Tiocolis interakcje ulotka tabletki 8 mg 14 tabl.

Dostępny w większości aptek

 

Tiocolis tabletki | 8 mg | 14 tabl.


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Thiocolchicosidum
Podmiot odpowiedzialny: BIOFARM SP. Z O.O.Opis produktu Tiocolis

Kiedy stosujemy lek Tiocolis?

Leczenie wspomagające bolesnych przykurczów mięśni w ostrych chorobach kręgosłupa, u dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat.


Jaki jest skład leku Tiocolis?

Tiocolis , 4 mg:

Jedna tabletka zawiera 4 mg tiokolchikozydu (Thiocolchicoside).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 42,7 mg.

Tiocolis , 8 mg:

Jedna tabletka zawiera 8 mg tiokolchikozydu (Thiocolchicoside).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 85,4 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz CHPL : punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Tiocolis?

Nie stosować Tiocolis :

- u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w CHPL w punkcie 6.1.,

- w czasie całego okresu ciąży,

- w czasie karmienia piersią,

- u kobiet w wieku rozrodczym nie stosujących właściwej antykoncepcji.


Tiocolis – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Częstość występowania działań niepożądanych ustalono zgodnie z następującą zasadą:

- często (> 1/100 do < 1/10);

- niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100);

- rzadko (> 1/10 000 do < 1/1 000);

- bardzo rzadko (< 1/10 000);

- częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu immunologicznego

• Bardzo rzadko: reakcje alergiczne - pokrzywka, obrzęk Quinckego

• Częstość nieznana: wstrząs anafilaktyczny

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

• Rzadko: wysypka pęcherzykowa

• Bardzo rzadko: świąd, rumień, wysypka grudkowo-plamkowa

Zaburzenia żołądka i jelit

• Rzadko: ból w nadbrzuszu, biegunka, nudności i wymioty

Zaburzenia układu nerwowego

• Bardzo rzadko: senność

• Częstość nieznana: drgawki lub nawrot drgawek u pacjentów z padaczką

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa tel.: +48 22 49 21 301 faks: +48 22 49 21 309 e-mail: ndl @urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.


Tiocolis - dawkowanie leku

Dawkowanie

Zalecana dawka oraz maksymalna dawka to 8 mg co 12 godzin (tj.16 mg na dobę). Czas trwania leczenia jest ograniczony do 7 kolejnych dni.

Należy unikać dawek przekraczających zalecane dawki lub długotrwałego stosowania (patrz CHPL : punkt 4.4).

Dzieci i młodzież

Produktu Tiocolis nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat (patrz CHPL : punkt 5.3.), ze względów dotyczących bezpieczeństwa.

Sposób podawania Podanie doustne.

Tabletki należy połykać popijając szklanką wody.


Tiocolis – jakie środki ostrożności należy zachować?

Należy zachować ostrożność w przypadku podawania tiokolchikozydu pacjentom z padaczką lub pacjentom z grupy podwyższonego ryzyka wystąpienia napadu padaczkowego. W przypadku wystąpienia napadu padaczkowego należy przerwać leczenie.

W przypadku wystąpienia biegunki dawkę należy zmniejszyć.

Jeżeli to konieczne, tabletki można przyjmować z lekami zobojętniającymi.

Badania przedkliniczne wykazały, że jeden z metabolitów tiokolchikozydu (SL59.0955) wywołuje aneuploidię (tj. nierówną liczbę chromosomów w dzielących się komórkach) w stężeniach zbliżonych do stężeń powodujących narażenie u ludzi, po stosowaniu tiokolchikozydu w dawkach 8 mg dwa razy na dobę doustnie (patrz CHPL : punkt 5.3). Aneuploidia jest uważana za czynnik ryzyka teratogenności , toksyczności wobec zarodka lub płodu, samoistnego poronienia oraz zaburzenia płodności osobników męskich i potencjalnym czynnikiem ryzyka raka.

Jako postępowanie zapobiegawcze, należy unikać stosowania produktu w dawkach przekraczających zalecane dawki lub długotrwałego stosowania (patrz CHPL : punkt 4.2).

Pacjenci powinni być dokładnie poinformowani o potencjalnym ryzyku dla ewentualnej ciąży oraz o stosowaniu skutecznej antykoncepcji.

Produkt zawiera laktozę. Produkt ten nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp ) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.


Przyjmowanie leku Tiocolis w czasie ciąży

Ciąża

Istnieją ograniczone dane dotyczące stosowania tiokolchikozydu u kobiet w ciąży. Dlatego potencjalne ryzyko dla zarodka i płodu nie jest znane.

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne (patrz CHPL : punkt 5.3).

Tiocolis jest przeciwwskazany w czasie ciąży oraz u kobiet w wieku rozrodczym nie stosujących antykoncepcji (patrz CHPL : punkt 4.3).

Karmienie piersią

Stosowanie tiokolchikozydu w czasie karmienia piersią jest przeciwwskazane, gdyż przenika on do mleka matki (patrz CHPL : punkt 4.3).

Płodność

W badaniu płodności u szczurów, nie stwierdzono zaburzeń płodności po dawkach do 12 mg/kg mc ., tj. w stężeniach nie wywołujących żadnego działania klinicznego. Tiokolchikozyd i jego metabolity wywierają działanie aneugeniczne w różnych stężeniach, co jest czynnikiem ryzyka upośledzenia płodności u ludzi (patrz CHPL : punkt 5.3).


Charakterystyka produktu leczniczego Tiocolis

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Tiocolis z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Tiocolis z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.