Dostępny w większości aptek

 

Citrafleet proszek do sporządzania roztworu doustnego | (10mg+3,5g+10,97g)/sasz. | 2 sasz.


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Natrii picosulfas, Magnesii oxidum, Acidum
Podmiot odpowiedzialny: CASEN RECORDATI S.L.Ten produkt występuje w więcej niż jednym opakowaniu. Wybraliśmy ten z najobszerniejszym opisem.
Aby wybrać opis innego opakowania tego produktu, kliknij tutaj.


Opis produktu Citrafleet

Kiedy stosujemy lek Citrafleet?

Do stosowania w celu oczyszczenia jelit przed przeprowadzeniem jakichkolwiek badań lub zabiegów diagnostycznych wymagających oczyszczonych jelit, np. kolonoskopia lub obrazowanie radiograficzne.


Jaki jest skład leku Citrafleet?

Każda saszetka (15,08 g) zawiera następujące substancje czynne:

Sodu pikosiarczan 0,01 g Magnezu tlenek, lekki 3,50 g Kwas cytrynowy bezwodny 10,97 g

Każda saszetka zawiera również 5 mmol (lub 195 mg) potasu (patrz punkt 4.4). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Citrafleet?

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku, zastoinowa niewydolność serca, ciężkie odwodnienie, hipermagnezemia, opóźnione opróżnianie żołądka, choroba wrzodowa żołądka i jelit, toksyczne zapalenie okrężnicy, porażenie okrężnicy, niedrożność jelit, nudności i wymioty, wodobrzusze, ostre stany w obrębie jamy brzusznej wymagające interwencji chirurgicznej, takie jak ostre zapalenie wyrostka robaczkowego lub rozpoznana lub podejrzewana niedrożność lub perforacja jelit.

Nie stosować u pacjentów z rabdomiolizą, ponieważ produkty przeczyszczające mogą indukować rabdomiolizę i tym samym nasilać objawy schorzenia.

Nie stosować u pacjentów z czynną, zapalną chorobą jelit, np. choroba Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie okrężnicy.

U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek może dojść do akumulacji magnezu w osoczu. W takich przypadkach należy stosować inne produkty.


Citrafleet – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Najczęściej obserwowane zdarzenia niepożądane zgłaszane w badaniach klinicznych dotyczących leków złożonych zawierających pikosiarczan sodu oraz cytrynian magnezu były związane z bezpośrednim wpływem na jelita (ból brzucha i nudności) i były konsekwencją biegunki i odwodnienia (zaburzenia snu, suchość w ustach, pragnienie, ból głowy oraz zmęczenie).

Działania niepożądane zostały wykazane poniżej zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRAoraz zalecanym nazewnictwem, w kolejności zgodnej z częstością występowania: bardzo często (≥ 1/10); często (≥ 1/100, < 1/10); niezbyt często (≥ 1/1 000, < 1/100). Częstość została oszacowana w oparciu o dane pochodzące z analizy badań klinicznych. Częstość występowania działań niepożądanych, które nie były zgłaszane w czasie przeprowadzania badań klinicznych, określona została, jako ‘częstość nieznana’.

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana: reakcje anafilaktoidalne, nadwrażliwość

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Częstość nieznana: hiponatremia

Zaburzenia psychiczne

Często: zaburzenia snu

Zaburzenia układu nerwowego Często: ból głowy

Niezbyt często: zawroty głowy

Częstość nieznana: padaczka, napady grand mal, drgawki, stan splątania

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często: niedociśnienie ortostatyczne

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często: ból brzucha

Często: suchość w ustach, nudności, rozdęcie jelita grubego, uczucie dyskomfortu w okolicy odbytu, ból w okolicy odbytu

Niezbyt często: wymioty, nietrzymanie kału

Częstość nieznana: biegunka*, wzdęcia

* Biegunka jest podstawowym objawem klinicznym związanym ze stosowaniem produktu CitraFleet.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Częstość nieznana: wysypka (włączając w to rumień i wysypkę grudkowo-plamistą), pokrzywka, świąd, plamica

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często: pragnienie, uczucie zmęczenia

Częstość nieznana: ból

Zgłaszano występowanie hiponatremii z lub bez drgawek (patrz punkt 4.4). U pacjentów z padaczką zgłaszano występowanie drgawek/napadów grand mal bez współwystępowania hiponatremii (patrz punkty 4.4 oraz 4.5).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.


