Dostępny w większości aptek

 

TamisPras tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 400 mcg | 30 tabl.

od 0 , 00  do 24 , 34

Wybierz odpłatność


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 65+
Substancja czynna: Tamsulosini hydrochloridum
Podmiot odpowiedzialny: APOTEX EUROPE B.V.

TamisPras cena

24,34Opis produktu TamisPras

Kiedy stosujemy lek TamisPras?

Objawy z dolnych dróg moczowych (ang. lower urinary tract symptoms – LUTS ) związane z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego (ang. benign prostatic hyperplasia – BPH ).


Jaki jest skład leku TamisPras?

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 0,4 mg tamsulosyny chlorowodorku, co odpowiada 0,367 mg tamsulosyny.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku TamisPras?

• Nadwrażliwość na substancję czynną, w tym polekowy obrzęk naczynioruchowy, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

• Ortostatyczne spadki ciśnienia tętniczego krwi w wywiadzie.

• Ciężka niewydolność wątroby.


TamisPras – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Klasyfikacja układów

i narządów

MedDRA

Często (≥1/100 do

< 1/10)

Niezbyt często

(≥1/1 000 do

< 1/100)

Rzadko

(≥1/10 000 do < 1/1000)

Bardzo rzadko

(< 1/10

000)

Nieznana

(częstość nie może być

określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty głowy

(1,3%)

Ból głowy

Omdlenia

   

Zaburzenia oka

       

Niewyraźne

widzenie,

         

zaburzenia

widzenia

Zaburzenia serca

 

Kołatania

     

Zaburzenia naczyniowe

 

Niedociśnienie

ortostatyczne

     

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

 

Zapalenie błony śluzowej nosa

   

Krwawienie z nosa

Zaburzenia

żołądka i jelit

 

Zaparcia, biegunka, nudności, wymioty

   

Suchość w jamie

ustnej

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

 

Wysypka, świąd, pokrzywka

Obrzęk

naczynioruch owy

Zespół

Stevensa Johnsona

Rumień

wielopostaciowy, złuszczające zapalenie skóry

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Zaburzenia wytrysku, wytrysk

wsteczny, brak wytrysku

   

Priapizm

 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

 

Osłabienie

     

W okresie po wprowadzeniu do obrotu, podczas zabiegu usunięcia zaćmy i jaskry zaobserwowano, że leczenie tamsulosyną wiązało się z wystąpieniem zespołu małej źrenicy znanego jako śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki (IFIS) (patrz punkt 4.4).

Doświadczenie po wprowadzeniu do obrotu: oprócz działań niepożądanych wymienionych powyżej, w związku ze stosowaniem tamsulosyny zgłaszano występowanie: migotania przedsionków, arytmii, tachykardii oraz duszności. Ponieważ wyżej wymienione działania niepożądane pochodzą ze zgłoszeń spontanicznych zarejestrowanych w bazach światowych obserwacji po wprowadzeniu na rynek, częstotliwości ich występowania oraz roli tamsulosyny w ich powstawaniu nie można wiarygodnie określić. 

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Ul. Al. Jerozolimskie 181C, PL-02 222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl .


TamisPras - dawkowanie leku

Dawkowanie

Jedna tabletka na dobę.

TamisPRAS można przyjmować niezależnie od posiłków.

Zaburzenia nerek

Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z zaburzeniami nerek.

Zaburzenia wątroby

Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością wątroby (patrz punkt 4.3 Przeciwwskazania).

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania tamsulosyny u dzieci i młodzieży. Aktualne dane przedstawiono w punkcie 5.1.

Brak jest wskazań do stosowania tamsulosyny w tej grupie pacjentów.

Sposób podawania Podanie doustne.

Tabletkę należy połykać w całości i nie należy jej rozkruszać ani żuć, ponieważ zaburza to zdolność do stopniowego uwalniania substancji czynnej.


TamisPras – jakie środki ostrożności należy zachować?

Podobnie jak w przypadku stosowania innych antagonistów receptora α 1 -adrenergicznego, w pojedynczych przypadkach podczas leczenia tamsulosyną mogą wystąpić spadki ciśnienia tętniczego krwi i rzadko, w konsekwencji, omdlenia. W przypadku wystąpienia początkowych objawów niedociśnienia ortostatycznego (zawrotów głowy, osłabienia) pacjent powinien usiąść lub położyć się do czasu ustąpienia tych objawów.

Przed rozpoczęciem leczenia tamsulosyną pacjenta należy zbadać w celu wykluczenia innych chorób, które mogą powodować objawy podobne do objawów BPH. Wskazane jest przeprowadzenie badania per rectum oraz, w razie konieczności, oznaczenie swoistego antygenu sterczowego (ang. prostate specific antigen - PSA )przed rozpoczęciem leczenia oraz systematycznie w trakcie jego trwania. 

Należy zachować ostrożność u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 10 ml/min), gdyż nie prowadzono badań w tej grupie pacjentów.

