Dostępny w większości aptek

 

Acenocumarol WZF tabletki | 4 mg | 60 tabl.

od 0 , 00  do 14 , 56

Wybierz odpłatność


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko
Substancja czynna: Acenocoumarolum
Podmiot odpowiedzialny: ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.

Acenocumarol WZF cena

14,56Opis produktu Acenocumarol WZF

Kiedy stosujemy lek Acenocumarol WZF?

Profilaktyka powikłań zakrzepowo-zatorowych i ich leczenie.

Jaki jest skład leku Acenocumarol WZF?

Jedna tabletka zawiera 4 mg Acenocoumarolum (acenokumarolu).

Substancja pomocnicza: laktoza jednowodna.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Acenocumarol WZF?

• Nadwrażliwość na acenokumarol, związki o podobnej budowie lub którąkolwiek
z substancji pomocniczych produktu.

• Ciąża.

• Stosowanie u osób, z którymi ograniczona jest możliwość kontaktu (np. pozbawieni opieki i
nadzoru pacjenci w podeszłym wieku, pacjenci z chorobą alkoholową, osoby z zaburzeniami psychicznymi).

• Przypadki, w których ryzyko wystąpienia krwotoku jest większe od przewidywanej korzyści po
zastosowaniu produktu leczniczego:

- skazy krwotoczne i dyskrazja;

- na krótko przed zabiegiem lub po zabiegu chirurgicznym ośrodkowego układu nerwowego, a
także operacji oczu i rozległych zabiegach chirurgicznych;

- choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwotoki z przewodu pokarmowego,
układu moczowo-płciowego lub oddechowego, a także krwotoki mózgowe, ostre zapalenie
osierdzia i wysięk osierdziowy, zapalenie wsierdzia wywołane przez czynniki zakaźne;

- ciężkie nadciśnienie tętnicze, ciężka niewydolność wątroby lub nerek;

- zwiększona aktywność fibrynolityczna, która zdarza się po operacjach płuc, gruczołu
krokowego, macicy itp.


Acenocumarol WZF – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Działania niepożądane pogrupowane są według częstości występowania.
Często (≥1/100, < 1/10); rzadko (≥1/10000, < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10000).

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: reakcje alergiczne (pokrzywka, wysypka).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Często: krwotok. Jego wystąpienie jest zależne od dawki produktu, wieku pacjenta i rodzaju
zasadniczej choroby (ale nie od czasu leczenia).

Najpoważniejszym powikłaniem leczenia przeciwzakrzepowego są krwawienia o różnym stopniu
nasilenia, jak: niewyjaśnione krwawienia z nosa lub krwawienie z dziąseł, niewyjaśnionego
pochodzenia siniaki; obfite krwawienie lub sączenie po skaleczeniu lub z rany; obfite krwawienie
miesiączkowe; nieoczekiwane krwawienie z dróg moczopłciowych; krew w moczu; krwiste lub
czarne, smoliste stolce; kaszel z odpluwaniem krwistej plwociny lub krwiste wymioty; krwawienie do
skóry, do mózgu, krwawienie do oczu.

Zaburzenia żołądka i jelit

Rzadko: utrata apetytu, nudności, wymioty.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko: uszkodzenie wątroby.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko: łysienie.

Bardzo rzadko: krwotoczna martwica skóry (zazwyczaj skojarzona z wrodzonym niedoborem białka C
lub jego kofaktora białka S).

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo rzadko: zapalenie naczyń.


Acenocumarol WZF - dawkowanie leku

Zasady ogólne

Wrażliwość na działanie leków przeciwzakrzepowych jest różna u poszczególnych pacjentów i może
się także zmieniać w trakcie leczenia. Z tego powodu jest konieczne regularne przeprowadzanie
oznaczeń czasu protrombinowego PT/INR (znormalizowany współczynnik międzynarodowy) i na ich
podstawie ustalanie odpowiedniego dawkowania.

W przypadkach gdy nie jest to możliwe, nie wolno stosować produktu Acenocumarol WZF.
Lek powinien być podawany raz na dobę i przyjmowany zawsze o tej samej porze dnia.

Dawkowanie początkowe

Schemat dawkowania produktu leczniczego Acenocumarol WZF musi być ustalany indywidualnie.
Jeśli przed rozpoczęciem leczenia czas protrombinowy PT/INR mieści się w zakresie normy, to zaleca
się następujący schemat dawkowania:

Dla osób z prawidłową masą ciała: od 2 mg/dobę do 4 mg/dobę pierwszego dnia leczenia, bez
przyjmowania dawki nasycającej.

