Dostępny w większości aptek

 

Torsemed tabletki | 0,01 g | 30 tabl.


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Torasemidum
Podmiot odpowiedzialny: SANDOZ GMBH

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Torsemed?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Ten produkt występuje w więcej niż jednym opakowaniu. Wybraliśmy ten z najobszerniejszym opisem.
Aby wybrać opis innego opakowania tego produktu, kliknij tutaj.


Opis produktu Torsemed

Kiedy stosujemy lek Torsemed?

Obrzęki u pacjentów z niewydolnością serca.


Jaki jest skład leku Torsemed?

Każda tabletka zawiera 10 mg torasemidu (Torasemidum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Torsemed?

¦ Nadwrażliwość na substancję czynną, pochodne sulfonylomocznika lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

¦ Niewydolność nerek z bezmoczem.

¦ Śpiączka wątrobowa i stan przedśpiączkowy.

¦ Niedociśnienie tętnicze.

¦ Karmienie piersią.

¦ Hipowolemia.


Torsemed – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Niżej wymieniono działania niepożądane obserwowane i zgłaszane podczas leczenia torasemidem. Częstość działań niepożądanych określa się następująco: bardzo często (> 1/10); często (> =1/100 do < 1/10); niezbyt często (> =1/1000 do < 1/100); rzadko (> =1/10 000 do < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000); częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Często

> =1/100 do < 1/10

Niezbyt często

> =1/1000 do < 1/100

Bardzo rzadko

< 1/10 000

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

  

małopłytkowość,

erytropenia,

leukopenia

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

zmniejszenie apetytu, nasilenie zasadowicy metabolicznej, zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej zależne od dawki i czasu trwania leczenia, zwłaszcza np. hipowolemia, hipokaliemia i (lub) hiponatremia; hipokaliemia w przypadku jednoczesnego stosowania diety ubogopotasowej, wymiotów, biegunki, nadużywania leków przeczyszczających oraz u pacjentów z przewlekłymi zaburzeniami czynności wątroby.

  

Zaburzenia układu nerwowego

ból głowy,

zawroty głowy

pochodzenia

błędnikowego

(zwłaszcza na początku

leczenia)

parestezje

 

Zaburzenia oka

  

zaburzenia widzenia

Zaburzenia ucha i błędnika

  

szumy uszne, głuchota

Zaburzenia naczyniowe

  

powikłania

zakrzepowo-zatorowe,

dezorientacja

(splątanie),

niedociśnienie tętnicze, zaburzenia krążenia w

   

sercu i ośrodkowym układzie nerwowym (w tym niedokrwienie serca i mózgu) wskutek zagęszczenia krwi. Mogą one prowadzić m.in. do zaburzeń rytmu serca, dławicy piersiowej, ostrego zawału serca lub omdleń.

Zaburzenia żołądka i jelit

ból żołądka, nudności, wymioty, biegunka, zaparcie

(zwłaszcza na początku leczenia)

suchość błony śluzowej jamy ustnej

zapalenie trzustki

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

  

reakcje alergiczne (np. świąd, wysypka, nadwrażliwość na światło), ciężkie reakcje skórne

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

kurcze mięśni (zwłaszcza na początku leczenia)

  

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

 

u pacjentów z zaburzeniami w oddawaniu moczu (np. z powodu rozrostu gruczołu krokowego) zwiększone wytwarzanie moczu może prowadzić do zatrzymania moczu i nadmiernego rozciągnięcia pęcherza moczowego

 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

uczucie zmęczenia, osłabienie (szczególnie na początku leczenia)

  

Badania diagnostyczne

zwiększenie stężenia kwasu moczowego i glukozy we krwi; zwiększenie stężenia tłuszczów (triglicerydów, cholesterolu) we krwi; zwiększenie aktywności niektórych enzymów

wątrobowych (gamma-GT) we krwi

zwiększenie stężenia kreatyniny i mocznika we krwi

 

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl


Torsemed - dawkowanie leku

Dawkowanie

Leczenie obrzęków u pacjentów z niewydolnością serca

Dorośli

Zazwyczaj stosowana dawka to 5 mg doustnie raz na dobę. Na ogół jest to również dawka podtrzymująca. W razie konieczności dawkę można zwiększać stopniowo do 20 mg raz na dobę.

Osoby w podeszłym wieku

Zalecenia dotyczące dawkowania nie ulegają zmianie u osób w podeszłym wieku. Jednak badania porównawcze u pacjentów podeszłym wieku i młodych są niewystarczające.

Dzieci (< 12 lat)

Brak doświadczeń dotyczących stosowania torasemidu u dzieci (patrz punkt 4.4).

Niewydolność wątroby i nerek

Dane dotyczące dostosowania dawki torasemidu u pacjentów z niewydolnością wątroby i nerek są ograniczone. Podczas leczenia pacjentów z niewydolnością wątroby należy zachować ostrożność, ponieważ stężenia torasemidu w osoczu mogą być zwiększone (patrz punkt 5.2).

Sposób podawania Podanie doustne.

Tabletki należy przyjmować rano, bez rozgryzania, popijając niewielką ilością płynu. Torasemid jest zazwyczaj stosowany w leczeniu długotrwałym lub do czasu ustąpienia obrzęków.


Torsemed – jakie środki ostrożności należy zachować?

Przed rozpoczęciem leczenia należy wyrównać hipokaliemię, hiponatremię i hipowolemię. Zaburzenia w oddawaniu moczu (np. łagodny rozrost gruczołu krokowego).

Zaburzenia rytmu serca (np. blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia).

Podczas długotrwałego leczenia torasemidem zaleca się regularne kontrolowanie równowagi elektrolitowej, zwłaszcza stężenia potasu w surowicy (w szczególności u pacjentów otrzymujących glikozydy naparstnicy, glikokortykosteroidy, mineralokortykosteroidy lub leki przeczyszczające), stężenia glukozy, kwasu moczowego, kreatyniny i lipidów we krwi oraz liczby komórek krwi obwodowej (krwinek czerwonych, białych i płytek krwi).

Z uwagi na możliwe zwiększenie stężenia glukozy we krwi, u pacjentów z utajoną lub jawną cukrzycą zaleca się staranne kontrolowanie gospodarki węglowodanowej.

Należy zwrócić uwagę na objawy utraty elektrolitów i zagęszczenia krwi, zwłaszcza na początku leczenia i u pacjentów w podeszłym wieku.

Zaleca się staranną obserwację stanu zdrowia pacjentów ze skłonnością do hiperurykemii i dny moczanowej. U pacjentów z cukrzycą utajoną lub jawną należy kontrolować metabolizm węglowodanów.

Z uwagi na niewystarczające doświadczenie w stosowaniu torasemidu, należy zachować ostrożność w następujących przypadkach:

- w zaburzeniach równowagi kwasowo-zasadowej,

- podczas równoczesnego stosowania litu, antybiotyków aminoglikozydowych lub cefalosporyn,

- w niewydolności nerek wywołanej przez leki o działaniu nefrotoksycznym,

- u dzieci w wieku poniżej 12 lat,

- w patologicznych zaburzeniach krwi (np. małopłytkowości lub niedokrwistości u pacjentów bez niewydolności nerek).

Tabletki Torsemed zawierają laktozę. Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.


Przyjmowanie leku Torsemed w czasie ciąży

Ciąża

Brak danych doświadczalnych dotyczących wpływu torasemidu na rozwój zarodka i płodu u ludzi.

Badania na szczurach nie wykazały działania teratogennego, jednak działania toksyczne na płód i ciężarne samice obserwowano u królików i szczurów po zastosowaniu dużych dawek. Torasemid przenika do organizmu płodu i wywołuje zaburzenia elektrolitowe. Istnieje również ryzyko małopłytkowości u noworodków.

Do czasu uzyskania dodatkowych danych torasemid można podawać podczas ciąży tylko wtedy, gdy korzyści wyraźnie przewyższają ryzyko. Należy stosować możliwie najmniejszą dawkę.

Karmienie piersią

Brak informacji dotyczących przenikania torasemidu do mleka kobiecego lub mleka zwierząt. Z tego względu nie zaleca się stosowania torasemidu w okresie karmienia piersią.

Płodność

W badaniach nieklinicznych nie stwierdzono wpływu torasemidu na płodność (patrz punkt 5.3).


Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Leki moczopędne

    W tej kategorii znajdziesz leki moczopędne stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz przeciwdziałaniu i leczeniu obrzęków.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.