Biosteron interakcje ulotka tabletki 0,025 g 60 tabl.

Trudno dostępny w aptekach

 

Biosteron tabletki | 0,025 g | 60 tabl.

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Dehydroepiandrosteronum (DHEA)
Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEK-AM SP. Z O.O.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Biosteron?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Biosteron

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Biosteron 25 mg tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera 25 mg dehydroepiandrosteronu (Dehydroepiandrosteronum).

Substancja pomocnicza: 1 tabletka zawiera 90 mg laktozy jednowodnej.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki.

Tabletki są okrągłe, białe, dwustronnie wypukłe o gładkiej powierzchni.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Uzupełnienie niedoborów dehydroepiandrosteronu (DHEA).

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Produkt leczniczy Biosteron należy przyjmować raz na dobę, rano, zgodnie z naturalnym rytmem
wydzielania DHEA. Lek należy przyjmować z posiłkiem, aby ułatwić jego wchłanianie.

Zalecana początkowa jednorazowa dawka dobowa DHEA dla kobiet wynosi 5 mg, a dla mężczyzn 10 mg.
Początkową dawkę leku należy stopniowo zwiększać (o 5 mg do 10 mg co 2 tygodnie) do czasu uzyskania
pożądanych efektów terapeutycznych. Zalecane jest stosowanie najmniejszej skutecznej dawki produktu
leczniczego Biosteron.

Maksymalna dawka dobowa zalecana kobietom wynosi 25 mg (1 tabletka raz na dobę), a mężczyznom
50 mg (2 tabletki na dobę).

Dawkowanie produktu Biosteron należy dostosować do płci, wieku, stężenia DHEA w osoczu oraz
skuteczności leczenia u konkretnego pacjenta.

Stężenie endogennego DHEA w osoczu jest mniejsze u kobiet niż u mężczyzn, a ponadto kobiety są
bardziej narażone na androgenne działania niepożądane leku. U obu płci niedobory DHEA nasilaj ą się
z wiekiem.

Efekt działania leku nie jest natychmiastowy i występuje po kilku tygodniach stosowania. Biosteron jest
przeznaczony do długotrwałego stosowania. W przypadku konieczności długotrwałego stosowania dawek
większych niż 25 mg u kobiet i 50 mg u mężczyzn (tylko z przepisu lekarza) należy regularnie oznaczać
stężenie DHEA w osoczu i we właściwym czasie wykonywać odpowiednie badania lekarskie.

Dzieci

U zdrowych dzieci nie występuje niedobór DHEA, dlatego leku Biosteron nie należy stosować w tej
grupie wiekowej.

Pacjenci w wieku podeszłym

U pacjentów w podeszłym wieku występuje nasilony niedobór DHEA. W tej grupie pacjentów należy
odpowiednio zwiększyć dawkę leku Biosteron.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Ze względu na brak danych klinicznych leku nie należy stosować u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami
czynności nerek.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

DHEA ulega przemianom metabolicznym w wątrobie oraz jest wydalany z żółcią. W związku z tym leku
nie należy stosować u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

4.3 Przeciwwskazania

- nadwrażliwość na substancję czynną (DHEA) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu,

- rak piersi, jajnika lub inne nowotwory estrogenozależne,

- łagodny rozrost gruczołu krokowego i rak gruczołu krokowego, rak sutka u mężczyzn,

- ciężka niewydolność wątroby,

- ciężka niewydolność nerek,

- ciąża i okres karmienia piersią.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.

Przed zastosowaniem produktu Biosteron i w czasie jego długotrwałego stosowania należy wykonać
odpowiednie badania lekarskie w celu wykluczenia nowotworów hormonozależnych, łagodnego rozrostu
gruczołu krokowego lub innych zaburzeń uniemożliwiających przyjmowanie DHEA.

Produktu Biosteron nie powinni stosować pacjenci poniżej 40 lat.

Kobiety stosujące hormonalną terapię zastępczą (HTZ) nie powinny przyjmować produktu.
Leku Biosteron nie należy stosować z produktami zawierającymi androgeny.

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych pacjent powinien odstawić lek.

W przypadku wystąpienia słabo nasilonych działań niepożądanych (np. trądzik, przetłuszczanie się skóry)
należy odstawić lek na 2-3 tygodnie. Po tym czasie można kontynuować leczenie stosując mniejszą
dawkę leku niż poprzednio. Jeżeli objawy wystąpią ponownie leku nie należy przyjmować.

Produkt zawiera laktozę jednowodną i nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą
dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania
glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

DHEA jest prekursorem hormonów płciowych: estrogenów i androgenów. W związku z tym stosowanie
przez kobiety produktu Biosteron jednocześnie z hormonalną terapią zastępczą (HTZ) może nadmiernie
zwiększać stężenie estrogenów. Podobnie, produktu leczniczego Biosteron nie należy podawać
mężczyznom leczonym pochodnymi testosteronu ze względu na możliwość nasilenia efektów
androgennych.

