Ipravent Inhaler interakcje ulotka aerozol inhalacyjny, roztwór 20 mcg/daw. inh. 1 poj. po 200 daw.

Trudno dostępny w aptekach

 

Ipravent Inhaler aerozol inhalacyjny, roztwór | 20 mcg/daw. inh. | 1 poj. po 200 daw.

od 0 , 00  do 19 , 09

Wybierz odpłatność


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 75+ | Ciąża
Substancja czynna: Ipratropium bromide
Podmiot odpowiedzialny: GLENMARK PHARMACEUTICALS S.R.O.

Ipravent Inhaler cena

19,09Opis produktu Ipravent Inhaler

Kiedy stosujemy lek Ipravent Inhaler?

Produkt leczniczy Ipravent Inhaler wskazany jest do stosowania w regularnym leczeniu odwracalnego skurczu oskrzeli związanego z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc ( POChP ) i przewlekłą astmą u dorosłych.


Jaki jest skład leku Ipravent Inhaler?

Jedna dawka odmierzona (opuszczająca zawór dozujący) zawiera 20 mikrogramów ipratropiowego bromku (w postaci jednowodnej). Odpowiada to dawce dostarczonej (opuszczająca inhalator) wynoszącej 17 mikrogramów ipratropiowego bromku (w postaci jednowodnej).

Jedna dawka odmierzona (opuszczająca zawór dozujący) zawiera 8,4 mg etanolu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Ipravent Inhaler?

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Produktu leczniczego Ipravent Inhalernie należy stosować u pacjentów ze zdiagnozowaną nadwrażliwością na atropinę lub jej pochodne, hioscyjaminę i skopolaminę.


Ipravent Inhaler – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Wiele z wymienionych niżej działań niepożądanych można wiązać z przeciwcholinergicznymi właściwościami produktu leczniczego Ipravent Inhaler . Podobnie jak w przypadku wszystkich leków stosowanych wziewnie , produkt leczniczy Ipravent Inhalermoże powodować objawy miejscowego podrażnienia.

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi obserwowanymi w badaniach klinicznych były: ból głowy,

podrażnienie gardła, kaszel, uczucie suchości w jamie ustnej, zaburzenia motoryki układu pokarmowego (w tym zaparcia, biegunka i wymioty), nudności i zawroty głowy.

Częstości występowania

Bardzo często > 1/10

Często > 1/100 do < 1/10

Niezbyt często > 1/1 000 do < 1/100

Rzadko > 1/10 000 do < 1/1000

Bardzo rzadko < 1/10 000

Częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość (1)

Niezbyt często

Reakcja anafilaktyczna

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często

Ból głowy

Często

Zawroty głowy

Zaburzenia oka

Często

Niewyraźne widzenie

Niezbyt często

Rozszerzenie źrenic (2)

Niezbyt często

Wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego (2)

Niezbyt często

Jaskra (2)

Niezbyt często

Ból oka (2)

Niezbyt często

Zaburzenia widzenia (efekt halo)

Niezbyt często

Przekrwienie spojówek

Niezbyt często

Obrzęk rogówki

Niezbyt często

Zaburzenia akomodacji

Zaburzenia serca

Rzadko

Kołatanie serca

Niezbyt często

Tachykardia nadkomorowa

Niezbyt często

Migotanie przedsionków

Rzadko

Zwiększenie częstości akcji serca

Rzadko

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Podrażnienie gardła

Często

 

Kaszel

Często

 

Skurcz oskrzeli

Niezbyt często

Paradoksalny skurcz oskrzeli (3)

Niezbyt często

Skurcz krtani

Niezbyt często

Obrzęk gardła

Niezbyt często

Suchość w gardle

Niezbyt często

Duszność

Częstość nieznana

Suchość błony śluzowej nosa i przekrwienie błony śluzowej nosa Częstość nieznana

Zaburzenia żołądka i jelit

Suchość w jamie ustnej

Często

Nudności

Często

Zaburzenia motoryki układu pokarmowego

Często

Biegunka

Niezbyt często

Zaparcia

Niezbyt często

Wymioty

Niezbyt często

Zapalenie żołądka

Niezbyt często

Obrzęk jamy ustnej

Niezbyt często

Nieprzyjemny smak

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Częstość nieznana

Wysypka

Niezbyt często

Świąd

Niezbyt często

Pokrzywka

Rzadko

Obrzęk naczynioruchowy języka, warg i twarzy

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często

Zatrzymanie moczu (4)

Niezbyt często

(1)Po zastosowaniu ipratropiowego bromku obserwowano reakcje nadwrażliwości. Występowały one w postaci pokrzywki, obrzęku naczynioruchowego, wysypki, skurczu oskrzeli, obrzęku jamy ustnej i gardła oraz anafilaksji.

(2)O powikłaniach dotyczących oczu donoszono w przypadku przedostania się do oczu rozpylonego ipratropiowego bromku, stosowanego w monoterapii lub w skojarzeniu z β 2 -mimetykami; patrz punkt 4.4.

(3)Podobnie jak w przypadku innych terapii wziewnych, może wystąpić paradoksalny skurcz oskrzeli, prowadzący do natychmiastowego nasilenia świszczącego oddechu i duszności po podaniu dawki. Paradoksalny skurcz oskrzeli reaguje na szybko działający wziewny lek rozszerzający oskrzela. Leczenie należy rozpocząć natychmiast. Stosowanie produktu leczniczego Ipravent Inhaler należy niezwłocznie przerwać, pacjenta poddać badaniu i, w razie potrzeby, wdrożyć leczenie alternatywne.

(4)Ryzyko zatrzymania moczu może być podwyższone u pacjentów z istniejącą niedrożnością dróg moczowych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem mailto:

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail:  mailto: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.


Ipravent Inhaler - dawkowanie leku

Dawkę należy dostosować do potrzeb pacjenta. Zarówno w przypadku leczenia doraźnego, jak i podtrzymującego nie zaleca się przekraczania zalecanej dawki dobowej.

Dawkowanie

Do podania wziewnego.

W leczeniu dorosłych zaleca się następujące dawki:

• 1–2 inhalacje cztery razy na dobę, maksymalnie 12 inhalacji na dobę

• U osób w wieku podeszłym należy stosować taką samą dawkę jak u dorosłych.

Kontrola leczenia: na ponownej wizycie należy sprawdzić stosowaną przez pacjenta technikę inhalacji.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

Sposób podawania

Jeśli inhalator był wystawiony na działanie niskich temperatur, pacjent powinien wyjąć metalowy pojemnik z plastikowej obudowy i ogrzewać go w dłoniach przez co najmniej dwie minuty.

Prawidłowe podawanie bromku ipratropiowego z inhalatora ma zasadnicze znaczenie dla powodzenia terapii. Od czasu do czasu niezbędne jest sprawdzenie stosowanej przez pacjenta techniki inhalacji w celu zapewnienia optymalnego podawania ipratropiowego bromku do płuc. Szczegółowa instrukcja obsługi jest zamieszczona w ulotce dołączonej do opakowania.

Przed pierwszym użyciem inhalatora lub jeśli inhalator nie był używany przez 3 dni lub dłużej, pojemnik należy nacisnąć dwukrotnie, aby wypuścić dwie dawki odmierzone do otoczenia. Ma to na celu upewnienie się, że inhalator działa prawidłowo i jest gotowy do użycia.

Przy każdym użyciu inhalatora należy przestrzegać poniższych instrukcji:

1.Zdjąć osłonkę z ustnika.

2.Trzymać inhalator pionowo (strzałka na podstawie pojemnika powinna być skierowana ku górze), wykonać wydech (powoli i jak najgłębiej wypuszczać powietrze do momentu, kiedy nie spowoduje to dyskomfortu), a następnie otoczyć ustnik ustami.

3.Wykonać głęboki i powolny wdech przez usta, bezpośrednio po rozpoczęciu wdechu naciskając mocno górną część inhalatora w celu uwolnienia jednej dawki. Kontynuować równomierny i głębokich wdech. Wstrzymać oddech do momentu, kiedy nie spowoduje to dyskomfortu (o ile to możliwe na 10 sekund), a następnie wyjąć ustnik z ust i wykonać powolny wydech.

4.Jeśli niezbędna jest druga inhalacja, należy odczekać co najmniej jedną minutę, a następnie powtórzyć opisane powyżej czynności 2 i 3.

5.Po użyciu założyć osłonkę.

Plastikowy ustnik jest przeznaczony specjalnie do stosowania z produktem leczniczym Ipravent Inhaler , aby upewnić się, że każda dawka odmierzona zawiera prawidłową ilość leku. Ustnika nie wolno używać z innym inhalatorem ciśnieniowym z dozownikiem ani produktu leczniczego Ipravent Inhalernie wolno stosować z ustnikiem innym niż dostarczony z produktem.

Ustnik należy utrzymywać w czystości (patrz punkt 6.6).

Pojemnik nie jest przezroczysty. W związku z tym nie można zobaczyć, kiedy będzie pusty. Inhalator zawiera 200 dawek. Po zastosowaniu wszystkich dawek (zwykle po 3–4 tygodniach regularnego stosowania) może wydawać się, że inhalator zawiera niewielką ilość płynu. Jednakże inhalator należy wymienić, aby upewnić się, że każda dawka odmierzona zawiera prawidłową ilość leku.

Przed użyciem/inhalacją należy przeczytać ulotkę dołączoną do opakowania, w której można znaleźć stosowne instrukcje.

Inhalatora można używać ze spejserem Aerochamber Plus. Może być to przydatne dla pacjentów, którym synchronizacja oddechu i uruchomienia inhalatora sprawia trudności.


Ipravent Inhaler – jakie środki ostrożności należy zachować?

Po zastosowaniu ipratropiowego bromku obserwowano natychmiastowe reakcje nadwrażliwości. Występowały one w postaci rzadkich przypadków pokrzywki, obrzęku naczynioruchowego, wysypki, skurczu oskrzeli, obrzęku jamy ustnej i gardła oraz anafilaksji.

Jeśli leczenie produktem leczniczym Ipravent Inhaler nie zapewni istotnej poprawy lub w razie nasilenia się objawów bądź wystąpienia zmniejszonej reakcji na leczenie, pacjent powinien należy zasięgnąć porady lekarskiej.

W razie wystąpienia ostrych lub gwałtownie nasilających się duszności (trudności w oddychaniu) pacjent powinien niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. 

Produkt leczniczy Ipravent Inhaler może powodować uczucie suchości w jamie ustnej, co w przypadku terapii długotrwałej może doprowadzić do zmian w obrębie zębów i błony śluzowej jamy ustnej. Dwa razy dziennie zęby należy dokładnie szczotkować pastą z fluorem.

Zaleca się zachowanie ostrożności w przypadku stosowania leków przeciwcholinergicznych u pacjentów ze skłonnością lub zdiagnozowaną jaskrą z wąskim kątem przesączania lub występującą niedrożnością układu moczowego (np. rozrostem gruczołu krokowego lub blokadą odpływu moczu z pęcherza moczowego).

Ponieważ pacjenci z mukowiscydozą mogą mieć tendencję do zaburzeń motoryki układu pokarmowego, u tych pacjentów ipratropiowego bromek, podobnie jak inne leki przeciwcholinergiczne , należy stosować z zachowaniem ostrożności.

Istnieją pojedyncze doniesienia na temat powikłań dotyczących oczu (tj. przemijające zaburzenia akomodacji, rozszerzenie źrenic, zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego , jaskra z wąskim kątem przesączania, ból oczu) po dostaniu się do oczu rozpylonego ipratropiowego bromku, stosowanego w monoterapii lub w skojarzeniu z β 2 -mimetykami. U osób podatnych terapia przeciwjaskrowa jest skuteczna w profilaktyce jaskry z wąskim kątem przesączania. Pacjentów, którzy mogą być podatni na wystąpienie jaskry, należy przestrzec o konieczności ochrony oczu.

Ból oka lub dyskomfort, niewyraźne widzenie, efekt halo lub kolorowe obrazy w powiązaniu z zaczerwienieniem oczu z powodu przekrwienia spojówek i obrzęku rogówki mogą być przedmiotowymi objawami ostrej jaskry z wąskim kątem przesączania. W razie wystąpienia dowolnej kombinacji tych objawów należy rozpocząć leczenie kroplami o działaniu miotycznym i niezwłocznie skonsultować się ze specjalistą.

Pacjentów należy poinstruować o konieczności prawidłowego stosowania inhalatora i ostrzec, aby nie dopuszczali do przedostawania się aerozolu do oczu. Kiedy inhalator stosowany jest z dyszą z ręczną kontrolą dawki, ryzyko przedostania się leku do oczu jest ograniczone. W razie przypadkowego przedostania się produktu leczniczego Ipravent Inhaler do oczu należy przepłukać je bieżącą wodą.

Podobnie jak w przypadku każdej terapii wziewnej może wystąpić paradoksalny skurcz oskrzeli. W takiej sytuacji leczenie należy niezwłocznie przerwać oraz poddać pacjenta badaniu i w razie potrzeby rozpocząć leczenie alternatywne.

Ten produkt leczniczy zawiera niewielką ilość etanolu (mniej niż 9,24 mg w pojedynczej dawce).


Przyjmowanie leku Ipravent Inhaler w czasie ciąży

Płodność

W badaniach przedklinicznych dotyczących ipratropiowego bromku nie wykazano niekorzystnego wpływu na płodność. Brak danych klinicznych dotyczących wpływu ipratropiowego bromku na płodność.

Ciąża

Brak danych dotyczących stosowania ipratropium u kobiet w ciąży. Należy rozważyć korzyści związane ze stosowaniem ipratropiowego bromku w okresie ciąży potwierdzonej lub w razie podejrzenia ciąży w stosunku do potencjalnego ryzyka dla płodu. W badaniach przedklinicznych nie wykazano działania embriotoksycznego ani teratogennego po inhalacji lub donosowym podaniu w dawkach znacznie większych niż zalecane u ludzi. W celu zachowania ostrożności zaleca się unikanie stosowania ipratropium w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy ipratropiowy bromek przenika do mleka matki. Jest mało prawdopodobne, że bromek ipratropiowy przedostanie się do organizmu niemowlęcia w znaczących ilościach, jednakże należy zachować ostrożność podczas stosowania ipratropiowego bromku u matek karmiących piersią.

Badania dotyczące stosowania HFA-134a u szczurów i królików w okresie ciąży i laktacji nie wykazały szczególnych zagrożeń.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.