Norprolac interakcje ulotka tabletki 50 mcg (0,025 mg) 6 tabl. | 3+3

Trudno dostępny w aptekach

 

Norprolac tabletki | 50 mcg (0,025 mg) | 6 tabl. | 3+3


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Quinagolidum
Podmiot odpowiedzialny: FERRING ARZNEIMITTEL GMBHOpis produktu Norprolac

Kiedy stosujemy lek Norprolac?

Hiperprolaktynemia (samoistna lub spowodowana mikro- lub makrogruczolakiem przysadki wydzielającym prolaktynę).


Jaki jest skład leku Norprolac?

1 tabletka zawiera 25, 50, 75 lub 150 mikrogramów chinagolidu (Quinagolidum) w postaci chinagolidu chlorowodorku.

NORPROLAC 25 mikrogramów, 50 mikrogramów zawiera dwa rodzaje tabletek: 25 mikrogramów i

50 mikrogramów chinagolidu.

Produkt zawiera laktozę jednowodną.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Norprolac?

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek.


Norprolac – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Większość działań niepożądanych zależy od wielkości dawki i ma charakter przemijający. Działania niepożądane są rzadko na tyle ciężkie, aby wymagały przerwania leczenia.

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Bardzo często

(≥ 1/10)

Często

(≥ 1/100 do < 1/10)

Rzadko

(≥ 1/10 000 do < 1/1 000)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

 

jadłowstręt

 

Zaburzenia psychiczne

 

bezsenność

przemijająca ostra psychoza

Zaburzenia układu nerwowego

zawroty głowy, ból głowy

 

senność

Zaburzenia naczyniowe

 

niedociśnienie ortostatyczne

 

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

 

upośledzenie drożności nosa

 

Zaburzenia żołądka i jelit

nudności, wymioty

ból brzucha, zaparcie, biegunka

 

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

 

osłabienie mięśniowe

 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

uczucie zmęczenia

   

U pacjentów leczonych agonistami dopaminy z powodu choroby Parkinsona, zwłaszcza przy stosowaniu dużych dawek, stwierdzano występowanie objawów patologicznej skłonności do hazardu, zwiększonego popędu seksualnego i nadmiernej seksualności, które zwykle ustępowały po zmniejszeniu dawki lub przerwaniu leczenia.

Niedociśnienie ortostatyczne, zgłaszane po zastosowaniu produktu NORPROLAC, może rzadko prowadzić do omdlenia.

Nie można wykluczyć ryzyka wystąpienia reakcji nadwrażliwości.


Norprolac - dawkowanie leku

Pobudzenie dopaminergiczne może powodować niedociśnienie ortostatyczne, nudności, wymioty i zawroty głowy, dlatego dawkę produktu NORPROLAC należy zwiększać stopniowo, używając „opakowania startowego”. Produkt należy podawać raz na dobę, wieczorem, z niewielką ilością pożywienia.

Dawkę optymalną należy ustalać indywidualnie, biorąc pod uwagę stopień zmniejszenia stężenia prolaktyny i tolerancję produktu.

Dorośli

Leczenie rozpoczyna się od „opakowania startowego” - przez pierwsze 3 doby podaje się po 25 mikrogramów na dobę, a przez kolejne 3 doby po 50 mikrogramów na dobę.

Od siódmego dnia zalecana dawka wynosi 75 mikrogramów na dobę. W razie potrzeby, można stopniowo zwiększać dawkę dobową o 75 mikrogramów w odstępach nie krótszych niż 1 tydzień, aż do uzyskania zadowalającego efektu leczniczego. Przeciętna dawka podtrzymująca wynosi 75 lub 150 mikrogramów na dobę.

Mniej niż 1/3 pacjentów wymaga stosowania 300 mikrogramów chinagolidu na dobę lub więcej. W takich przypadkach dawka dobowa może być zwiększana o 75 lub 150 mikrogramów w odstępach nie krótszych niż 4 tygodnie, do czasu uzyskania zadowalających efektów terapeutycznych lub do czasu, gdy zmniejszona tolerancja ogranicza dalsze zwiększanie dawki

Osoby w podeszłym wieku

Doświadczenie u osób w podeszłym wieku jest ograniczone, patrz punkt 4.4.

Dzieci

Doświadczenie u dzieci jest ograniczone, patrz punkt 4.4.


Norprolac – jakie środki ostrożności należy zachować?

Hiperprolaktynemia może być fizjologiczna (ciąża, laktacja), ale może też być spowodowana innymi przyczynami, w tym także guzami podwzgórza lub przysadki mózgowej i stosowaniem niektórych leków. Ważne jest zatem określenie swoistej przyczyny hiperprolaktynemii i wdrożenie właściwego leczenia.

