Gynoxin Optima interakcje ulotka kapsułka dopochwowa miękka 0,2 g 3 kaps.

Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

Gynoxin Optima kapsułka dopochwowa miękka | 0,2 g | 3 kaps.

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Fenticonazoli nitras
Podmiot odpowiedzialny: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.ATen produkt występuje w więcej niż jednym opakowaniu. Wybraliśmy ten z najobszerniejszym opisem.
Aby wybrać opis innego opakowania tego produktu, kliknij tutaj.


Opis produktu Gynoxin Optima

Kiedy stosujemy lek Gynoxin Optima?

Drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych (zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy).Jaki jest skład leku Gynoxin Optima?

1 kapsułka dopochwowa, miękka zawiera 200 mg azotanu fentikonazolu ( Fenticonazoli nitras ). Substancje pomocnicze o znanym działaniu : etylu parahydroksybenzoesan (E 215), propylu parahydroksybenzoesan sodowy (E 217).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz CHPL : punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Gynoxin Optima?

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w CHPL w punkcie 6.1.


Gynoxin Optima – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Fentikonazol słabo się wchłania przy stosowaniu na zdrową skórę/błonę śluzową i występowanie ogólnoustrojowych działań niepożądanych jest mało prawdopodobne, jeśli Gynoxin Optima jest stosowany zgodnie z zaleceniami.

Długotrwałe stosowanie miejscowe produktu leczniczego może spowodować nadwrażliwość.

Działania niepożądane zestawiono w poniższej tabeli według układów i narządów zgodnie z terminologią MedDRA , i według częstości: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100), rzadko (> 1/10 000 i < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działanie niepożądane

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Bardzo rzadko

Uczucie pieczenia sromu i pochwy

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo rzadko

Wysypka rumieniowa

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl @urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.


Gynoxin Optima – dawkowanie leku

1 kapsułka dopochwowa, miękka raz na dobę przez 3 dni.

Aplikować głęboko do pochwy wieczorem przed snem.


Gynoxin Optima – jakie środki ostrożności należy zachować?

Podczas aplikacji fentikonazolu na zmiany chorobowe lub podczas wprowadzania do pochwy, może wystąpić łagodne, przemijające uczucie pieczenia. Produkt leczniczy należy odstawić i ustalić dalsze leczenie w przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości lub oporności mikroorganizmów na leczenie.

Produkt leczniczy Gynoxin Optima zawiera etylu parahydroksybenzoesan i propylu

parahydroksybenzoesan sodowy, które mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Kapsułek dopochwowych, miękkich nie należy stosować jednocześnie z mechanicznymi środkami antykoncepcyjnymi (patrz CHPL : punkt 4.5).

Gynoxin Optima nie jest zalecany do stosowania w czasie ciąży i laktacji (patrz CHPL : punkt 4.6).


Przyjmowanie leku Gynoxin Optima w czasie ciąży

Płodność

Brak jest danych dotyczących wpływu na płodność u mężczyzn i kobiet lub dane te są niewystarczające.

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Gynoxin Optima u kobiet w wieku rozrodczym, które nie stosują środków antykoncepcyjnych.

Ciąża

Brak jest danych dotyczących stosowania fentikonazolu u kobiet w ciąży lub dane te są niewystarczające.

Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz CHPL : punkt 5.3). Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Gynoxin Optima u kobiet w ciąży, chyba że lekarz zdecyduje inaczej.

Karmienie piersią

Dostępne dane farmakodynamiczne/toksykologiczne z badań na zwierzętach wskazują na przenikanie fentikonazolu i jego metabolitów do mleka (patrz CHPL : punkt 5.3.).

Po podaniu dopochwowym fentikonazol lub jego metabolity przenikają przez barierę łożyskową u ciężarnych samic szczurów i królików, a następnie są wydzielane z mlekiem karmiących szczurów.

Nie można wykluczyć ryzyka dla noworodka/niemowlęcia.

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Gynoxin Optima u kobiet karmiących piersią, chyba że lekarz zdecyduje inaczej.


interakcje leków z innymi lekami

Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


interakcje leków z żywnością

Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Produkty ginekologiczne

    W tej kategorii znajdziesz produkty dla kobiet stosowane w celach zabobiegania oraz łagodzenia objawów dyskomfortu w okolicach intymnych. Dostępne w postaci, tabletek i kapsułek doustynych; globulek, tabletek, żeli, kapsułek dopochwowych; roztworów do irygacji itp.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Gynoxin Optima - statystyki wyszukiwań w serwisie KtoMaLek.pl

Zgodnie z statystykami wyszukiwarki leków KtoMaLek.pl wynika, że lek Gynoxin Optima jest poszukiwany przez mieszkańców ze wskazanych województw dolnośląskie, mazowieckie, śląskie. Miasta z największa liczbą wyszukiwań dla produktu Gynoxin Optima to Łódź, Warszawa, Wrocław.

Potrafimy napisać, że w miesiącach marzec, grudzień przeprowadzana była największa liczba wyszukiwań dla produktu Gynoxin Optima. Najrzadziej lek był natomiast poszukiwany przez użytkowników w następujących miesiącach marzec, grudzień. 14.63% to liczba, która równa jest różnicy między opisanymi porami roku.

Jaka jest dostępność leku Gynoxin Optima?

Mniejszość aptek będących w serwisie KtoMaLek.pl ma wspomniany lek obecnie w swojej ofercie. Jest więc lekiem trudno dostępnym na terenie Polski.

Czy Gynoxin Optima jest lekiem refundowanym?

Gynoxin Optima nie jest lekiem refundowanym.

Czy Gynoxin Optima jest lekiem na receptę?

Gynoxin Optima nie jest lekiem na receptę.


Gynoxin Optima opinie.


Powyższe dane statystyczne są danymi archiwalnymi. Aby uzyskać najnowsze dane skontaktuj się z  PEX PharmaSequence sp. z o.o. .


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje: