Dostępny w większości aptek

 

Omnic Ocas 0,4 tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu | 400 mcg | 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

od 0 , 00  do 25 , 18

Wybierz odpłatność


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 65+
Substancja czynna: Tamsulosini hydrochloridum
Podmiot odpowiedzialny: ASTELLAS PHARMA SP. Z O.O.

Omnic Ocas 0,4 cena

25,18Opis produktu Omnic Ocas 0,4

Kiedy stosujemy lek Omnic Ocas 0,4?

Objawy z dolnych dróg moczowych (ang. Lower Urinary Tract Symptoms, LUTS) związane z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego (ŁRGK).


Jaki jest skład leku Omnic Ocas 0,4?

Każda tabletka powlekana o przedłużonym uwalnianiu, zawiera chlorowodorek tamsulosyny (Tamsulosini hydrochloridum) w ilości 0,4 mg.

Substancje pomocnicze:

Pełen wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Omnic Ocas 0,4?

Nadwrażliwość na chlorowodorek tamsulosyny, w tym polekowy obrzęk naczynioruchowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Ortostatyczne spadki ciśnienia tętniczego krwi w wywiadzie.

Ciężka niewydolność wątroby.


Omnic Ocas 0 – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Często (> 1/100,< 1/10 )

Niezbyt często (> 1/1 000, < 1/100)

Rzadko (> 1/10

000,

< 1/1 000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Zaburzenia

układu

nerwowego

Zawroty głowy (1,3%)

Ból głowy

Omdlenia

Zaburzenia serca

Kołatanie serca

Zaburzenia naczyniowe

Hipotonia ortostatyczna

Zaburzenia układu

oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Wysięk z nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

Zaparcia, biegunka, nudności, wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka, świąd, pokrzywka

Obrzęk

naczynioruchowy

Zespół Stevensa-Johnsona

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Zaburzenia wytrysku

Bolesny wzwód

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Astenia

Obserwowany podczas chirurgii zaćmy typ zespołu małej źrenicy zwany śródoperacyjnym zespołem wiotkiej tęczówki został zgłoszony w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii w związku z leczeniem tamsulosyną (patrz punkt 4.4.).

Doświadczenia z obserwacji po wprowadzeniu produktu do obrotu: poza działaniami niepożądanymi wymienionymi powyżej zgłaszano, w związku z zastosowaniem tamsulosyny, migotanie przedsionków, arytmię, tachykardię oraz duszność.

Powyższe, spontaniczne działania niepożądane pochodzą z obserwacji prowadzonych na całym świecie po wprowadzeniu produktu do obrotu w związku z tym częstość ich występowania oraz rola tamsulosyny w ich powstawaniu nie mogą być rzetelnie określone.


Omnic Ocas 0,4 - dawkowanie leku

Podanie doustne.

Jedna tabletka na dobę. Omnic Ocas 0,4 można przyjmować niezależnie od posiłku.

Tabletkę należy połknąć w całości i nie należy jej przegryzać ani żuć, ponieważ zaburza to zdolność do stopniowego uwalniania substancji czynnej.

Nie ma konieczności dostosowania dawkowania w przypadku zaburzeń czynności nerek. Nie ma konieczności dostosowania dawkowania u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością wątroby (patrz punkt 4.3.).

Dzieci i młodzież

Omnic Ocas 0,4 nie jest wskazany do stosowania u dzieci.

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego u dzieci w wieku do 18 lat. Aktualne dane przedstawiono w punkcie 5.1.


Omnic Ocas 0,4 – jakie środki ostrożności należy zachować?

Podobnie jak w przypadku innych antagonistów receptora adrenergicznego alfa1, w pojedynczych przypadkach podczas leczenia produktem Omnic Ocas 0,4 mogą wystąpić spadki ciśnienia tętniczego i rzadko, w konsekwencji, omdlenia. Po wystąpieniu pierwszych objawów ortostatycznego spadku ciśnienia (zawroty głowy, uczucie osłabienia) pacjent powinien usiąść lub położyć się, pozostając w takiej pozycji do czasu ustąpienia objawów.

Przed rozpoczęciem leczenia produktem Omnic Ocas 0,4 należy wykluczyć inne choroby mogące powodować objawy zbliżone do występujących w ŁRGK. Wskazane jest uprzednie przeprowadzenie badania per rectum oraz, w razie konieczności, oznaczenie swoistego antygenu sterczowego (ang. prostate specific antigen - PSA). Badania te powinny być okresowo powtarzane.

Należy ostrożnie podchodzić do leczenia pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 10 ml/min), gdyż nie prowadzono badań produktu w tej grupie chorych.

Podczas operacji usunięcia zaćmy u niektórych pacjentów przyjmujących lub leczonych w przeszłości chlorowodorkiem tamsulosyny zaobserwowano śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki (ang. Intraoperative Floppy Iris Syndrom, IFIS - typ zespołu małej źrenicy). Śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki może zwiększać ryzyko powikłań ze strony oka podczas wykonywania operacji i po operacji.

Istnieją pojedyncze doniesienia o celowości odstawienia tamsulosyny chlorowodorku na 1-2 tygodni przed zabiegiem chirurgicznego usunięcia zaćmy, ale ani korzyści wynikające z przerwania leczenia nie zostały ustalone. Donoszono o występowaniu śródoperacyjnego zespołu wiotkiej tęczówki również u pacjentów którzy przerwali leczenie tamsulosyny na dłużej przed zabiegiem usunięcia zaćmy.

Nie zaleca się rozpoczynania leczenia tamsulosyny chlorowodorkiem u pacjentów, u których planowana jest operacja usunięcia zaćmy. Podczas kwalifikacji do zabiegu operacyjnego chirurdzy operujący zaćmę i okuliści powinni zebrać wywiad, czy pacjenci z zaplanowanymi zabiegami usunięcia zaćmy są lub byli leczeni tamsulosyną, w celu zabezpieczenia odpowiednich środków w razie wystąpienia śródoperacyjnego zespołu wiotkiej tęczówki podczas operacji.

U pacjentów o fenotypie charakteryzującym się słabą aktywnością metaboliczną cytochromu CYP2D6 chlorowodorku tamsulosyny nie należy podawać jednocześnie z silnymi inhibitorami cytochromu CYP3A4.

Chlorowodorek tamsulosyny należy stosować ostrożnie w połączeniu z silnymi i umiarkowanymi inhibitorami cytochromu CYP3A4 (patrz punkt 4.5).

Istnieje możliwość pojawienia się pozostałości tabletki w kale.


Przyjmowanie leku Omnic Ocas 0,4 w czasie ciąży

Nie dotyczy. Omnic Ocas 0,4 jest przeznaczony do stosowania u mężczyzn.


Charakterystyka produktu leczniczego Omnic Ocas 0,4

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Zamienniki leku Omnic Ocas 0

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 24 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 9,38 zł.

Tamsulosin Medreg interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps. | blister

Tamsulosin Medreg

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps. | blister

lek na receptę | refundowany | 65+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

15,80 zł


Fokusin interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps.

Fokusin

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 65+ | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

16,25 zł


Fokusin interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps.

Fokusin

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 65+ | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

16,34 zł


Tamsiger interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 400 mcg 30 tabl.

Tamsiger

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 400 mcg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

16,35 zł


Urostad 0,4mg interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps.

Urostad 0,4mg

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 65+ | import równoległy


Brak informacji o dostępności produktu

Znajdź w aptekach

16,35 zł


Tamiron interakcje ulotka kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps.

Tamiron

kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 65+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

16,49 zł


Tamsugen 0,4 mg interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps.

Tamsugen 0,4 mg

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 65+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

17,94 zł


Tamoptim (TamsuLEK) interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps.

Tamoptim (TamsuLEK)

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 65+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

19,96 zł


Fokusin interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

Fokusin

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

23,46 zł


Bazetham Retard interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 400 mcg 30 tabl.

Bazetham Retard

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 400 mcg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

23,61 zł


Omsal 0,4 mg interakcje ulotka kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

Omsal 0,4 mg

kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

23,81 zł


Symlosin SR interakcje ulotka kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

Symlosin SR

kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

23,81 zł


Tanyz Eras interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 400 mcg 30 tabl.

Tanyz Eras

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 400 mcg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

23,90 zł


Adatam interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps.

Adatam

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

23,97 zł


Uprox interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps.

Uprox

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

23,98 zł


Uprox XR interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 400 mcg 30 tabl.

Uprox XR

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 400 mcg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

23,98 zł


Adatam XR interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 400 mcg 30 tabl.

Adatam XR

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 400 mcg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

23,99 zł


Ranlosin interakcje ulotka kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 400 mcg 30 kaps.

Ranlosin

kapsułki o przedłużonym uwalnianiu | 400 mcg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

23,99 zł


TamisPras interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 400 mcg 30 tabl.

TamisPras

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 400 mcg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

23,99 zł


Prostamnic interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

Prostamnic

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

24,04 zł


Tanyz interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu 400 mcg 30 kaps.

Tanyz

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu | 400 mcg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 65+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

24,10 zł


Apo-Tamis interakcje ulotka kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

Apo-Tamis

kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

24,38 zł


Tamsudil interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

Tamsudil

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

lek na receptę | refundowany | 65+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

24,84 zł


Omnic 0,4 interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu 400 mcg 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

Omnic 0,4

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu | 400 mcg | 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

24,85 zł


Interakcje Omnic Ocas 0,4 z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje Omnic Ocas 0,4 z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Leki urologiczne

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.