Dostępny w większości aptek

 

Lacipil tabletki powlekane | 6 mg | 28 tabl. | 4 blist.po 7 szt.

od 0 , 00  do 23 , 43

Wybierz odpłatność


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 65+
Substancja czynna: Lacidipinum
Podmiot odpowiedzialny: GLAXOSMITHKLINE (IRELAND) LTD.

Lacipil cena

23,43Opis produktu Lacipil

Kiedy stosujemy lek Lacipil?

Lacipil przeznaczony jest do leczenia nadciśnienia tętniczego. Może być stosowany w mono terapii lub w skojarzeniu z innymi lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze, takimi jak: beta-adrenolityki, leki moczopędne albo inhibitory konwertazy angiotensyny (IKA).


Jaki jest skład leku Lacipil?

Jedna tabletka powlekana zawiera 6 mg Lacidipinum (lacydypiny). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Lacipil?

Nadwrażliwość na lacydypinę lub którykolwiek składnik preparatu.

Podobnie jak inne pochodne dihydropirydyny, lacydypina jest przeciwwskazana u pacjentów z. ciężką stenozą aortałną.


Lacipil – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Częstość występowania działań niepożądanych zgłaszanych często, niezbyt często i rzadko ustalono na podstawie danych pochodzących z dużych badań klinicznych (zarówno wewnętrznych, jak i opublikowanych).

Częstość występowania działań niepożądanych określono w następujący sposób: często (> =1/100 i < 1/10); niezbyt często (> =1/1000 i < 1/100), rzadko (> =1/10 000 i < 1/1000) i bardzo rzadko (< 1/10 000).

Lacipil jest na ogół dobrze tolerowany.

Niektóre osoby mogą odczuwać pewne nieznacznie nasilone dolegliwości związane z rozszerzaniem naczyń obwodowych. Objawy te, oznaczone symbolem #, są zwykle przemijające i ustępują w czasie dalszego leczenia tą samą dawką produktu leczniczego Lacipil.

Zaburzenia psychiczne

Rzadko depresja

Zaburzenia układu nerwowego:

Często # bóle głowy, # zawroty głowy

Bardzo rzadko drżenia

Zaburzenia serca:

Często # kołatanie serca, tachykardia

Niezbyt często nasilenie istniejącej dławicy piersiowej,

omdlenie, niedociśnienie

Podobnie jak w przypadku innych pochodnych dihydropirydyny obserwowano w pojedynczych przypadkach nasilenie istniejącej dławicy piersiowej, szczególnie na początku leczenia. Większe prawdopodobieństwo pojawienia się tych działań występuje u pacjentów z objawową chorobą niedokrwienną serca.

Zaburzenia naczyń:

Często # zaczerwienienie twarzy

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często nudności, objawy niestrawności

przerost dziąseł

Niezbyt często

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Często

Rzadko

wysypka (w tym rumień i świąd skóry) obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka

Zaburzenia nerek i dróg moczowych: Często

wielomocz

osłabienie, # obrzęki

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: Często

przemijające zwiększenie aktywności fosfatazy alkalicznej (klinicznie istotne zwiększenie aktywności fosfatazy alkalicznej występuje niezbyt często)


Lacipil - dawkowanie leku

Lacipil jest dostępny w następujących mocach: Lacipil 2 mg tabletki powlekane Lacipil 4 mg tabletki powlekane Lacipil 6 mg tabletki powlekane

Dawka początkowa produktu leczniczego Lacipil wynosi 2 mg na dobę, podawana w jednorazowej dawce o tej samej porze, najlepiej rano, niekoniecznie w powiązaniu z posiłkami.

Dawkę produktu leczniczego, w zależności od nasilenia choroby i indywidualnej reakcji pacjenta na leczenie, można zwiększyć do 4 mg, a gdy to konieczne do 6 mg na dobę. Zwiększenie dawki może nastąpić po upływie czasu koniecznego do uzyskania pełnego efektu farmakologicznego. W praktyce okres ten nie powinien być krótszy niż 3-4 tygodnie, chyba że stan kliniczny pacjenta wymaga szybszego zwiększenia dawki. Nie ma ograniczeń co do czasu stosowania produktu leczniczego.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Nie ma potrzeby zmiany dawkowania produktu leczniczego u pacjentów z niewydolnością wątroby.

Pacjenci z niewydolnością nerek

Lacydypina nie jest wydalana przez nerki (patrz punkt 5.2. Właściwości farmakokinetyczne), dlatego nie jest konieczna modyfikacja dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma potrzeby zmiany dawkowania produktu leczniczego Lacipil u pacjentów w podeszłym wieku.

Dzieci

Brak doświadczeń ze stosowaniem produktu leczniczego Lacipil u dzieci.


Lacipil – jakie środki ostrożności należy zachować?

W badaniach specjalistycznych nie wykazano wpływu produktu leczniczego Lacipil na czynność węzła zatokowego, ani na wydłużanie przewodnictwa w obrębie węzła przedsionkowo-komorowego. Podobnie jak w przypadku innych antagonistów kanału wapniowego, istnieje teoretyczna możliwość wpływu na czynność węzła zatokowego i węzła przedsionkowo-komorowego. Dlatego należy zachować ostrożność stosując produkt leczniczy Lacipil u pacjentów, u których wcześniej stwierdzono zaburzenia automatyzmu i przewodnictwa.

Podobnie jak w przypadku innych antagonistów kanału wapniowego z grupy pochodnych dihydropirydyny, należy zachować ostrożność stosując lacydypinę u pacjentów z wrodzonym lub udokumentowanym nabytym wydłużeniem odstępu QT. Należy także zachować ostrożność stosując lacydypinę u pacjentów leczonych jednocześnie lekami, które wydłużają odstęp QT, tj. lekami przeciwarytmicznymi klasy I i III, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, niektórymi lekami przeciwpsychotycznymi, antybiotykami (np. erytromycyna) i niektórymi lekami przeciwhistaminowymi (np. terfenadyna).

Podobnie jak inne leki należące do grupy antagonistów kanału wapniowego, produkt leczniczy Lacipil należy stosować ostrożnie u pacjentów z graniczną wydolnością serca.

Podobnie jak w przypadku innych antagonistów kanału wapniowego z grupy pochodnych dihydropirydyny, produkt leczniczy Lacipil należy stosować ostrożnie u pacjentów z rozpoznaną wcześniej niestabilną dławicą piersiową, jak również u pacjentów, u których niestabilna dławica piersiowa wystąpiła podczas stosowanego leczenia.

Należy zachować ostrożność w czasie stosowania produktu leczniczego Lacipil u pacjentów po świeżym zawale mięśnia sercowego. Brak jest dowodów skuteczności produktu leczniczego Lacipil we wtórnej prewencji zawału serca. Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Lacipil w leczeniu nadciśnienia złośliwego.

Lacipil należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby ze względu na możliwość nasilenia efektu hipotensyjnego.

Lacipil nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lappa lub zespołem złego wchłaniania glukozy i galaktozy.


Przyjmowanie leku Lacipil w czasie ciąży

Ciąża

Brak odpowiednich badań przeprowadzonych u ludzi, dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w ciąży.

W badaniach przeprowadzonych na zwierzętach nie stwierdzono teratogenności

ani szkodliwego wpływu leku na rozwój płodu (patrz punkt 5.3. Przedkliniczne dane o

bezpieczeństwie).

Lacipil może być stosowany podczas ciąży tylko wtedy, gdy w opinii lekarza oczekiwana korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu lub dziecka.

Należy pamiętać, że produkt leczniczy Lacipil może powodować osłabienie czynności skurczowej mięśnia macicy w czasie porodu (patrz punkt 5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie).

Laktacja

W badaniach przeprowadzonych na zwierzętach wykazano, że lacydypina (lub jej metabolity) przenika do mleka zwierząt.

Lacipil może być stosowany w okresie karmienia piersią tylko wtedy, gdy w opinii lekarza oczekiwana korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla dziecka.


Charakterystyka produktu leczniczego Lacipil

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Zamienniki leku Lacipil

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 2 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 2,78 zł.

Lacydyna (Lacidipine Rivopharm) interakcje ulotka tabletki powlekane 6 mg 28 tabl.

Lacydyna (Lacidipine Rivopharm)

tabletki powlekane | 6 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

20,65 zł


Lapixen interakcje ulotka tabletki powlekane 6 mg 28 tabl.

Lapixen

tabletki powlekane | 6 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

23,40 zł


Interakcje Lacipil z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje Lacipil z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja istotna

Dotyczy leków
Lacipil

Cytrusy

Podobnie jak w przypadku innych leków z grupy pochodnych dihydropirydyny, nie należy przyjmować lacydipiny razem z sokiem grejpfrutowym, gdyż może to wpływać na biodostępność leku..


Inne opakowania Lacipil


Grupy

  • Blokery kanału wapniowego

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.