Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

Amotaks Dis tabletki | 0,5 g | 16 tabl.

od 0 , 00  do 10 , 21

Wybierz odpłatność


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę | refundowany
Substancja czynna: Amoxicillinum
Podmiot odpowiedzialny: TARCHOMIŃSKIE ZAKŁ. FARM. POLFA S.A.

Amotaks Dis cena

10,21Opis produktu Amotaks Dis

Kiedy stosujemy lek Amotaks Dis?

Zakażenia spowodowane przez drobnoustroje wrażliwe na amoksycylinę, tj.:

- zakażenia górnych dróg oddechowych;

- zakażenia dolnych dróg oddechowych;

- zakażenia układu moczowego;

- zakażenia skóry i tkanek miękkich;

- zakażenia stomatologiczne;

- ostra, niepowikłana rzeżączka;

- zapobieganie zapaleniu wsierdzia; 

- wczesna postać boreliozy;

- eradykacja Helicobacter pylori - jako element złożonej terapii wielolekowej.

Należy uwzględnić oficjalne wytyczne dotyczące stosowania antybiotyków leków przeciwbakteryjnych.


Jaki jest skład leku Amotaks Dis?

Jedna tabletka zawiera 500 mg amoksycyliny(Amoxicillinum) w postaci amoksycylinytrójwodnej. 

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: aspartam:

1 tabletka 500 mg zawiera 3,40 mg aspartamu;


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Amotaks Dis?

Nadwrażliwość na amoksycylinę lub jakikolwiek antybiotyk beta-laktamowy (penicyliny, cefalosporyny) lub którąkolwiek substancję pomocniczą.


Amotaks Dis – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Działania niepożądane po zastosowaniu produktu leczniczego możnasklasyfikować jako: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

bardzo rzadko: kandydoza skóry i błon śluzowych.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

bardzo rzadko: przemijająca małopłytkowość, leukopenia, niedokrwistość hemolityczna, wydłużony czas krwawienia i czas protrombinowy.

Reakcje nadwrażliwości

Zaburzenia układu immunologicznego 

bardzo rzadko: ciężkie reakcje nadwrażliwości, w tym obrzęk naczynioruchowy, wstrząs anafilaktyczny, zespół choroby posurowiczej.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
często: wysypki;

niezbyt często: świąd, pokrzywka; 

rzadko: rumień wielopostaciowy; 

bardzo rzadko: zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka,pęcherzowe złuszczające zapalenie skóry, ostra uogólniona osutka krostkowa.

Wysypki częściej pojawiają się u pacjentów z mononukleozą oraz u pacjentów z zaburzeniami limfatycznymi, w tym z białaczką limfatyczną.

Ciężkie reakcje nadwrażliwości dotyczą z reguły pacjentów uczulonych na wiele alergenów, którym podaje się duże dawki leku, zwłaszcza parenteralnie. W przypadku wystąpienia reakcji uczuleniowych należy natychmiast odstawić antybiotyk.

Zaburzenia układu nerwowego

bardzo rzadko: przemijająca nadmierna ruchliwość, pobudzenie, niepokój, senność, stan dezorientacji, zawroty głowy - ustępują po odstawieniu antybiotyku. Drgawki mogą pojawić się u pacjentów z niewydolnością nerek lub przyjmujących duże dawki leku.

Zaburzenia żołądka i jelit

często: biegunka, nudności; niezbyt często: wymioty; 

bardzo rzadko: rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego - może pojawić się podczas trwania lub po zakończeniu terapii.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

niezbyt często: niewielkie, przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz asparaginianowej i alaninowej; bardzo rzadko: zapalenie wątroby i żółtaczka cholestatyczna. 

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

bardzo rzadko: śródmiąższowe zapalenie nerek, bezmocz, krystaluria występują w pojedynczych przypadkach, z reguły u pacjentów otrzymujących duże dawki antybiotyku lub u pacjentów z już istniejącymi zaburzeniami czynności nerek.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

bardzo rzadko: ból głowy, zmęczenie.


Amotaks Dis - dawkowanie leku

Wielkość dawki zależy od stopnia ciężkości zakażenia, wrażliwości drobnoustroju wywołującego zakażenie, stanu pacjenta, wieku i masy ciała.

Produkt leczniczy Amotaks dostępny jest również w postaci tabletek o mocy 1 g, kapsułek o mocy 500 mg oraz w postaci granulatu do sporządzania zawiesiny doustnej 500 mg/5 ml. 

Dorośli i dzieci o masie ciała powyżej 40 kg

Zwykle stosuje się dawkę 750 mg do 3 g na dobę, w dwóch lub trzech dawkach podzielonych. W ciężkich zakażeniach dawkę można zwiększyć do 6 g na dobę.

Zakażenia dróg oddechowych: od 1,5 do 2 g dwa razy na dobę lub 1 g trzy razy na dobę.

Rzeżączka: jednorazowo 3 g.

Zapobieganie zapaleniu wsierdzia: 2 gprzy zabiegach stomatologicznych 30 do 60 minut przed zabiegiem. W celu uzyskania dalszych szczegółowych informacji i opisu postępowania u pacjentów obciążonych ryzykiem również przy innych zabiegach chirurgicznych, należy zapoznać się z lokalnymi, oficjalnymi wytycznymi dotyczącymi zapobiegania zapaleniu wsierdzia.

Wczesne stadium boreliozy: 500 mg do 1 g trzy razy na dobę przez 10 do 21 dni.

Eradykacja Helicobacter pylori: w zakażeniach wywołanych przez H. pylori Amotaks Dis stosuje się w schemacie wielolekowej terapii skojarzeniowej.

Dzieci o masie ciała do 40 kg

Dawka dobowa u dzieci wynosi od 40 do 90 mg/kg mc. w dwóch lub trzech dawkach podzielonych*. Nie należy przekraczać dawki 3 g amoksycyliny na dobę.

* Dane z badań farmakokinetyki i farmakodynamiki wskazują większą skuteczność amoksycyliny, jeśli podawana jest 3 razy na dobę, dlatego dawkowanie dwa razy na dobę zaleca się jedynie podczas stosowania większych dobowych dawek. 

Wczesne stadium boreliozy: 25 do 50 mg/kg mc./dobę przez 10 do 21 dni.

Zapobieganie zapaleniu wsierdzia: 50 mg/kg mc. podaje się na godzinę przed planowanym zabiegiem chirurgicznym.

Dzieciom o masie ciała większej niż 40 kg należy podawać zwykłą dawkę dla dorosłych.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z lekką niewydolnością nerek zmiana schematu dawkowania nie jest konieczna. Jeżeli klirens nerkowy jest mniejszy niż 30 ml/min, zaleca się wydłużenie odstępu między dawkami lub zmniejszenie kolejnych dawek produktu.

Dorośli

Klirens kreatyniny(ml/min)

Dawka

Odstęp między dawkami

> 30

Dostosowanie dawki nie jest konieczne

 

30-10

500 mg

12 godzin

< 10

500 mg

24 godziny

Hemodializa

500 mg na dobę i 500 mg podczas i po zakończeniu dializy.

Dzieci

Klirens kreatyniny(ml/min)

Dawka

Odstęp między dawkami

> 30

Dostosowanie dawki nie jest konieczne

 

30-10

Dawka zwykle stosowana

12 godzin

< 10

Dawka zwykle stosowana

24 godziny

Czas leczenia

Zwykle leczenie należy kontynuować przez 2 do 3 dni od chwili ustąpienia objawów klinicznych. W zakażeniach paciorkowcowych leczenie należy prowadzić przez co najmniej 10 dni. W zakażeniach ciężkich lub przewlekłych czas leczenia zależy od obrazu klinicznego. 

Sposób podawania

Tabletki Amotaks Dis można podzielić na dwie równe części, w miejscu widocznego wgłębienia. 

Amotaks Dis można przyjmować przed posiłkiem, w trakcie lub po posiłku. 

Tabletki można połykać w całości lub po rozkruszeniu popijając szklanką wody, ssać lub wypić po przygotowaniu zawiesiny.

Sposób przygotowania zawiesiny

Do szklanki z niewielką ilością przegotowanej, chłodnej wody wrzucić odpowiednią liczbę tabletek, wymieszać i wypić.


Amotaks Dis – jakie środki ostrożności należy zachować?

Przed podaniem pacjentowi amoksycyliny należy przeprowadzić dokładny wywiad dotyczący skłonności do reakcji nadwrażliwości na penicyliny, cefalosporyny lub inne alergeny. 

Bardzo rzadko w czasie leczenia amoksycyliną mogą wystąpić ciężkie objawy nadwrażliwości w postaci reakcji anafilaktycznej. Większe prawdopodobieństwo takiej reakcji występuje po podaniu antybiotyku drogą parenteralną. Prawdopodobieństwo reakcji nadwrażliwości jest większe u osób ze skłonnością do reakcji alergicznych na wiele różnych substancji. Reakcje takie opisywano u osób z alergią na penicylinę. 

W przypadku wstrząsu anafilaktycznego lub obrzęku naczynioruchowego w pierwszej kolejności należy podać adrenalinę, następnie lek przeciwhistaminowy, a jako ostatni - kortykosteroid. Należy również monitorować podstawowe czynności życiowe (oddech, tętno, ciśnienie tętnicze krwi).

Wysypki częściej pojawiają się u pacjentów z mononukleozą oraz u pacjentów z zaburzeniami limfatycznymi, w tym z białaczką limfatyczną.

Amoksycylinę należy ostrożnie podawać pacjentom z ciężką niewydolnością nerek. W dawkowaniu należy uwzględnić klirens kreatyniny.

Antybiotyk należy ostrożnie podawać pacjentom ze stwierdzonymi w wywiadzie chorobami przewodu pokarmowego, szczególnie zapaleniem okrężnicy.

Długotrwałe podawanie antybiotyków może być przyczyną nadmiernego rozwoju niewrażliwych bakterii lub grzybów. W przypadku pojawienia się nowych zakażeń grzybiczych lub bakteryjnych podczas leczenia amoksycyliną, antybiotyk należy natychmiast odstawić i wdrożyć odpowiednie leczenie.

Jeśli wystąpi ciężka, uporczywa biegunka, należy wziąć pod uwagę możliwość rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy (w większości przypadków wywołanego przez Clostridium difficile). W takim przypadku należy przerwać podawanie amoksycyliny i rozpocząć odpowiednie leczenie. Stosowanie środków hamujących perystaltykę jest przeciwwskazane.

Produkt zawiera źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.


Przyjmowanie leku Amotaks Dis w czasie ciąży

Ciąża

Z uwagi na brak odpowiednio liczebnych, dobrze kontrolowanych badań u kobiet ciężarnych, lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności, po rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka.

Karmienie piersią

Amoksycylina w niewielkich ilościach przenika do mleka matki. Ryzyko wpływu na dziecko jest znikome, z wyjątkiem możliwości działania uczulającego.

Płodność

Badania przeprowadzone na myszach i szczurach, otrzymujących amoksycylinę w dawkach do 10krotnie większych od przeciętnych dawek stosowanych u ludzi, nie wykazały teratogennego działania leku. Antybiotyk nie wpływał na płodność, ani nie powodował uszkodzenia płodu.


Zamienniki leku Amotaks Dis

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 3 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 2,56 zł.

Ospamox interakcje ulotka tabletki powlekane 0,5 g 16 tabl.

Ospamox

tabletki powlekane | 0,5 g | 16 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

7,65 zł


Hiconcil interakcje ulotka kapsułki twarde 0,5 g 16 kaps.

Hiconcil

kapsułki twarde | 0,5 g | 16 kaps.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

8,12 zł


Amotaks interakcje ulotka kapsułki twarde 0,5 g 16 kaps.

Amotaks

kapsułki twarde | 0,5 g | 16 kaps.

lek na receptę | refundowany


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

10,21 zł


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie

    W tej kategorii znajdziesz leki przeciwbakteryjne stosowane stosowane doustnie lub dożylnie w leczeniu zakażeń bakteryjnych różnego pochodzenia.


Może Cię również zainteresować:

Najczęstsze powikłania cukrzycy

Cukrzyca

Najczęstsze powikłania cukrzycy

Cukrzyca typu 2 jest chorobą metaboliczną, która dotyka dużą część społeczeństw krajów rozwiniętych. Uznawana jest za najszybciej rozprzestrzeniającą ...


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.