Trudno dostępny w aptekach

 

Finpros 5 tabletki powlekane | 5 mg | 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

od 0 , 00  do 28 , 45

Wybierz odpłatność


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 65+
Substancja czynna: Finasteridum
Podmiot odpowiedzialny: KRKA D.D. NOVO MESTO

Finpros 5 cena

28,45Opis produktu Finpros 5

Kiedy stosujemy lek Finpros 5?

Finpros jest wskazany do leczenia i hamowania postępu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (ang. BPH) u pacjentów z powiększonym gruczołem krokowym w celu:

- uzyskania regresji powiększonego gruczołu krokowego, poprawy przepływu moczu oraz objawów związanych z BPH,

- zmniejszenia częstości ostrego zatrzymania moczu oraz konieczności zabiegu operacyjnego,
w tym przezcewkowej resekcji gruczołu krokowego (ang. TURP) i prostatektomii.

Preparat Finpros należy podawać jedynie pacjentom z powiększonym gruczołem krokowym (objętość gruczołu krokowego powyżej ok. 40 ml).


Jaki jest skład leku Finpros 5?

Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg finasterydu (Finasteridum).

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Finpros 5?

Finpros jest przeciwwskazany u kobiet (patrz punkt 4.6 i 6.6) oraz u dzieci.

Nadwrażliwość na finasteryd lub którąkolwiek substancję pomocniczą.


Finpros 5 – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi są impotencja i zmniejszenie popędu płciowego. Działania te zwykle występują na początku leczenia i u większości pacjentów ustępują w trakcie dalszego leczenia.

Działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas stosowania finasterydu, zgłaszane podczas badań klinicznych i (lub) po wprowadzeniu leku do obrotu, podzielono według następujących grup z uwzględnieniem częstości występowania:

- bardzo często (³1/10)

- często (³1/100 do < 1/10)

- niezbyt często (³1/1 000 do < 1/100)

- rzadko (³1/10 000 do < 1/1 000)

- bardzo rzadko (< 1/10 000)

- nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Częstość działań niepożądanych zgłaszanych po wprowadzeniu leku do obrotu nie może być określona, gdyż pochodzą one ze spontanicznych zgłoszeń.

 

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

Częstość nieznana

Zaburzenia układu immunologicznego

       

reakcje nadwrażliwości w tym obrzęk warg i twarzy

Zaburzenia psychiczne

zmniejszone libido

       

Zaburzenia serca

       

palpitacje

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

       

zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

 

wysypka skórna

   

świąd, pokrzywka

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

impotencja,

zmniejszona objętość wytrysku

tkliwość sutków/powiększenie sutków, zaburzenia wytrysku

 

wydzielina z sutków, guzki piersi, które były usuwane chirurgicznie u pojedynczych pacjentów

ból jąder

Ponadto w badaniach klinicznych i po wprowadzeniu preparatu do obrotu zgłaszano przypadki raka piersi u mężczyzn (patrz punkt 4.4).

Badanie MTOPS (ang. Medical Therapy of Prostate Symptoms)

Badanie MTOPS porównuje stosowanie finasterydu 5 mg/doba (n = 768), doksazosyny 4 lub 8 mg/doba (n = 756), terapię skojarzoną finasterydu 5 mg/doba i doksazosyny 4 lub 8 mg/doba (n = 786) oraz placebo (n = 737). W tym badaniu profil bezpieczeństwa i tolerancji terapii skojarzonej był ogólnie zgodny z profilem dla obu substancji czynnych stosowanych w monoterapii. Częstość zaburzeń ejakulacji u pacjentów, u których stosowano terapię skojarzoną był porównywalny z sumą częstości występowania tego zdarzenia niepożądanego w obu monoterapiach.

Badania laboratoryjne:

Oceniając wyniki oznaczeń PSA należy zwrócić uwagę, że stężenia PSA na ogół zmniejszają się u pacjentów leczonych finasterydem. U większości pacjentów, nagłe obniżenie PSA występuje w czasie pierwszych miesięcy leczenia, po czym stężenia PSA stabilizują się na nowym poziomie. Wartość po leczeniu stanowi w przybliżeniu połowę wartości z okresu przed leczeniem. Dlatego u typowych pacjentów leczonych finasterydem przez sześć lub więcej miesięcy, wartości PSA należy mnożyć przez dwa w celu porównania z wartościami normalnymi u mężczyzn nieleczonych. W celu zapoznania się ze szczegółami i kliniczną interpretacją, patrz punkt 4.4 „Wpływ na antygen swoisty dla gruczołu krokowego (PSA) oraz wykrywanie raka gruczołu krokowego”.