Leczenie można rozpocząć od podania dawki nasycającej - zazwyczaj 6 mg/dobę w pierwszym dniu i
4 mg/dobę w drugim dniu podawania produktu.

Jeśli czas protrombinowy PT/INR, oznaczony przed rozpoczęciem leczenia, jest nieprawidłowy,
leczenie należy wprowadzać ostrożnie.

Pacjenci w podeszłym wieku, z chorobami wątroby lub ciężką niewydolnością serca i przekrwieniem
wątroby oraz pacjenci niedożywieni mogą wymagać zmniejszenia dawek w czasie terapii (dawki
początkowej jak i dawek podtrzymujących).

Przed rozpoczęciem leczenia i do czasu ustabilizowania się parametrów układu krzepnięcia w
optymalnym zakresie terapeutycznym, należy codziennie oznaczać czas protrombinowy PT/INR.
Później odstępy czasu pomiędzy kolejnymi badaniami można przedłużać, zależnie od stabilności
kolejnych pomiarów PT/INR. Zaleca się, aby próbki krwi do badań laboratoryjnych
były zawsze pobierane o tej samej porze dnia.

W leczeniu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej zaleca się włączanie leczenia doustnego
antagonistami witaminy K równocześnie z heparynami lub fondaparynuksem. Leczenie heparynami
lub fondaparynuksem powinno się kontynuować przynajmniej przez 5 dni, do czasu uzyskania
wyników INR > 2 przez 2 kolejne dni.

Lekarz powinien ocenić, czy pacjent jest w stanie podzielić tabletkę Acenocumarol WZF 4 mg na
cztery równe części.

Leczenie podtrzymujące i testy krzepnięcia

Wielkość dawki podtrzymującej jest różna u poszczególnych pacjentów i musi być ustalana
indywidualnie na podstawie wyników regularnie przeprowadzanych badań PT/INR.
Odpowiednie ustalenie indywidualnej dawki podtrzymującej jest możliwe do osiągnięcia tylko
poprzez staranne monitorowanie wartości PT/INR, prowadzone w regularnych odstępach czasu -
przynajmniej jeden raz w miesiącu, tak aby dawkowanie acenokumarolu pozostawało w zakresie
terapeutycznym.

Czas protrombinowy (PT), obrazujący aktywność zależnych od witaminy K czynników krzepnięcia:
VII, X, II, zależy od reaktywności tromboplastyny używanej do testów PT.
Reaktywność wyżej wymienionej tromboplastyny, porównywana przez WHO do referencyjnych
produktów tromboplastyny, obrazowana jest przez właściwy jej współczynnik ISI (International
Sensitivity Index).

„Międzynarodowy Współczynnik Znormalizowany" (INR) został wprowadzony w celu standaryzacji
PT. INR jest stosunkiem czasu protrombinowego osocza pacjenta leczonego lekiem
przeciwzakrzepowym, do czasu protrombinowego prawidłowego osocza, z uwzględnieniem
współczynnika ISI zastosowanej tromboplastyny. Dzięki temu wynik INR dokonany w standardowych
warunkach nie zależy od zastosowanych odczynników laboratoryjnych, co umożliwia jednoznaczną
jego interpretację.

W zależności od pożądanej intensywności antykoagulacji, a także od indywidualnego pacjenta, jego
choroby i wskazania klinicznego dawka podtrzymująca mieści się zazwyczaj w przedziale pomiędzy
l mg a 8 mg na dobę.

Optymalne działanie przeciwzakrzepowe lub zakres terapeutyczny, do osiągnięcia którego się dąży,
zwykle mieści się dla współczynnika INR pomiędzy wartościami 2,0 a 3,5, w zależności od obrazu
klinicznego lub wskazania (patrz tabela). Jedynie indywidualne przypadki wymagają ustalenia INR na
poziomie 4,5.

Wskazanie

Zalecane INR

Profilaktyka i leczenie zakrzepicy żylnej
(włączając zatory płucne)

2,0-3,0

Migotanie przedsionków

2,0-3,0

Stan po zawale mięśnia sercowego

(ze zwiększonym ryzykiem powstania zakrzepu)

2,0-3,0

Biologiczne zastawki serca

2,0-3,0

Sztuczne zastawki serca

2,0-3,5

Zaprzestanie leczenia produktem leczniczym Acenocumarol WZF może się odbyć bez potrzeby
stopniowego zmniejszania dawki. Stwierdzono jednak, że w krańcowo rzadkich przypadkach, u
niektórych pacjentów obciążonych dużym ryzykiem (np. po zawale mięśnia sercowego), może
wystąpić „nadkrzepliwość z odbicia". U takich pacjentów przerwanie leczenia przeciwzakrzepowego
powinno być przeprowadzone stopniowo.

