Aplikacja Visimed

Bezdotykowa recepta pozwala na realizację recepty bez chodzenia z wydrukami, bez konieczności dyktowania (w maseczce to szczególnie niewygodne) na głos w aptece PESEL i PIN recepty - dyskretnie, no chyba, że wolisz żeby wszyscy stojący w kolejce poznali Twój PESEL?

Latanoprost STADA interakcje ulotka krople do oczu, roztwór 0,05 mg/ml 1 but. po 2.5 ml

Trudno dostępny w aptekach

 

Latanoprost STADA krople do oczu, roztwór | 0,05 mg/ml | 1 but. po 2.5 ml

od 0 , 00  do 28 , 82

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 75+
Substancja czynna: Latanoprostum
Podmiot odpowiedzialny: STADA ARZNEIMITTEL AG

Latanoprost STADA cena

28,82

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Latanoprost STADA?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Latanoprost STADA

Kiedy stosujemy lek Latanoprost STADA?

Obniżenie podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem przesączania oraz z nadciśnieniem wewnątrzgałkowym.

Obniżenie podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u dzieci i młodzieży ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym i z jaskrą wieku dziecięcego.Jaki jest skład leku Latanoprost STADA?

1 ml kropli do oczu zawiera 50 mikrogramów latanoprostu.

2,5 ml kropli do oczu w postaci roztworu (zawartość butelki) zawiera 125 mikrogramów latanoprostu. Jedna kropla zawiera około 1,5 mikrograma latanoprostu.

Substancje pomocnicze: 0,2 mg benzalkoniowego chlorku / ml roztworu kropli do oczu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Latanoprost STADA?

Potwierdzona nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu Latanoprost Premier - Research.


Latanoprost STADA – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Najczęściej stwierdzanymi działaniami niepożądanymi były działania związane z narządem wzroku. W trakcie trwających 5 lat, otwartych badań klinicznych, u 33% pacjentów obserwowano efekt nasilania pigmentacji tęczówki (patrz punkt 4.4). Inne działania niepożądane dotyczące oczu są zazwyczaj przejściowe i występują po podaniu preparatu.

Działania niepożądane zostały sklasyfikowane zgodnie z następującą częstością występowania: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (nie można ocenić częstości na podstawie dostępnych danych).

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

 

Nieznane:

Opryszczkowe zapalenie rogówki

Zaburzenia serca

 

Bardzo rzadko:

Nasilenie dusznicy bolesnej u pacjentów z chorobą istniejącą wcześniej

Zaburzenia oka:

 

Bardzo często:

Zwiększenie pigmentacji tęczówki, łagodne do umiarkowanego przekrwienie spojówek, podrażnienie oka (pieczenie, świąd, parzący ból, uczucie obecności ciała obcego w oku); zmiany w wyglądzie rzęs i włosów mieszkowych na powiece (wydłużenie, pogrubienie, ciemnienie i zwiększenie ilości) (obserwowane w większości

 

przypadków w populacji japońskiej)

Często:

Przemijające punktowe ubytki nabłonka, w większości nie dające objawów, zapalenie brzegów powiek, ból oka

Niezbyt często:

Obrzęk powiek, suchość oka, zapalenie rogówki, niewyraźne widzenie, zapalenie spojówek

Rzadko:

Zapalenie tęczówki lub zapalenie błony naczyniowej oka (obserwowane w większości przypadków u pacjentów predysponowanych), obrzęk plamki, objawowy obrzęk i ubytki rogówki, obrzęk okołooczodołowy, zmiany kierunku wyrastania rzęs, co może powodować drażnienie oka, pojawienie się podwójnego rzędu

rzęs na otworach gruczołów tarczkowych (distichiasis)

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia:

Rzadko:

Astma, zaostrzenie astmy, duszność.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Niezbyt często:

Wysypka skórna.

Rzadko:

Miejscowe reakcje skórne na powiekach, ciemnienie skóry powiek

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Bardzo rzadko:

Ból w klatce piersiowej

Po wprowadzeniu produktu do lecznictwa obserwowano następujące dodatkowe spontaniczne doniesienia:

Częstość nieznana:

Zaburzenia układu nerwowego: ból głowy, zawroty głowy

Zaburzenia serca: kołatanie serca

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości: ból mięśni, ból stawów

Zaburzenia oka: torbiel tęczówki

Dzieci i młodzież:

W dwóch krótkich badaniach klinicznych (≤ 12 tygodni), przeprowadzonych u 93 (25 i 68) dzieci i młodzieży leczonych latanoprostem, profil bezpieczeństwa był zbliżony do profilu bezpieczeństwa u pacjentów dorosłych. Nie zaobserwowano nowych działań niepożądanych. Profile bezpieczeństwa stosowania leku przez krótki okres w różnych populacjach dzieci i młodzieży, także były zbliżone (patrz punkt 5.1). Działania niepożądane występujące częściej w populacji dzieci i młodzieży w porównaniu z populacją osób dorosłych to: zapalenie nosogardzieli oraz gorączka.


Latanoprost STADA – dawkowanie leku

Podanie do oka

Zalecane dawkowanie u osób dorosłych (w tym u pacjentów w podeszłym wieku):

Zalecane jest podawanie l kropli do oka lub obydwu oczu objętych procesem chorobowym raz na dobę. Optymalne działanie uzyskuje się podając produkt Latanoprost Premier - Research wieczorem.

Nie należy podawać produktu Latanoprost Premier - Research częściej niż raz na dobę, ponieważ stwierdzono, że częstsze podawanie zmniejsza działanie obniżające ciśnienie wewnątrzgałkowe.

W przypadku pominięcia jednej dawki, należy kontynuować leczenie podając kolejną zaplanowaną dawkę.

Tak jak w przypadku wszystkich kropli do oczu, w celu ograniczenia wchłaniania substancji czynnej do krwioobiegu, zaleca się uciśnięcie worka spojówkowego w przyśrodkowej części kąta szpary powiekowej (punktowy ucisk) przez minutę. Ucisk powinien nastąpić natychmiast po wkropleniu każdej kropli).

Soczewki kontaktowe należy zdjąć przed zastosowaniem kropli i włożyć je ponownie nie wcześniej niż 15 minut po zakropleniu preparatu.

Jeżeli stosowane są inne miejscowe leki okulistyczne, należy je podać po co najmniej 5-minutowej przerwie.

Dawkowanie u dzieci i młodzieży:

U dzieci i młodzieży można stosować ten sam schemat dawkowania produktu Latanoprost Premier – Research, co u osób dorosłych. Brak danych dotyczących stosowania latanoprostu u noworodków urodzonych przedwcześnie (urodzonych przed 36 tygodniem ciąży). Dane na temat stosowania produktu u dzieci w wieku poniżej 1 roku (4 pacjentów) życia są bardzo ograniczone (patrz punkt 5.1).


Latanoprost STADA – jakie środki ostrożności należy zachować?

Produkt Latanoprost Premier - Research może stopniowo zmieniać kolor oka poprzez zwiększenie ilości brązowego pigmentu w tęczówce. Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować pacjentów o możliwości trwałej zmiany zabarwienia oka. Leczenie jednego oka może prowadzić do trwałej heterochromii.

Takie działanie obserwowane było przede wszystkim u pacjentów o tęczówkach koloru mieszanego, np. niebiesko-brązowych, szaro-brązowych, żółto-brązowych i zielono-brązowych. Na podstawie badań z latanoprostem wykazano, że początek zmian ma miejsce przeważnie w czasie pierwszych 8 miesięcy leczenia, rzadziej w drugim i trzecim roku leczenia i nie jest obserwowany po czterech latach leczenia. Częstość progresji zmian koloru tęczówki zmniejsza się w czasie i jest stabilna przez 5 lat. Nie oceniono efektu nasilania pigmentacji tęczówki po okresie 5 lat. W prowadzonych przez pięć lat otwartych badaniach klinicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania latanoprostu efekt nasilania pigmentacji tęczówki obserwowano u 33% pacjentów (patrz punkt 4.8). Zmiana koloru tęczówki jest w większości przypadków nieznaczna i często niezauważalna klinicznie. Częstość jej występowania wśród pacjentów o tęczówkach koloru mieszanego wynosi od 7 do 85%, przy czym występuje najczęściej u osób z żółto-brązowym zabarwieniem tęczówki. U pacjentów z jednorodnym niebieskim zabarwieniem oczu nie obserwowano żadnych zmian, natomiast u pacjentów o oczach koloru szarego, zielonego lub brązowego zmiany obserwowane były wyjątkowo rzadko.

Zmiana koloru jest związana ze zwiększeniem zawartości melaniny w melanocytach zrębu tęczówki i nie wiąże się ze wzrostem ilości melanocytów. Zazwyczaj brązowe zabarwienie wokół źrenicy rozprzestrzenia się koncentrycznie w kierunku obwodu tęczówki w leczonym oku, zdarza się jednak, że cała tęczówka lub jej część staje się bardziej brązowa. Po zaprzestaniu leczenia nie obserwuje się dalszego nasilania brązowej pigmentacji tęczówki. Do chwili obecnej, na podstawie

przeprowadzonych badań klinicznych, nie dowiedziono, aby zmianie koloru tęczówki towarzyszyły inne objawy lub zmiany patologiczne.

