Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

Abrea tabletki dojelitowe | 75 mg | 90 tabl.


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Acidum acetylsalicyl.
Podmiot odpowiedzialny: KRKA D.D. NOVO MESTOOpis produktu Abrea

Kiedy stosujemy lek Abrea?

- Profilaktyka wtórna zawału mięśnia sercowego.

- Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym u pacjentów ze stabilną dławicą piersiową.

- Stwierdzona w wywiadzie niestabilna dławica piersiowa, z wyj ątkiem fazy ostrej.

- Zapobieganie niedrożności przeszczepu naczyniowego po zabiegu pomostowania aortalno- wieńcowego (ang. CABG - Coronary Artery Bypass Grafting ). - Angioplastyka wieńcowa, z wyj ątkiem fazy ostrej.

- Profilaktyka wtórna przemijającego napadu niedokrwiennego mózgu (ang. TIA - Transient Ischaemic Attack ) i incydentów niedokrwiennych mózgowo-naczyniowych (ang. CVA - Cerebrovascular Accidents ), pod warunkiem wykluczenia krwawienia śródmózgowego.

Produkt Abrea nie jest zalecany w stanach nagłych. Jego stosowanie ograniczone jest do profilaktyki w leczeniu długotrwałym.


Jaki jest skład leku Abrea?

Każda tabletka dojelitowa zawiera 75, 100 mg lub 160 mg kwasu acetylosalicylowego.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

 

75 mg: Laktoza jednowodna

45 mg na tabletkę.

Żółcień pomarańczowa (E110)

0,0006 mg na tabletkę.

100 mg: Laktoza jednowodna

60 mg na tabletkę.

160 mg: Laktoza jednowodna

96 mg na tabletkę.

Lecytyna (soja) (E322)

0,42 mg na tabletkę.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz CHPL : punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Abrea?

- Nadwrażliwość na związki kwasu acetylosalicylowego lub inhibitory syntetazy prostaglandyn (np. u niektórych pacjentów z astmą może wystąpić napad astmy lub omdlenie) lub na którąkolwiek z

substancji pomocniczych wymienionych w CHPL w punkcie 6.1.

- Czynna lub stwierdzona w wywiadzie nawracająca choroba wrzodowa i (lub) krwawienia z przewodu pokarmowego lub krwawienia innego rodzaju, jak np. krwawienie z naczyń mózgowych.

- Skaza krwotoczna; zaburzenia krzepnięcia jak hemofilia i trombocytopenia.

- Ciężka niewydolność wątroby. - Ciężka niewydolność nerek.

- Ciężka niewydolność serca

- Dawki większe niż 100 mg na dobę, podczas trzeciego trymestru ciąży (patrz CHPL : punkt 4.6). - Stosowanie metotreksatu w dawce większej niż 15 mg na tydzień (patrz CHPL : punkt 4.5).


Abrea – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

- Bardzo często (> 1/10),

- Często (> 1/100 do < 1/10),

- Niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100),

- Rzadko (> 1/10 000 do < 1/1 000),

- Bardzo rzadko (< 1/10 000),

- Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Układy i narządy

Często

Niezbyt często

Rzadko

Częstość nieznana

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Zwiększona skłonność do krwawienia

 

Trombocytopenia, granulocytoza , niedokrwistość aplastyczna

Przypadki krwawienia z wydłużonym czasem krwawienia jak krwawienie z nosa, krwawienia z dziąseł. Objawy mogą utrzymywać

się przez 4 do 8 dni

po przerwaniu stosowania kwasu acetylosalicylowego. Skutkiem może być zwiększone ryzyko krwawienia podczas zabiegów chirurgicznych. Istniejące (krwawe wymioty, smoliste stolce) lub utajone

krwawienie z przewodu pokarmowego, które mogą powodować niedokrwistość z niedoboru żelaza (częstsze po zastosowaniu dużych dawek).

Zaburzenia układu immunologicznego

   

Reakcje nadwrażliwości, obrzęk naczynioruchowy, obrzęk alergiczny, reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs.

 

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

     

Hiperurykemia, hipoglikemia.

Zaburzenia układu nerwowego

   

Krwawienie śródczaszkowe

Ból głowy, zawroty głowy

Zaburzenia ucha i błędnika

     

Osłabienie słuchu, szumy uszne

Zaburzenia naczyniowe

   

Krwotoczne zapalenie naczyń

 

Zaburzenia oddychania, klatki

piersiowej i śródpiersia

 

Zapalenie błony śluzowej nosa, duszność

Skurcz oskrzeli, napad astmy

 

Zaburzenia żołądka i jelit

Niestrawność, nudności, wymioty, biegunka

 

Ciężki krwotok z przewodu pokarmowego

Owrzodzenie żołądka lub dwunastnicy i perforacja

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

   

Zespól Reye"a

Niewydolność wątroby,

       

zwiększenie

aktywności enzymów wątrobowych

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

 

Pokrzywka

Zespół StevensaJohnsona , zespół Lyella , plamica, rumień guzowaty, rumień wielopostaciowy

 

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

     

Zaburzenia czynności nerek, ostra niewydolność nerek

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

   

Obfite, przedłużające się miesiączki

 

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl @urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.


Abrea - dawkowanie leku

Dawkowanie

Dorośli

Profilaktyka wtórna zawału mięśnia sercowego:

Zalecana dawka wynosi 75 - 160 mg raz na dobę.

Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym u pacjentów ze stabilną dławicą piersiową: Zalecana dawka wynosi 75 - 160 mg raz na dobę.

Stwierdzona w wywiadzie niestabilna dławica piersiowa, z wyj ątkiem fazy ostrej: Zalecana dawka wynosi 75 - 160 mg raz na dobę.

Zapobieganie niedrożności przeszczepu naczyniowego po zabiegu CABG : Zalecana dawka wynosi 75 - 160 mg raz na dobę.

Angioplastyka wieńcowa, z wyj ątkiem fazy ostrej:

Zalecana dawka wynosi 75 - 160 mg raz na dobę.

Profilaktyka wtórna przemijającego napadu niedokrwiennego mózgu ( TIA ) i incydentów niedokrwiennych mózgowo-naczyniowych ( CVA ), pod warunkiem wykluczenia krwawienia śródmózgowego: Zalecana dawka wynosi 75 - 325 mg raz na dobę.

Nie należy przekraczać dawki produktu Abrea zaleconej przez lekarza. Dawka dobowa nie powinna być większa niż 325 mg.

Podczas ustalania dawki należy uwzględnić krajowe i lokalne wytyczne.

Osoby w podeszłym wieku

Kwas acetylosalicylowy należy stosować z zachowaniem ostrożności u osób w podeszłym wieku, które są bardziej podatne na występowanie działań niepożądanych. Zaleca się zwykłą dawkę dla osób dorosłych, jeśli u pacjenta nie występuje ciężka niewydolność nerek lub wątroby (patrz CHPL : punkt 4.3 i 4.4). Leczenie należy oceniać w regularnych odstępach czasu.

Dzieci i młodzież

Nie należy podawać kwasu acetylosalicylowego dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 16 lat, z wyj ątkiem wyraźnych zaleceń lekarza, gdy korzyści z leczenia przewyższają ryzyko (patrz CHPL : punkt 4.4).

Sposób podawania Podanie doustne.

Tabletki należy połykać w całości popijając wystarczającą ilością płynu (" szklanki wody). Ze względu na otoczkę chroniącą żołądek przed podrażnieniem, nie należy tabletek kruszyć, łamać, ani żuć.

Czas trwania leczenia

Leczenie długotrwałe z zastosowaniem możliwie jak najmniejszej dawki.


Abrea – jakie środki ostrożności należy zachować?

Produkt Abrea nie jest odpowiedni do stosowania jako lek przeciwzapalny, przeciwbólowy lub przeciwgorączkowy.

Zalecany jest do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat. Ten produkt leczniczy nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat, z wyj ątkiem wyraźnych zaleceń lekarza, gdy korzyści z leczenia przewyższają ryzyko. Kwas acetylosalicylowy u niektórych dzieci może przyczynić się do wystąpienia zespołu Reye"a.

Istnieje zwiększone ryzyko krwotoku i wydłużonego czasu krwawienia, szczególnie podczas lub po zabiegu chirurgicznym (nawet w przypadku mniejszych zabiegów jak ekstrakcja zęba). Przed zabiegami chirurgicznymi i stomatologicznymi produkt należy stosować z zachowaniem ostrożności. Może być konieczne czasowe przerwanie leczenia.

Produkt Abrea nie jest zalecany podczas obfitego krwawienia miesiączkowego, ponieważ może on nasilać krwawienie.

Produkt Abrea należy stosować ostrożnie w przypadku niekontrolowanego nadciśnienia tętniczego, w przypadku stwierdzonej w wywiadzie choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, epizodów krwawienia lub jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwzakrzepowe.

