Lipanthyl Supra 215 interakcje ulotka tabletki powlekane 0,215 g 30 tabl. | 3 blist.x10szt.

Dostępny w większości aptek

 

Lipanthyl Supra 215 tabletki powlekane | 0,215 g | 30 tabl. | 3 blist.x10szt.

od 0 , 00  do 33 , 65

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 75+
Substancja czynna: Fenofibratum
Producent: BGP PRODUCTS POLAND SP. Z O.O.

Lipanthyl Supra 215 cena

33,65Opis produktu Lipanthyl Supra 215

Wskazania

Lipanthyl Supra 215 mg jest wskazany do stosowania jako dodatek do diety oraz innych, terapii niefarmakologicznych (np. ćwiczenia fizyczne, utrata masy ciała) w następujących przypadkach:

− Leczenie ciężkiej hipertrójglicerydemii z niskim poziomem cholesterolu o wysokiej gęstości (HDL) lub bez.

− Mieszana hiperlipidemia, jeżeli stosowanie statyn jest przeciwwskazane lub nie są one tolerowane.Skład

Każda tabletka zawiera 215,0 mg fenofibratu (Fenofibratum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każda tabletka zawiera:

− 134,4 mg laktozy jednowodnej

− 2,28 mg żółcieni pomarańczowej (E110) lak

− 5,31 mg czerwieni Allura AC (E129) lak

− 0,6 mg lecytyny sojowej

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Przeciwwskazania

- Niewydolność wątroby (w tym żółciowa marskość wątroby oraz niewyjaśnione przedłużające się zaburzenia funkcji wątroby)

- Znana choroba pęcherzyka żółciowego

- Ciężka niewydolność nerek

- Przewlekłe lub ostre zapalenie trzustki z wyłączeniem ostrego zapalenia trzustki spowodowanego ciężką hipertrójglicerydemią

- Uczulenie na światło lub reakcje fototoksyczne podczas stosowania fibratów lub ketoprofenu

- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w pkt 6.1

Ponadto LipanthylSupra 215 mg nie powinien być stosowany u pacjentów z nadwrażliwością na orzeszki ziemne, olej arachidowy, lecytynę sojową lub na pochodne produkty, ze względu na ryzyko reakcji nadwrażliwości.


Działania niepożądane

Do najczęściej raportowanych działań niepożądanych podczas stosowania fenofibratu należą zaburzenia trawienne, żołądkowe lub jelitowe.

Następujące działania niepożądane były obserwowane w trakcie badania klinicznego kontrolowanego placebo (n=2344) z poniżej przedstawioną częstością:

Klasyfikacja układów i narządów

MedDRA

Częste

≥1/100, < 1/10

Niezbyt częste

≥1/1000, < 1/100

Rzadkie

≥1/10 000, < 1/

1 000

Bardzo rzadkie < 1/10 000 w tym pojedyncze przypadki

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

   

Zmniejszenie stężenia hemoglobiny, zmniejszenie liczby białych krwinek

 

Zaburzenia układu immunologicznego

   

Nadwrażliwość

 

Zaburzenia układu nerwowego

 

Ból głowy

Zmęczenie i zawroty głowy

 

Zaburzenia naczyniowe

 

Choroba zakrzepowozatorowa

(zatorowość płucna, zakrzepica żył hcikobęłg)٭

   

Zaburzenia żołądka i

jelit

Objawy przedmiotowe i podmiotowe ze

strony żołądka i

jelit

(bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka, wzdęcia)

Zapalenie trzustki*

   

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększenie aktywności aminotransferaz (patrz punkt 4.4)

Kamica żółciowa (patrz punkt 4.4)

Zapalenie wątroby

 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

 

Nadwrażliwość skóry

(np. wysypka, świąd, pokrzywka)

Łysienie

Nadwrażliwość na światło

 

Zaburzenia mięśniowo – szkieletowe i tkanki łącznej

 

Zaburzenia mięśni (np. mialgie, zapalenie mięśni, skurcze i osłabienie mięśni)