Znamiona ani plamki obecne na tęczówce przed leczeniem nie ulegają zmianom w czasie terapii. W badaniach klinicznych nie obserwowano odkładania się pigmentu w siatce włókien kolagenowych w kącie przesączania lub innych miejscach komory przedniej oka. W oparciu o pięcioletnie doświadczenie kliniczne nie stwierdzono żadnych negatywnych następstw zwiększonej pigmentacji tęczówki. Leczenie latanoprostem może być kontynuowane w przypadku wystąpienia tego objawu. Pacjenci powinni być jednak regularnie badani i jeżeli stan kliniczny tego wymaga należy przerwać leczenie preparatem latanoprostu.

Doświadczenie kliniczne dotyczące stosowania latanoprostu w jaskrze przewlekłej z zamkniętym kątem przesączania, jaskrze z otwartym kątem u pacjentów z pseudofakią oraz jaskrze barwnikowej jest ograniczone. Brakuje obserwacji klinicznych dotyczących stosowania latanoprostu w jaskrze zapalnej i neowaskularnej, w stanach zapalnych oka lub jaskrze wrodzonej. Latanoprost nie wpływa lub wywiera niewielki wpływ na źrenicę, jednakże brak jest doświadczeń dotyczących stosowania preparatu w ostrym ataku jaskry zamkniętego kąta. Dlatego należy zachować ostrożność podczas podawania preparatu latanoprostu w tych stanach chorobowych do czasu uzyskania większej ilości danych klinicznych.

Dane z badań dotyczących stosowania latanoprostu w okresie okołooperacyjnym po usunięciu zaćmy są ograniczone. Należy zachować ostrożność stosując latanoprost u tych pacjentów.

Latanoprost należy stosować ostrożnie u pacjentów, u których wystąpiło w przeszłości opryszczkowe zapalenie rogówki. Należy unikać stosowania latanoprostu u pacjentów z obecnie występującym opryszczkowym zapaleniem rogówki oraz u pacjentów z nawracającym zapaleniem opryszczkowym w wywiadzie, szczególnie związanym ze stosowaniem analogów prostaglandyn.

Obserwowano obrzęk plamki (patrz punkt 4.8), szczególnie u pacjentów z afakią, pseudofakią z przerwaną tylną torebką soczewki lub soczewkami implantowanymi do komory przedniej oka, lub też u pacjentów z grupy ryzyka wystąpienia torbielowatej postaci obrzęku plamki (np. pacjenci z retinopatią cukrzycową lub z zamknięciem żyły siatkówki). Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu Latanoprost Premier - Research u pacjentów z afakią, pseudofakią z przerwaną tylną torebką soczewki lub soczewkami implantowanymi do komory przedniej oka, lub też u pacjentów z grupy ryzyka wystąpienia torbielowatej postaci obrzęku plamki.

Latanoprost powinien być stosowany z zachowaniem ostrożności u pacjentów ze stwierdzonymi skłonnościami do występowania zapalenia tęczówki/zapalenia błony naczyniowej oka.

Doświadczenie w zakresie stosowania produktu u pacjentów z ciężką lub chwiejną astmą jest ograniczone, jednakże na podstawie doświadczeń po wprowadzeniu preparatu do sprzedaży, stwierdzono w niektórych przypadkach nasilenie astmy i (lub) duszność. Należy zatem zachować ostrożność podczas leczenia tych pacjentów do czasu uzyskania wystarczających danych, patrz także punkt 4.8.

Obserwowano zmianę zabarwienia skóry w okolicy okołooczodołowej, przy czym w większości przypadków objaw ten był zgłaszany przez pacjentów pochodzących z Japonii. Dane doświadczalne wskazują, że zmiana zabarwienia skóry w okolicy oczodołowej nie była trwała i w niektórych przypadkach ustępowała w trakcie dalszego leczenia latanoprostem.

Latanoprost może stopniowo powodować zmiany w wyglądzie rzęs i włosów mieszkowych na powiece leczonego oka i w jego okolicy; zmiany te obejmują wydłużenie, pogrubienie, ciemnienie, zwiększenie ilości rzęs lub włosów mieszkowych oraz zmiany kierunku wyrastania rzęs. Zmiany w wyglądzie rzęs są odwracalne po zaprzestaniu leczenia.

