Rawel SR interakcje ulotka tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu 1,5 mg 60 tabl.

Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

Rawel SR tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu | 1,5 mg | 60 tabl.

od 0 , 00  do 14 , 24

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 75+
Substancja czynna: Indapamidum
Producent: KRKA D.D. NOVO MESTO

Rawel SR cena

14,24Opis produktu Rawel SR

Wskazania

Nadciśnienie tętnicze samoistne.Skład

1 tabletka powlekana o przedłużonym uwalnianiu zawiera 1,5 mg indapamidu. Substancja pomocnicza: 91,12 mg laktozy jednowodnej w jednej tabletce.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Przeciwwskazania

? Nadwrażliwość na indapamid, inne sulfonamidy lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych

? ciężka niewydolność nerek

? encefalopatia wątrobowa lub ciężkie zaburzenia czynności wątroby

? hipokaliemia


Działania niepożądane

Większość działań niepożądanych indapamidu dotyczących parametrów klinicznych i laboratoryjnych jest zależna od dawki.

Częstość działań niepożądanych oznacza się: bardzo często (> 1/10), często (> =1/100 do < 1/10), niezbyt często (> =1/1000 do < 1/100), rzadko (> =1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Leki moczopędne podobne do tiazydów, łącznie z indapamidem, mogą powodować następujące działania niepożądane:

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Bardzo rzadko: trombocytopenia, leukopenia, agranulocytoza, niedokrwistość aplastyczna i niedokrwistość hemolityczna.

Zaburzenia układu nerwowego

Rzadko: zawroty głowy, uczucie zmęczenia, ból głowy, parestezje. Zaburzenia serca

Bardzo rzadko: arytmia, niedociśnienie tętnicze.

Zaburzenia żołądka i jelit Niezbyt często: wymioty.

Rzadko: nudności, zaparcia, suchość jamy ustnej. Bardzo rzadko: zapalenie trzustki.

Zaburzenia wątroby

Bardzo rzadko: zaburzenia czynności wątroby.

Częstość nie znana: W przypadku niewydolności wątroby istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia encefalopatii wątrobowej (patrz punkty 4.3 i 4.4)

Zaburzenia nerek i dróg moczowych Bardzo rzadko: niewydolność nerek.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Reakcje nadwrażliwości, głównie skórne (często: wysypki grudkowo-plamiste; niezbyt często: plamica), u pacjentów predysponowanych do reakcji nadwrażliwości i astmatycznych. Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy i (lub) pokrzywka, zespół Lyella, zespół Stevensa-Johnsona Częstość nie znana: możliwe jest nasilenie objawów istniejącego tocznia rumieniowatego układowego

Odnotowano również przypadki reakcji nadwrażliwości na światło (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Rzadko: uczucie zmęczenia

Badania

Podczas badań klinicznych, hipokaliemia wystąpiła u 10% pacjentów (stężenie potasu w osoczu < 3,4 mmol/1) i u 4% pacjentów (stężenie potasu w osoczu < 3,2 mmol/1) po 4-6 tygodniach leczenia. Po 12 tygodniach leczenia, średnie zmniejszenie stężenia potasu w osoczu wynosiło 0,23 mmol/1. Bardzo rzadko: Hiperkalcemia. Częstość nie znana:

- Utrata potasu z hipokaliemią, szczególnie nasilona w grupach wysokiego ryzyka (patrz punkt 4.4).

- Hiponatremia z hipowolemią prowadzą do odwodnienia i hipotonii ortostatycznej. Z powodu współistniejącej utraty jonów chlorku może wystąpić wtórna wyrównawcza zasadowica metaboliczna: Występowanie i nasilenie tego działanie są niewielkie.

- Zwiększenie stężenia kwasu moczowego w osoczu i glukozy we krwi podczas leczenia: należy dokładnie rozważyć stosowność tych leków moczopędnych u pacjentów ze dnąmoczanową lub cukrzycą.


Dawkowanie

Podanie doustne.

1 tabletka raz na dobę, najlepiej rano. Tabletkę należy połknąć w całości popijając wodą. Tabletki nienależny żuć.

W dawkach większych, działanie przeciwnadciśnieniowe indapamidu nie nasila się, ale zwiększa się wydalanie soli (działanie saluretyczne).

Osoby w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4):

U osób w podeszłym wieku, kreatynina w osoczu musi być odpowiednio dostosowane, z odniesieniem do wieku, masy ciała i płci.

Osoby w podeszłym wieku mogą stosować tabletki Rawel SR w przypadku prawidłowej czynności nerek lub w przypadku tylko minimalnego zaburzenia tej czynności.

Niewydolność nerek (patrz punkty 4.3 i 4.4):

Leczenie jest przeciwwskazane w przypadku ciężkiej niewydolności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min).

Tiazydowe i podobne do tiazydów leki moczopędne są w pełni skuteczne tylko w przypadku prawidłowej czynności nerek lub w przypadku tylko minimalnego jej zaburzenia.

Pacjenci z niewydolnością wątroby (patrz punkty 4.3 i 4.4):

Leczenie jest przeciwwskazane w przypadku ciężkiej niewydolności wątroby.

Dzieci i młodzież:

Nie zaleca się stosowania produktu Rawel SR u dzieci i młodzieży z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności jego stosowania.


Środki ostrożności

Specjalne ostrzeżenia

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, tiazydowe leki moczopędne mogą spowodować encefalopatię wątrobową, zwłaszcza w przypadku zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej. W takim przypadku, należy natychmiast przerwać podawanie leku moczopędnego.

Nadwrażliwość na światło

Odnotowano przypadki reakcji nadwrażliwości na światło w przypadku stosowania tiazydów i tiazydowych leków moczopędnych (patrz punkt 4.8). Jeśli reakcje te pojawią się w trakcie leczenia, zaleca się przerwanie leczenia. W przypadku konieczności ponownego stosowania indapamidu, zaleca się ochronę obszarów narażonych na działanie słońca lub sztucznego światła UVA.

Substancje pomocnicze

Produkt zawiera laktozę. Pacjenci z rzadkimi problemami dziedzicznymi nietolerancji galaktozy, niedoborem laktazy Lapp lub zaburzonym wchłanianiem glukozy-galaktozy, nie powinni stosować tego leku.

Środki ostrożności dotyczące stosowania

1. Równowaga wodna i elektrolitowa Stężenie sodu w osoczu

Leki moczopędne mogą powodować niedobór sodu we krwi, co może mieć bardzo poważne konsekwencje. Stężenie sodu w osoczu oznacza się przed rozpoczęciem leczenia a następnie w regularnych odstępach czasu. Spadek stężenia sodu w osoczu może początkowo nie dawać żadnych objawów, dlatego konieczna jest regularna kontrola. U pacjentów w podeszłym wieku i z marskością wątroby, kontrola powinna odbywać się jeszcze częściej (patrz punkty 4.8 i 4.9). Stężenie potasu w osoczu

Główne ryzyko leczenia tiazydowymi i podobnymi do tiazydów lekami moczopędnymi wiąże się z ubytkiem potasu w przypadku hipokaliemii. Należy zapobiegać ryzyku wystąpienia hipokaliemii (< 3,4 mmol/1) w grupach dużego ryzyka, do których należą pacjenci niedożywieni lub przyjmujący kilka leków jednocześnie, osoby w podeszłym wieku, pacjenci z marskością wątroby, obrzękiem i wodobrzuszem, pacjenci z chorobą wieńcową i niewydolnością serca. U tych pacjentów, hipokaliemia zwiększa kardiotoksyczność glikozydów naparstnicy oraz ryzyko wystąpienia arytmii. Do grupy ryzyka należą także pacjenci z wydłużonym odcinkiem QT, występującym zarówno od urodzenia jak i wywołanym przez leki. Hipokaliemia (jak również bradykardia) jest czynnikiem predysponującym do zapoczątkowania ciężkich zaburzeń rytmu serca, w szczególności potencjalnie śmiertelnego zaburzenia rytmu serca typu torsades depointes.

U tych pacjentów należy stosować częstszą kontrolę stężenia potasu w osoczu. Pierwsze oznaczenie stężenia potasu w osoczu powinno być wykonane w pierwszym tygodniu leczenia. Jeśli stężenia potasu są małe, należy je wyrównać. Stężenie wapnia w osoczu

Tiazydowe i podobne do tiazydów leki moczopędne mogą zmniejszać wydalanie wapnia i powodować niewielkie i przemijające zwiększenie stężenia wapnia w osoczu. Znaczny nadmiar wapnia we krwi może być spowodowany nierozpoznaną wcześniej nadczynnością przytarczyc. Należy przerwać stosowanie leku moczopędnego przed planowanym badaniem czynności przytarczyc.

2. Stężenie glukozy we krwi

Należy kontrolować stężenie glukozy we krwi u cukrzyków, a szczególnie gdy występuje u nich hipokaliemia.