Pacjenci powinni zgłaszać lekarzowi każde nietypowe krwawienie. Jeśli wystąpi krwawienie z przewodu pokarmowego lub owrzodzenie, należy przerwać leczenie.

Kwas acetylosalicylowy należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek lub wątroby (w przypadku ciężkiej niewydolności stosowanie jest przeciwwskazane), lub w przypadku odwodnienia, ponieważ stosowanie NLPZ może spowodować pogorszenie czynności nerek. U pacjentów z lekką lub umiarkowaną niewydolnością wątroby należy regularnie przeprowadzać badanie czynności wątroby.

Kwas acetylosalicylowy może powodować skurcz oskrzeli i napad astmy lub inne reakcje nadwrażliwości. Czynniki ryzyka to: istniejąca astma, wysoka gorączka, polipy błony śluzowej nosa lub przewlekłe choroby układu oddechowego. Dotyczy to również pacjentów, u których występowały reakcje alergiczne na inne substancje (np. reakcje skórne, świąd lub pokrzywka).

Ciężkie reakcje skórne, w tym zespól Stevensa-Johnsona, zgłaszano bardzo rzadko w związku ze stosowaniem kwasu acetylosalicylowego (patrz CHPL : punkt 4.8). Leczenie z zastosowaniem produktu Abrea należy przerwać zaraz po wystąpieniu wysypki skórnej, zmian na błonach śluzowych lub jakichkolwiek innych objawów nadwrażliwości.

Pacjenci w podeszłym wieku są w sposób szczególny narażeni na wystąpienie działań niepożądanych po zastosowaniu NLPZ , w tym kwasu acetylosalicylowego, a zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego i perforacji, które mogą prowadzić do zgonu (patrz CHPL : punkt 4.2). Jeśli konieczne jest długotrwałe leczenie, należy regularnie oceniać stan pacjentów.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania produktu Abrea i innych produktów mogących wpływać na hemostazę (np. leków przeciwzakrzepowych jak warfaryna , leków o działaniu trombolitycznym i przeciwpłytkowym , leków przeciwzapalnych oraz selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny), chyba że jest to bezwzględnie konieczne, ponieważ mogą one nasilać ryzyko krwawienia (patrz CHPL : punkt 4.5). Jeśli nie można uniknąć takiego leczenia skojarzonego, należy dokładnie obserwować pacjenta w kierunku objawów krwawienia.

Należy zachować ostrożność u pacjentów przyjmujących jednocześnie leki zwiększające ryzyko wystąpienia owrzodzenia, takie jak doustne kortykosteroidy, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i deferazyroks (patrz CHPL : punkt 4.5).

Kwas acetylosalicylowy w małych dawkach zmniejsza wydalanie kwasu moczowego. Z tego powodu, u pacjentów ze skłonnością do zmniejszonego wydalania kwasu moczowego może wystąpić napad dny moczanowej (patrz CHPL : punkt 4.5).

Produkt Abrea należy stosować ostrożnie u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6- fosforanowej.

Produkt Abrea przyjmowany w za dużych dawkach może nasilać działanie hipoglikemizujące sulfonylomocznika i insuliny (patrz CHPL : punkt 4.5).

Ten produkt leczniczy zawiera laktozę. Pacjenci z rzadką dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp ) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego leku.

Produkt Abrea 75 mg zawiera żółcień pomarańczową (E 110), która może powodować reakcje alergiczne.

Produkt Abrea 160 mg zawiera lecytynę sojową, która może być źródłem białka sojowego. Ze względu na ryzyko reakcji nadwrażliwości, produktu nie powinni stosować pacjenci z alergią na soję lub orzeszki ziemne.


Przyjmowanie leku Abrea w czasie ciąży

Ciąża

Małe dawki (do 100 mg na dobę)

Badania kliniczne wskazują, że dawki do 100 mg na dobę do ograniczonego stosowania w położnictwie, co wymaga specjalnego nadzoru, wydają się bezpieczne.

Dawki od 100 do 500 mg na dobę

Brak wystarczającego doświadczenia klinicznego, dotyczącego stosowania dawek od 100 mg na dobę do 500 mg na dobę. Z tego powodu poniższe zalecenia dotyczące stosowania dawek 500 mg na dobę i większych, dotyczą również dawek z tego zakresu.

Dawki 500 mg na dobę i większe

Zahamowanie syntezy prostaglandyny może niekorzystnie wpływać na przebieg ciąży i (lub) rozwój zarodka i płodu. Dane z badań epidemiologicznych wskazują na zwiększone ryzyko poronienia oraz wad rozwojowych serca i wytrzewienia po zastosowaniu inhibitorów syntezy prostaglandyny we wczesnym okresie ciąży. Bezwzględne ryzyko wad rozwojowych układu sercowo-naczyniowego zwiększyło się z poziomu mniejszego niż 1% do poziomu około 1,5%. Ryzyko to zwiększa się wraz wielkością dawki i czasem trwania leczenia. Wykazano, że podanie inhibitora syntezy prostaglandyny zwierzętom powodowało zwiększoną ilość strat przed- i poimplantacyjnych oraz zwiększoną śmiertelność zarodków i płodów. Stwierdzono ponadto, że u zwierząt, którym podawano inhibitor syntezy prostaglandyny w okresie organogenezy, z większą częstością występowały różne wady rozwojowe, a w tym dotyczące układu sercowo-naczyniowego. W czasie pierwszego i drugiego trymestru ciąży nie należy podawać kwasu acetylosalicylowego, chyba, że jest to bezwzględnie konieczne. Jeśli kwas acetylosalicylowy stosowany jest przez kobietę usiłującą zajść w ciążę albo w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, dawka powinna być możliwie jak najmniejsza, a czas stosowania jak najkrótszy.

Podczas trzeciego trymestru ciąży stosowanie inhibitorów syntezy prostaglandyny może narazić płód na:

- działanie toksyczne na serce i płuca (w tym na przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego i nadciśnienie płucne);

- zaburzenia czynności nerek, które mogą postępować w kierunku niewydolności nerek z małowodziem.

Stosowanie inhibitorów syntezy prostaglandyny w trzecim trymestrze ciąży może narazić matkę i noworodka na:

- wydłużenie czasu krwawienia i działanie przeciw agregacyjne, co może wystąpić nawet po stosowaniu małych dawek;

- zahamowanie skurczów macicy, prowadzące do opóźnienia i wydłużenia porodu.

W konsekwencji, kwas acetylosalicylowy w dawkach 100 mg na dobę i większych jest przeciwwskazany w trzecim trymestrze ciąży.

Karmienie piersią

Niewielkie ilości salicylanów i ich metabolitów przenikają do mleka kobiecego. Ponieważ dotychczas nie zgłaszano działań niepożądanych u dziecka, krótkotrwałe stosowanie zalecanych dawek nie wymaga czasowego przerwania karmienia piersią. W przypadku stosowania długotrwałego i (lub) stosowania dużych dawek, karmienie piersią należy przerwać.


Charakterystyka produktu leczniczego Abrea

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Abrea z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Abrea z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja istotna

Dotyczy leków
Abrea

NLPZ stosowane na czczo mogą powodować owrzodzenia i krwawienia z przewodu pokarmowego, co jest szczególnie niebezpieczne w przypadku osób cierpiących na wrzody żołądka i dwunastnicy. Zaleca się spożycie lekkiego posiłku przed zażyciem kwasu acetylosalicylowego.

Interakcja istotna

Dotyczy leków
Abrea

Inne

Ostre przyprawy zwiększają ryzyko uszkodzenia śluzówki żołądka, co jest szczególnie niebezpieczne w przypadku osób cierpiących na wrzody żołądka i dwunastnicy. W czasie stosowania kwasu acetylosalicylowego należy unikać ostrych przypraw. Kofeina powoduje wzrost biodostępności kwasu acetylosalicylowego i jednocześnie wzmaga jego działanie drażniące błonę śluzową żołądka. Należy ograniczyć spożycie mocnej kawy i herbaty. Pokarmy bogate w witaminę C powinny być spożywane w minimum 3 godzinnych odstępach, ponieważ kwas acetylosalicylowy hamuje wchłanianie witaminy C. Jest to szczególnie ważne u osób z niedoborem tej witaminy. Pod wpływem diety zakwaszającej mocz (zawierającej mięso, jaja, ryby, sery, chleb, makaron, rabarbar, owoce cytrusowe, żurawinę, śliwki) zmniejsza się wydalanie, a zwiększa resorpcja zwrotna kwasu acetylosalicylowego w kanalikach nerkowych.

Interakcja istotna

Dotyczy leków
Abrea

Alkohol

Spożywanie alkoholu w trakcie terapii kwasem acetylosalicylowym zwiększa ryzyko uszkodzenia błony śluzowej i krwawień z przewodu pokarmowego. Kwas acetylosalicylowy może też nasilać działanie alkoholu.


Grupy

  • Preparaty na wzmocnienie serca

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.