DHEA może osłabiać działanie leków przeciwdrgawkowych (np. karbamazepiny, kwasu walproinowego)
i psycholeptycznych (pochodnych fenotiazyny, diazepiny i oksazepiny). Z tego powodu nie zaleca się
stosowania produktu Biosteron z wymienionymi grupami leków z powodu zwiększonego
prawdopodobieństwa zmniejszenia ich skuteczności. Glikokortykosteroidy działające ogólnoustrojowo
hamują wydzielanie hormonu adrenokortykotropowego (ACTH) przez przysadkę mózgową, co powoduje
atrofię kory nadnerczy i zmniejszenie syntezy DHEA. Przewlekłe stosowanie glikokortykosteroidów
wywołuje więc deficyt DHEA, który może być uzupełniony przez suplementacj ę egzogennego hormonu
produktem Biosteron.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktacje
Ciąża

Produkt Biosteron jest przeciwwskazany do stosowania w okresie ciąży.

Wpływ egzogennego DHEA na płód człowieka nie został dokładnie zbadany, a wyniki doświadczeń na
ciężarnych samicach myszy i szczura wskazuj ą, że DHEA w dużych dawkach może hamować
prawidłowy przebieg ciąży oraz wywierać androgenny wpływ na potomstwo płci żeńskiej (maskulinizacja
płodów żeńskich). W związku z tym stosowanie DHEA u ciężarnych kobiet stwarza potencjalną
możliwość zaburzeń gospodarki hormonalnej matki i płodu.

W przypadku stwierdzenia ciąży kobieta powinna natychmiast odstawić lek i skontaktować się
z lekarzem.

Karmienie piersią

DHEA może hamować fizjologiczną laktację. Nie ustalono czy hormon przenika do mleka matki.
DHEA jest przeciwwskazany podczas karmienia piersią (patrz punkt 4.3).

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania
maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Prawidłowo stosowany DHEA jest lekiem bezpiecznym i bardzo dobrze tolerowanym. Działania
niepożądane występują rzadko, zależą od dawki leku i przemijają po jego odstawieniu. Działania
niepożądane związane są zasadniczo z efektem androgennym hormonu, a prawdopodobieństwo ich
wystąpienia wydaje się być nieco większe u kobiet niż u mężczyzn.

Działania niepożądane zostały uszeregowane zgodnie z następującą klasyfikacją częstości:
Bardzo często (≥l/10); Często (≥l/100 do do dostępnych danych.

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie
ze zmniejszającym się nasileniem.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często: wzrost potliwości, zmiany łojotokowe skóry twarzy, świąd skóry głowy, trądzik skóry
twarzy lub łagodne trądzikowate zapalenie skóry oraz umiarkowanie nasilony hirsutyzm (głównie
u kobiet).

Zaburzenia endokrynologiczne

Rzadko: ginekomastia i tkliwość sutków (u mężczyzn), zaburzenia miesiączkowania

Zaburzenia układu nerwowego

Rzadko: ból głowy, niepokój, zmiany nastroju,

Bardzo rzadko: bezsenność, mania

Zaburzenia serca

Bardzo rzadko: niezagrażające życiu zaburzenia rytmu pracy serca ustępujące po odstawieniu DHEA i
zastosowaniu odpowiedniego leku beta-adrenolitycznego

Nie stwierdzono wpływu DHEA na wyniki badań laboratoryjnych moczu i krwi oraz zaburzeń czynności
nerek lub wątroby w trakcie stosowania leku.

4.9 Przedawkowanie

Nie są znane przypadki ostrego przedawkowania DHEA u ludzi.

Długotrwałe stosowanie dawek większych niż zalecane może powodować zaburzenia hormonalne
i wystąpienie bądź nasilenie działań niepożądanych (patrz punkt 4.8).

