Dostępny w większości aptek

 

Omnic 0,4 kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu | 400 mcg | 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

od 0 , 00  do 24 , 07

Wybierz odpłatność


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 75+
Substancja czynna: Tamsulosini hydrochloridum
Podmiot odpowiedzialny: ASTELLAS PHARMA SP. Z O.O.

Omnic 0,4 cena

24,07Opis produktu Omnic 0,4

Kiedy stosujemy lek Omnic 0,4?

Objawy z dolnych dróg moczowych (ang. Lower Urinary Tract Symptoms, LUTS) związane z
łagodnym rozrostem gruczołu krokowego (ŁRGK).


Jaki jest skład leku Omnic 0,4?

Każda kapsułka zawiera chlorowodorek tamsulosyny (Tamsulosini hydrochloridum) w ilości
0,4 mg.

Substancje pomocnicze:

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Omnic 0,4?

Nadwrażliwość na chlorowodorek tamsulosyny, w tym polekowy obrzęk naczynioruchowy
lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Ortostatyczne spadki ciśnienia tętniczego krwi w wywiadzie.
Ciężka niewydolność wątroby.


Omnic 0 – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Klasyfikacja
układów i
narządów
MedDRA

Często
(> 1/100,< 1/10 )

Niezbyt często

(> 1/1 000,
< 1/100)

Rzadko

(> 1/10 000, < 1/1
000)

Bardzo rzadko
(< 1/10 000)

Zaburzenia

układu

nerwowego

Zawroty głowy
(1,3%)

Ból głowy

Omdlenia

 

 

Zaburzenia
serca

 

Kołatanie serca

   

Zaburzenia
naczyniowe

 

Hipotonia
ortostatyczna

   

Zaburzenia
układu

oddechowego,
klatki
piersiowej i
śródpiersia

 

Wysięk z nosa

   

Zaburzenia
żołądka i jelit

 

Zaparcia,
biegunka,
nudności,
wymioty

   

Zaburzenia
skóry i tkanki
podskórnej

 

Wysypka,

świąd,

pokrzywka

Obrzęk

naczynioruchowy

Zespół

Stevensa-

Johnson

Zaburzenia
układu
rozrodczego i
piersi

Zaburzenia
wytrysku

   

Bolesny wzwód

Zaburzenia
ogólne i stany
w miejscu
podania

 

Astenia

   

Obserwowany podczas chirurgii zaćmy typ zespołu małej źrenicy zwany śródoperacyjnym
zespołem wiotkiej tęczówki został zgłoszony w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem
farmakoterapii w związku z leczeniem tamsulosyną (patrz punkt 4.4.).

Doświadczenia z obserwacji po wprowadzeniu produktu do obrotu: poza działaniami
niepożądanymi wymienionymi powyżej zgłaszano, w związku z zastosowaniem tamsulosyny,
migotanie przedsionków, arytmię, tachykardię oraz duszność.

Powyższe, spontaniczne działania niepożądane pochodzą z obserwacji prowadzonych na
całym świecie po wprowadzeniu produktu do obrotu w związku z tym częstość ich
występowania oraz rola tamsulosyny w ich powstawaniu nie mogą być rzetelnie określone.


Omnic 0,4 - dawkowanie leku

Podanie doustne.

Jedna kapsułka na dobę, po śniadaniu lub po pierwszym posiłku.

Kapsułkę należy połknąć w całości, nie należy jej przegryzać ani żuć, ponieważ zaburza to
zdolność do stopniowego uwalniania substancji czynnej.

Nie ma konieczności dostosowania dawkowania w przypadku zaburzeń czynności nerek. Nie
ma konieczności dostosowania dawkowania u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną
niewydolnością wątroby (patrz punkt 4.3.).

Dzieci i młodzież:

Omnic 0,4 nie jest wskazany do stosowania u dzieci.

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego u dzieci w
wieku do 18 lat. Aktualne dane przedstawiono w punkcie 5.1.


Omnic 0,4 – jakie środki ostrożności należy zachować?

Podobnie jak w przypadku innych antagonistów receptora adrenergicznego alfa1 w
pojedynczych przypadkach podczas leczenia produktem Omnic 0,4 mogą wystąpić spadki
ciśnienia tętniczego i rzadko, w konsekwencji, omdlenia. Po wystąpieniu pierwszych
objawów ortostatycznego spadku ciśnienia (zawroty głowy, uczucie osłabienia) pacjent
powinien usiąść lub położyć się, pozostając w takiej pozycji do czasu ustąpienia objawów.

Przed rozpoczęciem leczenia produktem Omnic 0,4 należy wykluczyć inne choroby mogące
powodować objawy zbliżone do występujących w ŁRGK. Wskazane jest uprzednie
przeprowadzenie badania per rectum oraz, w razie konieczności, oznaczenie swoistego
antygenu sterczowego (ang. prostate specific antigen - PSA). Badania te powinny być
okresowo powtarzane.

Należy ostrożnie podchodzić do leczenia pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek
(klirens kreatyniny < 10 ml/min), gdyż nie prowadzono badań produktu w tej grupie chorych.

Podczas operacji usunięcia zaćmy u niektórych pacjentów przyjmujących lub leczonych w
przeszłości chlorowodorkiem tamsulosyny zaobserwowano śródoperacyjny zespół wiotkiej
tęczówki (ang. Intra-operative Floppy Iris Syndrom, IFIS - typ zespołu małej źrenicy).
Śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki może zwiększać ryzyko powikłań ze strony oka
podczas wykonywania operacji i po operacji.

Istnieją pojedyncze doniesienia o celowości odstawienia chlorowodorku tamsulosyny na 1-2
tygodni przed zabiegiem chirurgicznego usunięcia zaćmy, ale korzyści wynikające z
przerwania leczenia nie zostały ustalone. Donoszono o występowaniu śródoperacyjnego
zespołu wiotkiej tęczówki również u pacjentów, którzy przerwali leczenie tamsulosyną na
dłużej przed zabiegiem usunięcia zaćmy.

Nie zaleca się rozpoczynania leczenia chlorowodorkiem tamsulosyny u pacjentów u których
planowana jest operacja usunięcia zaćmy. Podczas kwalifikacji do zabiegu operacyjnego
chirurdzy operujący zaćmę i okuliści powinni zebrać wywiad, czy pacjenci z zaplanowanymi
zabiegami usunięcia zaćmy są lub byli leczeni tamsulosyną, w celu zabezpieczenia
odpowiednich środków w razie wystąpienia śródoperacyjnego zespołu wiotkiej tęczówki
podczas operacji.

U pacjentów o fenotypie charakteryzującym się słabą aktywnością metaboliczną cytochromu
CYP2D6 tamsulosyny chlorowodorku nie należy podawać jednocześnie z silnymi
inhibitorami cytochromu CYP3A4.

Chlorowodorek tamsulosyny należy stosować ostrożnie w połączeniu z silnymi i
umiarkowanymi inhibitorami cytochromu CYP3A4 (patrz punkt 4.5).


Przyjmowanie leku Omnic 0,4 w czasie ciąży

Nie dotyczy. Omnic 0,4 jest przeznaczony do stosowania u mężczyzn.


Zamienniki leku Omnic 0

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 24 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 8,52 zł.

Fokusin interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps.

Fokusin

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+ | import równoległy


Brak informacji o dostępności produktu

Znajdź w aptekach

15,55 zł


Fokusin interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps.

Fokusin

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+ | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

15,64 zł


Tamsiger interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 400 mcg 30 tabl.

Tamsiger

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 400 mcg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

15,65 zł


Urostad 0,4mg interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps.

Urostad 0,4mg

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+ | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

15,65 zł


Tamiron interakcje ulotka kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps.

Tamiron

kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

15,79 zł


Urostad 0,4mg interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps.

Urostad 0,4mg

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

17,08 zł


Tamsugen 0,4mg interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps.

Tamsugen 0,4mg

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

17,23 zł


Tamoptim (TamsuLEK) interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps.

Tamoptim (TamsuLEK)

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

19,23 zł


Fokusin interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps.

Fokusin

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

22,71 zł


Bazetham Retard interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 400 mcg 30 tabl.

Bazetham Retard

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 400 mcg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

22,85 zł


Omsal 0,4mg interakcje ulotka kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps.

Omsal 0,4mg

kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

23,04 zł


Symlosin SR interakcje ulotka kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps.

Symlosin SR

kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

23,04 zł


Tanyz ERAS interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 400 mcg 30 tabl.

Tanyz ERAS

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 400 mcg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

23,14 zł


Adatam interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps.

Adatam

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

23,20 zł


Uprox interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps.

Uprox

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

23,21 zł


Uprox XR interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 400 mcg 30 tabl.

Uprox XR

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 400 mcg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

23,21 zł


Adatam XR interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 400 mcg 30 tabl.

Adatam XR

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 400 mcg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

23,22 zł


Ranlosin interakcje ulotka kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 400 mcg 30 kaps.

Ranlosin

kapsułki o przedłużonym uwalnianiu | 400 mcg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

23,22 zł


Prostamnic interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps.

Prostamnic

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

23,27 zł


Tanyz interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu 400 mcg 30 kaps.

Tanyz

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu | 400 mcg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

23,32 zł


TamisPRAS interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 400 mcg 30 tabl.

TamisPRAS

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 400 mcg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

23,56 zł


Apo-Tamis interakcje ulotka kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps.

Apo-Tamis

kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

23,61 zł


Tamsudil interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps.

Tamsudil

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

24,06 zł


Omnic Ocas 0,4 interakcje ulotka tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu 400 mcg 30 tabl.

Omnic Ocas 0,4

tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu | 400 mcg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

24,41 zł


Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Leki urologiczne

    W tej kategorii znajdziesz produkty stosowane w leczeniu chorób układu moczowego, w tym zaburzeń nietrzymania moczu oraz leki przeciwbakteryjne stosowane w zakażeniach dróg moczowych, a także w leczeniu chorób męskich narządów płciowych, w tym zaburzeń erekcji oraz w łagodnym rozroście gruczołu krokowego.


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.