Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

Alfabax tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 10 mg | 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

od 0 , 00  do 26 , 72

Wybierz odpłatność


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 65+
Substancja czynna: Alfuzosini hydrochloridum
Podmiot odpowiedzialny: RANBAXY POLAND SP. Z O.O.

Alfabax cena

26,72Opis produktu Alfabax

Kiedy stosujemy lek Alfabax?

4.1 Wskazania do stosowania

Leczenie czynnościowych objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (ŁRGK) o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.


Jaki jest skład leku Alfabax?

Każda tabletka zawiera 10 mg alfuzosyny chlorowodorku (Alfuzosini hydrochloridum).

Substancje pomocnicze: laktoza

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Alfabax?

4.3 Nie wykazano skuteczności alfuzosyny u dzieci w wieku 2 do 16 lat (patrz punkt 5.1). Dlatego też nie zaleca się stosowania alfuzosyny u dzieci. Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na alfuzosynę, inne chinazoliny (np. terazosyna, doksazosyna) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

- Niedociśnienie ortostatyczne w wywiadzie.

- Niewydolność wątroby.

- Leczenie skojarzone z innymi alfa-l-adrenolitykami.


Alfabax – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

4.8 Działania niepożądane

Działania niepożądane, których związek z leczeniem został uznany za możliwy, zostały wymienione poniżej zgodnie z klasyfikacją narządową i całkowitą częstością występowania. Częstość występowania została sklasyfikowana w następujący sposób: bardzo często (≥ 1/10) często (> 1/100 do < 1/10) niezbyt często (> 1/1 000 do ≤ 1/100) rzadko (> 1/10 000 do ≤1/1 000) bardzo rzadko (≤ 1/10 000) częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

   

Częstoś

ć

 
 

Często

Niezbyt często

Bardzo rzadko

Częstość nieznana

Zaburzenia układu krwionośnego i limfatycznego

     

neutropenia

Zaburzenia układu nerwowego

zawroty

głowy/zmęczenie, ból głowy

zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, ospałość

   

Zaburzenia oka

 

zaburzenia widzenia

 

śródoperacyj ny zespół wiotkiej tęczówki

Zaburzenia serca

 

tachykardia, kołatanie serca, omdlenia (szczególnie na początku leczenia), nagłe uderzenia gorąca

pojawienie się po raz pierwszy, pogorszenie lub nawrót dławicy piersiowej u pacjentów z niewydolnością wieńcową (patrz punkt 4.4)

migotanie

przedsionkó

w

Zaburzenia naczyniowe

niedociśnienie ortostatyczne

(początkowo głównie w trakcie stosowania zbyt dużej dawki lub w przypadku wznowienia leczenia po krótkiej przerwie),

     

Zaburzenia układu oddechowego,

klatki piersiowej i

śródpiersia

 

zapalenie błony śluzowej nosa

   

Zaburzenia żołądka i jelit

nudności, ból

brzucha

biegunka, suchość błony śluzowej jamy ustnej

 

wymioty

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

   

hepatotoksycznoś ć

uszkodzeniek omórek wątroby ,

cholestaza wątrobowa

Zaburzenia skóry

i tkanki podskórnej

 

wysypka, świąd,

pokrzywka

pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy

 

Zaburzenia nerek

       

i dróg

moczowych

 

nietrzymanie moczu

   

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

astenia

obrzęk, ból w klatce piersiowej (patrz punkt 4.4), uogólnione złe samopoczucie

   

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

     

Priapizm*

* Zaobserwowano jedynie pojedyncze przypadki po zastosowaniu alfuzosyny, jednak ze względu na występowanie priapizmu po innych antagonistach receptora alfa- adrenergicznego nie można go wykluczyć.


Alfabax - dawkowanie leku

Podanie doustne.

Tabletkę o przedłużonym uwalnianiu należy połykać w całości, popijając odpowiednią ilością płynu (np. szklanką wody). Tabletek o przedłużonym uwalnianiu nie należy kruszyć, żuć ani dzielić (patrz punkt 4.4).

Pierwszą dawkę należy przyjąć tuż przed snem. Tabletkę o przedłużonym uwalnianiu 10 mg należy przyjmować każdego dnia bezpośrednio po tym samym posiłku.

Dorośli:

Zalecana dawka to jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu 10 mg na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

Zalecana dawka jest taka sama jak dla pacjentów dorosłych.

Badania farmakokinetyczne i bezpieczeństwa klinicznego nie wykazały konieczności dostosowania dawki u pacjentów w podeszłym wieku.

Zaburzenie czynności nerek

Niewydolność nerek o nasileniu łagodnym do umiarkowanego (klirens kreatyniny > 30 ml/min): zazwyczaj nie ma konieczności zmniejszenia dawki (patrz punkt 5.2).

Ciężka niewydolność nerek

Alfuzosyny nie należy podawać pacjentom z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania w tej grupie pacjentów ( patrz punkt 4.4).

Niewydolność wątroby

Alfuzosyna w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu 10 mg jest przeciwwskazana u pacjentów z niewydolnością wątroby. Produkty zawierające małą dawkę alfuzosyny chlorowodorku można stosować u pacjentów z niewydolnością wątroby o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, zgodnie z wskazaniami zawartymi w danych dotyczących odpowiednich produktów.


Alfabax – jakie środki ostrożności należy zachować?

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

• Przed rozpoczęciem leczenia alfuzosyną pacjenta należy poddać badaniu w celu wykluczenia innych chorób, które mogą powodować objawy podobne do tych wywoływanych przez łagodny rozrost gruczołu krokowego.

• Należy zachować ostrożność stosując produkt leczniczy Alfabax u pacjentów otrzymujących leczenie przeciwnadciśnieniowe lub azotany. Należy regularnie kontrolować ciśnienie tętnicze krwi, w szczególności na początku leczenia.

• U niektórych pacjentów w ciągu kilku godzin po podaniu leku może wystąpić niedociśnienie ortostatyczne przebiegające z objawami (zawroty głowy, uczucie zmęczenia, pocenie się) lub bezobjawowo.

Działanie to ma charakter przemijający, występuje na początku leczenia i zazwyczaj nie wymaga przerwania leczenia. Pacjenta należy ostrzec o możliwości wystąpienia takich objawów. Jeżeli wystąpią pacjent powinien się położyć i leżeć do czasu całkowitego ustąpienia objawów.

• Obserwowano śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki (IFIS- intraoperative floppy iris syndrome) (odmiana zespołu małej źrenicy) w przebiegu operacji zaćmy u niektórych pacjentów obecnie lub w przeszłości leczonych tamsulosyną. Odnotowano również pojedyncze przypadki związane ze stosowaniem alfa-l-adrenolityków i nie można wykluczyć możliwości występowania tego efektu w związku ze stosowaniem tej grupy leków. Jako że śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki może prowadzić do komplikacji w przebiegu operacji zaćmy, chirurg okulista przed przystąpieniem do operacji powinien ustalić, czy pacjent stosuje obecnie lub stosował w przeszłości alfa-l-adrenolityki. Ryzyko wystapienia tego powikłania po przyjęciu alfuzosyny jest raczej niewielkie.

• Alfuzosyny nie zaleca się u pacjentów leczonych innymi alfa-l-adrenolitykami z uwagi na zwiększone ryzyko wystąpienia działania obniżającego ciśnienie krwi oraz ryzyko wystąpienia ciężkiego niedociśnienia ortostatycznego.

• Należy zachować ostrożność w przypadku podawania alfuzosyny pacjentom, u których wystąpiło ciężkie niedociśnienie w odpowiedzi na leki blokujące receptory alfa-1-adrenergiczne.

• U pacjentów wrażliwych na inne leki blokujące receptory alfa-l-adrenergiczne zaleca się stopniowe rozpoczynanie leczenia.

• Podobnie jak wszystkie alfa-l-adrenolityki, alfuzosynę należy stosować ostrożnie u pacjentów z ostrą niewydolnością serca.

• U pacjentów z chorobami serca należy kontynuować leczenie niewydolności wieńcowej biorąc pod uwagę fakt, iż jednoczesne podawanie azotanów i alfuzosyny może zwiększać ryzyko występowania niedociśnienia tętniczego. Leczenie alfuzosyną należy przerwać w przypadku nawrotu dławicy piersiowej.

• Alfuzosyny w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu 10 mg nie należy podawać pacjentom z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min), gdyż dla tej grupy pacjentów brak jest danych klinicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania.

• Pacjentów należy pouczyć, aby połykali tabletkę w całości. Nie należy przyjmować leku w inny sposób: kruszyć, miażdżyć lub żuć. Nieprawidłowe przyjmowanie leku może prowadzić do niewłaściwego uwalniania i wchłaniania substancji czynnej z ryzykiem do przedwczesnego wystąpienia działań niepożądanych.

• Produkt zawiera laktozę. Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

• Przed podaniem oraz w trakcie podawania alfuzosyny należy poddać ocenie stan zdrowia pacjentów z wrodzonym wydłużeniem odstępu QTc, z nabytym wydłużeniem odstępu QTc w wywiadzie lub pacjentów przyjmujących leki wydłużające odstęp QTc.


Przyjmowanie leku Alfabax w czasie ciąży

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie dotyczy ze względu na wskazania do stosowania.


Charakterystyka produktu leczniczego Alfabax

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Zamienniki leku Alfabax

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 2 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 6,30 zł.

Alfurion interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 10 mg 30 tabl.

Alfurion

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 10 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

20,42 zł


Dalfaz Uno interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 10 mg 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

Dalfaz Uno

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 10 mg | 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

31,87 zł


Interakcje Alfabax z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Alfabax z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Leki urologiczne

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.