Dostępny w większości aptek

 

No-Spa tabletki | 0,04 g | 20 tabl. | 2 blist.po 10 szt.

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Drotaverini hydrochloridum
Podmiot odpowiedzialny: SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania No-Spa?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu No-Spa

Kiedy stosujemy lek No-Spa?

- stany skurczowe mięśni gładkich związane z chorobami dróg żółciowych:

kamicą dróg żółciowych, zapaleniem pęcherzyka żółciowego, zapaleniem okołopęcherzykowym , zapaleniem przewodów żółciowych, zapaleniem brodawki Vatera.

- stany skurczowe mięśni gładkich dróg moczowych: kamica nerkowa, kamica moczowodowa , zapalenie miedniczek nerkowych, zapalenie pęcherza moczowego, bolesne parcie na mocz.

Jako leczenie wspomagające może zostać użyta bezpiecznie i z pożądanym skutkiem:

• w stanach skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego: chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, zapaleniu żołądka, zapaleniu jelit, zapaleniu okrężnicy, stanach skurczowych wpustu i odźwiernika żołądka, zespole drażliwego jelita grubego, zaparciach na tle spastycznym i wzdęciach jelit, zapaleniu trzustki.

• w schorzeniach ginekologicznych: bolesnym miesiączkowaniu.Jaki jest skład leku No-Spa?

Każda tabletka zawiera 40 mg chlorowodorku drotaweryny ( Drotaverini hydrochloridum ).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 52,0 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz CHPL : punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku No-Spa?

- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w CHPL w punkcie 6.1

- Ciężka niewydolność wątroby, nerek i serca - Blok przedsionkowo-komorowy II i III stopnia - Nie stosować u dzieci poniżej 6 lat.


No-Spa – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Badania kliniczne wykazały, że stosowanie drotaweryny może wywoływać następujące objawy:

Klasyfikacja spodziewanej częstości występowania:

Bardzo często (> 1/10); często (> 1/100 do < 1/10); niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100); rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: reakcje alergiczne (obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, wysypka, świąd).

Zaburzenia układu nerwowego

Rzadko: ból głowy, zawroty głowy, bezsenność.

Zaburzenia serca i zaburzenia naczyniowe

Rzadko: kołatanie serca, niedociśnienie tętnicze.

Zaburzenia żołądka i jelit

Rzadko: nudności, zaparcie.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl @urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.


No-Spa – dawkowanie leku

Dawkowanie

Dorośli:

Dawka dobowa: 120 do 240 mg, w 2 - 3 dawkach podzielonych.

Dzieci:

Badania kliniczne nie były prowadzone z udziałem dzieci.

W przypadku konieczności zastosowania produktu leczniczego No-Spa, 40 mg u dzieci:

- dawka dobowa dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat: wynosi 80 mg, w 2 dawkach podzielonych

- dawka dobowa dla dzieci w wieku powyżej 12 lat: wynosi 160 mg, w 2 - 4 dawkach podzielonych.


No-Spa – jakie środki ostrożności należy zachować?

Należy zachować ostrożność podczas stosowania drotaweryny :

- u pacjentów z niedociśnieniem

- u dzieci, ponieważ nie przeprowadzono badań dotyczących działania drotaweryny w tej grupie pacjentów (patrz CHPL : punkt 4.2) - u kobiet w ciąży.

Nie należy stosować drotaweryny w okresie porodu (patrz CHPL : punkt 4.6).

Ten produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp ) lub z zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.


Przyjmowanie leku No-Spa w czasie ciąży

Ciąża

Ze względu na brak wystarczających badań, produkt leczniczy można stosować u pacjentek w okresie ciąży jedynie w przypadkach gdy korzyść z jego zastosowania przewyższa czynniki ryzyka. Substancja czynna przechodzi przez łożysko.

W badaniu klinicznym stwierdzono zwiększone ryzyko krwotoku poporodowego u pacjentek otrzymujących drotawerynę w trakcie porodu. Dlatego też nie należy stosować drotaweryny w okresie porodu.

Karmienie piersią

Nie wiadomo czy drotaweryna przenika do mleka kobiecego. Stosowanie drotaweryny w okresie karmienia piersią nie jest zalecane.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Środki rozkurczowe

    W tej kategorii znajdziesz preparaty przeciwbólowe o działaniu rozkurczowym stosowane przy bolesnym miesiączkowaniu, bólach związanych z kamicą dróg żółciowych, kamicą nerkową oraz zapaleniu nerek, pęcherza moczowego, bólach żołądka i jelit. Dostępne w postaci tabletek, kapsułek, kropli itd.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.