Aplikacja Visimed

Bezdotykowa recepta pozwala na realizację recepty bez chodzenia z wydrukami, bez konieczności dyktowania (w maseczce to szczególnie niewygodne) na głos w aptece PESEL i PIN recepty - dyskretnie, no chyba, że wolisz żeby wszyscy stojący w kolejce poznali Twój PESEL?

Dostępny w większości aptek

 

Nebilenin tabletki | 5 mg | 28 tabl.

od 0 , 00  do 16 , 92

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 75+
Substancja czynna: Nebivololum
Podmiot odpowiedzialny: ADAMED SP.Z O.O.

Nebilenin cena

16,92

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Nebilenin?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Nebilenin

Kiedy stosujemy lek Nebilenin?

Nadciśnienie tętnicze

Leczenie nadciśnienia tętniczego samoistnego.

Przewlekła niewydolność serca

Leczenie łagodnej i umiarkowanej stabilnej przewlekłej niewydolności serca jako leczenie
uzupełniające standardową terapię u pacjentów w podeszłym wieku (70 lat lub więcej).Jaki jest skład leku Nebilenin?

Każda tabletka zawiera 5 mg nebiwololu (Nebivololum) , co odpowiada 5,45 mg nebiwololu
chlorowodorku.

Substancja pomocnicza: 85,96 mg laktozy jednowodnej w 1 tabletce.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Nebilenin?

- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

- Niewydolność wątroby lub zaburzenia czynności wątroby.

- Ostra niewydolność serca, wstrząs kardiogenny lub epizody niewyrównanej niewydolności
serca, wymagające dożylnego podawania leków o działaniu inotropowym dodatnim.

Poza tym jak i przy innych beta-adrenolitykach, Nebilenin nie jest wskazany przy:

- Zespół chorej zatoki, w tym blok zatokowo-przedsionkowy.

- Blok serca drugiego i trzeciego stopnia (bez rozrusznika).

- Ciężka astma oskrzelowa lub ciężka przewlekła choroba obturacyjna płuc.

- Nie leczony guz chromochłonny nadnerczy.

- Kwasica metaboliczna.

- Bradykardia (czynność serca < 60 uderzeń na minutę przed rozpoczęciem leczenia).

- Niedociśnienie tętnicze (skurczowe ciśnienie tętnicze krwi < 90 mmHg).

- Ciężkie zaburzenia krążenia obwodowego.

- Jednoczesne stosowanie floktafeniny i sultoprydu (patrz również punkt 4.5).


Nebilenin – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Oddzielnie wymieniono objawy niepożądane występujące w związku z leczeniem
nadciśnienia tętniczego i przewlekłej niewydolności serca, ze względu na różnice pomiędzy
chorobami podstawowymi.

Nadciśnienie tętnicze

Zgłoszone działania niepożądane wymieniono w tabeli poniżej, według klasyfikacji
układowo-narządowej oraz częstości występowania: _

KLASYFIKACJA

UKŁADOWO-

NARZĄDOWA

Często

(≥1/100 do < 1/10)

Niezbyt często
(≥1/1000 do

Bardzo rzadko
(≥1/10000)

Nieznane

   

≥1/100)

   

Zaburzenia układu
immunologicznego

     

Obrzęk

naczynioruchowy,
nadwrażliwość

Zaburzenia
psychiczne

 

koszmary senne,
depresja

   

Zaburzenia układu
nerwowego

bóle głowy,
zawroty głowy,
parestezje

 

Omdlenie/omdlenia

 

Zaburzenia oka

 

zaburzenia
widzenia

   

Zaburzenia serca

 

bradykardia,

niewydolność

serca,

spowolnienie

przewodzenia

przedsionkowo-

komorowego/blo

k przedsionkowo-

komorowy

   

Zaburzenia
naczyniowe

 

niedociśnienie

tętnicze,

chromanie

przestankowe

(lub jego

nasilenie)

   

Zaburzenia układu
oddechowego, klatki
piersiowej
i śródpiersia

duszność

skurcz oskrzeli

   

Zaburzenia żołądka i
jelit

zaparcia,
nudności,
biegunka

niestrawność,

wzdęcia,

wymioty

   

Zaburzenia skóry
i tkanki podskórnej

 

świąd, wysypka
rumieniowa

obrzęk

naczynioruchowy,
nasilenie łuszczycy

 

Zaburzenia układu
rozrodczego i piersi

 

impotencja

   

Zaburzenia ogólne
i stany w miejscu
podania

zmęczenie,
obrzęk

     

Podczas stosowania niektórych leków blokujących receptory beta-adrenergiczne
obserwowano także następujące działania niepożądane: omamy, psychozy, splątanie,
oziębienie/zasinienie kończyn, objaw Raynauda, suchość oczu i zespół oczno-śluzówkowo-
skórny typowy dla praktololu.

Beta-adrenolityki mogą powodować zmniejszenie wydzielania łez.

Przewlekła niewydolność serca

Dostępne są dane dotyczące działań niepożądanych występujących u pacjentów z przewlekłą
niewydolnością serca pochodzące z jednego kontrolowanego placebo badania klinicznego z
udziałem 1067 pacjentów otrzymujących nebiwolol i 1061 pacjentów otrzymujących placebo.
W badaniu tym działania niepożądane, których związek z leczeniem oceniano jako możliwy,

zostały zgłoszone łącznie przez 449 pacjentów otrzymujących nebiwolol (42,1%), w
porównaniu do 334 pacjentów otrzymujących placebo (31,5%). Najczęściej zgłaszanymi
działaniami niepożądanymi u pacjentów otrzymujących nebiwolol były bradykardia i zawroty
głowy, oba wystąpiły u około 11% pacjentów. Częstość występowania wśród pacjentów
otrzymujących placebo wynosiła odpowiednio około 2% i 7%.

Stwierdzono następujące częstości występowania działań niepożądanych (których związek z
lekiem oceniano jako możliwy), które uznano za związane z przewlekłą niewydolnością
serca:

- Nasilenie niewydolności serca wystąpiło u 5,8% pacjentów otrzymujących nebiwolol, w
porównaniu do 5,2% pacjentów otrzymujących placebo.

- Ortostatyczne niedociśnienie tętnicze odnotowano u 2,1% pacjentów otrzymujących
nebiwolol, w porównaniu do 1,0% pacjentów otrzymujących placebo.

- Nietolerancja leku wystąpiła u 1,6% pacjentów otrzymujących nebiwolol, w porównaniu do
0,8% pacjentów otrzymujących placebo.

- Blok przedsionkowo-komorowy pierwszego stopnia wystąpił u 1,4% pacjentów
otrzymujących nebiwolol, w porównaniu do 0,9% pacjentów otrzymujących placebo.

- Obrzęki kończyn dolnych odnotowano u 1,0% pacjentów otrzymujących nebiwolol, w
porównaniu do 0,2% pacjentów otrzymujących placebo.


Nebilenin – dawkowanie leku

Sposób podawania

Tabletkę lub jej części należy połknąć popijając wystarczającą ilością płynu (np. jedną
szklanką wody). Tabletki mogą być przyjmowane z pokarmem lub bez.

Nadciśnienie tętnicze
Dorośli

Dawka wynosi jedną tabletkę (5 mg) na dobę, najlepiej przyjmowaną o stałej porze
codziennie.

Działanie obniżające ciśnienie tętnicze występuje po l-2 tygodniach leczenia. W rzadkich
przypadkach optymalne działanie leku może wystąpić dopiero po 4 tygodniach.

Leczenie skojarzone z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi

Leki blokujące receptory beta-adrenergiczne mogą być stosowane w monoterapii lub w
skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi. Jak dotąd, addytywne działanie
przeciwnadciśnieniowe obserwowano jedynie podczas jednoczesnego stosowania leku
Nebilenin z hydrochlorotiazydem w dawce 12,5-25 mg.

Pacjenci z niewydolnością nerek

Zalecana dawka początkowa dla pacjentów z niewydolnością nerek wynosi 2,5 mg na dobę.
W razie konieczności dawkę dobową można zwiększyć do 5 mg.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Dane dotyczące pacjentów z niewydolnością wątroby lub zaburzeniami czynności wątroby są
ograniczone. Dlatego stosowanie leku Nebilenin u tych pacjentów jest przeciwwskazane.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w wieku powyżej 65 lat zalecana dawka początkowa wynosi 2,5 mg na dobę. W
razie potrzeby dawkę dobową można zwiększyć do 5 mg. Jednocześnie, ze względu na
ograniczone doświadczenie kliniczne u pacjentów w wieku powyżej 75 lat, należy zachować
ostrożność i ściśle obserwować pacjentów.

Dzieci i młodzież

Brak danych dotyczących stosowania produktu u dzieci i młodzieży. Z tego powodu nie
zaleca się stosowania produktu w tych grupach wiekowych.

Przewlekła niewydolność serca

Leczenie stabilnej przewlekłej niewydolności serca należy rozpocząć poprzez stopniowe
zwiększanie dawki, aż do uzyskania optymalnej dawki podtrzymującej określonej dla
każdego pacjenta.

Pacjenci powinni mieć stabilną przewlekłą niewydolność serca bez ostrej niewydolności
przez ostatnie sześć tygodni. Zaleca się, aby lekarz prowadzący miał doświadczenie w
leczeniu przewlekłej niewydolności serca.

U pacjentów otrzymujących leki działające na układ sercowo-naczyniowy, w tym leki
moczopędne i (lub) digoksynę i (lub) inhibitory ACE i (lub) antagonistów receptora
angiotensyny II, dawkowanie tych leków powinno być ustabilizowane podczas ostatnich
dwóch tygodni przed rozpoczęciem leczenia lekiem Nebilenin.

Dawkę początkową należy zwiększać co 1-2 tygodnie w zależności od tolerancji leku przez
pacjenta: 1,25 mg nebiwololu, zwiększyć do 2,5 mg nebiwololu raz na dobę, następnie do 5
mg raz na dobę i następnie do 10 mg raz na dobę. Maksymalna zalecana dawka wynosi 10 mg
nebiwololu raz na dobę.

Rozpoczęcie leczenia i każde zwiększenie dawki powinno być wykonane pod nadzorem
doświadczonego lekarza, trwającym co najmniej 2 godziny dla upewnienia się, że stan
kliniczny pacjenta pozostaje stabilny (zwłaszcza ciśnienie tętnicze krwi, częstość akcji serca,
zaburzenia przewodzenia, objawy nasilenia niewydolności serca).

Występowanie działań niepożądanych może uniemożliwiać leczenie maksymalną zalecaną
dawką leku. W razie konieczności dawkę podtrzymującą można również stopniowo
zmniejszać i ponownie zwiększać, jeżeli jest to wskazane.

Podczas stopniowego zwiększania dawki, w przypadku nasilenia niewydolności serca lub
nietolerancji leku, najpierw zalecane jest zmniejszenie dawki nebiwololu lub, w razie
konieczności, natychmiastowe przerwanie leczenia (w przypadku ciężkiego niedociśnienia
tętniczego, nasilenia niewydolności serca z ostrym obrzękiem płuc, wstrząsu kardiogennego,
bradykardii objawowej lub bloku przedsionkowo-komorowego).

Leczenie stabilnej przewlekłej niewydolności serca nebiwololem jest zwykle leczeniem
długotrwałym.

Nie zaleca się nagłego przerywania leczenia nebiwololem, ponieważ może to prowadzić do
przejściowego nasilenia niewydolności serca. Jeśli przerwanie leczenia jest konieczne, dawka
powinna być zmniejszana stopniowo, o połowę co tydzień.

Pacjenci z niewydolnością nerek

Nie jest wymagane dostosowanie dawki w przypadku łagodnej do umiarkowanej
niewydolności nerek, gdyż dawkę zwiększa się stopniowo do dawki maksymalnej
tolerowanej przez pacjenta. Brak doświadczeń u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek
(stężenie kreatyniny w surowicy > 250 ^mol/l). Dlatego stosowanie nebiwololu u tych
pacjentów nie jest zalecane.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Dane dotyczące pacjentów z niewydolnością wątroby są ograniczone. Dlatego stosowanie
leku Nebilenin u tych pacjentów jest przeciwwskazane.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie jest wymagane dostosowanie dawki, gdyż dawkę zwiększa się stopniowo, do dawki
maksymalnej tolerowanej przez pacjenta.

Dzieci i młodzież

Brak danych dotyczących stosowania produktu u dzieci i młodzieży. Z tego powodu nie
zaleca się stosowania produktu w tych grupach wiekowych.


Nebilenin – jakie środki ostrożności należy zachować?

Patrz również punkt 4.8. Działania niepożądane

Poniższe ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczą wszystkich leków blokujących receptory
beta-adrenergiczne.

Znieczulenie ogólne

Utrzymująca się blokada receptorów beta-adrenergicznych zmniejsza ryzyko arytmii w czasie
wprowadzenia do znieczulenia oraz intubacji. Jeśli blokada receptorów beta-adrenergicznych
jest przerwana w celu przygotowania pacjenta do zabiegu chirurgicznego, należy przerwać
podawanie beta-adrenolityków co najmniej na 24 godziny przed zabiegiem.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania niektórych środków znieczulających,
wpływających depresyjnie na mięsień sercowy. Można zapobiec wystąpieniu reakcji ze
strony nerwu błędnego poprzez dożylne podanie atropiny.

Układ sercowo-naczyniowy

Nie należy stosować leków beta-adrenolitycznych u pacjentów z nie leczoną zastoinową
niewydolnością serca, aż do ustabilizowania się ich stanu.

U pacjentów z chorobą niedokrwienną serca leczenie beta-adrenolitykami należy przerywać
stopniowo, tj. przez ponad 1-2 tygodnie. W razie konieczności należy w tym samym czasie
rozpocząć leczenie zastępcze, aby zapobiec zaostrzeniu dławicy piersiowej.

Leki blokujące receptory beta-adrenergiczne mogą wywoływać bradykardię: jeśli częstość
tętna wynosi poniżej 50-55 uderzeń na minutę w spoczynku i (lub) pacjent odczuwa objawy
wskazujące na bradykardię, dawkę należy zmniejszyć.

Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania leków beta-adrenolitycznych:

• u pacjentów z zaburzeniami krążenia obwodowego (choroba lub objaw Raynauda,
chromanie przestankowe), ponieważ może wystąpić zaostrzenie tych zaburzeń,

• u pacjentów z blokiem serca pierwszego stopnia, z powodu wydłużenia przez beta-
adrenolityki czasu przewodzenia,

• u pacjentów z dławicą piersiową typu Prinzmetala, z powodu ryzyka niehamowanego
skurczu tętnic wieńcowych za pośrednictwem receptorów alfa: leki blokujące receptory
beta-adrenergiczne mogą zwiększać liczbę i czas trwania napadów dławicowych.

Zwykle nie zaleca się jednoczesnego podawania nebiwololu z antagonistami wapnia typu
werapamilu i diltiazemu, z lekami przeciwarytmicznymi klasy I oraz z lekami
przeciwnadciśnieniowymi działającymi ośrodkowo; szczegóły przedstawiono w punkcie 4.5.

Metabolizm i układ endokrynologiczny

Nebiwolol nie wpływa na stężenie glukozy u pacjentów z cukrzycą. Mimo to należy
zachować ostrożność u tych pacjentów, ponieważ nebiwolol może maskować niektóre objawy
hipoglikemii (tachykardia, kołatanie serca).

Leki blokujące receptory beta-adrenergiczne mogą maskować objawy tachykardii w
nadczynności tarczycy. Nagłe odstawienie preparatu może nasilić objawy.

Układ oddechowy

U pacjentów z przewlekłymi obturacyjnymi chorobami płuc leki blokujące receptory beta-
adrenergiczne należy stosować ostrożnie, ponieważ leki te mogą nasilać zwężenie dróg
oddechowych.

Inne

Pacjenci z łuszczycą w wywiadzie powinni przyjmować beta-adrenolityki jedynie po
dokładnym rozważeniu.

Leki blokujące receptory beta-adrenergiczne mogą zwiększać wrażliwość na alergeny oraz
ciężkość reakcji anafilaktycznych.

Beta-adrenolityki mogą powodować zmniejszenie wydzielania łez.

Produkt leczniczy zawiera laktozę. Pacjenci z rzadką dziedziczną nietolerancją galaktozy,
niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie
powinni przyjmować tego preparatu.

Rozpoczęcie leczenia przewlekłej niewydolności serca nebiwololem wymaga regularnej
obserwacji. Dawkowanie i sposób podawania opisane są w punkcie 4.2. Nie należy nagle
przerywać leczenia, chyba że jest to wyraźnie zalecone. Dodatkowe informacje
przedstawiono w punkcie 4.2.


Przyjmowanie leku Nebilenin w czasie ciąży

Stosowanie podczas ciąży

Działanie farmakologiczne nebiwololu może mieć szkodliwy wpływ na ciążę i (lub) na
płód/noworodka. Leki blokujące receptory beta-adrenergiczne zmniejszają przepływ krwi
przez łożysko, co wiąże się z opóźnieniem wzrostu, wewnątrzmacicznym obumarciem płodu,
poronieniem lub porodem przedwczesnym. U płodu i noworodka mogą wystąpić objawy
niepożądane (np. hipoglikemia i bradykardia). Jeśli leczenie lekami beta-adrenolitycznymi
jest konieczne, zalecane są leki wybiórczo blokujące receptory beta1-adrenergiczne.
Nie należy stosować nebiwololu podczas ciąży, chyba że jest to wyraźnie konieczne. Jeśli
uznano, że leczenie nebiwololem jest konieczne, należy monitorować maciczno-łożyskowy
przepływ krwi i rozwój płodu. W przypadku szkodliwych działań na ciążę lub płód, należy
rozważyć leczenie alternatywne. Noworodek powinien być dokładnie obserwowany. Objawy
hipoglikemii i bradykardii mogą wystąpić w ciągu pierwszych 3 dni.

Stosowanie w okresie karmienia piersią

Badania na zwierzętach wykazały, że nebiwolol przenika do mleka. Nie wiadomo, czy lek
przenika do mleka kobiecego. Większość beta-adrenolityków, zwłaszcza związki lipofilne,
takie jak nebiwolol i jego czynne metabolity, przenika w zmiennych ilościach do mleka
kobiecego. Dlatego nie zaleca się karmienia piersią podczas przyjmowania nebiwololu.


Zamienniki leku Nebilenin

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 10 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 5,67 zł.

Nebivolol Genoptim interakcje ulotka tabletki 5 mg 28 tabl.

Nebivolol Genoptim

tabletki | 5 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

11,25 zł


Nebivolol Aurovitas interakcje ulotka tabletki 5 mg 28 tabl.

Nebivolol Aurovitas

tabletki | 5 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

11,73 zł


Daneb (Nebicon) interakcje ulotka tabletki 5 mg 28 tabl.

Daneb (Nebicon)

tabletki | 5 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

12,05 zł


Ivineb (Nevibas) interakcje ulotka tabletki 5 mg 28 tabl.

Ivineb (Nevibas)

tabletki | 5 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

12,21 zł


NebivoLek interakcje ulotka tabletki 5 mg 28 tabl.

NebivoLek

tabletki | 5 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

13,18 zł


Nebispes interakcje ulotka tabletki 5 mg 28 tabl.

Nebispes

tabletki | 5 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

14,43 zł


Nebinad interakcje ulotka tabletki 5 mg 28 tabl.

Nebinad

tabletki | 5 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

16,08 zł


Nebicard interakcje ulotka tabletki 5 mg 28 tabl.

Nebicard

tabletki | 5 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

16,58 zł


Nebilet interakcje ulotka tabletki 5 mg 28 tabl.

Nebilet

tabletki | 5 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

16,60 zł


Nedal interakcje ulotka tabletki 5 mg 28 tabl.

Nedal

tabletki | 5 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

17,95 zł


Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja bardzo istotna

Dotyczy leków
Nebilenin

Alkohol

W razie przewlekłego spożywania alkoholu następuje zmniejszenie biodostępności nebiwololu, skutkujące osłabieniem lub brakiem efektu terapeutycznego. Ponadto lek może zwiększać negatywny wpływ alkoholu na koncentrację, refleks i koordynację ruchową. W czasie trwania terapii należy rozważyć niebezpieczeństwo związane z jednoczesnym stosowaniem leku i alkoholu.


Grupy


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.