3. Kwas moczowy

U pacjentów z nadmiernym stężeniem kwasu moczowego we krwi zwiększa się skłonność do napadów skazy moczanowej.

4. Czynność nerek i leki moczopędne

Tiazydowe i podobne do tiazydów leki moczopędne są w pełni skuteczne tylko w przypadku prawidłowej czynności nerek lub w przypadku tylko minimalnego jej zaburzenia (stężenie kreatyniny w osoczu < 25 mg/l, tj. 220 mcmol/1 u dorosłych). U osób w podeszłym wieku stężenie kreatyniny w osoczu musi być odpowiednio dostosowane, z odniesieniem do wieku, masy ciała i płci. Hipowolemia, wtórna do utraty wody i sodu spowodowana lekiem moczopędnym na początku leczenia powoduje zmniejszenie przesączania kłębkowego. Może to prowadzić do zwiększenia stężenia mocznika we krwi oraz kreatyniny w osoczu. Te przemijające zaburzenie czynności nerek nie ma żadnych konsekwencji u pacjentów z prawidłową czynnością nerek, ale może spowodować nasilenie już istniejącej niewydolności nerek.

5. Sportowcy

Produkt zawiera substancję aktywną, która może dać wynik pozytywny w testach antydopingowych.


Przyjmowanie leku Rawel SR w czasie ciąży

Ciąża

U kobiet w ciąży należy unikać stosowania leków moczopędnych i nigdy nie powinny być stosowane do leczenia obrzęków fizjologicznie występujących w ciąży. Leki moczopędne mogą powodować niedokrwienie płodowo-łożyskowe i zaburzenia rozwoju płodu.

Laktacja

Nie zaleca się karmienia piersią w trakcie stosowania leku (indapamid przenika do mleka matki).


Zamienniki leku Rawel SR

Zamiast tego leku można wybrać 1 zamiennik. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 0,03 zł.

Diuresin SR interakcje ulotka tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu 1,5 mg 60 tabl.

Diuresin SR

tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu | 1,5 mg | 60 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


14,21 zł


interakcje leków z innymi lekami

Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


interakcje leków z żywnością

Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Leki moczopędne

    W tej kategorii znajdziesz leki moczopędne stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz przeciwdziałaniu i leczeniu obrzęków.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:

Czy klimatyzacja jest zdrowa?

Porady

Czy klimatyzacja jest zdrowa?

W te tropikalne upały trudno wyobrazić sobie pracę bez chłodzącej klimatyzacji. Jest w biurach, gabinetach lekarskich, centrach handlowych i samochoda...


Statystyki Rawel SR

Ostatnie trzy lata przyniosły zmiany w sprzedaży w zestawie układ sercowo-naczyniowy. Zgodnie z dostępnymi danymi ta zmiana wynosi 2.62%. Możemy powiedzieć na podstawie dostępnych dla nas danych, że leki z kategorii układ sercowo-naczyniowy ewidentnie sprzedawane są najczęściej w następujących województwach: kujawsko-pomorskie, opolskie, warmińsko-mazurskie. Kontrast w sprzedaży pomiędzy najlepszym a najsłabszym miesiącem w roku wynosi 96.8%.

Substancje czynne leku Rawel SR?

Lek zawiera następujące substancje czynne: Indapamidum - 1.13% opakowań z grupy układ sercowo-naczyniowy zawiera ten składnik.

Jaka jest dostępność leku Rawel SR?

Mniejszość aptek korzystających z serwisu KtoMaLek.pl ma ten lek obecnie w swojej ofercie. Jest więc lekiem trudno dostępnym na terenie Polski.

Czy Rawel SR jest lekiem refundowanym?

Rawel SR jest lekiem refundowanym. Poziom refundacji leku Rawel SR wynosi 30% - Odpłatność 30%, ZK - Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, Zasłużony Dawca Przeszczepu, IB - Inwalida wojenny i rodzina, IW - Inwalida wojskowy i rodzina, PO - Pełniący obowiązki obronne.

Czy Rawel SR jest lekiem na receptę?

Rawel SR jest lekiem na receptę.

Rezerwując lek na stronie internetowej KtoMaLek.pl musisz być świadomy, że przy odbiorze leku w aptece będziesz musiał mieć przy sobie receptę.


Rawel SR opinie.


Powyższe dane statystyczne są danymi archiwalnymi. Aby uzyskać najnowsze dane skontaktuj się z  PEX PharmaSequence sp. z o.o. .


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje: