Alfurion interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 10 mg 30 tabl.

Trudno dostępny w aptekach

 

Alfurion tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 10 mg | 30 tabl.

od 0 , 00  do 20 , 42

Wybierz odpłatność


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 65+
Substancja czynna: Alfuzosini hydrochloridum
Podmiot odpowiedzialny: ORION CORPORATION

Alfurion cena

20,42Opis produktu Alfurion

Kiedy stosujemy lek Alfurion?

Leczenie umiarkowanych do ciężkich objawów czynnościowych łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (ang. benign prostatic hyperplasia , BPH).


Jaki jest skład leku Alfurion?

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 10 mg alfuzosyny chlorowodorku.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz CHPL : punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Alfurion?

- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w CHPL w punkcie 6.1

- Stany związane z niedociśnieniem ortostatycznym

- Niewydolność wątroby

- Leczenie skojarzone z innymi lekami alfa-l-adrenolitycznymi


Alfurion – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Najczęściej zgłaszane działanie niepożądane to zawroty głowy, występujące u około 5% leczonych pacjentów.

Klasyfikacja częstości występowania działań niepożądanych: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100), rzadko (> 10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000) nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

Klasyfikacja układów i narządów

MedDRA

Często

> 1/100 do

< 1/10

Niezbyt często

> 1/1,000 do

< 1/100

Bardzo rzadko

< 1/10,000

Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

     

Neutropenia , małopłytkowość

Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty głowy, bóle głowy

Zawroty głowy pochodzenia błędnikowego,

senność

   

Zaburzenia oka

     

Śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki ( IFIS )*

Zaburzenia serca

 

Omdlenie (przede wszystkim na

Dławica piersiowa, głównie u

Migotanie przedsionków

   

początku leczenia lub po

pacjentów z chorobami tętnic

 
   

wznowieniu leczenia po

krótkiej przerwie)" niedociśnienie ortostatyczne * (przede wszystkim na początku leczenia lub po wznowieniu leczenia po

krótkiej przerwie), tachykardia

wieńcowych *

 

Zaburzenia układu oddechowego

, klatki piersiowej i śródpiersia

 

Zapalenie błony śluzowej nosa

   

Zaburzenia

Ból brzucha,

Wymioty,

   

żołądka i jelit

nudności, niestrawność

biegunka,

suchość w ustach

   

Zaburzenia

     

Uszkodzenie komórek

wątroby i dróg żółciowych

     

wątroby, cholestaza wątrobowa

Zaburzenia skóry i

tkanki podskórnej

 

Wysypka, (pokrzywka, osutka), świąd,

Obrzęk naczynioruchowy

 

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

     

Priapizm

Zaburzenia

Astenia

Ból w klatce

   

ogólne i stany

w miejscu podania

 

piersiowej, obrzęk, uderzenia gorąca

   

*Dalsze informacje, patrz CHPL : punkt 4.4.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa Tel.: +48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl @urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.


Alfurion - dawkowanie leku

Tabletkę o przedłużonym uwalnianiu należy połykać w całości, popijając odpowiednią ilością płynu.

Dawkowanie

Dorośli

1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu 10 mg raz na dobę, przed snem.

Osoby w podeszłym wieku i pacjenci z niewydolnością nerek

W oparciu o dane dotyczące farmakokinetyki i kliniczne dane o bezpieczeństwie, pacjentów z niewydolnością nerek (klirens kreatyniny > 30 ml/min) można leczyć z zastosowaniem zwykłej dawki. Produktu leczniczego Alfurion nie należy podawać pacjentom z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania w tej grupie pacjentów (patrz CHPL : punkt 4.4).

Pacjenci z zaburzeniem czynności wątroby

Produkt leczniczy Alfurion w dawce 10 mg jest przeciwwskazany u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby. Produkty lecznicze, zawierające małą dawkę alfuzosyny chlorowodorku, można stosować u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w danych dotyczących odpowiednich produktów.

Dzieci i młodzież

Nie wykazano skuteczności alfuzosyny u dzieci w wieku od 2 do 16 lat (patrz CHPL : punkt 5.1). Dlatego też, nie zaleca się stosowania alfuzosyny u dzieci.


Alfurion – jakie środki ostrożności należy zachować?

Produktu leczniczego Alfurion nie należy podawać pacjentom z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min), ponieważ nie ma danych klinicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania w tej grupie pacjentów.

Alfurion należy stosować z ostrożnością u pacjentów otrzymujących leki przeciw nadciśnieniu lub azotany.

U niektórych pacjentów w ciągu kilku godzin po podaniu leku może wystąpić niedociśnienie ortostatyczne , przebiegające z objawami (zawroty głowy, uczucie zmęczenia, pocenie się) lub bezobjawowo. Działanie to ma charakter przemijający, występuje na początku leczenia i zazwyczaj nie wymaga przerwania leczenia.

Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu zgłaszano znaczny spadek ciśnienia krwi u pacjentów, u których już wcześniej występowały czynniki ryzyka (takie, jak choroby serca i (lub) jednoczesne przyjmowanie leków obniżających ciśnienie krwi). Ryzyko wystąpienia niedociśnienia tętniczego i związanych z tym działań niepożądanych może być większe u osób w podeszłym wieku.

Należy zachować ostrożność w przypadku podawania alfuzosyny pacjentom, u których wystąpiło ciężkie niedociśnienie w odpowiedzi na inne leki alfa-l-adrenolityczne.

U pacjentów z chorobami serca należy kontynuować leczenie niewydolności wieńcowej. Leczenie alfuzosyną należy przerwać w przypadku nawrotu dławicy piersiowej.

Podobnie jak wszystkie alfa-l-adrenolityki, alfuzosynę należy stosować ostrożnie u pacjentów z ostrą niewydolnością serca.

Przed podaniem oraz podczas stosowania alfuzosyny należy ocenić stan zdrowia pacjentów z wrodzonym wydłużeniem odstępu QTc , z nabytym wydłużeniem odstępu QTc w wywiadzie lub przyjmujących leki wydłużające odstęp QTc .

Obserwowano śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki (ang. intraoperative floppy iris syndrome , IFIS ) (odmiana zespołu małej źrenicy) w przebiegu operacji zaćmy u niektórych pacjentów, obecnie lub w przeszłości leczonych tamsulosyną. Odnotowano również pojedyncze przypadki związane ze stosowaniem alfa-l-adrenolityków i nie można wykluczyć możliwości występowania tego efektu w związku ze stosowaniem tej grupy leków. Ponieważ śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki może prowadzić do komplikacji podczas zabiegu usunięcia zaćmy, chirurg okulista przed przystąpieniem do operacji powinien ustalić, czy pacjent stosuje obecnie lub stosował alfa-l-adrenolityki.

Pacjentów należy poinstruować, aby połykali tabletkę w całości. Nie wolno przyjmować leku w inny sposób: rozgryzać, rozgniatać, żuć, rozcierać ani rozbijać na proszek. Takie działania mogą prowadzić do niewłaściwego uwalniania i wchłaniania substancji czynnej , z ryzykiem wystąpienia wczesnych działań niepożądanych.


Przyjmowanie leku Alfurion w czasie ciąży

Nie dotyczy ze względu na wskazania.


Charakterystyka produktu leczniczego Alfurion

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Zamienniki leku Alfurion

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 2 zamienników.

Alfabax interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 10 mg 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

Alfabax

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 10 mg | 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

26,72 zł


Dalfaz Uno interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 10 mg 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

Dalfaz Uno

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 10 mg | 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

31,87 zł


Interakcje Alfurion z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Alfurion z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.