   

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

 

Zaburzenia seksualne

   

Badania diagnostyczne

 

Zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi

Zwiększenie stężenia mocznika we krwi

 

٭ uinadab obecalp mynawolortnok ,mynawozimodnar w FIELD przeprowadzonym z udziałem 9795 pacjentów z cukrzycą typu 2, zaobserwowano znamienny statystycznie wzrost liczby przypadków zapalenia trzustki u pacjentów przyjmujących fenofibrat w porównaniu z pacjentami otrzymującymi placebo (0,8% do 0,5%; p=0,031). W tym samym badaniu odnotowano znamienny statystycznie wzrost częstości występowania zatorowości płucnej (0,7% w grupie otrzymującej placebo do 1,1% w grupie otrzymującej fenofibrat; p=0,022) i nieznamienny statystycznie wzrost częstości występowania zakrzepicy żył głębokich (placebo: 1,0% [48/4900 pacjentów], fenofibrat: 1,4% [67/4895 pacjentów]; p=0,074).

Dodatkowo do działań niepożądanych raportowanych w trakcie badania klinicznego, następujące działania niepożądane były zgłaszane spontanicznie po wprowadzeniu produktu Lipanthyl Supra 215 mg do obrotu. Nie można było określić precyzyjnie częstości występowania tych działań niepożądanych i zostały zakwalifikowane jako „częstość nieznana”.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: Śródmiąższowa choroba płuc.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: Rabdomioliza.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: żółtaczka, powikłania kamicy żółciowej (np. zapalenie pęcherzyka żółciowego, zapalenie dróg żółciowych, kolka żółciowa).


Dawkowanie

Odpowiedź na leczenie należy kontrolować poprzez oznaczanie stężeń lipidów w surowicy. Jeśli odpowiednia odpowiedź nie zostanie uzyskana po kilku miesiącach (np. 3 miesiące), należy rozważyć leczenie uzupełniające lub zmianę leczenia.

Dawkowanie: Dorośli:

Zalecana dawka początkowa to 1 tabletka 160 mg leku LipanthylSupra 160 na dobę.

Dawka może zostać zwiększona do 215 mg na dobę, tzn. do 1 tabletki Lipanthyl Supra 215 mg.

U pacjentów obecnie leczonych jedną kapsułką zawierającą 267 mg fenofibratu (Lipanthyl 267 M) można ją zamienić na jedną tabletkę Lipanthyl Supra 215 mg bez uzupełniania dawki.

Populacje specjalne

Pacjenci w podeszłym wieku:

U osób w podeszłym wieku, bez zaburzeń czynności nerek, zalecana jest dawka jak dla dorosłych.

Zaburzenia czynności nerek:

Zmniejszenie dawki jest zalecane u pacjentów, u których występują zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny < 60 ml/min). Z tego powodu nie zaleca się stosowania produktu Lipanthyl Supra 215 mg u pacjentów z niewydolnością nerek.

Zaburzenia czynności wątroby:

Lipanthyl Supra 215 mg nie jest zalecany ze względu na brak danych klinicznych dotyczących pacjentów z niewydolnością wątroby.

Dzieci i młodzież:

Bezpieczeństwo i skuteczność fenofibratu u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat nie zostało ustalone. Brak dostępnych danych. Dlatego nie zaleca się stosowania fenofibratu u chorych poniżej 18 lat.

Sposób podawania:

Tabletkę należy połknąć w całości w czasie posiłku.


Środki ostrożności

Wtórne przyczyny hiperlipidemii:

Wtórne przyczyny hiperlipidemii takie, jak: niekontrolowana cukrzyca typu 2, niedoczynność tarczycy, zespół nerczycowy, dysproteinemia, choroby wątroby z zastojem żółci, leczenie farmakologiczne, alkoholizm, powinny być odpowiednio leczone przed rozważeniem rozpoczęcia terapii fenofibratem. U pacjentek z hiperlipidemią przyjmujących estrogeny lub środki antykoncepcyjne zawierające estrogeny należy sprawdzić czy hiperlipidemia jest pierwotna czy wtórna (możliwe zwiększenie stężenia lipidów spowodowane estrogenami podawanymi doustnie).

Czynność wątroby:

Obserwowano zwiększenie aktywności aminotransferaz u niektórych pacjentów. Przez pierwsze 12 miesięcy podawania leku zaleca się monitorowanie aktywności aminotransferaz co 3 miesiące, następnie okresowo. Należy zwrócić uwagę na pacjentów, u których aktywność aminotransferaz zwiększyła się i odstawić lek, jeżeli aktywność AspAT (SGOT) i AlAT (SGPT) zwiększy się powyżej wartości 3-krotnego górnego limitu wartości uznanych za prawidłowe. Jeśli pojawią się symptomy wskazujące na zapalenie wątroby (np. żółtaczka lub świąd) i rozpoznanie zostanie potwierdzone przez testy laboratoryjne leczenie fenofibratem należy przerwać.

Trzustka:

Zgłaszano przypadki zapalenia trzustki u pacjentów przyjmujących fenofibrat (patrz punkt 4.3 i 4.8). Wystąpienie zapalenia trzustki może być wynikiem braku skutecznego leczenia u pacjentów z ciężką hipertrójglicerydemią, bezpośredniego wpływu leku lub może być spowodowane wtórnie przez tworzenie się kamieni w drogach żółciowych lub złogów zatykających przewód żółciowy wspólny.

Mięśnie:

Po podaniu fibratów i innych leków zmniejszających stężenie lipidów donoszono o działaniu toksycznym na mięśnie, w tym o rzadkich przypadkach rabdomiolizy z uszkodzeniem nerek lub bez. Częstość wystąpienia tych zaburzeń zwiększa się u pacjentów z hipoalbuminemią i współistniejącą niewydolnością nerek.

U pacjentów, u których istnieją czynniki predestynujące do miopatii i (lub) rozpadu mięśni poprzecznie prążkowanych, w tym: wiek powyżej 70 lat, osobnicza lub rodzinna skłonność do chorób mięśni, zaburzenia czynności nerek, niedoczynność tarczycy i spożywanie dużych ilości alkoholu, możliwość wystąpienia rozpadu mięśni prążkowanych jest większa. Należy bardzo dokładnie ocenić stosunek ryzyka i korzyści leczenia u tych pacjentów przed rozpoczęciem leczenia.

Działanie toksyczne na mięśnie należy podejrzewać u pacjentów odczuwających rozsiane bóle mięśniowe, u których występuje zapalenie, kurcze, osłabienie mięśni i (lub) znaczny wzrost aktywności kinazy kreatynowej (stężenie CK przekraczające wartość 5-krotności górnej granicy normy). W takim przypadku należy przerwać leczenie fenofibratem.

Ryzyko działania toksycznego na mięśnie może się zwiększyć, jeśli lek jest stosowany z innym fibratem lub inhibitorem reduktazy HMG–CoA, zwłaszcza jeśli poprzednio występowały choroby mięśni. W związku z tym leczenie skojarzone fenofibratem i inhibitorem reduktazy HMG–CoA lub innym fibratem należy stosować wyłącznie u pacjentów z ciężką mieszaną dyslipidemią i dużym ryzykiem choroby sercowo-naczyniowej, u których nie występowały wcześniej choroby mięśni i u pacjentów tych należy monitorować działanie toksyczne na mięśnie.

Czynność nerek:

W zaburzeniach czynności nerek może być potrzeba zmniejszenia dawki, w zależności od klirensu kreatyniny (patrz punkt 4.2 Dawkowanie i sposób podawania).

Zmniejszenie dawki należy rozważyć u pacjentów w podeszłym wieku z niewydolnością nerek.

Leczenie powinno być przerwane w przypadku zwiększenia stężenia kreatyniny powyżej 50% GGN (górna granica normy). Zaleca się wykonanie pomiaru stężenia kreatyniny w czasie pierwszych trzech miesięcy po rozpoczęciu leczenia, a następnie okresowo w trakcie leczenia (zalecana dawka, patrz punkt 4.2. Dawkowanie i sposób podawania).

