zastosować kardiowybiórcze beta-adrenolityki, zachowując wyjątkowe środki ostrożności.

• Stosowanie beta-adrenolityków może spowodować bradykardię. W takich przypadkach należy zmniejszyć dawkę. 

• Acecor może być ostrożnie stosowany u pacjentów z wyrównaną niewydolnością serca.

• Należy zachować ostrożność, stosując produkt u pacjentów z dławicą typu Prinzmetala.

• Produkt leczniczy Acecor należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami przepływu w tętnicach obwodowych. Beta-adrenolityki mogą nasilać zaburzenia krążenia obwodowego. 

• Beta-adrenolityki mogą maskować objawy nadczynności gruczołu tarczowego.

• Beta-adrenolityki mogą też maskować objawy hipoglikemii.

• U pacjentów z guzem chromochłonnym beta-adrenolityki można stosować jedynie w przypadku jednoczesnego podawania leków alfa-adrenolitycznych. 

• Beta-adrenolityki należy stosować u pacjentów z łuszczycą jedynie po rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka ich podawania.

• Leki beta-adrenolityczne mogą zarówno zwiększać wrażliwość na alergeny, jak i nasilać reakcje anafilaktyczne.

• Beta-adrenolityki należy odstawiać poprzez stopniowe zmniejszanie dawki, co jest szczególnie ważne u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. 

• W przypadku, gdy przed zabiegiem chirurgicznym zachodzi konieczność przerwania stosowania beta-adrenolityku, produkt należy odstawić na co najmniej 24 godziny przed podaniem znieczulenia. Kontynuowanie leczenia zmniejsza ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca, ale może zwiększać ryzyko wystąpienia niedociśnienia. Jeśli leczenie jest kontynuowane, należy zachować szczególną ostrożność, stosując różne środki znieczulające.

Aby uniknąć reakcji ze strony nerwu błędnego, pacjentowi można podać dożylnie atropinę. 

• Produkt leczniczy Acecor zawiera laktozę. U pacjentów z rzadką dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie należy stosować tego produktu.


Przyjmowanie leku Acecor w czasie ciąży

Ciąża

Nie należy stosować acebutololu w I trymestrze ciąży, chyba że lekarz uzna to za niezbędne. W takich przypadkach powinno się podawać możliwie najmniejszą dawkę. 

Stosowanie beta-adrenolityków w późnym okresie ciąży może spowodować wystąpienie bradykardii, hipoglikemii i powikłań krążeniowo-oddechowych u płodu lub noworodka.

Beta-adrenolityki mogą zmniejszać perfuzję łożyskową, co może prowadzić do wewnątrzmacicznej śmierci płodu i porodu niewczesnego lub przedwczesnego.

W badaniach na zwierzętach nie wykazano ryzyka działania teratogennego acebutololu.

Karmienie piersią

Acebutolol i jego czynne metabolity przenikają do mleka ludzkiego, a ich działanie wykazano u noworodków i niemowląt karmionych piersią przez matki stosujące acebutolol. Nie należy stosować produktu leczniczego Acecor u kobiet karmiących piersią. 


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.