Dostępny w większości aptek

 

Mononit 60 retard tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu | 0,06 g | 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

od 0 , 00  do 15 , 56

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany
Substancja czynna: Isosorbidi mononitras
Podmiot odpowiedzialny: SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.

Mononit 60 retard cena

15,56

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Mononit 60 retard?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Mononit 60 retard

Kiedy stosujemy lek Mononit 60 retard?

Zapobieganie napadom dławicy piersiowej.
Przewlekłe leczenie dławicy piersiowejJaki jest skład leku Mononit 60 retard?

1 tabletka powlekana o przedłużonym uwalnianiu zawiera 60 mg, 80 mg lub 100 mg
monoazotanu izosorbidu ( Isosorbidi mononitras).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Mononit 60 retard?

• Nadwrażliwość na izosorbidu monoazotan, inne azotany lub którąkolwiek substancję
pomocniczą produktu.

• Ostry zawał mięśnia serca z niskim ciśnieniem wypełniania.

• Ostra niewydolność krążenia (wstrząs, zapaść naczyniowa).

• Kardiomiopatia przerostowa.

• Zaciskające zapalenie osierdzia.

• Tamponada serca.

• Zwężenie zastawki aorty lub dwudzielnej.

• Podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe (np. po urazach głowy, w przypadku
krwawienia domózgowego).

• Wstrząs kardiogenny z wyjątkiem sytuacji, w których za pomocą odpowiedniego
postępowania uzyskuje się wystarczająco wysokie ciśnienie późnorozkurczowe

w lewej komorze serca.

• Znaczne niedociśnienie tętnicze (ciśnienie skurczowe poniżej 90 mm Hg).

• Znaczna niedokrwistość.

• Jaskra z zamkniętym kątem przesączania.

• Hipowolemia.

• Choroby płuc - pod wpływem produktu leczniczego może dojść do nadmiernego
przepływu krwi przez obszary płuc niedostatecznie wentylowane i, w konsekwencji, do
hipoksemii. Szczególne ryzyko istnieje u pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem płucnym
oraz u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca.

• Jednoczesne stosowanie inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 (np. syldenafilu).


Mononit 60 retard – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Działania niepożądane wymieniono zgodnie z następującą częstością występowania:

Bardzo często: ≥1/10

Często: ≥ 1/100 do < 1/10

Niezbyt często: ≥ 1/1 000 do < 1/100

Rzadko : ≥ 1/10 000 do < 1/1000

Bardzo rzadko: < 1/10 000, w tym pojedyncze przypadki

Zaburzenia serca

często: odruchowa tachykardia

niezbyt często: nasilenie objawów dławicy piersiowej.

Zaburzenia żołądka i jelit
niezbyt często: nudności, wymioty
bardzo rzadko: zgaga.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
często: osłabienie
Zaburzenia układu nerwowego
bardzo często: ból głowy

często: zawroty głowy w pozycji stojącej, zawroty głowy, senność.
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

niezbyt często: skórne reakcje alergiczne (np. wysypka), nagłe zaczerwienienie twarzy z
uczuciem gorąca

bardzo rzadko: złuszczające zapalenie skóry.
Zaburzenia naczyniowe

często: niedociśnienie tętnicze w pozycji stojącej

niezbyt często: zapaść (czasami ze zwolnieniem czynności serca i utratą przytomności),
ciężkie niedociśnienie tętnicze z nasileniem objawów dławicowych

Podczas stosowania azotanów organicznych opisywano ciężkie niedociśnienie tętnicze z
nudnościami, wymiotami, niepokojem, zblednięciem i nadmierną potliwością.
Opisywano również napadową bradykardię.

W trakcie leczenia monoazotanem izosorbidu może dojść do przemijającego zmniejszenia
ciśnienia cząsteczkowego tlenu we krwi z powodu względnej redystrybucji krwi do słabiej
wentylowanych części płuc. Może to prowadzić, szczególnie u osób z chorobą niedokrwienną
serca, do niedotlenienia mięśnia sercowego.


Mononit 60 retard – dawkowanie leku

Dawkę należy ustalić indywidualnie dla każdego pacjenta.
Należy podawać najmniejszą dawkę skuteczną.

Produkty lecznicze Mononit 60 retard, Mononit 80 retard oraz Mononit 100 retard są
przeznaczone do długotrwałego stosowania przez pacjentów otrzymujących takie same dawki
podtrzymujące monoazotanu izosorbidu, jakie zawarte są w produktach leczniczych Mononit
retard.

Zalecana dawka wynosi 1 tabletka produktu leczniczego Mononit 60 retard, Mononit 80

retard lub Mononit 100 retard raz na dobę rano.

Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą (około 1/2 szklanki).

Pacjenci w podeszłym wieku:

Pacjenci w podeszłym wieku zwykle nie wymagają dostosowania dawki. Należy
zachować ostrożność u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia hipotonii, ciężkiej
niewydolności wątroby lub nerek.

Stosowanie u dzieci

Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania u dzieci.


Mononit 60 retard – jakie środki ostrożności należy zachować?

• Monoazotanu izosorbidu nie należy stosować w celu przerwania bólu dławicowego.

• Monoazotan izosorbidu może powodować niedociśnienie tętnicze lub omdlenia u
niektórych pacjentów. Ciężkie niedociśnienie tętnicze z zawrotami głowy i uczuciem
"pustki" w głowie jest często obserwowane po spożyciu alkoholu.

• Monoazotan izosorbidu należy stosować ostrożnie u pacjentów po niedawno przebytym
zawale mięśnia serca, z niedoczynnością tarczycy, hipotermią, niedożywionych oraz u
pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby lub nerek.

• Po podaniu dawki początkowej mogą wystąpić objawy zapaści naczyniowej, zwłaszcza u
pacjentów z zaburzeniami krążeniowymi.

• Niedociśnieniu tętniczemu spowodowanemu przez azotany może towarzyszyć
paradoksalna bradykardia i nasilenie dławicy piersiowej.


Przyjmowanie leku Mononit 60 retard w czasie ciąży

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu monoazotanu izosorbidu na płód ludzki.
Badania doświadczalne na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego. Produkt
leczniczy może być stosowany jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności, gdy
korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.
Nie wiadomo czy monoazotan izosorbidu przenika do mleka kobiet karmiących piersią,
dlatego produkt leczniczy może być stosowany jedynie w przypadku zdecydowanej
konieczności, gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla dziecka.


Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja bardzo istotna

Dotyczy leków
Mononit 60 retard

Alkohol

Alkohol potęguje rozszerzenie naczyń krwionośnych, skutkiem czego może być zagrażające życiu nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. W czasie trwania terapii należy rozważyć niebezpieczeństwo związane z jednoczesnym stosowaniem leku i alkoholu.


Inne opakowania


Grupy

  • Leki nasercowe

    W tej kategorii znajdziesz leki stosowane w chorobach serca.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

BLOZ: 4192712

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów z dniem 1 września 2019 dostępne będą pod aresem www.blozinfo.osoz.pl.

Zapytaj farmaceutę

Masz problem zdrowotny?
Zadaj pytanie farmaceucie.