Substancje pomocnicze:

Ponieważ produkt ten zawiera laktozę nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Lipanthyl Supra 215 mg zawiera żółcień pomarańczową (E110) lak i czerwień Allura AC (E129) lak; substancje pomocnicze, które mogą powodować reakcje nadwrażliwości.


Przyjmowanie leku Lipanthyl Supra 215 w czasie ciąży

Ciąża:Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania fenofibratu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego. Działanie embriotoksyczne wystąpiło po dawkach równoważnych z dawką toksyczną dla matki (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko stosowania u ludzi jest nieznane. Dlatego też u kobiet w ciąży Lipanthyl Supra 215 mg tabletki powlekane należy stosować po dokładnym ocenieniu korzyści i ryzyka.

Karmienie piersią:Nie wiadomo czy fenofibrat przenika do mleka matki. Wpływ na noworodka/niemowlę nie może być wykluczony. W związku z tym nie należy stosować fenofibratu u kobiet karmiących piersią.


Zamienniki leku Lipanthyl Supra 215

Zamiast tego leku można wybrać 1 zamiennik. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 9,29 zł.

Grofibrat S interakcje ulotka tabletki powlekane 0,215 g 30 tabl.

Grofibrat S

tabletki powlekane | 0,215 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


24,36 zł


interakcje leków z innymi lekami

Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


interakcje leków z żywnością

Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Statystyki Lipanthyl Supra 215

Dobrze jest poinformować, że ilość zakupionych produktów w zestawie układ sercowo-naczyniowy uległa zmianie podczas poprzednich lat o 2.62%. Odnośnie kategorii układ sercowo-naczyniowy najwyższe kupno zanotowaliśmy w wymienionych województwach: łódzkie, podkarpackie, zachodniopomorskie. Okres z liczbą najniższej sprzedaży różni się od okresu z największą liczbą sprzedanych opakowań o 96.8%.

Lipanthyl Supra 215 - statystyki wyszukiwań w serwisie KtoMaLek.pl

W miesiącach lipiec, sierpień, listopad zauważyliśmy największe ilości wyszukań dla produktu Lipanthyl Supra 215. Najniższa liczba zapytań dla tego środka została przez nasze algorytmy zauważona w takich miesiącach luty, maj, wrzesień . Między wypisanymi miesiącami różnica jest równa 4.41%.

Substancje czynne leku Lipanthyl Supra 215?

W skład leku Lipanthyl Supra 215 wchodzi substancja czynna Fenofibratum. Pośród leków w bazie wyszukiwarki leków KtoMaLek.pl taką samą substancję czynną posiada następująca liczba towarów: 0.8%.

Jaka jest dostępność leku Lipanthyl Supra 215?

Na terenie naszego kraju lek Lipanthyl Supra 215 ma na stanie większość aptek. Możemy więc powiedzieć bez cienia wątpliwości, iż są to leki łatwo dostępne.

Czy Lipanthyl Supra 215 jest lekiem refundowanym?

Lipanthyl Supra 215 jest lekiem refundowanym. Wysokość refundacji preparatu Lipanthyl Supra 215 wynosi 30% - Odpłatność 30%, ZK - Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, Zasłużony Dawca Przeszczepu, IB - Inwalida wojenny i rodzina, IW - Inwalida wojskowy i rodzina, PO - Pełniący obowiązki obronne.

Czy Lipanthyl Supra 215 jest lekiem na receptę?

Lipanthyl Supra 215 jest lekiem na receptę.

Rezerwując lek na witrynie internetowej KtoMaLek powinieneś wiedzieć, iż podczas zakupu leku w aptece musisz posiadać przy sobie receptę.


Lipanthyl Supra 215 opinie.


Powyższe dane statystyczne są danymi archiwalnymi. Aby uzyskać najnowsze dane skontaktuj się z  PEX PharmaSequence sp. z o.o. .


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje: