Cardiopirin (Vasopirin) interakcje ulotka tabletki dojelitowe 0,075 g 30 tabl. | pojemnik

Brak informacji o dostępności produktu

 

Cardiopirin (Vasopirin) tabletki dojelitowe | 0,075 g | 30 tabl. | pojemnik

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Acidum acetylsalicylicum
Podmiot odpowiedzialny: PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Cardiopirin (Vasopirin)?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Cardiopirin (Vasopirin)

Kiedy stosujemy lek Cardiopirin (Vasopirin)?

- Prewencja wtórna zawału mięśnia sercowego.

- Profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów ze stabilną dławicą piersiową.

- Niestabilna dławica piersiowa w wywiadzie, z wyjątkiem ostrej fazy.

- Zapobieganie niedrożności przeszczepu naczyniowego po kardiochirurgicznym zabiegu wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych (by-pass) (ang. Coronary Artery Bypass Grafting

– CABG).

- Angioplastyka wieńcowa z wyjątkiem ostrej fazy.

- Profilaktyka wtórna u pacjentów po przebytym przejściowym niedokrwieniu mózgu (TIA) i incydentach niedokrwienia mózgowo-naczyniowego (CVA), pod warunkiem wykluczenia krwawień wewnątrzmózgowych.

Vasopirin nie jest zalecany w nagłych przypadkach. Jego zastosowanie ogranicza się do prewencji wtórnej w leczeniu przewlekłym.Jaki jest skład leku Cardiopirin (Vasopirin)?

Każda tabletka dojelitowa zawiera 75 mg lub 100 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Cardiopirin (Vasopirin)?

- Nadwrażliwość na związki zawierające kwas acetylosalicylowy lub inhibitory syntezy prostaglandyn (np. u niektórych pacjentów z astmą oskrzelową może wystąpić atak albo omdlenie), lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;

- Czynny lub nawracający w wywiadzie wrzód trawienny i (lub) krwawienia z przewodu

pokarmowego lub innego rodzaju krwawienia, takie jak krwawienia z naczyń mózgowych;

- Skaza krwotoczna, choroby związane z krzepnięciem, takie jak hemofilia i lub trombocytopenia;

- Ciężkie zaburzenia czynności wątroby;

- Ciężkie zaburzenia czynności nerek;

- Dawki > 100 mg/dobę podczas trzeciego trymestru ciąży (patrz punkt 4.6);

- Metotreksat stosowany w dawkach > 15 mg/tydzień (patrz punkt 4.5).


Cardiopirin (Vasopirin) – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Działania niepożądane zostały pogrupowane na podstawie klasyfikacji układów i narządów.

W ramach każdej klasyfikacji układów i narządów częstości zostały zdefiniowane jako: bardzo często (≥1/10); często (≥1/100 do < /10); niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100); rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000) i nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Często:

Zwiększona skłonność do krwawień.

Rzadko:

Trombocytopenia, granulocytoza, anemia aplastyczna

Nieznana:

Przypadki krwawień z wydłużonym czasem krwawienia, takie jak krwawienie z nosa, z dziąseł. Objawy mogą utrzymywać się przez 4 – 8 dni po odstawieniu kwasu acetylosalicylowego. W rezultacie wzrasta ryzyko krwawień podczas zabiegów chirurgicznych.

Istniejące krwawienie (krwawe wymioty, smolisty stolec) lub utajone krwawienie z przewodu pokarmowego, które może prowadzić do niedokrwistości z niedoboru żelaza (częstsze po dużych dawkach).

Zaburzenia układu immunologicznego

Nieznana:

Reakcje nadwrażliwości, obrzęk naczynioruchowy, obrzęk alergiczny, reakcje anafilaktyczne, włączając wstrząs.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Nieznana:

Hiperurykemia.

Zaburzenia układu nerwowego

Rzadko:

Krwawienie wewnątrzczaszkowe.

Nieznana:

 

Ból głowy, zawroty głowy.

Zaburzenia ucha i błędnika

Nieznana:

Osłabienie słuchu, szumy uszne.

Zaburzenia naczyniowe

Rzadko:

Krwotoczne zapalenie naczyń.

Zaburzenia układu

oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często:

Nieżyt nosa, duszność.

Rzadko:

Skurcz oskrzeli, napady astmy oskrzelowej.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Rzadko:

Obfite krwawienie miesiączkowe.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: Niestrawność

Rzadko:

Ciężkie krwawienie z przewodu pokarmowego, nudności, wymioty.

Nieznana:

Owrzodzenie żołądka lub dwunastnicy i perforacja.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Nieznana:

Niewydolność wątroby.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: Pokrzywka.

Rzadko:

Zespół Stevensa-Johnsona, zespół Lyella , plamica, rumień guzowaty, rumień wielopostaciowy.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Nieznana:

Zaburzenie czynności nerek.


Cardiopirin (Vasopirin) – dawkowanie leku

Dorośli

Profilaktyka wtórna zawału mięśnia sercowego:

Zalecana dawka to 75 – 160 mg raz na dobę.

Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowych u pacjentów ze stabilną dławicą piersiową: Zalecana dawka to 75 – 160 mg raz na dobę.

Niestabilna dławica piersiowa w wywiadzie, z wyjątkiem ostrej fazy: Zalecana dawka to 75 – 160 mg raz na dobę.

Zapobieganie niedrożności przeszczepu naczyniowego po kardiochirurgicznym zabiegu wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych (CABG):

Zalecana dawka to 75 – 160 mg raz na dobę.

Angioplastyka wieńcowa, z wyjątkiem ostrej fazy:

Zalecana dawka to 75 – 160 mg raz na dobę.

Profilaktyka wtórna u pacjentów po przebytym przejściowym niedokrwieniu mózgu (TIA) i incydentach niedokrwienia mózgowo-naczyniowego (CVA), pod warunkiem wykluczenia krwawień wewnątrzmózgowych:

Zalecana dawka to 75 – 325 mg raz na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku

Ogólnie, należy zachować ostrożność stosując kwas acetylosalicylowy u pacjentów w podeszłym wieku, ponieważ są oni bardziej podatni na działania niepożądane. Przy braku ciężkiej niewydolności nerek lub wątroby stosuje się dawkę zalecaną u dorosłych (patrz punkt 4.3 i 4.4). Leczenie powinno być regularnie kontrolowane.

Dzieci i młodzież

Kwasu acetylosalicylowego nie należy podawać dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 16 lat, z wyjątkiem wyraźnych zaleceń lekarskich, gdy korzyści z leczenia przeważają nad ryzykiem związanym ze stosowaniem leku (patrz punkt 4.4).

Sposób podawania

Do stosowania doustnego.

Tabletki należy połykać w całości, popijając wystarczającą ilością płynu (1/2 szklanki wody). Otoczka tabletki nie rozpada się w żołądku, dlatego tabletek nie należy kruszyć, łamać lub żuć, ponieważ otoczka zapobiega podrażnieniom błony śluzowej żołądka.


Cardiopirin (Vasopirin) – jakie środki ostrożności należy zachować?

Vasopirin nie jest zalecany do stosowania jako lek przeciwzapalny, przeciwbólowy, przeciwgorączkowy.

Lek ten zalecany jest do stosowania u osób dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 16 lat. Nie zaleca się stosowania u młodzieży lub dzieci w wieku poniżej 16 lat, chyba że oczekiwane korzyści ze stosowania przewyższają ryzyko. Kwas acetylosalicylowy może być jednym z czynników powodujących wystąpienie zespołu Reye’a u niektórych dzieci.

Istnieje zwiększone ryzyko krwawienia, szczególnie podczas lub po zabiegach operacyjnych (nawet drobnych, np. usunięcia zęba). Należy stosować z ostrożnością przed zabiegami chirurgicznymi, włączając ekstrakcję zęba. Może być konieczne czasowe przerwanie leczenia.

Vasopirin nie jest zalecany do stosowania podczas obfitego krwawienia miesiączkowego, gdyż może nasilać krwawienie miesiączkowe.

Vasopirin powinien być stosowany z ostrożnością w przypadku nadciśnienia tętniczego i u pacjentów z pozytywnym wywiadem w kierunku wrzodów żołądka lub dwunastnicy lub epizodami krwawienia albo poddawanych leczeniu lekami przeciwzakrzepowymi.

Pacjenci powinni poinformować lekarza o jakimkolwiek nietypowym krwawieniu. Jeśli wystąpi krwawienie lub owrzodzenie przewodu pokarmowego, należy przerwać leczenie.

Kwas acetylosalicylowy należy podawać z ostrożnością pacjentom z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek lub wątroby (przeciwwskazany, jeśli są to ciężkie zaburzenia) lub u pacjentów odwodnionych, ponieważ stosowanie leków z grupy NLPZ może spowodować pogorszenie czynności nerek. Należy regularnie przeprowadzać badania czynności wątroby u pacjentów wykazujących niewielką lub umiarkowaną niewydolność wątroby.

Kwas acetylosalicylowy może wywoływać skurcz oskrzeli lub napad astmy oskrzelowej lub inne reakcje nadwrażliwości. Czynnikami ryzyka są istniejąca astma oskrzelowa, katar sienny, polipy błony śluzowej nosa lub przewlekłe choroby układu oddechowego. Dotyczy to również pacjentów z reakcją alergiczną na inne substancje (np. reakcje skórne, świąd lub pokrzywka).

Ciężkie reakcje skórne, w tym zespół Stevensa-Johnsona, obserwowano rzadko w związku z zastosowaniem kwasu acetylosalicylowego (patrz punkt 4.8). Stosowanie leku Vasopirin należy przerwać w przypadku wystąpienia pierwszych objawów wysypki na skórze, błonie śluzowej lub innych objawów nadwrażliwości.

Pacjenci w podeszłym wieku są szczególnie podatni na wystąpienie działań niepożądanych po niesteroidowych lekach przeciwzapalnych (NLPZ), w tym kwas acetylosalicylowy, w szczególności są to: krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja, które mogą być śmiertelne (patrz punkt

4.2). W przypadku, gdy konieczne jest długotrwałe leczenie, pacjentów należy regularnie

kontrolować.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania leku Vasopirin z innymi lekami, które wpływają na hemostazę (tj. leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna, leki przeciwzapalne i selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny), chyba że jest to wyraźnie wskazane, ponieważ mogą one zwiększać ryzyko krwawienia (patrz punkt 4.5). Jeżeli nie można uniknąć takiego połączenia, zaleca się ścisłą obserwację w kierunku objawów krwawienia.

Zaleca się ostrożność u pacjentów, którzy stosują jednocześnie leki, które zwiększają ryzyko owrzodzenia, takie jak doustne kortykosteroidy, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i deferazyroks (patrz punkt 4.5).

Kwas acetylosalicylowy w małych dawkach zmniejsza wydalanie kwasu moczowego. Z tego powodu u pacjentów z tendencją do zmniejszonego wydalania kwasu moczowego mogą wystąpić napady dny moczanowej (patrz punkt 4.5).

Ryzyko działania hipoglikemizującego pochodnych sulfonylomocznika i insuliny może być zwiększone w przypadku przyjmowania leku Vasopirin w dawce większej niż zalecone dawkowanie (patrz punkt 4.5).


Przyjmowanie leku Cardiopirin (Vasopirin) w czasie ciąży

Ciąża

Małe dawki (do 100 mg/dobę):

Badania kliniczne wskazują, że dawki do 100 mg na dobę do ograniczonego stosowania w położnictwie i wymagające specjalistycznego monitorowania, wydają się być bezpieczne.

Dawki od 100 do 500 mg/dobę:

Brak jest wystarczających danych klinicznych dotyczących zastosowania dawek powyżej 100 mg na dobę do 500 mg na dobę. Dlatego też poniższe zalecenia dla dawek 500 mg na dobę i większych, także odnoszą się do tego zakresu dawki.

Dawki 500 mg/dobę i większe:

Hamowanie syntezy prostaglandyn może niekorzystnie wpływać na ciążę i (lub) rozwój zarodka lub płodu. Wyniki badań epidemiologicznych wskazują na to, że stosowanie inhibitorów syntezy prostaglandyn we wczesnym okresie ciąży zwiększa ryzyko poronienia, występowania wad wrodzonych serca i wytrzewień wrodzonych. Całkowite ryzyko wystąpienia wrodzonych wad sercowo-naczyniowych zwiększa się z mniej niż 1% do około 1,5%. Uważa się, że ryzyko zwiększa się wraz z dawką i długością okresu terapii. U zwierząt po podaniu inhibitorów syntezy prostaglandyn zaobserwowano zwiększone ryzyko obumarcia zapłodnionego jaja w okresie przed i po zagnieżdżeniu się w macicy oraz zwiększone ryzyko obumarcia zarodka lub płodu. Dodatkowo, u zwierząt, po podaniu inhibitorów syntezy prostaglandyn w okresie organogenezy, donoszono o zwiększonej liczbie przypadków różnych wad rozwojowych, w tym wad sercowo-naczyniowych. Kwasu

acetylosalicylowego nie należy stosować u kobiet w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. W razie stosowania kwasu acetylosalicylowego przez kobiety usiłujące zajść w ciążę lub w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, należy stosować jak najmniejszą dawkę produktu przez jak najkrótszy czas.

W trzecim trymestrze ciąży wszystkie inhibitory syntezy prostaglandyn mogą powodować narażenie płodu na:

- działania toksyczne na układ krążenia i oddechowy (włącznie z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego i nadciśnieniem płucnym);

- zaburzenia czynności nerek mogące prowadzić do niewydolności nerek i małowodzia.

W końcowym okresie ciąży wszystkie inhibitory prostaglandyn mogą spowodować narażenie matki i noworodka na:

- możliwość wydłużenia czasu krwawienia oraz działanie antyagregacyjne, które może ujawnić się nawet po zastosowaniu małych dawek;

- zahamowanie czynności skurczowej macicy prowadzącej do opóźnienia porodu lub przedłużenia akcji porodowej.

W konsekwencji kwas acetylosalicylowy w dawkach 100 mg na dobę lub większych jest przeciwwskazany w trzecim trymestrze ciąży.

Karmienie piersią

Kwas acetylosalicylowy i jego metabolity przenikają w niewielkich ilościach do mleka kobiet karmiących piersią. Ponieważ jak dotąd, podczas krótkotrwałego stosowania salicylanów przez matki, nie stwierdzono występowania działań niepożądanych u niemowląt karmionych piersią, przerywanie karmienia piersią nie jest konieczne. W przypadku długotrwałego stosowania i (lub) podawania większych dawek kwasu acetylosalicylowego, karmienie piersią powinno być przerwane.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja istotna

Dotyczy leków
Cardiopirin (Vasopirin)

Na czczo/po posiłku

NLPZ stosowane na czczo mogą powodować owrzodzenia i krwawienia z przewodu pokarmowego, co jest szczególnie niebezpieczne w przypadku osób cierpiących na wrzody żołądka i dwunastnicy. Zaleca się spożycie lekkiego posiłku przed zażyciem kwasu acetylosalicylowego.

Interakcja istotna

Dotyczy leków
Cardiopirin (Vasopirin)

Inne

Ostre przyprawy zwiększają ryzyko uszkodzenia śluzówki żołądka, co jest szczególnie niebezpieczne w przypadku osób cierpiących na wrzody żołądka i dwunastnicy. W czasie stosowania kwasu acetylosalicylowego należy unikać ostrych przypraw. Kofeina powoduje wzrost biodostępności kwasu acetylosalicylowego i jednocześnie wzmaga jego działanie drażniące błonę śluzową żołądka. Należy ograniczyć spożycie mocnej kawy i herbaty. Pokarmy bogate w witaminę C powinny być spożywane w minimum 3 godzinnych odstępach, ponieważ kwas acetylosalicylowy hamuje wchłanianie witaminy C. Jest to szczególnie ważne u osób z niedoborem tej witaminy. Pod wpływem diety zakwaszającej mocz (zawierającej mięso, jaja, ryby, sery, chleb, makaron, rabarbar, owoce cytrusowe, żurawinę, śliwki) zmniejsza się wydalanie, a zwiększa resorpcja zwrotna kwasu acetylosalicylowego w kanalikach nerkowych.

Interakcja istotna

Dotyczy leków
Cardiopirin (Vasopirin)

Alkohol

Spożywanie alkoholu w trakcie terapii kwasem acetylosalicylowym zwiększa ryzyko uszkodzenia błony śluzowej i krwawień z przewodu pokarmowego. Kwas acetylosalicylowy może też nasilać działanie alkoholu.


Inne opakowania


Grupy

  • Preparaty na wzmocnienie serca

    W tej kategorii znajdziesz produkty wykazujące działanie ochronne na serce i układ krwionośny. Dostępne w postaci tabletek, kapsułek, kropli, płynów doustnych, ziół, herbat itp.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.