Aplikacja Visimed

Bezdotykowa recepta pozwala na realizację recepty bez chodzenia z wydrukami, bez konieczności dyktowania (w maseczce to szczególnie niewygodne) na głos w aptece PESEL i PIN recepty - dyskretnie, no chyba, że wolisz żeby wszyscy stojący w kolejce poznali Twój PESEL?

Dostępny w większości aptek

 

Nebilet tabletki | 5 mg | 28 tabl. | 2 blist.po 14 szt.

od 0 , 00  do 16 , 60

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 75+
Substancja czynna: Nebivololum
Podmiot odpowiedzialny: BERLIN CHEMIE AG

Nebilet cena

16,60

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Nebilet?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Nebilet

Kiedy stosujemy lek Nebilet?

Nadciśnienie tętnicze

Leczenie pierwotnego nadciśnienia tętniczego.

Przewlekła niewydolność serca (CHF)

Leczenie stabilnej łagodnej i umiarkowanej przewlekłej niewydolności serca, jako uzupełnienie standardowej terapii u pacjentów w podeszłym wieku ( > =70 lat).Jaki jest skład leku Nebilet?

Każda tabletka produktu leczniczego NEBILET zawiera 5 mg nebiwololu (Nebivololum), co odpowiada 5,45 mg chlorowodorku nebiwololu,: 2,5 mg SRRR-nebiwololu (lub d-nebiwololu) i 2,5 mg RSSS-nebiwololu (lub 1-nebiwololu). Substancje pomocnicze: między innymi laktoza jednowodna.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Nebilet?

- Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą wchodzącą w skład produktu NEBILET;

- Niewydolność lub zaburzenie czynności wątroby;

- Ostra niewydolność serca, wstrząs kardiogenny lub epizody dekompensacji niewydolności serca wymagające leczenia dożylnego lekami inotropowymi.

Dodatkowo, tak jak w przypadku stosowania innych leków beta-adrenolitycznych, produkt NEBILET jest przeciwwskazany w przypadku:

- wstrząsu kardiogennego,

- nie leczonej niewydolności serca,

- zespołu chorego węzła zatokowego, w tym bloku zatokowo-przedsionkowego,

- bloku przedsionkowo-komorowego II i III0,

- stanów skurczowych oskrzeli lub astmy oskrzelowej w wywiadzie,

- nie leczonego guza chromochłonnego nadnerczy,

- kwasicy metabolicznej,

- bradykardii (tętno < 60 uderzeń / min. przed rozpoczęciem leczenia),

- niedociśnienia tętniczego (ciśnienie skurczowe < 90 mm Hg),

- ciężkich zaburzeń krążenia obwodowego.


Nebilet – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Ze względu na różnice w chorobach podstawowych, działania niepożądane podano osobno dla nadciśnienia tętniczego i przewlekłej niewydolności serca.

Nadciśnienie tętnicze

Zgłoszone działania niepożądane, sklasyfikowane według układów i narządów oraz częstości ich występowania, które w większości mają charakter łagodny lub umiarkowany, umieszczono w tabeli poniżej:

Klasyfikacja układów i narządów

Często ( > =1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (> =1/1 000 do < = 1/100)

Bardzo rzadko (< =1/10 000)

Nie znana

Zaburzenia układu immunologicznego

Obrzęk

naczynioruchowy, nadwrażliwość

Zaburzenia psychiczne

Koszmary senne, depresja

Zaburzenia układu nerwowego

Bóle i zawroty głowy, parestezje

omdlenie

Zaburzenia oka

Zaburzenia widzenia

i

Zaburzenia serca

Bradykardia, niewydolność serca, zwolnienie przewodzenia i (lub) bloki przedsionkowo-komorowe

?

Zaburzenia naczyniowe

Niedociśnienie tętnicze, wystąpienie i (lub) nasilenie chromania przestankowego

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Duszność

Skurcz oskrzeli

Zaburzenia żołądka i jelit

Zaparcia, nudności, biegunka

Dyspepsja,

wzdęcia,

wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Świąd, wysypka, rumień skóry

Nasilenie objawów łuszczycy

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Impotencja

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zmęczenie, obrzęki

Ponadto, podczas stosowania niektórych leków blokujących receptory beta-adrenergiczne, obserwowano następujące działania niepożądane: omamy, psychozy, dezorientację, oziębienie i (lub) zasinienie kończyn, zespół Raynaud'a, suchość spojówek, oraz zespół oczno-śluzówkowo-skórny typowy dla praktololu.

Przewlekła niewydolność serca

Dane dotyczące działań niepożądanych u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca pochodzą z jednego badania klinicznego z zastosowaniem placebo, w którym wzięło udział 1067 pacjentów otrzymujących nebiwolol oraz 1061 pacjentów otrzymujących placebo. W badaniu tym, łącznie 449 pacjentów leczonych nebiwololem (42,1%) zgłaszało działania niepożądane z co najmniej prawdopodobnym związkiem przyczynowo-skutkowym ,wobec 334 pacjentów otrzymujących placebo (31,5%). Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi u pacjentów otrzymujących nebiwolol były bradykardia i zawroty głowy występujące u około 11% pacjentów. U pacjentów otrzymujących placebo odsetek powyższych reakcji wynosił odpowiednio około 2% i 7%. Zgłaszano następujące działania niepożądane (przynajmniej prawdopodobny związek przyczynowo-skutkowy z działaniem leku), które zostały uznane za szczególnie znaczące podczas leczenia przewlekłej niewydolności serca:

- Nasilenie objawów niewydolności serca wystąpiło u 5,8 % pacjentów leczonych nebiwololem wobec 5,2% pacjentów otrzymujących placebo.

- Hipotensja ortostatyczna była zgłaszana przez 2,1% pacjentów leczonych nebiwololem wobec 110% pacjentów otrzymujących placebo.

- 1 Nietolerancja leku wystąpiła u 1,6% pacjentów leczonych nebiwololem wobec 0,8% pacjentów otrzymujących placebo.

- Blok przedsionkowo-komorowy pierwszego stopnia wystąpił u 1,4% pacjentów leczonych nebiwololem wobec 0,9% pacjentów otrzymujących placebo.

Obrzęk kończyn dolnych zgłaszany był przez 1,0% pacjentów leczonych nebiwololem wobec 0,2% pacjentów otrzymujących placebo.


Nebilet – dawkowanie leku

Nadciśnienie tętnicze

Dawkowanie u dorosłych

Dawka dobowa wynosi 5 mg nebiwololu (1 tabletka). Zalecane jest przyjmowanie produktu o stałej porze.

Tabletki mogą być przyjmowane w trakcie posiłku.

Efekt hipotensyjny jest widoczny po 1-2 tygodniach leczenia. W rzadkich przypadkach, efekt optymalny jest uzyskiwany po 4 tygodniach.

Dawkowanie w leczeniu skojarzonym z innymi lekami hipotensyjnymi

Możliwe jest stosowanie leków beta-adrenolitycznych w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym z innymi lekami hipotensyjnymi. Jak dotąd, addycyjne działanie przeciwnadciśnieniowe obserwowano jedynie podczas jednoczesnego stosowania 5 mg nebiwololu z 12,5 mg do 25 mg hydrochlorotiazydu.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek

Zalecana początkowa dawka dobowa nebiwololu dla pacjentów z niewydolnością nerek wynosi 2,5 mg. W razie konieczności dawkę dobową można zwiększyć do 5 mg.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością wątroby

Dane dotyczące stosowania produktu u pacjentów z niewydolnością lub zaburzeniami czynności wątroby są ograniczone. Z tego powodu stosowanie nebiwololu w tej grupie pacjentów jest przeciwwskazane.

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku

U pacjentów w wieku powyżej 65 lat zalecana początkowa dawka dobowa nebiwololu wynosi 2,5 mg. W razie potrzeby dawkę dobową można zwiększyć do 5 mg. Natomiast, uwzględniając ograniczone doświadczenie kliniczne w stosowaniu produktu u pacjentów w wieku powyżej 75 lat, należy zachować szczególną ostrożność w czasie leczenia pacjentów w tej grupie wiekowej. Pacjenci powinni znajdować się pod ścisłą kontrolą.

Dawkowanie u dzieci i młodzieży

Brak danych dotyczących stosowania produktu u dzieci i młodzieży. Z tego powodu nie zaleca się stosowania produktu w tych grupach wiekowych.

Przewlekła niewydolność serca

Leczenie wyrównanej przewlekłej niewydolności serca należy rozpocząć od stopniowego zwiększania dawki, aż do uzyskania optymalnej dla pacjenta, indywidualnej dawki podtrzymującej. Wyrównana przewlekła niewydolność serca, wyłączając ostrą niewydolność, powinna być zdiagnozowana w okresie sześciu tygodni poprzedzających rozpoczęcie leczenia. Zaleca się, by lekarz prowadzący miał doświadczenie w prowadzeniu pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca. U pacjentów leczonych lekami działającymi na układ krążenia, w tym diuretykami i (lub) digoksyną, i (lub) inhibitorami konwertazy angiotensyny, i (lub) antagonistami receptora angiotensyny II, dawkowanie powyższych leków należy ustabilizować w okresie dwóch tygodni poprzedzających rozpoczęcie leczenia produktem NEBILET.

Początkowe zwiększanie dawki powinno odbywać się według poniższego schematu w odstępach 1 -2 tygodni, stosownie do indywidualnej tolerancji wykazywanej przez pacjenta: dawkę 1,25 mg nebiwololu należy zwiększać do 2,5 mg nebiwololu raz na dobę, następnie do 5 mg raz na dobę, aż do 10 mg raz na dobę.

Maksymalna dawka dobowa wynosi 10 mg nebiwololu podawanego jeden raz na dobę. Rozpoczęcie leczenia i każdorazowe zwiększenie dawki powinno być prowadzone pod nadzorem doświadczonego lekarza przez okres, co najmniej, 2 godzin, aby mieć pewność, że stan kliniczny pacjenta pozostaje stabilny (ze szczególnym uwzględnieniem parametrów ciśnienia krwi, tętna, zaburzeń przewodzenia, nasilenia objawów niewydolności serca).

Wystąpienie objawów niepożądanych może uniemożliwić leczenie maksymalną zalecaną dawką. W razie potrzeby, osiągniętą dawkę można też stopniowo zmniejszać, a następnie wprowadzić ją ponownie, o ile postępowanie takie zostanie uznane za właściwe.

Podczas zwiększania dawki, w przypadku nasilenia się objawów niewydolności serca lub wystąpienia nietolerancji produktu, zaleca się najpierw zmniejszenie dawki nebiwololu lub, w razie konieczności, natychmiastowe odstawienie leku (w przypadku ciężkiego niedociśnienia, nasilenia objawów niewydolności serca z ostrym obrzękiem płuc, wstrząsu kardiogennego, objawowej bradykardii lub bloku przedsionkowo-komorowego).

Leczenie wyrównanej, przewlekłej niewydolności serca nebiwololem jest zazwyczaj długotrwałe. Nie zaleca się nagłego przerywania leczenia nebiwololem, gdyż może być to przyczyną przejściowego nasilenia się objawów niewydolności serca. W razie konieczności przerwania leczenia, dawkę powinno się zmniejszać stopniowo o połowę, w odstępach tygodniowych. Tabletki można przyjmować razem z posiłkiem.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek

U pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością nerek, nie jest konieczne modyfikowanie dawki, gdyż jej zwiększanie do maksymalnie tolerowanej jest ustalane indywidualnie. Z uwagi na

brak doświadczeń w leczeniu pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (stężenie kreatyniny w surowicy > = 250 mcmol/1), nie zaleca się stosowania nebiwololu w tej grupie pacjentów.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością wątroby

Z uwagi na ograniczone dane dotyczące podawania nebiwololu pacjentom z niewydolnością wątroby, stosowanie produktu NEBILET w tej grupie pacjentów jest przeciwwskazane.

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Nie jest wymagane modyfikowanie dawki, gdyż zwiększanie dawki do maksymalnie tolerowanej jest ustalane indywidualnie.

Dawkowanie u dzieci i młodzieży

Z uwagi na brak badań u dzieci i młodzieży, nie zaleca się stosowania produktu NEBILET w tych grupach wiekowych .


Nebilet – jakie środki ostrożności należy zachować?

Patrz również punkt 4.8.

Poniższe ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczą wszystkich leków beta-adrenolitycznych: Znieczulenie ogólne

Utrzymanie blokady receptorów beta-adrenergicznych zmniejsza ryzyko arytmii w czasie wprowadzenia do znieczulenia oraz intubacji. W razie potrzeby przerwania blokady receptorów beta-adrenergicznych, w celu przygotowania pacjenta do zabiegu chirurgicznego, należy przerwać podawanie leków beta-adrenolitycznych przynajmniej 24 godziny przed zabiegiem. Zalecana jest ostrożność w przypadku stosowania niektórych środków znieczulających mających depresyjny wpływ na mięsień sercowy, takich jak: cyklopropan, eter lub trichloroetylen. W celu przeciwdziałania wystąpieniu reakcji ze strony układu przywspółczulnego (nerw błędny), należy podać dożylnie atropinę.

Układ sercowo-naczyniowy

Zasadniczo, nie należy stosować leków beta-adrenolitycznych u pacjentów z nie leczoną zastoinową niewydolnością serca.

Jeżeli wystąpi konieczność przerwania stosowania leków beta-adrenolitycznych u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, od leczenia należy odstępować stopniowo zmniejszając dawkę w okresie, np.: 1-2 tygodni. W razie konieczności, zaleca się w tym czasie wprowadzenie odpowiedniego leczenia zapobiegającego zaostrzeniu się objawów dławicy piersiowej.

Leki beta-adrenolityczne mogą wywoływać bradykardię: w przypadku, gdy tętno spoczynkowe pacjenta wynosi poniżej 50-55 uderzeń na minutę i (lub) wystąpią objawy związane z bradykardią, dawkę należy zmniejszyć.

Zalecana jest ostrożność w przypadku stosowania leków beta-adrenolitycznych u:

- pacjentów z zaburzeniami krążenia obwodowego (choroba lub zespół Raynaud'a, chromanie przestankowe) z uwagi na możliwość zaostrzenia się objawów chorobowych;

- pacjentów z blokiem przedsionkowo-komorowym (1°) z powodu ujemnego wpływu na czas przewodzenia (ujemny efekt dromotropowy);

- pacjentów z dławicą Prinzmetaka z uwagi na możliwość wystąpienia ryzyka skurczu tętnic wieńcowych spowodowanego pobudzeniem receptorów alfa; leki beta-adrenolityczne mogą zwiększać liczbę napadów dławicy piersiowej i wydłużać czas jej trwania.

Zasadniczo, nie zaleca się łączenia nebiwololu z antagonistami kanału wapniowego typu werapamil i diltiazem, jak również z lekami antyarytmicznymi klasy I oraz lekami hipotensyjnymi działającymi ośrodkowo. Szczegółowe informacje, patrz punkt 4.5.

Metabolizm i układ hormonalny

Produkt NEBILET nie wpływa na stężenie glukozy u pacjentów chorych na cukrzycę. Należy jednak zachować ostrożność podczas stosowania produktu w tej grupie pacjentów, ponieważ nebiwolol może maskować niektóre objawy hipoglikemii (tachykardia, kołatanie serca).

Leki beta-adrenolityczne mogą maskować objawy nadczynności tarczycy (tachykardia). Nagłe przerwanie stosowania produktu NEBILET może nasilić te objawy.

Układ oddechowy

Zaleca się ostrożne stosowanie leków beta-adrenolitycznych u pacjentów z przewlekłymi obturacyjnymi chorobami układu oddechowego, ponieważ leki te mogą prowadzić do nasilenia skurczu dróg oddechowych.

Inne

Pacjenci z łuszczycą w wywiadzie mogą być leczeni lekami beta-adrenołitycznymi jedynie po dokładnej ocenie możliwości ich zastosowania.

Leki beta-adrenolityczne mogą zwiększać wrażliwość na alergeny oraz nasilać reakcje anafdaktyczne. Nie zaleca się stosowania produktu u dzieci.

Rozpoczęcie leczenia przewlekłej niewydolności serca nebiwololem wymaga regularnego monitorowania. Dawkowanie i sposób podawania leku, patrz punkt 4.2. Nie powinno się nagle przerywać leczenia, o ile nie jest to wyraźnie wskazane. Dalsze informacje, patrz punkt 4.2.

Produkt leczniczy zawiera laktozę. Nie powinien być stosowany przez pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami: nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.


Przyjmowanie leku Nebilet w czasie ciąży

Stosowanie podczas ciąży

Nebiwolol wykazuje działanie farmakologiczne, które może mieć szkodliwy wpływ na ciążę i (lub) płód/noworodka. Leki beta-adrenolityczne zmniejszają przepływ krwi przez łożysko, co może spowodować wewnątrzmaciczne obumarcie płodu, poronienie lub poród przedwczesny. Działania niepożądane (np.: hipoglikemia i bradykardia) mogą wystąpić u płodu i noworodka. Jeżeli stosowanie leków blokujących receptory beta-adrenergiczne jest konieczne, należy wybrać leki selektywnie blokujące receptory betar adrenergiczne.

Nebiwololu nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że jego zastosowanie jest konieczne. Jeżeli leczenie nebiwololem jest konieczne, należy monitorować przepływ krwi przez macicę i łożysko oraz wzrost płodu. W przypadku wystąpienia szkodliwego wpływu na przebieg ciąży lub płód, należy rozważyć leczenie alternatywne. Noworodki po urodzeniu muszą znajdować się pod ścisłą kontrolą. Objawy hipoglikemii i bradykardii najczęściej występują w ciągu pierwszych trzech dni.

Stosowanie w okresie karmienia piersią

Badania na zwierzętach wykazały przenikanie nebiwololu do mleka samic. Nie wiadomo, czy nebiwolol przenika do mleka kobiecego. Większość leków beta-adrenolitycznych, a zwłaszcza związki lipofilne, do których należy także nebiwolol i jego aktywne metabolity, przenika w zmiennych ilościach do mleka kobiecego.

W związku z tym nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania nebiwololu.


Zamienniki leku Nebilet

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 10 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 5,35 zł.

Nebivolol Genoptim interakcje ulotka tabletki 5 mg 28 tabl.

Nebivolol Genoptim

tabletki | 5 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

11,25 zł


Nebivolol Aurovitas interakcje ulotka tabletki 5 mg 28 tabl.

Nebivolol Aurovitas

tabletki | 5 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

11,73 zł


Daneb (Nebicon) interakcje ulotka tabletki 5 mg 28 tabl.

Daneb (Nebicon)

tabletki | 5 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

12,05 zł


Ivineb (Nevibas) interakcje ulotka tabletki 5 mg 28 tabl.

Ivineb (Nevibas)

tabletki | 5 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

12,21 zł


NebivoLek interakcje ulotka tabletki 5 mg 28 tabl.

NebivoLek

tabletki | 5 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

13,18 zł


Nebispes interakcje ulotka tabletki 5 mg 28 tabl.

Nebispes

tabletki | 5 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

14,43 zł


Nebinad interakcje ulotka tabletki 5 mg 28 tabl.

Nebinad

tabletki | 5 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

16,08 zł


Nebicard interakcje ulotka tabletki 5 mg 28 tabl.

Nebicard

tabletki | 5 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

16,58 zł


Nebilenin interakcje ulotka tabletki 5 mg 28 tabl.

Nebilenin

tabletki | 5 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

16,92 zł


Nedal interakcje ulotka tabletki 5 mg 28 tabl.

Nedal

tabletki | 5 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

17,95 zł


Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja bardzo istotna

Dotyczy leków
Nebilet

Alkohol

W razie przewlekłego spożywania alkoholu następuje zmniejszenie biodostępności nebiwololu, skutkujące osłabieniem lub brakiem efektu terapeutycznego. Ponadto lek może zwiększać negatywny wpływ alkoholu na koncentrację, refleks i koordynację ruchową. W czasie trwania terapii należy rozważyć niebezpieczeństwo związane z jednoczesnym stosowaniem leku i alkoholu.


Inne opakowania


Grupy


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.