Pominięcie dawki

Działanie przeciwzakrzepowe produktu leczniczego Acenocumarol WZF utrzymuje się ponad 24
godziny. W razie pominięcia dawki, produkt powinien być przyjęty tego samego dnia tak szybko jak
to możliwe. Nie należy podwajać kolejnej dawki w przypadku pominięcia dawki poprzedniego dnia.
Pacjenta należy poinformować, aby w takim przypadku skonsultował się z lekarzem.

Przejście z terapii heparyną na Acenocumarol WZF

W sytuacji klinicznej wymagającej szybkiego zmniejszenia krzepliwości krwi, należy podać heparynę,
gdyż działanie przeciwzakrzepowe produktu leczniczego Acenocumarol WZF występuje z
opóźnieniem.

Zamiana na produkt leczniczy Acenocumarol WZF może rozpocząć się jednocześnie z podawaniem
heparyny bądź może zostać opóźniona, zależnie od sytuacji klinicznej. Dla utrzymania stałego
działania przeciwzakrzepowego wskazane jest kontynuowanie terapii pełną dawką heparyny do czasu
uzyskania pożądanego, stabilnego działania produktu leczniczego Acenocumarol WZF, określonego
poprzez badanie PT/INR.

W tym czasie konieczne jest szczególne monitorowanie parametrów krzepnięcia.

Stosowanie podczas zabiegów stomatologicznych i operacji

Pacjenci przyjmujący produkt leczniczy Acenocumarol WZF, poddani zabiegowi chirurgicznemu lub
innym inwazyjnym zabiegom, wymagają szczególnego monitorowania parametrów krzepliwości krwi.
W szczególnych warunkach, jeśli np. obszar zabiegu jest ograniczony i łatwo dostępny, co pozwala na
stosowanie lokalnej hemostazy, mniejsze zabiegi chirurgiczne i stomatologiczne mogą być
wykonywane bez konieczności przerywania terapii produktem leczniczym Acenocumarol WZF i bez
nadmiernego ryzyka wystąpienia krwotoku. Decyzja o przerwaniu terapii, nawet na krótki czas,
powinna być uważnie rozważona pod względem potencjalnych korzyści i ryzyka. Krótkotrwałe
zastąpienie acenokumarolu innym lekiem przeciwzakrzepowym (np. heparyną) powinno być oparte na
uważnej ocenie spodziewanego ryzyka wystąpienia zakrzepu z zatorami i krwawienia.

Stosowanie u dzieci

Doświadczenie dotyczące stosowania u dzieci doustnych leków przeciwzakrzepowych, włącznie z
acenokumarolem, jest ograniczone. Zaleca się zachowanie ostrożności i częstsze monitorowanie czasu
protrombinowego oraz INR.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku

Pacjenci w podeszłym wieku mogą wymagać zastosowania mniejszej dawki początkowej i mniejszych
dawek podtrzymujących. Leczenie przeciwzakrzepowe u osób w podeszłym wieku należy
monitorować ze szczególną starannością.


Acenocumarol WZF – jakie środki ostrożności należy zachować?

Pacjent powinien zostać poinformowany o możliwości wystąpienia krwawień oraz o zakazie
przyjmowania innych leków bez uzgodnienia z lekarzem prowadzącym.

Szczególną ostrożność należy zachować, gdy u pacjenta występują inne choroby, np. nadczynność
tarczycy, nowotwory, zaburzenia czynności nerek, zakażenia i stany zapalne.

Podczas stosowania acenokumarolu należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów
z zaburzeniami czynności wątroby, ponieważ może być upośledzony proces powstawania czynników
krzepnięcia lub mogą wystąpić zaburzenia czynności płytek krwi.

Zaburzenia wchłaniania w przewodzie pokarmowym mogą zmieniać działanie przeciwzakrzepowe
produktu.

Zaleca się szczególną ostrożność podczas ustalania schematu dawkowania produktu u osób
z ciężką niewydolnością serca, ponieważ zastój krwi w wątrobie może zmniejszać uczynnianie
czynników krzepnięcia w procesie y-karboksylacji. Jednakże w przypadku likwidacji zastoju krwi w
wątrobie, może być niezbędne zwiększenie dawek acenokumarolu.

Należy zachować ostrożność u pacjentów ze stwierdzonym lub podejrzewanym (np. odbiegające od
normy krwawienia po urazie) niedoborem białka C lub białka S.

U pacjentów w podeszłym wieku, szczególnie z zaawansowaną miażdżycą, dawki produktu powinny
być mniejsze, a kontrola laboratoryjna bardzo dokładna.