Podczas operacji usunięcia zaćmy i jaskry u niektórych pacjentów leczonych obecnie lub w przeszłości tamsulosyną zaobserwowano śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki (ang.

Intraoperative Floppy Iris Syndrom, IFIS - typ zespołu małej źrenicy). Śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki może zwiększać ryzyko powikłań ze strony oka podczas wykonywania operacji i po operacji.

Na podstawie pojedynczych obserwacji uważa się, że pomocne jest przerwanie stosowania tamsulosyny na 1–2 tygodnie przed zabiegiem usunięcia zaćmy lub jaskry, dotychczas nie określono jednak korzyści wynikających z przerwania leczenia. Śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki obserwowano również u pacjentów, u których przerwano stosowanie tamsulosyny na dłużej przed zabiegiem.

Nie zaleca się rozpoczynania leczenia tamsulosyną u pacjentów, u których planowana jest operacja usunięcia zaćmy lub jaskry.

W trakcie oceny przedoperacyjnej zespół chirurgów i okulistów powinien ustalić, czy pacjent zakwalifikowany do zabiegu usunięcia zaćmy lub jaskry jest lub był leczony tamsulosyną, w celu zabezpieczenia odpowiednich środków w razie wystąpienia śródoperacyjnego zespołu wiotkiej tęczówki podczas operacji.

U pacjentów o fenotypie charakteryzującym się słabą aktywnością metaboliczną cytochromu CYP2D6 nie należy podawać tamsulosyny jednocześnie z silnymi inhibitorami cytochromu CYP3A4. 

Tamsulosynę należy stosować ostrożnie w połączeniu z silnymi i umiarkowanymi inhibitorami cytochromu CYP3A4 (patrz punkt 4.5).

Istnieje możliwość pojawienia się pozostałości tabletki w kale.


Przyjmowanie leku TamisPras w czasie ciąży

Tamsulosyna nie jest wskazana do stosowania u kobiet.

W krótko- i długotrwałych badaniach klinicznych z tamsulosyną obserwowano zaburzenia wytrysku. Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu zgłaszano przypadki zaburzenia wytrysku, wytrysku wstecznego i braku wytrysku. 


Charakterystyka produktu leczniczego TamisPras

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Zamienniki leku TamisPras

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 24 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 8,54 zł.

Tamsulosin Medreg interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps. | blister

Tamsulosin Medreg

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps. | blister

lek na receptę | refundowany | 65+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

15,80 zł


Fokusin interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps.

Fokusin

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 65+ | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

16,25 zł


Fokusin interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps.

Fokusin

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 65+ | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

16,34 zł


Tamsiger interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 400 mcg 30 tabl.

Tamsiger

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 400 mcg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

16,35 zł


Urostad 0,4mg interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps.

Urostad 0,4mg

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 65+ | import równoległy


Brak informacji o dostępności produktu

Znajdź w aptekach

16,35 zł


Tamiron interakcje ulotka kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps.

Tamiron

kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 65+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

16,49 zł


Tamsugen 0,4 mg interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps.

Tamsugen 0,4 mg

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 65+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

17,94 zł


Tamoptim (TamsuLEK) interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps.

Tamoptim (TamsuLEK)

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 65+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

19,96 zł


Fokusin interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

Fokusin

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

23,46 zł


Bazetham Retard interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 400 mcg 30 tabl.

Bazetham Retard

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 400 mcg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

23,61 zł


Omsal 0,4 mg interakcje ulotka kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

Omsal 0,4 mg

kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

23,81 zł


Symlosin SR interakcje ulotka kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

Symlosin SR

kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

23,81 zł


Tanyz Eras interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 400 mcg 30 tabl.

Tanyz Eras

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 400 mcg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

23,90 zł


Adatam interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps.

Adatam

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

23,97 zł


Uprox interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps.

Uprox

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

23,98 zł


Uprox XR interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 400 mcg 30 tabl.

Uprox XR

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 400 mcg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

23,98 zł


Adatam XR interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 400 mcg 30 tabl.

Adatam XR

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 400 mcg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

23,99 zł


Ranlosin interakcje ulotka kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 400 mcg 30 kaps.

Ranlosin

kapsułki o przedłużonym uwalnianiu | 400 mcg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

23,99 zł


Prostamnic interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

Prostamnic

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

24,04 zł


Tanyz interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu 400 mcg 30 kaps.

Tanyz

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu | 400 mcg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 65+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

24,10 zł


Apo-Tamis interakcje ulotka kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

Apo-Tamis

kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

24,38 zł


Tamsudil interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

Tamsudil

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

lek na receptę | refundowany | 65+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

24,84 zł


Omnic 0,4 interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu 400 mcg 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

Omnic 0,4

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu | 400 mcg | 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

24,85 zł


Omnic Ocas 0,4 interakcje ulotka tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu 400 mcg 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

Omnic Ocas 0,4

tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu | 400 mcg | 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

25,18 zł


Interakcje TamisPras z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje TamisPras z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Leki urologiczne

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.