Dostępny w większości aptek

 

Apo-Tamis kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

od 0 , 00  do 24 , 38

Wybierz odpłatność


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 65+
Substancja czynna: Tamsulosini hydrochloridum
Podmiot odpowiedzialny: APOTEX EUROPE B.V.

Apo-Tamis cena

24,38Opis produktu Apo-Tamis

Kiedy stosujemy lek Apo-Tamis?

Objawy z dolnych dróg moczowych (ang. lower urinary tract symptoms - LUTS) związane z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego (ang. benign prostatic hyperplasia - BPH).


Jaki jest skład leku Apo-Tamis?

Każda kapsułka zawiera 0,4 mg tamsulosyny chlorowodorku (Tamsulosini hydrochloridum).


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Apo-Tamis?

Nadwrażliwość, w tym polekowy obrzęk naczynioruchowy, na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Ortostatyczne spadki ciśnienia tętniczego krwi w wywiadzie.

Ciężka niewydolność wątroby.


Apo-Tamis – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Częstość występowania działań niepożądanych została sklasyfikowana w następujący sposób: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (niemożliwa do określenia na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Często

≥1/100 do < 1/10

Niezbyt często ≥1/1 000 do < 1/100

Rzadko

≥1/10 000 do < 1/1000

Bardzo rzadko < 1/10 000

Nieznana (niemożliwa do określenia na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia

układu

nerwowego

zawroty

głowy

(1,3%)

ból głowy

omdlenie

  

Zaburzenia serca

 

kołatanie serca

  

migotanie przedsionków, arytmia, tachykardia

Klasyfikacja układów i narządów

 

Często

≥1/100 do < 1/10

Niezbyt często ≥1/1 000 do < 1/100

 

Rzadko

≥1/10 000 do < 1/1000

 

Bardzo rzadko < 1/10 000

 

Nieznana (niemożliwa do określenia na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia naczyniowe

 

hipotonia ortostatyczna

   

Zaburzenia układu

oddechowego, klatki

piersiowej i śródpiersia

 

zapalenie błony śluzowej nosa

  

duszność, krwawienie z nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

 

zaparcie, biegunka, nudności, wymioty

   

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

 

wysypka,

świąd,

pokrzywka

obrzęk

naczynio-

ruchowy

zespół

Stevensa-

Johnsona

rumień

wielopostaciow y, złuszczające zapalenie skóry

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

zaburzenia

wytrysku,

wytrysk

wsteczny,

niezdolność do

wytrysku

  

bolesny wzwód

 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

 

astenia

   

Zaburzenia oka

 

niewyraźne

widzenie,

zaburzenia

widzenia

    

W okresie po wprowadzeniu do obrotu, podczas zabiegu usunięcia zaćmy zaobserwowano, że leczenie tamsulosyną wiązało się z wystąpieniem zespołu zwężenia źrenicy znanego, jako śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki (IFIS);

Doniesienia po wprowadzeniu do obrotu: Oprócz wyżej wymienionych działań niepożądanych dodatkowo raportowano o występowaniu migotania przedsionków, arytmii, tachykardii i duszności w związku ze stosowaniem tamsulosyny. Ponieważ zdarzenia te zgłaszane były spontanicznie po wprowadzeniu leku do obrotu, niemożliwe jest określenie częstości ich występowania oraz wpływu tamsulosyny na ich występowanie na podstawie dostępnych danych.


Apo-Tamis - dawkowanie leku

Dawkowanie Podanie doustne

Jedna kapsułka na dobę, przyjmowana po śniadaniu lub po pierwszym posiłku. Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności tamsulosyny u dzieci w wieku < 18 lat.

Sposób podawania

Kapsułkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody w pozycji siedzącej lub stojącej (nie w pozycji leżącej). Kapsułki nie należy przegryzać ani żuć, ponieważ zaburza to zdolność do stopniowego uwalniania substancji czynnej. Jeśli pacjent ma trudności z połykaniem (np. dysfagia), może otworzyć kapsułkę i połknąć jej zawartość bez żucia.


Apo-Tamis – jakie środki ostrożności należy zachować?

Podobnie jak w przypadku stosowania innych antagonistów receptora a1-adrenergicznego, w pojedynczych przypadkach podczas leczenia tamsulosyną mogą wystąpić spadki ciśnienia tętniczego krwi i rzadko, w konsekwencji, omdlenia. W przypadku wystąpienia początkowych objawów niedociśnienia ortostatycznego (zawrotów głowy, osłabienia) pacjent powinien usiąść lub położyć się do czasu ustąpienia tych objawów.

Przed rozpoczęciem leczenia tamsulosyny chlorowodorkiem pacjenta należy zbadać w celu wykluczenia innych chorób, które mogą powodować objawy podobne do objawów BPH. Wskazane jest przeprowadzenie badania per rectum oraz w razie konieczności, oznaczenie swoistego antygenu sterczowego (ang. prostate specific antigen - PSA) przed rozpoczęciem leczenia oraz systematycznie w trakcie jego trwania.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 10 ml/min), gdyż nie prowadzono badań w tej grupie pacjentów.

Podczas operacji usunięcia zaćmy u niektórych pacjentów będących w trakcie terapii lub w przeszłości leczonych tamsulosyną zaobserwowano śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki (ang. Intraoperative Floppy Iris Syndrome - IFIS, typ zespołu małej źrenicy). IFIS może zwiększać ryzyko powikłań podczas i po operacji usunięcia zaćmy.

Na podstawie pojedynczych obserwacji uważa się, że pomocne jest przerwanie stosowania tamsulosyny na 1-2 tygodnie przed zabiegiem usunięcia zaćmy. Dotychczas nie określono jednak korzyści z przerwania terapii przed zabiegiem usunięcia zaćmy. IFIS obserwowano również u pacjentów, którzy nie przyjmowali tamsulosyny chlorowodorku przez dłuższy okres przed operacją usunięcia zaćmy.

Nie zaleca się rozpoczynania leczenia tamsulosyny chlorowodorkiem u pacjentów oczekujących na operację usunięcia zaćmy. W trakcie oceny przedoperacyjnej zespół chirurgów i okulistów wykonujący zabieg usunięcia zaćmy powinien ustalić, czy pacjent zakwalifikowany do zabiegu usunięcia zaćmy jest lub był leczony tamsulosyną, w celu zapewnienia odpowiednich środków w razie wystąpienia IFIS podczas operacji.

Tamsulosyny chlorowodorek nie powinien być stosowany jednocześnie z silnymi inhibitorami CYP3A4 u pacjentów z obniżoną aktywnością CYP2D6.

Należy zachować ostrożność stosując tamsulosyny chlorowodorek jednocześnie z silnymi i umiarkowanymi inhibitorami CYP3A4.


Przyjmowanie leku Apo-Tamis w czasie ciąży

Apo-Tamis nie jest wskazany do stosowania u kobiet.

W krótkotrwałych i długotrwałych badaniach klinicznych z tamsulosyną obserwowano zaburzenia wytrysku. Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu odnotowano występowanie przypadków zaburzeń wytrysku, wytrysku wstecznego i niezdolności do wytrysku.


Charakterystyka produktu leczniczego Apo-Tamis

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Zamienniki leku Apo-Tamis

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 24 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 8,58 zł.

Tamsulosin Medreg interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps. | blister

Tamsulosin Medreg

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps. | blister

lek na receptę | refundowany | 65+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

15,80 zł


Fokusin interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps.

Fokusin

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 65+ | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

16,25 zł


Fokusin interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps.

Fokusin

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 65+ | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

16,34 zł


Tamsiger interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 400 mcg 30 tabl.

Tamsiger

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 400 mcg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

16,35 zł


Urostad 0,4mg interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps.

Urostad 0,4mg

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 65+ | import równoległy


Brak informacji o dostępności produktu

Znajdź w aptekach

16,35 zł


Tamiron interakcje ulotka kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps.

Tamiron

kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 65+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

16,49 zł


Tamsugen 0,4 mg interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps.

Tamsugen 0,4 mg

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 65+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

17,94 zł


Tamoptim (TamsuLEK) interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps.

Tamoptim (TamsuLEK)

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 65+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

19,96 zł


Fokusin interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

Fokusin

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

23,46 zł


Bazetham Retard interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 400 mcg 30 tabl.

Bazetham Retard

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 400 mcg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

23,61 zł


Omsal 0,4 mg interakcje ulotka kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

Omsal 0,4 mg

kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

23,81 zł


Symlosin SR interakcje ulotka kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

Symlosin SR

kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

23,81 zł


Tanyz Eras interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 400 mcg 30 tabl.

Tanyz Eras

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 400 mcg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

23,90 zł


Adatam interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps.

Adatam

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

23,97 zł


Uprox interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps.

Uprox

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

23,98 zł


Uprox XR interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 400 mcg 30 tabl.

Uprox XR

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 400 mcg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

23,98 zł


Adatam XR interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 400 mcg 30 tabl.

Adatam XR

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 400 mcg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

23,99 zł


Ranlosin interakcje ulotka kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 400 mcg 30 kaps.

Ranlosin

kapsułki o przedłużonym uwalnianiu | 400 mcg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

23,99 zł


Prostamnic interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

Prostamnic

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

24,04 zł


Tanyz interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu 400 mcg 30 kaps.

Tanyz

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu | 400 mcg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 65+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

24,10 zł


TamisPras interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 400 mcg 30 tabl.

TamisPras

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 400 mcg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

24,34 zł


Tamsudil interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

Tamsudil

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

lek na receptę | refundowany | 65+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

24,84 zł


Omnic 0,4 interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu 400 mcg 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

Omnic 0,4

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu | 400 mcg | 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

24,85 zł


Omnic Ocas 0,4 interakcje ulotka tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu 400 mcg 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

Omnic Ocas 0,4

tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu | 400 mcg | 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

25,18 zł


Interakcje Apo-Tamis z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje Apo-Tamis z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania Apo-Tamis


Grupy

  • Leki urologiczne

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.