Citrafleet - dawkowanie leku

Droga podania: doustna

Na dzień przed planowanym badaniem lub zabiegiem zaleca się włączenie diety ubogoresztkowej. W trakcie stosowania produktu CitraFleet w celu zapobiegnięciu odwodnienia zaleca się przyjmowanie około 250 ml wody lub innego czystego płynu na godzinę.

Zalecenia dotyczące przygotowania do stosowania:

Patrz punkt 6.6.

Dorośli w wieku 18 lat i powyżej (w tym osoby w podeszłym wieku):

Jedna saszetka zmieszana z wodą, zgodnie z zaleceniami, na dzień przed badaniem lub zabiegiem przed godziną 8 rano. Druga saszetka 6 do 8 godzin później.


Citrafleet – jakie środki ostrożności należy zachować?

Nie należy stosować produktu CitraFleet jako środka przeczyszczającego codziennego użycia. Stosowanie produktu CitraFleet w rzadkich przypadkach może prowadzić do ciężkich i potencjalnie śmiertelnych zaburzeń równowagi elektrolitowej u pacjentów wrażliwych lub osób w podeszłym wieku z wyniszczonym organizmem. W związku z tym, przed rozpoczęciem podawania u pacjentów należących do tej grupy ryzyka należy uważnie ocenić stosunek korzyści wynikających ze stosowania produktu CitraFleet do związanego z tym ryzyka.

Podczas zlecania produktu CitraFleet każdemu z pacjentów należy zwrócić szczególną uwagę na znane przeciwwskazania oraz konieczność właściwego nawadniania u pacjentów należących do grupy ryzyka (zgodnie z definicją zamieszczoną poniżej). Należy zwrócić uwagę na konieczność oceny stężenia elektrolitów przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu stosowania.

Szczególną uwagę należy zwrócić na osoby starsze i osoby z wyniszczonym organizmem oraz pacjentów należących do grupy ryzyka wystąpienia hipokalemii lub hiponatremii.

Należy zachować ostrożność przy stosowaniu produktu CitraFleet u pacjentów z zaburzeniami równowagi wodnej i/lub elektrolitowej lub przyjmujących produkty lecznicze mające wpływ na równowagę wodną i/lub elektrolitową, np. diuretyki, kortykosteroidy, lit (patrz punkt 4.5).

Należy zachować ostrożność u pacjentów, u których ostatnio przeprowadzono zabiegi chirurgiczne w obrębie układu pokarmowego, u pacjentów z niewydolnością nerek, z łagodnym lub umiarkowanym odwodnieniem, niedociśnieniem lub chorobą serca.

Czas przeznaczony na oczyszczenie jelit nie powinien przekraczać 24 godzin, ponieważ dłuższy okres przygotowawczy może zwiększać ryzyko wystąpienia zaburzeń równowagi wodnej i elektrolitowej. Produkt CitraFleet może wpływać na wchłanianie regularnie przyjmowanych doustnych produktów leczniczych i powinien być stosowany z zachowaniem ostrożności. Przykładowo, zgłaszano pojedyncze przypadki wystąpienia drgawek u pacjentów z kontrolowaną padaczką, przyjmujących przeciwpadaczkowe produkty lecznicze (patrz punkty 4.5 i 4.8).

Produkt leczniczy zawiera 5 mmol (albo 195 mg) potasu na saszetkę, co należy wziąć pod uwagę u pacjentów z upośledzoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość potasu w diecie.


Przyjmowanie leku Citrafleet w czasie ciąży

Brak danych klinicznych dotyczących wpływu ekspozycji w czasie ciąży oraz toksycznego wpływu na reprodukcję produktu CitaFleet. Z uwagi na przeczyszczające działanie pikosiarczanu, ze względów bezpieczeństwa należy unikać stosowania produktu CitraFleet w okresie ciąży.

Brak danych dotyczących stosowania produktu CitraFleet u kobiet karmiących. Jednakże w związku z właściwościami farmakokinetycznymi substancji czynnych, można rozważyć stosowanie produktu CitraFleet u kobiet karmiących piersią.


Charakterystyka produktu leczniczego Citrafleet

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Citrafleet z innymi lekami

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.


Interakcje Citrafleet z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania Citrafleet


Grupy

  • Leki stosowane w zaparciach i przeczyszczające

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.