Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

Aclotin tabletki powlekane | 250 mg | 60 tabl. | 3 blist.po 20 szt.

od 0 , 00  do 35 , 86

Wybierz odpłatność


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę | refundowany
Substancja czynna: Ticlopidini hydrochloridum
Podmiot odpowiedzialny: BAUSCH HEALTH IRELAND LTD.

Aclotin cena

35,86Opis produktu Aclotin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO 

Aclotin, 250 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka powlekana zawiera 250 mg tyklopidyny chlorowodorku (Ticlopidim hydrochloridum).
Substancja pomocnicza: laktoza jednowodna 20 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletki powlekane.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu u pacjentów po przebytym epizodzie
niedokrwienia naczyń mózgowych (udar niedokrwienny mózgu, przejściowe ataki niedokrwienne w
wywiadzie).

Zapobieganie ciężkim incydentom niedokrwienia (szczególnie w obrębie naczyń wieńcowych)
u pacjentów z zarostową miażdżycą tętnic kończyn dolnych w fazie chromania przestankowego.
Zapobieganie wykrzepianiu w przetoce tętniczo-żylnej u pacjentów poddawanych hemodializom.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli: doustnie, zwykle 250 mg (1 tabletkę powlekaną) 2 razy na dobę, wraz z posiłkami.

Dzieci i młodzież do 18 lat: Aclotin nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej lat 18 ze względu
na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Pacjenci z niewydolnością nerek:

Klirens tyklopidyny zmniejsza się z narastaniem niewydolności, dlatego u pacjentów z ciężką
niewydolnością nerek należy zachować szczególną ostrożność i w razie konieczności zmniejszyć
dawki.

Pacjenci z niewydolnością wątroby :

U pacjentów z niewydolnością wątroby zwiększa się stężenie tyklopidyny we krwi a zmniejsza ilość
syntetyzowanych w wątrobie prekursorów czynników krzepnięcia. Dlatego u takich pacjentów należy
zachować szczególną ostrożność stosując tyklopidynę i w razie konieczności zmniejszyć dawki.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Skazy krwotoczne.

Choroby mogące powodować krwawienia (np. wrzód żołądka i dwunastnicy).
Ostre krwotoczne udary mózgowe.

Choroby krwi przebiegające z wydłużeniem czasu krwawienia.
Leukopenia, agranulocytoza, małopłytkowość w wywiadzie.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

U pacjentów z chorobami nerek lub wątroby obecnie lub w wywiadzie, może być konieczne
zmniejszenie dawek (patrz punkt 4.2).

Tyklopidyna może spowodować ciężkie, zagrażające życiu hematologiczne działania niepożądane
takie jak: neutropenia/agranulocytoza, zakrzepowa plamica małopłytkowa i niedokrwistość
aplastyczna (patrz punkt 4.8).

Przed rozpoczęciem stosowania produktu należy opisać pacjentowi objawy mogące świadczyć

0 wystąpieniu neutropenii (gorączka, ból gardła, owrzodzenia jamy ustnej), małopłytkowość i i (lub)
zaburzeń hemostaży (wydłużone lub inne niż zazwyczaj krwawienie, łatwość siniaków, plamica,
smolisty stolec), i zapalenia wątroby (w tym żółtaczka, ciemne zabarwienie moczu, jasny stolec).
Pacjenta należy poinformować, że w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek z wyżej wymienionych
objawów należy przerwać stosowanie produktu i natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Przed rozpoczęciem leczenia, a następnie co 2 tygodnie w trakcie pierwszych 3 miesięcy leczenia i 15
dni po jego zakończeniu należy kontrolować całkowitą liczbę krwinek wraz z rozmazem. W
przypadku wystąpienia neutropenii lub małopłytkowości należy przerwać podawanie tyklopidyny.
W trakcie pierwszych 3 miesięcy stosowania należy szczególnie uważnie obserwować, czy u pacjenta
nie występują objawy neutropenii, krwawień oraz żółtaczki.

Na 10 - 14 dni przed przeprowadzeniem zabiegu chirurgicznego lub stomatologicznego tyklopidynę
należy odstawić. W przypadku konieczności przeprowadzenia zabiegu ze wskazań nagłych,
pacjentowi przyjmującemu tyklopidynę można podać dożylnie 0,5 - 1 mg/kg mc. metyloprednizolonu
lub przetoczyć masę płytkową w celu zmniejszenia ryzyka nadmiernego krwawienia.
Należy poinstruować pacjentów, by w trakcie leczenia tyklopidyną ściśle przestrzegali zaleceń lekarza
(w tym zasięgali opinii przed zastosowaniem jakichkolwiek innych leków, szczególnie kwasu
acetylosalicylowego i niesteroidowych leków przeciwzapalnych) i regularnie zgłaszali się na wizyty
kontrolne. Niestosowanie się do tego zwiększa ryzyko poważnych zaburzeń krzepnięcia krwi i
opóźnia ich wykrycie.

Ponieważ stosowanie tyklopidyny związane jest z ryzykiem wystąpienia ostrej neutropenii i (lub)
agranulocytozy, powinna ona być zarezerwowana dla pacjentów, u których występuje nadwrażliwość
lub brak wystarczającej reakcji na kwas acetylosalicylowy.

Produkt Aclotin zawiera laktozę. Nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą
dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lappa) lub zespołem złego wchłaniania
gl ukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Tyklopidynę należy stosować ostrożnie wraz z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi, heparyną,
lekami fibrynolitycznymi, kwasem acetylosalicylowym, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi

1 innymi lekami hamującymi agregację płytek krwi, monitorując parametry krzepnięcia krwi i obraz
krwi obwodowej.

Tyklopidyna nieznacznie zmniejsza stężenie digoksyny a zwiększa stężenie teofiliny w osoczu. W
przypadku jednoczesnego przyjmowania może zajść konieczność zmiany dawkowania.
Leki zobojętniające kwas solny zmniejszają stężenie tyklopidyny w osoczu.

Należy zachować ostrożność stosując tyklopidynę równocześnie z lekami metabolizowanymi przez
enzymy mikrosomalne wątroby, a także wraz z propranololem, fenytoinąi kortykosteroidami. Nie
stwierdzono interakcji tyklopidyny z fenobarbitalem, lekami beta-adrenolitycznymi innymi niż
propranolol, lekami blokującymi kanał wapniowy i lekami moczopędnymi.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania tyklopidyny u kobiet w ciąży.
Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne
zagrożenie dia człowieka nie jest znane.

Produktu Aclotin nie wolno stosować w okresie ciąży jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.
Tyklopidyna przenika do mleka kobiecego, dlatego nie należy jej stosować u kobiet karmiących
piersią.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Tyklopidyna nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń
mechanicznych w ruchu.

4.S Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych określono w następujący sposób: bardzo często
(≥1/10), często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do
< 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000), w tym pojedyncze przypadki, nie znana (częstość nie może być
określona na podstawie dostępnych danych). W poszczególnych kategoriach częstości występowania
działania niepożądane wymienione są według malejącej ciężkości.
Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

niezbyt często: zmiany w obrazie krwi, takie jak neutropenia lub agranulocytoza, ze
zmniejszeniem ilości komórek macierzystych w szpiku kostnym,

rzadko: aplazja szpiku kostnego, pancytopenia, małopłytkowość (< 80 000/mm3), niedokrwistość
hemolityczna (dwa ostatnie działania niepożądane mogą wystąpić równocześnie),
bardzo rzadko: zakrzepowa plamica małopłytkowa o przebiegu zagrażającym życiu (TTP; zespół
Moschcowitza); kliniczne objawy TTP są następujące: małopłytkowość, objawy hemolizy,
gorączka, objawy neurologiczne podobne do TIA lub udaru mózgu, objawy uszkodzenia nerek,
częstość nie znana: eozynofilia.
Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

rzadko: na początku leczenia - zapalenie wątroby (cytolityczne i cholestatyczne), żółtaczka
zastoinowa (zwykle ze znacznym zwiększeniem aktywności fosfatazy zasadowej i stężenia
bilirubiny związanej oraz umiarkowanym zwiększeniem aktywności aminotransferaz), w bardzo
rzadkich przypadkach kończące się zgonem,

częstość nie znana: piorunujące zapalenie wątroby (hepatitis fulminans).
Zaburzenia żołądka i jelit:

często: zaburzenia żołądkowo-jelitowe, np. biegunka, nudności, wymioty i inne (występują
zwykle w ciągu pierwszych 3 miesięcy leczenia, najczęściej są umiarkowane i ustępują
samoistnie w ciągu 1 do 2 tygodni),
niezbyt często: krwawienia z przewodu pokarmowego,

bardzo rzadko: ciężka biegunka z zapaleniem okrężnicy (z limfocytowym zapaleniem okrężnicy
włącznie).
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

niezbyt często: alergiczne reakcje skórne, np. wysypki skórne, świąd lub pokrzywka (zwykle
pojawiają się w ciągu pierwszych 3 miesięcy, średnio po 11 dniach, i ustępują w kilka dni po
odstawieniu leku), wybroczyny,

bardzo rzadko: wysypka, która może występować w formie uogólnionej, rumień
wielopostaciowy.
Zaburzenia układu immunologicznego:

bardzo rzadko: zespół Stevensa-Johnsona, zespół Lyella, reakcje immunologiczne, o różnym
obrazie objawowym, np. obrzęk Quinckego, zapalenie naczyń, anafilaksja, alergiczne schorzenia
płuc, liszaj rumieniowaty lub zapalenie nerek.
Zaburzenia układu nerwowego:

niezbyt często: zawroty głowy, ból głowy, zwiększona skłonność do krwawień
wewnątrzczaszkowych,

rzadko: zaburzenia czucia, senność, nerwowość, zaburzenia smaku.
Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

niezbyt często: jadłowstręt.
Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

niezbyt często: krwawienia z nosa.
Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

niezbyt często: krwiomocz.
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

niezbyt często: osłabienie, bóle o różnej lokalizacji,
rzadko: pocenie się, złe samopoczucie, uczucie oszołomienia,
bardzo rzadko: gorączka.
Zaburzenia ucha i błędnika:
rzadko: szum w uszach.
Zaburzenia psychiczne:

rzadko: nastrój depresyjny.
Zaburzenia serca:

rzadko: kołatanie serca.
Zaburzenia mieśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

bardzo rzadko: ból stawów.
Badania diagnostyczne:

W trakcie długotrwałego stosowania tyklopidyny dochodzi do zwiększenia stężenia HDL, LDL,
VLDL, cholesterolu i triglicerydów w surowicy. Po 1 do 4 miesięcy od rozpoczęcia leczenia stężenia
w surowicy przekraczają o 8 do 10% wartości wyjściowe i w trakcie dalszego stosowania tyklopidyny
nie ulegają dalszemu zwiększeniu. Stosunki stężeń poszczególnych frakcji lipoprotein
(w szczególności HDL do LDL) nie ulegają jednak zmianie. Występowanie tego działania
niepożądanego nie jest związane z wiekiem, płcią, spożywaniem alkoholu ani występowaniem
cukrzycy. Nie jest również związane ze zwiększonym ryzykiem sercowo-naczyniowym.

4.9 Przedawkowanie

Dotychczas odnotowano tylko 1 przypadek przedawkowania tyklopidyny. W jego przebiegu wystąpiło
wydłużenie czasu krwawienia oraz zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej we krwi.
Objawy te ustąpiły samoistnie.

W razie przedawkowania tyklopidyny zaleca się sprowokowanie wymiotów lub płukanie żołądka oraz
obserwację pacjenta, a w razie konieczności leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitory krzepnięcia (bez heparyny), tyklopidyna; kod ATC:
B01AC05.

Tyklopidyna hamuje agregację płytek krwi i uwalnianie płytkowych czynników krzepnięcia,
zapobiegając tworzeniu zakrzepów tętniczych i żylnych. Mechanizm działania polega na
zahamowaniu zależnej od ADP aktywacji płytek krwi oraz zablokowaniu łączenia się fibrynogenu z
receptorem glikoproteinowym (II b i III a) płytki. W ten sposób tyklopidyna uniemożliwia agregację
płytek krwi, wydłuża czas krwawienia oraz zmniejsza lepkość krwi.

Tyklopidyna, w przeciwieństwie do kwasu acetylosalicylowego, nie wpływa na aktywność układu
cyklooksygenazy. Nie wpływa również na syntezę i aktywność fosfodiestrazy ani płytkowego cAMP.
Siła działania tyklopidyny w stężeniach osiąganych w organizmie ludzkim jest niewielka, a za jej
działanie in vivo odpowiedzialny jest nie zidentyfikowany dotychczas metabolit (lub metabolity).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie i dystrybucja

Po podaniu doustnym tyklopidyna wchłania się z przewodu pokarmowego szybko i niemal całkowicie
(w 80% - 90%), przy czym obecność pokarmu zwiększa wchłanianie. Maksymalne stężenie w osoczu
po jednorazowym doustnym przyjęciu 250 mg wynosi 0,4 - 0,6 mcg /ml i występuje około 2 godzin po
przyjęciu leku.

W stanie równowagi, który osiągany jest po 2 - 3 tygodniach stosowania 250 mg dwa razy na dobę,
stężenie tyklopidyny w osoczu wynosi 1 - 2 mcg /ml.

Tyklopidyna w 98% wiąże się odwracalnie z białkami osocza (głównie z albuminami
i lipoproteinami), zaś metabolity wiążą się z białkami w 40 - 50%.

Metabolizm i eliminacja

Tyklopidyna metabolizowana jest w wątrobie (do co najmniej 20 metabolitów) i wydalana z moczem
(60%) oraz z kałem (25%), głównie w postaci metabolitów.

Okres półtrwania tyklopidyny po podaniu pojedynczej dawki (250 mg) wynosi około 8-12 godzin. W
stanie równowagi ulega wydłużeniu do 4 - 5 dni.

Zahamowanie agregacji płytek występuje w przybliżeniu po 2 dniach stosowania 250 mg dwa razy na
dobę, osiąga poziom klinicznie istotny 2 dni później, a maksimum po 8 -11 dniach przyjmowania
według tego schematu.

U większości pacjentów czas krwawienia wraca do wartości początkowych po 1 do 2 tygodni od
przerwania stosowania leku.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach nieklinicznych działanie toksyczne obserwowano jedynie w przypadku narażenia
przekraczającego w stopniu wystarczającym maksymalne narażenie człowieka, co wskazuje na
niewielkie znaczenie tych obserwacji w praktyce klinicznej.

Badania przeprowadzone u szczurów, myszy i królików nie wykazały, by tyklopidyna wywierała
działanie teratogenne.

Objawy toksycznego działania tyklopidyny na płód (zaburzenia kostnienia, opóźnienie wzrostu i
zwiększoną częstość resorpcji płodów) obserwowano dopiero po podaniu dawek wielokrotnie
przekraczających dawki stosowane u ludzi (u myszy po podaniu 200 mg/kg/dobę a u szczurów po
podaniu dawek toksycznych dla samic - 400 mg/kg/dobę). W badaniu przeprowadzonym u królików
nawet dawki toksyczne dla matki (200 mg chlorowodorku tyklopidyny/kg/dobę) nie wpływały
toksycznie na płód.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna

Skrobia kukurydziana

Celuloza mikrokrystaliczna (E 460)

Kwas stearynowy (E 570)

Hypromeloza

Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 6000.

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności

3 lata.

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii A1/PVC w tekturowym pudełku.
20 tabletek powlekanych (1 blister po 20 szt.)
60 tabletek powlekanych (3 blistry po 20 szt.)

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do
stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA
DOPUSZCZENIE DO OBROTU

ICN Polfa Rzeszów S.A.
ul. Przemysłowa 2,
35-959 Rzeszów, Polska

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/6671

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

07.05.1996 r.
04.06.2001 r.
16.05.2006 r.
08.12.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

6


Charakterystyka produktu leczniczego Aclotin

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Aclotin z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje Aclotin z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania Aclotin


Grupy

  • Leki przeciwzakrzepowe

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.