Ponieważ niedociśnienie ortostatyczne może rzadko prowadzić do omdlenia, zaleca się pomiar ciśnienia krwi w pozycji leżącej i stojącej w pierwszych dniach leczenia oraz w czasie zwiększania dawki. Ponadto, ortostatyczne zmiany ciśnienia krwi z odruchowym przyspieszeniem czynności serca mogą mieć znaczenie dla pacjentów z ciężkimi chorobami serca.

U kobiet z zaburzeniami płodności zależnymi od prolaktyny leczenie produktem NORPROLAC może przywrócić płodność. Dlatego kobietom w wieku rozrodczym, które nie chcą zajść w ciążę, należy zalecić stosowanie skutecznej metody antykoncepcji.

W kilku przypadkach, także u pacjentów, u których w wywiadzie nie występowała choroba psychiczna, leczenie produktem NORPROLAC powiązane było z występowaniem ostrej psychozy, która zwykle ustępowała po przerwaniu leczenia. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z epizodami psychotycznymi w wywiadzie.

Brak danych dotyczących stosowania produktu NORPROLAC u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby.

Stosowanie produktu NORPROLAC powiązane było z występowaniem senności. Stosowaniu innych agonistów dopaminy towarzyszyły nagłe napady snu, szczególnie u pacjentów z chorobą Parkinsona. Pacjentów należy o tym poinformować i zalecić, żeby w czasie leczenia produktem NORPROLAC zachowali ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pacjentom, u których wystąpiła senność nie wolno prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn. Ponadto należy rozważyć zmniejszenie dawki lub zakończenie leczenia.

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji chinagolidu z innymi produktami leczniczymi i dlatego zaleca się ostrożne stosowanie produktu NORPROLAC z innymi produktami leczniczymi, patrz punkt 4.5.

Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni stosować tego produktu.

Alkohol może zmniejszać tolerancję organizmu na NORPROLAC.

U pacjentów leczonych agonistami dopaminy z powodu choroby Parkinsona stwierdzano przypadki patologicznej skłonności do hazardu, zwiększonego popędu płciowego i nadmiernej seksualności.

Ograniczona liczba pacjentów w podeszłym wieku leczona była chinagolidem w dawce od 50 do 300 mikrogramów na dobę z powodu gruczolaków przysadki mózgowej i reumatoidalnego zapalenia stawów. Leczenie trwało od 6 do 93 miesięcy i było dobrze tolerowane.

Ograniczona liczba dzieci w wieku od 7 do 17 lat leczona była produktem NORPROLAC w dawce od 75 do 600 mikrogramów na dobę z powodu gruczolaków wydzielających prolaktynę. Leczenie trwało od 1 roku do 5 lat i było dobrze tolerowane.


Przyjmowanie leku Norprolac w czasie ciąży

Ciąża: Badania na zwierzętach nie wykazują embriotoksycznego lub teratogennego działania produktu NORPROLAC, jednak doświadczenie kliniczne u kobiet w ciąży jest ograniczone. U pacjentek pragnących zajść w ciążę należy, po jej potwierdzeniu, zaprzestać podawania produktu NORPROLAC, chyba że kontynuacja leczenia jest uzasadniona medycznie. Nie stwierdzono zwiększenia ilości poronień po odstawieniu leku w tym czasie.

Jeżeli pacjentka z gruczolakiem przysadki zaszła w ciążę i leczenie produktem NORPROLAC zostało przerwane, niezbędna jest uważna kontrola podczas całej ciąży.

Karmienie piersią: Ponieważ NORPROLAC hamuje laktację, karmienie piersią jest zwykle niemożliwe. Jeżeli podczas leczenia utrzymuje się laktacja, nie zaleca się karmienia piersią, ponieważ nie wiadomo, czy chinagolid przenika do mleka matki.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja istotna

Dotyczy leków
Norprolac

Alkohol

Alkohol może zmniejszać tolerancję organizmu na chinagolidu. W czasie trwania terapii należy rozważyć niebezpieczeństwo związane z jednoczesnym stosowaniem leku i alkoholu


Inne opakowania


Grupy

  • Pozostałe leki stosowane w ginekologii

    W tej kategorii znajdziesz wszystkie inne leki stosowane w ginekologii, w tym miejscowo stosowane środki antykoncepcyjne oraz leki hormonalne, leki przeciwskurczowe, leki przyspieszajace i hamujące poród itp.

https://ktomalek.pl/blog

Może Cię również zainteresować:

Mężczyzna w kamizelce patrzy na panoramę miasta.

Porady

Jak dbać o zdrowie psychiczne?

Dobre samopoczucie psychiczne jest jedną ze składowych stanu określanego mianem zdrowia. Niestety, jesteśmy narażeni na coraz większy stres i presję s...


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.