Trudno dostępny w aptekach

 

Tanyz Eras tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 400 mcg | 30 tabl.

od 0 , 00  do 23 , 90

Wybierz odpłatność


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 65+
Substancja czynna: Tamsulosini hydrochloridum
Podmiot odpowiedzialny: KRKA D.D. NOVO MESTO

Tanyz Eras cena

23,90Opis produktu Tanyz Eras

Kiedy stosujemy lek Tanyz Eras?

Objawy dotyczące dolnych dróg moczowych (ang. lower urinary tract symptoms - LUTS) związane z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego (ang. benign prostatic hyperplasia - BPH).

Jaki jest skład leku Tanyz Eras?

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 0,4 mg tamsulosyny chlorowodorku, co odpowiada 0,367 mg tamsulosyny. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Tanyz Eras?

- Nadwrażliwość na tamsulosyny chlorowodorek, w tym polekowy obrzęk naczynioruchowy, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. - Niedociśnienie ortostatyczne w wywiadzie. - Ciężka niewydolność wątroby.

Tanyz Eras – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Grupa układowonarządowa wg. MedDRA Często (?1/100 do < 1/10) Niezbyt często (?1/1 000 do < 1/100), Rzadko (?1/10 000 do < 1/1000) Bardzo rzadko (< 1/10 000) Nieznana Zaburzenia układu nerwowego zawroty głowy (1,3%) ból głowy omdlenia Zaburzenia oka niewyraźnie widzenie, zaburzenia widzenia Zaburzenia serca kołatanie serca Zaburzenia naczyń niedociśnienie ortostatyczne Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia zapalenie błony śluzowej nosa krwawienie z nosa Zaburzenia żołądka i jelit zaparcia, biegunka, nudności, wymioty Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej wysypka, świąd, pokrzywka obrzęk naczynioruchowy zespół StevensaJohnsona rumień wielopostaciowy, zapalenie skóry złuszczające Zaburzenia układu rozrodczego i piersi zaburzenia ejakulacji priapizm ejakulacja wsteczna, bark ejakulacji Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania astenia Podczas badań po wprowadzeniu leku do obrotu, obserwowano w czasie operacji zaćmy występowanie zespołu małej źrenicy (tzw. śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki, IFIS,), co wiązano z leczeniem tamsulosyną (patrz punkt 4.4). Po wprowadzeniu leku do obrotu, oprócz działań niepożądanych podanych powyżej, zgłaszano przypadki migotania przedsionków, zaburzeń rytmu serca, częstoskurczu oraz duszności związane ze stosowaniem tamsulosyny. Ze względu na to, że zgłaszane przypadki dotyczą doświadczeń po wprowadzeniu leku do obrotu na całym świecie, nie można wiarygodnie ustalić częstości zdarzeń oraz roli tamsulosyny w ich powstawaniu.

Tanyz Eras - dawkowanie leku

Stosować doustnie. Jedna tabletka na dobę. Tamsulosyna może być przyjmowana niezależnie od posiłków. Tabletki należy połykać w całości, nie należy ich rozgryzać ani żuć, ponieważ ma to wpływ na przedłużone uwalnianie substancji czynnej. Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby (patrz również punkt 4.3). Dzieci i młodzież Brak odpowiednich wskazań do stosowania tamsulosyny u dzieci. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności tamsulosyny u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Aktualne dane przedstawiono w punkcie 5.1.

Tanyz Eras – jakie środki ostrożności należy zachować?

Podobnie jak w przypadku innych antagonistów receptora ?1-adrenergicznego, w pojedynczych przypadkach może dojść do obniżenia ciśnienia tętniczego podczas stosowania tamsulosyny, co rzadko może prowadzić do omdleń. Przy pierwszych objawach niedociśnienia ortostatycznego (zawroty głowy, osłabienie) pacjent powinien usiąść lub położyć się, czekając aż objawy ustąpią. Przed rozpoczęciem stosowania tamsulosyny, należy zbadać pacjenta w celu wykluczenia obecności innych chorób, które mogą powodować takie same objawy, jak łagodny rozrost gruczołu korkowego. Przed leczeniem oraz w trakcie leczenia, w regularnych odstępach, należy przeprowadzać badanie per rectum, a także, w razie konieczności, oznaczać stężenie specyficznego antygenu gruczołu krokowego (PSA). Leczenie pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 10 ml/min) powinno być prowadzone z zachowaniem ostrożności, ponieważ nie prowadzono badań w tej grupie pacjentów. Śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki (ang. Intraoperative Floppy Iris Syndrome, IFIS, rodzaj zespołu małej źrenicy) obserwowano podczas operacji zaćmy u niektórych pacjentów leczonych obecnie lub wcześniej tamsulosyną. IFIS może prowadzić do zwiększenia ryzyka powikłań związanych z okiem podczas oraz po operacji. Przerwanie stosowania tamsulosyny 1 do 2 tygodni przed operacją zaćmy uważa się za pomocne, jednak korzyści z przerwy w leczeniu przed operacją zaćmy nie zostały jeszcze ustalone. Wystąpienie IFIS zgłaszano również u pacjentów, którym przez dłuży okres czasu przed operacja zaćmy nie podawano już tamsulosyny. Nie zaleca się rozpoczynania stosowania tamsulosyny u pacjentów z planowaną operacją zaćmy. Podczas oceny przedoperacyjnej chirurg operujący zaćmę oraz zespół okulistów powinni ustalić, czy pacjent, u którego zaplanowano operację zaćmy jest lub był leczony tamsulosyną, w celu zapewnienia odpowiednich środków koniecznych w przypadku wystąpienia IFIS podczas operacji. Tamsulosyny chlorowodorku w skojarzeniu z silnymi inhibitorami CYP3A4 nie należy podawać pacjentom z wolnym metabolizmem z udziałem cytochromu CYP2D6. Należy ostrożnie stosować tamsulosyny chlorowodorek w skojarzeniu z silnymi i umiarkowanymi inhibitorami CYP3A4 (patrz punkt 4.5). Pozostałości tabletki mogą być widoczne w stolcu.

Przyjmowanie leku Tanyz Eras w czasie ciąży

Tamsulosyna nie jest przeznaczona do stosowania u kobiet. W krótko- i długotrwałych badaniach klinicznych z tamsulosyną obserwowano zaburzenia ejakulacji. Przypadki zaburzeń ejakulacji, ejakulacji wstecznej lub braku ejakulacji zgłaszano po wprowadzeniu leku do obrotu.

Charakterystyka produktu leczniczego Tanyz Eras

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Zamienniki leku Tanyz Eras

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 24 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 8,10 zł.

Tamsulosin Medreg interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps. | blister

Tamsulosin Medreg

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps. | blister

lek na receptę | refundowany | 65+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

15,80 zł


Fokusin interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps.

Fokusin

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 65+ | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

16,25 zł


Fokusin interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps.

Fokusin

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 65+ | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

16,34 zł


Tamsiger interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 400 mcg 30 tabl.

Tamsiger

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 400 mcg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

16,35 zł


Urostad 0,4mg interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps.

Urostad 0,4mg

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 65+ | import równoległy


Brak informacji o dostępności produktu

Znajdź w aptekach

16,35 zł


Tamiron interakcje ulotka kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps.

Tamiron

kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 65+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

16,49 zł


Tamsugen 0,4 mg interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps.

Tamsugen 0,4 mg

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 65+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

17,94 zł


Tamoptim (TamsuLEK) interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps.

Tamoptim (TamsuLEK)

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 65+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

19,96 zł


Fokusin interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

Fokusin

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

23,46 zł


Bazetham Retard interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 400 mcg 30 tabl.

Bazetham Retard

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 400 mcg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

23,61 zł


Omsal 0,4 mg interakcje ulotka kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

Omsal 0,4 mg

kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

23,81 zł


Symlosin SR interakcje ulotka kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

Symlosin SR

kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

23,81 zł


Adatam interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps.

Adatam

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

23,97 zł


Uprox interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps.

Uprox

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

23,98 zł


Uprox XR interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 400 mcg 30 tabl.

Uprox XR

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 400 mcg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

23,98 zł


Adatam XR interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 400 mcg 30 tabl.

Adatam XR

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 400 mcg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

23,99 zł


Ranlosin interakcje ulotka kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 400 mcg 30 kaps.

Ranlosin

kapsułki o przedłużonym uwalnianiu | 400 mcg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

23,99 zł


Prostamnic interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

Prostamnic

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

24,04 zł


Tanyz interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu 400 mcg 30 kaps.

Tanyz

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu | 400 mcg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 65+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

24,10 zł


TamisPras interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 400 mcg 30 tabl.

TamisPras

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 400 mcg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

24,34 zł


Apo-Tamis interakcje ulotka kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

Apo-Tamis

kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

24,38 zł


Tamsudil interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 400 mcg 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

Tamsudil

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 400 mcg | 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

lek na receptę | refundowany | 65+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

24,84 zł


Omnic 0,4 interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu 400 mcg 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

Omnic 0,4

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu | 400 mcg | 30 kaps. | (3 blist. po 10 kaps.)

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

24,85 zł


Omnic Ocas 0,4 interakcje ulotka tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu 400 mcg 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

Omnic Ocas 0,4

tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu | 400 mcg | 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

25,18 zł


Interakcje Tanyz Eras z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje Tanyz Eras z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Leki urologiczne

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.