Podczas leczenia przeciwzakrzepowego zdecydowanie powinno się unikać wstrzyknięć
domięśniowych, gdyż mogą powodować powstawanie krwiaków. Wykonywanie wstrzyknięć
dożylnych i podskórnych nie zagraża takimi powikłaniami.

Należy prowadzić szczególną kontrolę w przypadkach, gdy jest konieczne skrócenie czasu
protrombinowego, z powodu przeprowadzania zabiegów diagnostycznych lub leczniczych
(np. angiografii, nakłucia lędźwiowego, małego zabiegu chirurgicznego, ekstrakcji zęba, itp.).

Podczas stosowania acenokumarolu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek należy zachować
ostrożność, ponieważ nie można wykluczyć zaburzeń czynności płytek krwi i zwiększonego ryzyka
krwawień.

Chorzy przyjmujący acenokumarol powinni spożywać względnie stałe ilości pokarmów zawierających
witaminę K i unikać ich spożywania w nadmiernej ilości.

Ze względu na zawartość laktozy, produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko
występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego
wchłaniania glukozy-galaktozy.


Przyjmowanie leku Acenocumarol WZF w czasie ciąży

Ciąża

Stosowanie produktu w okresie ciąży jest przeciwwskazane.

Podawanie acenokumarolu jest przeciwwskazane u kobiet ciężarnych i planujących zajście
w ciążę, ponieważ przechodzi on przez barierę łożyskową i nawet małe jego dawki, dobrze znoszone
przez ciężarną kobietę, mogą spowodować wystąpienie wad rozwojowych oraz krwawienia u płodu.
Kobiety, które potencjalnie mogą zajść w ciążę, powinny podczas przyjmowania produktu stosować
skuteczne metody antykoncepcji.

Laktacja

Acenokumarol przenika do mleka kobiecego w ilościach tak małych, że nie wywiera to wpływu na
dziecko karmione piersią. Mimo to, należy zachować ostrożność i w przypadku stosowania
acenokumarolu przez kobietę karmiącą, dziecku należy podawać profilaktycznie 1 mg witaminy K1 na
tydzień.

Decyzję o ewentualnym karmieniu piersią lekarz powinien podjąć po starannym rozważeniu korzyści i
ryzyka. W razie potrzeby należy wykonać odpowiednie badania laboratoryjne układu krzepnięcia krwi
i stężenia witaminy K u dziecka. Kobiety karmiące piersią, leczone produktem leczniczym
Acenocumarol WZF powinny być kontrolowane, aby nie dopuścić do przekroczenia prawidłowych
wartości PT/INR.


Charakterystyka produktu leczniczego Acenocumarol WZF

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Acenocumarol WZF z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje Acenocumarol WZF z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja bardzo istotna

Dotyczy leków
Acenocumarol WZF

Alkohol

Spożywanie alkoholu może powodować nasilenie działania acenokumarolu, czyli zwiększone ryzyko wystąpienia krwotoków. Natomiast przewlekłe spożywanie alkoholu prowadzi do przyspieszenia metabolizmu leku, co obniża jego biodostępność, a w konsekwencji zmniejsza efekt terapeutyczny. W celu zwiększenia skuteczności leczenia konieczne może być zwiększenie dawki. W czasie trwania terapii należy rozważyć niebezpieczeństwo związane z jednoczesnym stosowaniem leku i alkoholu.

Interakcja istotna

Dotyczy leków
Acenocumarol WZF

Inne

Warzywa kapustne i inne produkty zawierające dużo witaminy K powodują wzrost stężenia tej witaminy we krwi, zmniejszenie skuteczności leczenia i wzrost ryzyka powstawania zakrzepów. W przyjmowania leku należy ograniczyć spożycie takich produktów jak: kapusta, brukselka, zielona sałata, kalarepa, szparagi, szpinak, awokado, soczewica, kalafior, brokuły soja, płatki owsiane, otręby, wątroba, olej kukurydziany i sojowy. Czosnek spożywany w nadmiernej ilości powoduje nasilenie działania przeciwzakrzepowego co prowadzić może do zwiększonego ryzyka wystąpienia krwawień. Należy ograniczyć nadmierne spożycie czosnku. Podczas stosowania acenokumarolu nie należy pić soku żurawinowego, ponieważ nasila on działanie przeciwzakrzepowe. Opisywano przypadki ciężkich krwawień u osób pijących sok żurawinowy i przyjmujących acenokumarol. Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktów zawierających żurawinę i acenokumarolu.


Inne opakowania Acenocumarol WZF


Grupy

  • Leki przeciwzakrzepowe

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.