Ten produkt leczniczy zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie oczu. Należy unikać kontaktu produktu z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Przed zastosowaniem produktu należy usunąć soczewki kontaktowe i odczekać conajmniej 15 minut przed ich ponownym założeniem (patrz punkt 4.2). Stwierdzono, że chlorek benzalkoniowy może powodować odbarwienie miękkich soczewek kontaktowych. Zgłaszano, że chlorek benzalkoniowy powoduje punktową keratopatię i/lub toksyczną wrzodziejącą keratopatię i może powodować podrażnienie oka. Zaleca się ścisłą obserwację podczas częstego lub długotrwałego stosowania latanoprostu u pacjentów z zespołem suchego oka lub z uszkodzeniem rogówki.

Populacja dzieci i młodzieży:

Dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu u dzieci w wieku poniżej 1 roku (4 pacjentów) życia są bardzo ograniczone (patrz punkt 5.1). Brak danych dotyczących stosowania produktu u noworodków przedwcześnie urodzonych (urodzonych przed 36 tygodniem ciąży).

U dzieci w wieku od 0 do 3 lat z jaskrą pierwotną wrodzoną (ang. Primary Congenital Glaucoma), leczenie chirurgiczne (np. trabekulotomia, goniotomia) pozostaje leczeniem pierwszoplanowym.

Nie ustalono profilu bezpieczeństwa długoterminowego stosowania leku u dzieci.


Przyjmowanie leku Latanoprost STADA w czasie ciąży

Ciąża

Bezpieczeństwo stosowania tego produktu leczniczego w czasie ciąży u ludzi nie zostało ustalone. Wywiera on potencjalny farmakologiczny wpływ na przebieg ciąży, płód oraz noworodka. Dlatego nie należy stosować produktu Latanoprost Premier - Research w czasie ciąży.

Laktacja

Latanoprost oraz jego metabolity mogą przenikać do mleka matki. Dlatego nie należy stosować produktu Latanoprost Premier - Research u kobiet karmiących piersią lub należy zaprzestać karmienia piersią.


Zamienniki leku Latanoprost STADA

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 7 zamienników.

Akistan interakcje ulotka krople do oczu, roztwór 0,05 mg/ml 1 but. po 2.5 ml

Akistan

krople do oczu, roztwór | 0,05 mg/ml | 1 but. po 2.5 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

28,93 zł


Latanoprost Genoptim interakcje ulotka krople do oczu, roztwór 0,05 mg/ml 1 but. po 2.5 ml

Latanoprost Genoptim

krople do oczu, roztwór | 0,05 mg/ml | 1 but. po 2.5 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

33,13 zł


Vizilatan interakcje ulotka krople do oczu, roztwór 0,05 mg/ml 1 but. po 2.5 ml

Vizilatan

krople do oczu, roztwór | 0,05 mg/ml | 1 but. po 2.5 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

34,41 zł


Latalux interakcje ulotka krople do oczu, roztwór 0,05 mg/ml 1 but. po 2.5 ml

Latalux

krople do oczu, roztwór | 0,05 mg/ml | 1 but. po 2.5 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

35,62 zł


Rozaprost interakcje ulotka krople do oczu, roztwór 0,05 mg/ml 1 but. po 2.5 ml

Rozaprost

krople do oczu, roztwór | 0,05 mg/ml | 1 but. po 2.5 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

37,15 zł


Xalatan interakcje ulotka krople do oczu, roztwór 0,05 mg/ml 1 but. po 2.5 ml

Xalatan

krople do oczu, roztwór | 0,05 mg/ml | 1 but. po 2.5 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

37,43 zł


Xaloptic interakcje ulotka krople do oczu, roztwór 0,05 mg/ml 1 but. po 2.5 ml

Xaloptic

krople do oczu, roztwór | 0,05 mg/ml | 1 but. po 2.5 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

40,83 zł


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Leki oftalmologiczne (do oczu)

    W tej kategorii znajdziesz leki stosowane w zakażeniach i stanach zapalnych oka, leki zmieniejszające przekrwienie oczu, krople do oczu chroniące, kojące podrażnienia, zwalczające suchość i zmęczenia oczu, sztuczne łzy, leki przeciwalergiczne, przeciwzapalne, stosowane w jaskrze, leki miejscowo znieczulające itp.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:

Jak poradzić sobie ze stresem?

Porady

Jak poradzić sobie ze stresem?

W ciągu całego swojego życia zmagamy się z wieloma stresowymi sytuacjami. W wielu przypadkach krótkotrwały stres jest czymś pozytywnym, gdyż motywuje ...


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.