Afrin ND interakcje ulotka aerozol do nosa, roztwór 500 mcg/ml 15 ml

Trudno dostępny w aptekach

 

Afrin ND aerozol do nosa, roztwór | 500 mcg/ml | 15 ml


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Oxymetazolini hydrochloridum
Podmiot odpowiedzialny: BAYER SP. Z O.O.Opis produktu Afrin ND

Kiedy stosujemy lek Afrin ND?

Objawowe leczenie niedrożności nosa występującej w przebiegu kataru siennego, przeziębienia i zapalenia zatok.

Afrin ND wskazany jest do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych.


Jaki jest skład leku Afrin ND?

Oksymetazoliny chlorowodorek 0,5 mg/ml

1 dawka aerozolu (100 µl) zawiera 50 mikrogramów oksymetazoliny chlorowodorku.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: benzalkoniowy chlorek 0,25 mg/ml.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Afrin ND?

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą lub stwierdzona wrażliwość na leki sympatykomimetyczne.

Nie należy stosować produktu Afrin ND:

• u pacjentów przyjmujących inhibitory monoaminooksydazy (MAO) lub pacjentów, którzy przyjmowali je w okresie ostatnich 2 tygodni,

• u pacjentów z jaskrą z wąskim kątem przesączania,

• u pacjentów po przezklinowym usunięciu przysadki,

• u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością lub idiosynkrazją na którykolwiek składnik produktu,

•  u pacjentów z zapaleniem skóry i błony śluzowej przedsionka nosa oraz suchym zanikowym zapaleniem błony śluzowej nosa,

• u pacjentów z ostrą chorobą wieńcową i lewokomorową niewydolnością serca ("astmą sercową").

Produktu Afrin ND nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.


Afrin ND – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Afrin ND jest zazwyczaj dobrze tolerowany, a działania niepożądane, jeżeli występują, są zwykle łagodne i przemijające. Najczęściej zgłaszane działanie niepożądane to suchość błony śluzowej nosa. Niezbyt częste działania niepożądane występujące w miejscu podania to kłucie i pieczenie.

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

Następujące działania niepożądane zgłaszane w okresie po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu są wymienione w poniższej tabeli według klasyfikacji układów i narządów. Częstość występowania zdefiniowano jako: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100), rzadko (≥1/10000 do < 1/1000 ), bardzo rzadko (< 1/10,000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Określenie niepożądanego zdarzenia

Zaburzenia układu nerwowego

Rzadko

niepokój, sedacja, drażliwość, zaburzenia snu u dzieci, ból głowy

Zaburzenia oka

Rzadko

zaburzenia widzenia

Zaburzenia serca

Rzadko

tachykardia, kołatanie serca

Zaburzenia naczyniowe

Rzadko

reaktywne przekrwienie, wzrost ciśnienia tętniczego krwi

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często

kichanie, suchość i podrażnienie błony śluzowej nosa, jamy ustnej i gardła oraz nawrót objawów przekrwienia błony śluzowej nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

Rzadko

nudności

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko

wykwity

Chlorek benzalkoniowy może powodować miejscowe reakcje skórne.

 


Afrin ND - dawkowanie leku

Dawkowanie

Dorośli: 1-2 dawki aerozolu do każdego otworu nosowego, co 12 godzin.

Dzieci i młodzież

Dzieci w wieku > 10 lat: 1-2 dawki aerozolu do każdego otworu nosowego, co 12 godzin. Dzieci w wieku 6-10 lat: 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego, co 12 godzin.

U dorosłych nie należy stosować więcej niż 8 dawek aerozolu (u dzieci nie więcej niż 4 dawki) w ciągu 24 godzin. Nie przekraczać zalecanego dawkowania.

Produktu Afrin ND nie należy stosować dłużej niż 7 dni, chyba że na zalecenie lekarza. Ponowne podanie produktu może nastąpić po upływie kilkudniowej przerwy w jego stosowaniu.

Sposób podawania Przed użyciem wstrząsnąć. Przed pierwszym użyciem należy przygotować rozpylacz do użycia, naciskając pompkę kilka razy, aż do pojawienia się pierwszego pełnego rozpylenia. Trzymając dozownik w pozycji pionowej, należy włożyć jego koniec kolejno do każdego otworu nosowego, nacisnąć pojemnik mocno raz lub dwa razy, wykonując jednocześnie wdech nosem.


Afrin ND – jakie środki ostrożności należy zachować?

Afrin ND aerozol do nosa należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobą wieńcową, nadciśnieniem tętniczym, nadczynnością tarczycy, cukrzycą lub zaburzeniami w oddawaniu moczu spowodowanymi rozrostem gruczołu krokowego i tylko na wyraźne zalecenie lekarza.

Stosowanie dłuższe od zalecanego może spowodować nawrót objawów przekrwienia błony śluzowej nosa.

Podobnie jak w przypadku innych miejscowo działających leków zmniejszających przekrwienie błony śluzowej nosa, nie zaleca się stosowania dłuższego niż 1 tydzień.

Środek konserwujący (chlorek benzalkoniowy) zawarty w produkcie leczniczym Afrin ND jest substancją drażniącą i może powodować reakcje skórne.


Przyjmowanie leku Afrin ND w czasie ciąży

Ciąża

Nie stwierdzono negatywnego wpływu oksymetazoliny na ciążę. Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na ciążę, rozwój zarodka/płodu, poród lub rozwój pourodzeniowy. Afrin ND może być stosowany u kobiet w ciąży zgodnie z zaleceniami. Należy zachować ostrożność u pacjentek z nadciśnieniem tętniczym lub objawami zmniejszonej perfuzji łożyskowej. Częste lub długotrwałe stosowanie dużych dawek produktu może zmniejszać perfuzję łożyskową.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy oksymetazolina przenika do mleka ludzkiego. Ze względu na brak danych dotyczących stosowania oksymetazoliny podczas laktacji, nie należy stosować produktu leczniczego Afrin ND w okresie karmienia piersią.

Płodność

Brak danych dotyczących wpływu na płodność mężczyzn i kobiet.


Charakterystyka produktu leczniczego Afrin ND

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Afrin ND z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Afrin ND z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Produkty na katar

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.