W standardowych badaniach laboratoryjnych nie obserwowano innych różnic u pacjentów, którym podawano placebo lub finasteryd.

Dane długookresowe

W 7-letnim, kontrolowanym placebo badaniu, do którego włączono 18 882 zdrowych mężczyzn, spośród których u 9060 dysponowano danymi z biopsji igłowej gruczołu krokowego do przeprowadzenia analizy, raka gruczołu krokowego wykryto u 803 (18,4%) spośród mężczyzn otrzymujących finasteryd oraz u 1147 (24,4%) spośród mężczyzn otrzymujących placebo. W grupie leczonej finasterydem, 280 (6,4%) mężczyzn miało raka gruczołu krokowego w skali Gleasona 7-10, wykrytego w biopsji igłowej, wobec 237 (5,1%) w grupie placebo. Dodatkowe badania sugerują, że zwiększenie prewalencji zaawansowanego raka gruczołu krokowego obserwowanej w grupie przyjmującej finasteryd można wytłumaczyć występowaniem błędu statystycznego związanego z oceną punktów końcowych (ang. detection bias) związanego z wpływem finasterydu na objętość gruczołu krokowego. Spośród wszystkich przypadków raka gruczołu krokowego rozpoznanych w tym badaniu, około 98% sklasyfikowano jako raka wewnątrztorebkowego (stadium T1 lub T2). Zależność między długotrwałym stosowaniem finasterydu i guzami w skali Gleasona 7-10 jest nieznana.


Finpros 5 - dawkowanie leku

Stosować doustnie.

Zalecane dawkowanie to jedna tabletka 5 mg/doba z posiłkiem lub bez. Tabletkę należy połknąć w całości, nie wolno jej dzielić ani kruszyć (patrz punkt 6.6). Nawet, jeśli poprawę można zauważyć w krótkim czasie, leczenie może być konieczne przynajmniej przez 6 miesięcy
w celu obiektywnego określenia, czy uzyskano wystarczającą odpowiedź na leczenie.

Dawkowanie w niewydolności wątroby

Nie ma dostępnych danych na temat stosowania leku u pacjentów z niewydolnością wątroby (patrz punkt 4.4).

Dawkowanie w niewydolności nerek

Dostosowanie dawki nie jest koniczne u pacjentów z różnego stopnia niewydolnością nerek
(z klirensem kreatyniny zmniejszonym nawet do 9 ml/min), ponieważ w badaniach farmakokinetycznych nie stwierdzono, aby niewydolność nerek wpływała na eliminację finasterydu. Finasterydu nie badano u pacjentów poddawanych hemodializie.

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Dostosowanie dawki nie jest konieczne, chociaż badania farmakokinetyczne wykazały, że szybkość eliminacji finasterydu jest nieco obniżona u pacjentów w wieku powyżej 70 lat.


Finpros 5 – jakie środki ostrożności należy zachować?

Ogólne:

· Pacjentów z dużą objętością zalegającego moczu i (lub) znacznie zmniejszonym odpływem moczu należy uważnie monitorować w kierunku występowania uropatii z niedrożności. Dla pacjentów leczonych finasterydem należy rozważyć konsultację z urologiem. Należy rozważyć możliwość operacji.

· Nie ma doświadczeń u pacjentów z niewydolnością wątroby. Zaleca się ostrożność
u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, ponieważ stężenie finasterydu w surowicy może być u takich pacjentów podwyższone (patrz punkt 4.2).

· Finpros zawiera laktozę jednowodną. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lappa lub zespołem złego wchłaniania glukozy i galaktozy.

Wpływ na antygen swoisty dla gruczołu krokowego (ang. PSA) oraz wykrywanie raka gruczołu krokowego

Nie wykazano dotychczas korzyści u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego leczonych finasterydem. W czasie kontrolowanych badań klinicznych pacjenci z BPH i ze zwiększonym stężeniem PSA byli monitorowani za pomocą serii testów na PSA i biopsji gruczołu krokowego.

Stosowanie finasterydu w tych badaniach wydawało się nie mieć wpływu na częstość wykrywania raka gruczołu krokowego, a całkowita częstość występowania raka gruczołu krokowego nie była znacząco różna u pacjentów leczonych finasterydem lub placebo

Stężenie PSA w surowicy jest skorelowane z wiekiem pacjenta oraz wielkością gruczołu krokowego, zaś wielkość gruczołu krokowego jest skorelowana z wiekiem pacjenta.

Badanie per rectum oraz, jeśli to konieczne, określenie antygenu swoistego dla gruczołu krokowego (PSA) w surowicy należy wykonywać u pacjentów przed rozpoczęciem leczenia finasterydem oraz okresowo w trakcie leczenia, w celu wykluczenia raka gruczołu krokowego. Stężenie PSA w surowicy krwi jest również stosowane do wykrywania raka gruczołu krokowego. Ogólnie stężenie PSA
> 10 ng/ml skłania do wykonania dalszych badań i rozważenie biopsji. Przy stężeniach PSA od 4 do
10 ng/ml dalsze badania są zalecane. Stężenia PSA u mężczyzn z rakiem i bez raka gruczołu krokowego nakładają się w znacznym stopniu. Dlatego u mężczyzn z BPH, wartości PSA w zakresie normy nie wykluczają raka gruczołu krokowego, niezależnie od leczenia finasterydem. Stężenie PSA < 4 ng/ml nie wyklucza raka gruczołu krokowego.

Finasteryd powoduje zmniejszenie stężenia PSA w surowicy o około 50% u pacjentów z BPH, nawet w obecności raka gruczołu krokowego. Takie zmniejszenie stężenia PSA w surowicy pacjentów leczonych finasterydem należy uwzględniać oceniając dane na temat PSA i nie wyklucza ono jednoczesnego występowania raka gruczołu krokowego. Takiego obniżenia można się spodziewać w całym zakresie wartości PSA, chociaż może ono być różne u poszczególnych pacjentów.

Analiza wartości PSA u ponad 3000 pacjentów w trakcie czteroletniego podwójnie ślepego kontrolowanego placebo badania klinicznego długotrwałej skuteczności i bezpieczeństwa stosowania finasterydu potwierdziła, że w typowej grupie pacjentów leczonych finasterydem przez sześć lub więcej miesięcy, wartości PSA należy mnożyć przez dwa w celu porównania z wartościami normalnymi u mężczyzn nieleczonych. Taka poprawka pozwala zachować czułość i swoistość badania PSA oraz jego zdolność do wykrywania raka gruczołu krokowego.

Należy uważnie ocenić każdy utrzymujący się wzrost stężenia PSA u pacjentów leczonych finasterydem, w tym należy rozważyć możliwość niewypełniania zaleceń odnośnie leczenia finasterydem.

Odsetek wolnego PSA (stosunek PSA wolnego do całkowitego) nie jest znacząco obniżany przez finasteryd i pozostaje stały nawet pod wpływem działania finasterydu. Jeśli w wykrywaniu raka gruczołu krokowego używa się wartości odsetka wolnego PSA, poprawka nie jest konieczna.

Rak piersi u mężczyzn

W czasie badań klinicznych i po wprowadzeniu preparatu do obrotu zgłaszano przypadki raka piersi u mężczyzn przyjmujących finasteryd w dawce 5 mg. Należy poinformować pacjentów o konieczności niezwłocznego zgłaszania jakichkolwiek zmian w piesiach, takich jak guzki, ból piersi, przerost gruczołów piersiowych lub pojawienie się wydzieliny z brodawek sutkowych.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Finasteryd nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży. Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania finasterydu w tej grupie pacjentów nie została ustalona.


Przyjmowanie leku Finpros 5 w czasie ciąży

Ciąża

Stosowanie finasterydu u kobiet jest przeciwwskazane, gdy są one lub mogą być w ciąży (patrz punkt 4.3).

Podobnie jak inne inhibitory 5α-reduktazy, finasteryd hamuje przekształcenie testosteronu do dihydrotestosteronu i po podaniu kobietom ciężarnym może powodować wady zewnętrznych narządów płciowych u płodów męskich (patrz punkty 4.3, 5.3 i 6.6).

Kobiety w ciąży i kobiety w wieku rozrodczym nie powinny dotykać pokruszonych lub przełamanych tabletek z powodu możliwości wchłonięcia finasterydu przez skórę i związanego z tym możliwego zagrożenia dla płodu męskiego (patrz punkt 4.6). Tabletki produktu leczniczego Finpros są powlekane, co uniemożliwi kontakt z substancją czynną podczas prawidłowego stosowania, pod warunkiem, że tabletki nie zostały wcześniej przełamane lub pokruszone.

Niewielkie ilości finasterydu wykryto w nasieniu pacjentów otrzymujących finasteryd w dawce 5 mg na dobą. Nie wiadomo czy u płodów męskich mogą wystąpić działania niepożądane, w przypadku, gdy kobiety ciężarne narażone były na nasienie mężczyzn przyjmujących finasteryd. W przypadku, gdy seksualna partnerka pacjenta jest lub może być w ciąży, pacjentowi zaleca się zmniejszenie narażenia jego partnerki na nasienie.

Laktacja

Preparat Finpros jest wskazany do stosowania tylko u mężczyzn. Nie wiadomo, czy finasteryd przenika do mleka kobiecego.


Charakterystyka produktu leczniczego Finpros 5

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Zamienniki leku Finpros 5

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 13 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 6,25 zł.

Finasteridum Bluefish interakcje ulotka tabletki powlekane 5 mg 30 tabl.

Finasteridum Bluefish

tabletki powlekane | 5 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

22,20 zł


Finamef interakcje ulotka tabletki powlekane 5 mg 30 tabl.

Finamef

tabletki powlekane | 5 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+ | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

26,17 zł


Uronezyr interakcje ulotka tabletki powlekane 5 mg 30 tabl.

Uronezyr

tabletki powlekane | 5 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

27,24 zł


Finaran interakcje ulotka tabletki powlekane 5 mg 30 tabl. | 2 blist.po 15 szt.

Finaran

tabletki powlekane | 5 mg | 30 tabl. | 2 blist.po 15 szt.

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

28,33 zł


Symasteride interakcje ulotka tabletki powlekane 5 mg 30 tabl. | 2 blist.po 15 szt.

Symasteride

tabletki powlekane | 5 mg | 30 tabl. | 2 blist.po 15 szt.

lek na receptę | refundowany | 65+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

28,38 zł


Penester interakcje ulotka tabletki powlekane 5 mg 30 tabl. | 2 blist.po 15 szt.

Penester

tabletki powlekane | 5 mg | 30 tabl. | 2 blist.po 15 szt.

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

29,58 zł


Hyplafin interakcje ulotka tabletki powlekane 5 mg 30 tabl.

Hyplafin

tabletki powlekane | 5 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

29,82 zł


Antiprost interakcje ulotka tabletki powlekane 5 mg 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

Antiprost

tabletki powlekane | 5 mg | 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

lek na receptę | refundowany | 65+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

29,85 zł


Adaster interakcje ulotka tabletki powlekane 5 mg 30 tabl. | 2 blist.po 15 szt.

Adaster

tabletki powlekane | 5 mg | 30 tabl. | 2 blist.po 15 szt.

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

29,86 zł


Androster interakcje ulotka tabletki powlekane 5 mg 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

Androster

tabletki powlekane | 5 mg | 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

lek na receptę | refundowany | 65+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

30,02 zł


Finamef interakcje ulotka tabletki powlekane 5 mg 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

Finamef

tabletki powlekane | 5 mg | 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

lek na receptę | refundowany | 65+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

30,07 zł


Apo-Fina interakcje ulotka tabletki powlekane 5 mg 30 tabl. | 2 blist.po 15 szt.

Apo-Fina

tabletki powlekane | 5 mg | 30 tabl. | 2 blist.po 15 szt.

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

30,11 zł


Finaster interakcje ulotka tabletki powlekane 5 mg 30 tabl. | 2 blist.po 15 szt.

Finaster

tabletki powlekane | 5 mg | 30 tabl. | 2 blist.po 15 szt.

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

30,19 zł


Interakcje Finpros 5 z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Finpros 5 z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Leki urologiczne

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.