Trudno dostępny w aptekach

 

Ketotifen WZF syrop | 1 mg/5ml | 100 ml | fl.

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Ketotifenum
Podmiot odpowiedzialny: WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Ketotifen WZF?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Ketotifen WZF

Kiedy stosujemy lek Ketotifen WZF?

• Zapobieganie astmie oskrzelowej.

• Objawowe leczenie chorób alergicznych: alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i alergicznego zapalenia spojówek.

Uwaga: Preparat nie jest skuteczny w leczeniu ostrej reakcji alergicznej oraz w przerywaniu napadów duszności w przebiegu astmy.


Jaki jest skład leku Ketotifen WZF?

5 ml syropu zawiera 1 mg Ketotifenum (ketotyfenu) w postaci ketotyfenu wodorofumaranu.

Substancje pomocnicze, patrz: punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Ketotifen WZF?

Nadwrażliwość na ketotyfen lub którykolwiek ze składników preparatu.


Ketotifen WZF – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Działania niepożądane zostały pogrupowane według częstości występowania, która jest określona następująco: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000), w tym pojedyncze przypadki. W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często', zapalenie pęcherza moczowego.

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko: rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, ciężkie reakcje skórne.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Rzadko: zwiększenie masy ciała.

Zaburzenia psychiczne

Często: pobudzenie psychoruchowe, drażliwość, bezsenność, nerwowość.

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często: zawroty głowy. Rzadko: uspokojenie. Bardzo rzadko: drgawki.

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często', suchość błony śluzowej jamy ustnej.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko: zapalenie wątroby, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Uspokojenie, suchość błony śluzowej jamy ustnej i zawroty głowy mogą wystąpić na początku leczenia, ale zazwyczaj ustępują samoistnie podczas dalszego leczenia. Objawy pobudzenia OUN, takie jak pobudzenie psychoruchowe, drażliwość, bezsenność i nerwowość obserwowano zwłaszcza u dzieci.


Ketotifen WZF - dawkowanie leku

Syrop stosuje się doustnie.

Do opakowania dołączona jest miarka o całkowitej pojemności 10 ml z podziałką umożliwiająca odmierzenie 2,5 ml, 5 ml, 10 ml leku.

5 ml syropu zawiera 1 mg ketotyfenu.

Dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat:

0,05 mg ketotyfenu (0,25 ml syropu) na kilogram masy ciała dwa razy na dobę, co 12 godzin, rano i wieczorem, podczas posiłku.

Dzieci w wieku powyżej 3 lat:

5 ml syropu (1 mg ketotyfenu) dwa razy na dobę, co 12 godzin, rano i wieczorem, podczas posiłku.

Zarówno obserwacje kliniczne, jak i wyniki badań farmakokinetycznych wskazują, że w leczeniu dzieci w celu uzyskania optymalnego działania może okazać się konieczne zastosowanie większych dawek w miligramach na kilogram masy ciała niż u dorosłych. Większa dawka jest równie dobrze tolerowana, jak mniejsza dawka.

Dorośli:

5 ml syropu (1 mg ketotyfenu) dwa razy na dobę, co 12 godzin, rano i wieczorem, podczas posiłku. U pacjentów wrażliwych na działanie sedatywne ketotyfenu, zaleca się powolne zwiększanie dawki przez pierwszy tydzień leczenia, rozpoczynając od 2,5 ml syropu (0,5 mg ketotyfenu) dwa razy na dobę, a następnie zwiększając dawkę aż do osiągnięcia pełnej dawki leczniczej.

W razie konieczności można zwiększyć dawkę do 10 ml syropu (2 mg ketotyfenu) dwa razy na dobę.

U pacjentów w podeszłym wieku nie ma konieczności modyfikacji dawkowania.


Ketotifen WZF – jakie środki ostrożności należy zachować?

W zapobieganiu astmie oskrzelowej osiągnięcie pełnego działania terapeutycznego może wymagać leczenia trwającego kilka tygodni. Dlatego, jeżeli pożądana reakcja na lek nie występuje po kilku tygodniach, to zaleca się kontynuowanie leczenia preparatem Ketotifen WZF przez minimum 2 do 3 miesięcy.

W przypadku jednoczesnego stosowania leków rozszerzających oskrzela i preparatu Ketotifen WZF, częstość przyjmowania leków rozszerzających oskrzela może być zmniejszona. W razie konieczności odstawienia preparatu Ketotifen WZF, należy robić to stopniowo, przez okres 2 do 4 tygodni. Należy liczyć się z nawrotem objawów astmy.

W początkowym okresie leczenia preparatem Ketotifen WZF nie należy nagle przerywać podawania dotychczas stosowanych preparatów przeciwastmatycznych, szczególnie kortykosteroidów, ze względu na możliwość występowania niewydolności nadnerczy. Powrót do normy czynności osi przysadka - nadnercza może trwać do roku, dlatego zaleca się, aby w pierwszych tygodniach stosowania leku utrzymywać poprzednie leczenie farmakologiczne i odstawiać je stopniowo przez dłuższy czas.

U pacjentów przyjmujących jednocześnie ketotyfen i doustne leki przeciwcukrzycowe, w rzadkich przypadkach obserwowano przemijającą trombocytopenię. Dlatego należy unikać takiego leczenia skojarzonego lub jeżeli zachodzi konieczność zastosowania takiego leczenia, należy kontrolować liczbę płytek krwi u pacjentów stosujących jednocześnie leki przeciwcukrzycowe i ketotyfen.

W rzadkich przypadkach donoszono o wystąpieniu drgawek podczas leczenia ketotyfenem. Ponieważ ketotyfen może obniżać próg drgawkowy należy ostrożnie stosować go u pacjentów z padaczką w wywiadzie.

Długotrwałe stosowanie ketotyfenu może hamować odczyny skórne na alergeny, dlatego należy go odstawić na 10-14 dni przed zamierzonym wykonaniem tych testów.

Preparat Ketotifen WZF zawiera środki konserwujące - estry kwasu parahydroksybenzoesowego, które mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Ze względu na zawartość sacharozy i sorbitolu, preparatu nie powinni stosować pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy.


Przyjmowanie leku Ketotifen WZF w czasie ciąży

Ketotyfen podawany w dawkach tolerowanych przez samice zwierząt nie wywierał wpływu na ciążę oraz około- i pourodzeniowy rozwój potomstwa. Bezpieczeństwo stosowania ketotyfenu w ciąży u człowieka nie zostało ustalone, ponieważ nie przeprowadzono odpowiednio liczebnych, dobrze kontrolowanych obserwacji.

Ketotyfen może być stosowany w okresie ciąży tylko w razie bezwzględnej konieczności.

Ketotyfen przenika do mleka samic szczura. Nie wiadomo w jakich ilościach przenika do mleka kobiecego, dlatego kobiety przyjmujące ketotyfen nie powinny karmić piersią.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja istotna

Dotyczy leków
Ketotifen WZF

Alkohol

Ketotyfen może nasilać hamujące działanie alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy. W czasie trwania terapii należy rozważyć niebezpieczeństwo związane z jednoczesnym stosowaniem leku i alkoholu.


Inne opakowania


Grupy


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:

Domowe sposoby na objawy menopauzy

Porady

Domowe sposoby na objawy menopauzy

Nachodząca menopauza może u niektórych kobiet budzić niepokój, lecz niesłusznie. Oczywiście menopauzie towarzyszą różne dolegliwości, niekiedy uciążli...


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.