Groprinosin Baby interakcje ulotka syrop 250 mg/5ml 150 ml

Trudno dostępny w aptekach

 

Groprinosin Baby syrop | 250 mg/5ml | 150 ml


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Inosinum pranobexum
Podmiot odpowiedzialny: GEDEON RICHTER POLSKA SP. Z O.O.Opis produktu Groprinosin Baby

Kiedy stosujemy lek Groprinosin Baby?

· Zakażenia skóry i błon śluzowych wywołane wirusami: Herpes simplex typu I lub typu II (opryszczka zwykła) oraz Herpes varicella-zoster (ospa wietrzna, półpasiec).

· Inne zakażenia o etiologii wirusowej (np. podostre stwardniające zapalenie mózgu).

· Wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych.


Jaki jest skład leku Groprinosin Baby?

1 ml syropu zawiera 50 mg inozyny pranobeks ( Inosinum pranobexum ): kompleksu zawierającego inozynę oraz 4-acetamidobenzoesan 2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

1 ml syropu zawiera:

650 mg sacharozy,

1,8 mg metylu parahydroksybenzoesan,

0,2 mg propylu parahydroksybenzoesan

0,144 mg sodu.

 


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Groprinosin Baby?

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Produktu leczniczego Groprinosin Baby nie należy stosować u pacjentów, u których występuje aktualnie napad dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi.


Groprinosin Baby – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jedynym stale występującym zarówno u pacjentów dorosłych, jak i u dzieci i młodzieży działaniem niepożądanym zależnym od produktu leczniczego jest zwiększone (zazwyczaj pozostające w granicach normy) stężenie kwasu moczowego w surowicy krwi i moczu. Zazwyczaj kilka dni po odstawieniu produktu leczniczego stężenie kwasu moczowego powraca do normy.

Bardzo często ( ≥1/10)

- badania diagnostyczne:  Zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi, zwiększone stężenie kwasu moczowego w moczu.

Często (od > 1/100 do < 1/10)

> 1% przypadków obserwowanych w badaniach klinicznych podczas podawania produktu przez okres 3 miesięcy lub dłużej:

- zaburzenia żołądka i jelit:

nudności z wymiotami lub bez, bóle w nadbrzuszu

- zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

podwyższenie aktywności aminotransferaz, fosfatazy zasadowej lub stężenia azotu mocznikowego we krwi (BUN)

- zaburzenia skóry i tkanki podskórnej :

swędzenie, wysypka

- zaburzenia układu nerwowego:

bóle głowy, zawroty głowy, zmęczenie, złe samopoczucie

- zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

bóle stawów

Niezbyt często (od > 1/1 000 do < 1/100)

< 1% przypadków obserwowanych w badaniach klinicznych podczas podawania produktu przez okres 3 miesięcy lub dłużej:

- zaburzenia żołądka i jelit :

biegunka, zaparcia

- zaburzenia układu nerwowego :

nerwowość, senność lub bezsenność

- zaburzenia nerek i dróg moczowych :

wielomocz (zwiększona objętość moczu)

Poniżej wymienione działania niepożądane zgłaszano podczas monitorowania po dopuszczeniu do obrotu. Częstość ich występowania jest nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- zaburzenia żołądka i jelit:  ból w nadbrzuszu

- zaburzenia układu immunologicznego:  obrzęk naczynioruchowy, nadwrażliwość, pokrzywka, reakcja anafilaktyczna, wstrząs anafilaktyczny

- zaburzenia układu nerwowego:   zawroty głowy

- zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:  rumień

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.


Groprinosin Baby - dawkowanie leku

Produkt leczniczy przeznaczony jest wyłącznie do podawania doustnego.

Dawkowanie

Dawka ustalana jest na podstawie masy ciała pacjenta oraz zależy od stopnia nasilenia choroby. Dawka dobowa powinna być podzielona na równe dawki pojedyncze podawane kilka razy na dobę. Czas trwania leczenia wynosi zwykle od 5 do 14 dni. Po ustąpieniu objawów podawanie leku należy kontynuować jeszcze przez 1 do 2 dni.

Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku

Zalecana dawka dobowa wynosi 50 mg/kg masy ciała na dobę (1 ml/1 kg mc. na dobę), zwykle 3 g (czyli 60 ml syropu na dobę), podawane w 3 lub 4 dawkach podzielonych. Dawka maksymalna wynosi 4 g na dobę (czyli 80 ml syropu na dobę).

Dzieci w wieku powyżej 1 roku

50 mg/kg masy ciała na dobę, zwykle 1 ml/1 kg mc. podawanych w 3 lub 4 równych dawkach podzielonych w ciągu doby; stosować zgodnie z poniższą tabelą.

Masa ciała

Dawkowanie*

10 – 14 kg

3 x 5 ml

15 – 20 kg

3 x 5 do 7,5 ml

21 – 30 kg

3 x 7,5 do 10 ml

31 – 40 kg

3 x 10 do 15 ml

41 – 50 kg

3 x 15 do 17,5 ml

* Należy użyć załączonego do opakowania dozownika w formie strzykawki z podziałką ułatwiającą dawkowanie!

Dawkowanie w podostrym stwardniającym zapaleniu mózgu

W ostrej fazie choroby dawka może być zwiększona do 100 mg/kg masy ciała na dobę (maksymalnie 4 g na dobę), terapia stała, z regularną oceną stanu pacjenta.

Dzieci

Nie należy stosować leku u dzieci poniżej 1 roku życia.


Groprinosin Baby – jakie środki ostrożności należy zachować?

Produkt leczniczy Groprinosin Baby może wywoływać przemijające zwiększenie stężenia kwasu moczowego w surowicy i w moczu, pozostające jednak zwykle w zakresie wartości prawidłowych ( górna granica wynosi odpowiednio 8 mg/dl lub 0,42 mmol/l ), zwłaszcza u mężczyzn oraz u osób w podeszłym wieku u obu płci. Zwiększenie stężenia kwasu moczowego wynika z zachodzących w organizmie przemian katabolicznych inozynowego składnika produktu do kwasu moczowego. Nie jest on natomiast skutkiem polekowych zmian podstawowej czynności enzymu lub klirensu nerkowego. Z tego względu produkt leczniczy Groprinosin Baby należy stosować

z ostrożnością u pacjentów ze stwierdzoną w wywiadzie dną moczanową, hiperurykemią, kamicą moczową lub żółciową oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. W trakcie leczenia tych pacjentów należy ściśle kontrolować stężenie kwasu moczowego.

U niektórych pacjentów mogą wystąpić ciężkie reakcje nadwrażliwości (pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, anafilaksja, wstrząs anafilaktyczny). Należy wówczas przerwać podawanie produktu leczniczego Groprinosin Baby.

Podczas długotrwałego leczenia mogą tworzyć się kamienie nerkowe.

Podczas leczenia długotrwałego, u każdego pacjenta należy regularnie kontrolować stężenie kwasu moczowego w surowicy i w moczu, czynność wątroby, morfologię krwi oraz parametry czynności nerek.

Ważne informacje o niektórych substancjach pomocniczych produktu leczniczego Groprinosin Baby

Produkt leczniczy Groprinosin Baby zawiera metylu parahydroksybenzoesan oraz propylu parahydroksybenzoesan, które mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Produkt leczniczy Groprinosin Baby zawiera sacharozę. Pacjenci rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni stosować produktu leczniczego Groprinosin Baby .

1 ml syropu Groprinosin Baby zawiera 650 mg sacharozy. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów na cukrzycą.

Produkt leczniczy Groprinosin Baby zawiera sacharozę, która może wpływać szkodliwie na zęby.

Produkt leczniczy Groprinosin Baby zawiera sód. Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na 80 ml, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.


Przyjmowanie leku Groprinosin Baby w czasie ciąży

Wpływ inozyny na rozwój płodu nie był badany u ludzi, jak również nie wiadomo, czy inozyna przenika

do mleka matki. W związku z powyższym, produktu leczniczego nie należy podawać kobietom w ciąży

i w okresie karmienia piersią, chyba że lekarz uzna, że korzyści przewyższają potencjalne ryzyko.


Charakterystyka produktu leczniczego Groprinosin Baby

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Groprinosin Baby z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Groprinosin Baby z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Leki przeciwwirusowe

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.