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: steroidy anaboliczne, pochodne androstanu, prasteron.
Kod ATC: A 14 AA 07

DHEA jest naturalnym hormonem steroidowym wytwarzanym w dużych ilościach w warstwie siatkowatej
nadnerczy. Wyjściowym substratem do biosyntezy DHEA w ustroju jest cholesterol. W pierwszym etapie
cholesterol ulega konwersji w pregnenolon, następnie dochodzi do hydroksylacji w położeniu
C17 - powstaje 17-OH-pregnenolon, który pod wpływem enzymu liazy C17 - C20 przekształca się
w DHEA. DHEA ma cechy słabego androgenu oraz jest prekursorem innych hormonów płciowych, jest to
więc prohormon. W organizmie kobiety DHEA ulega konwersji enzymatycznej - poprzez androstendion
i testosteron - do estrogenów: estronu i estradiolu, a u mężczyzny szlak przemian DHEA wiedzie do
syntezy silnie działających androgenów w tym między innymi testosteronu. Endogenne wytwarzanie
DHEA rozpoczyna się już w okresie prenatalnym. Nadnercza rozwijającego się płodu wytwarzają duże
ilości DHEA, który wykorzystywany jest jako substrat do biosyntezy estrogenów w łożysku. Po porodzie
warstwa płodowa nadnerczy ulega atrofii i produkcja DHEA gwałtownie spada pozostając na niskim
poziomie aż do ok. 5-7 roku życia, kiedy następuje odtworzenie kory nadnerczy (adrenarchae).
Stopniowy wzrost syntezy DHEA trwa do około 30-go roku życia, po czym następuje powolny spadek
wytwarzania tego hormonu aż do stężeń resztkowych u osób w ósmej dekadzie życia. Szczytowe
wytwarzanie DHEA u mężczyzn sięga 15-30 mg na dobę, a stężenia występujące we krwi wynoszą od
1,3 ng/mL do 12 ng/mL - dla wolnego hormonu i od 1,4 do 7,9 ng/mL dla siarczanu DHEA. U kobiet
wartości te są o około 10-15 % niższe. We krwi DHEA występuje niemal wyłącznie w postaci sprzężonej

z siarczanem (DHEA-S), który - w przeciwieństwie do wolnego hormonu - silnie wiąże się z białkami,
ulega powolnemu metabolizmowi, wykazuje znacznie dłuższy okres półtrwania, a jego stężenie nie
podlega wahaniom w rytmie okołodobowym.

Podstawowa funkcja biologiczna DHEA w organizmie człowieka polega na tworzeniu puli nieaktywnego
prohormonu, który ulega konwersji do czynnych hormonów płciowych. Stopień tej konwersji zależy od
wieku, płci, cech osobniczych i jest dostosowany do aktualnego zapotrzebowania organizmu.
U mężczyzn głównym narządem syntezy hormonów płciowych są jądra produkujące testosteron,
natomiast wytwarzany w nadnerczach DHEA jest alternatywnym, dodatkowym źródłem androgenów.
U kobiet nadnerczowy DHEA jest najważniejszym androgenem ustroju, po wygaśnięciu czynności
jajników (menopauza). DHEA jest praktycznie jedynym substratem do syntezy estrogenów w tkankach
docelowych.

Nasilaj ący się z wiekiem niedobór endogennego DHEA może być przyczyną niekorzystnych zmian
i procesów związanych ze starzeniem się organizmu. Prawdopodobnie niedobór DHEA jest nie tylko
objawem procesu starzenia się, ale może być również jego determinantą tj. czynnikiem sprawczym.
Zgodnie z tym założeniem suplementacja egzogennego hormonu powinna spowolnić procesy i zjawiska
powodujące starzenie się.

Celem stosowania produktu Biosteron jest uzupełnienie deficytu endogennego DHEA, aby poprawić
jakość życia starzejących się osób. Ponadto DHEA wywiera nieswoiste korzystne działanie spowalniając
rozwój niektórych chorób i zmniejszając nasilenie związanych z nimi objawów.
W związku z tym produkt leczniczy Biosteron można stosować jako środek wspomagaj ący terapię w
następujących stanach i zaburzeniach:

- Dolegliwości związane z okresem menopauzy u kobiet i andropauzy u mężczyzn.

- Demencja, osłabienie pamięci, sprawności intelektualnej, zdolności koncentracji.

- Uczucie obniżenia jakości życia i poczucia dobrostanu psychicznego i fizycznego, szczególnie u osób
w podeszłym wieku.

- Spadek napędu, pogorszenie nastroju, stany depresyjne, zaburzenia snu.

- Obniżenie popędu płciowego i zaburzenia erekcji.

- Zmniejszenie siły mięśni, uczucie nadmiernego zmęczenia i zespół przewlekłego zmęczenia.

- Zmniejszenie odporności na stres.

- Otyłość, zmniejszona wrażliwość na insulinę.

- Choroby układu krążenia.

- Zmniejszenie odporności.

- Choroby o podłożu autoimmunologicznym jak np. toczeń rumieniowaty uogólniony.

- Niewydolność kory nadnerczy pierwotna i wtórna.

Należy zaznaczyć, że w przeciwieństwie do innych steroidów nadnerczy synteza DHEA nie podlega
autoregulacji w mechanizmie ujemnego sprzężenia zwrotnego - nie istnieje więc ryzyko, że w trakcie
terapii produktem Biosteron zahamowane zostanie wytwarzanie naturalnego hormonu lub wystąpi zanik
kory nadnerczy.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne
Ogólna charakterystyka wykonanych badań

Parametry farmakokinetyczne DHEA wyznaczano u zwierząt i u ludzi podaj ąc lek drogą doustną, lub
dożylną - jako rozpuszczalny w wodzie siarczan DHEA. Zakres stosowanych u ludzi dawek hormonu
mieścił się w bardzo szerokich granicach od kilku miligramów do ponad 1 grama. Badano mężczyzn
i kobiety w różnym wieku, także młodych i w podeszłym wieku.

Wchłanianie

Po podaniu doustnym DHEA dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. Ponieważ hormon ten jest
substancją lipofilową, nierozpuszczalną w wodzie przyjęcie leku z pokarmem bogatym w tłuszcze ułatwia
proces absorpcji. Maksymalne stężenie DHEA oraz jego głównego metabolitu siarczanu DHEA występuje
we krwi po ok. 2-5 h od momentu podania.

Dystrybucja

Po wchłonięciu z przewodu pokarmowego DHEA słabo wiąże się z albuminami krwi (stopień wiązania
wynosi około 10-20%) i większa część leku występuje w postaci wolnej, która podlega szybkim
przemianom metabolicznym. W przeciwieństwie do wolnego DHEA postać sprzężona DHEA-S silnie
wiąże się z albuminami krwi (w ok. 80-90%), wykazuje znacznie dłuższy okres półtrwania. Objętość
dystrybucji DHEA-S wynosi ok. 9 l.

Metabolizm

W początkowej fazie przemian metabolicznych DHEA ulega szybkiemu sprzęganiu z kwasem
siarkowym. Proces ten odbywa się w wątrobie pod wpływem enzymów z rodziny sulfotransefaraz.
Powstały siarczan dehydroepiandrosteronu (DHEA-S) jest najważniejszym metabolitem pośrednim.
Z krwią DHEA-S dociera do tkanek docelowych (m.in. piersi, gruczoł krokowy, narządy rodne, kości,
mięśnie szkieletowe), gdzie ulega desulfatacji do wolnego DHEA, który następnie pod wpływem
specyficznych enzymów przekształca się w androstendion i dalej w testosteron. U kobiet również
powstaje androstendion i testosteron, z tym że hormony te ulegają dalszej aromatyzacji odpowiednio do
estronu i estradiolu. Powstałe w ten sposób męskie i żeńskie hormony płciowe podlegają normalnym,
charakterystycznym dla tych związków przemianom biochemicznym i jako różne sprzężone z kwasem
glukuronowym metabolity usuwane są z organizmu.

Eliminacja

DHEA wydalany jest z organizmu człowieka z moczem i z kałem w postaci nieaktywnych metabolitów.
Poprzez nerki - do moczu trafia około 50-70% wchłoniętej dawki DHEA natomiast pozostała część
wydala się z żółcią - do jelit i zostaje usunięta wraz z kałem. Wolny (tj. niesprzężony z siarczanem)
DHEA słabo wiąże się z białkami krwi, ulega więc szybkiemu klirensowi (ok. 2 000 l/24h), a jego okres
półtrwania wynosi zaledwie 15-40 minut.

W przeciwieństwie do wolnego DHEA jego postać sprzężona tj. DHEA-S silnie wiąże się z albuminami
wykazuje znacznie dłuższy okres półtrwania (ok. 12 h). Klirens leku jest wolny (ok. 13 l/24h). Zarówno
DHEA jak i jego siarczan nie ulegają kumulacji w ustroju, a przy przewlekłym stosowaniu ustala się
stacjonarne stężenie hormonu we krwi.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących
bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania
rakotwórczego oraz toksycznego wpływu na rozród i rozwój potomstwa nie ujawniaj ą żadnego
szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian, laktoza jednowodna, sodu
wodorowęglan

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności

2 lata.

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Tabletki pakowane są w pojemnik z polietylenu z polietylenowym wieczkiem zaopatrzonym
w zabezpieczenie.

W każdym opakowaniu znajduje się 30 lub 60 tabletek.
Opakowanie zewnętrzne stanowi pudełko tekturowe.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do
stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE
DO OBROTU

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.
ul. Ostrzykowizna 14A
05-170 Zakroczym

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9610

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

09.10.2002 r./31.07.2007 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Produkty stosowane w menopauzie

    W tej kategorii znajdziesz produkty dla kobiet sotosowane w celu łagodzenia objawów menopauzy. Dostępne w postaci tabletek, kapsułek itp.


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.

Zapytaj farmaceutę

Masz problem zdrowotny?
Zadaj pytanie farmaceucie.