Dostępny w ponad połowie aptek

 

Sinumedin aerozol do nosa, roztwór | (1,5mg+2,5mg)/ml | 15 ml


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Mepyramini maleas, Phenylephrini hydrochlo
Podmiot odpowiedzialny: AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.Opis produktu Sinumedin

Kiedy stosujemy lek Sinumedin?

Nieżyt nosa (katar), także alergiczny, zapalenie zatok.


Jaki jest skład leku Sinumedin?

1 ml aerozolu do nosa zawiera 1,5 mg mepiraminy maleinianu ( Mepyramini maleas ) i 2,5 mg fenylefryny chlorowodorku ( Phenylephrini hydrochloridum) .

Pojedyncza dawka rozpylona zawiera 0,15 mg mepiraminy maleinianu oraz 0,25 mg fenylefryny chlorowodorku.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan .

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz CHPL : punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Sinumedin?

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w CHPL w punkcie 6.1.

Produktu nie należy stosować u dzieci poniżej 6 lat i u osób chorych na astmę lub nieżyt nosa wysychający.

Produktu nie należy stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią.


Sinumedin – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Poniżej podano działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas długotrwałego stosowania produktu.

Nie określono ich częstości występowania:

Zaburzenia serca:

- tachykardia, kołatanie serca, arytmia;

Zaburzenia układu nerwowego:

- ból głowy, zawroty głowy, senność, uspokojenie, bezsenność, osłabienie; Zaburzenia żołądka i jelit:

- biegunka, nudności, zaparcia, wymioty;

Zaburzenia naczyniowe:

- nadciśnienie;

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

- podrażnienie i przekrwienie błony śluzowej nosa, suchość błon śluzowych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301 faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl @urpl.gov.pl

Działania niepożądane można również zgłaszać podmiotowi odpowiedzialnemu.


Sinumedin - dawkowanie leku

Dorośli i dzieci powyżej 6 lat:

Podanie donosowe . 2 dawki rozpylone do każdego przewodu nosowego co 4 do 6 godzin. Nie należy stosować produktu częściej niż 5 razy na dobę ani dłużej niż przez 3 dni.


Sinumedin – jakie środki ostrożności należy zachować?

Długotrwałe stosowanie produktu może powodować objawy przekrwienia błony śluzowej nosa. Ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych produkt należy stosować ostrożnie u dzieci i pacjentów w podeszłym wieku.

Produkt leczniczy należy stosować z zachowaniem szczególnych środków ostrożności u pacjentów z chorobami serca, nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, guzem chromochłonnym , nadczynnością tarczycy, przerostem gruczołu krokowego, jaskrą z wąskim kątem przesączania.

Produktu nie należy stosować równocześnie z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi.

U pacjentów, którzy przyjmowali inhibitory monoaminooksydazy , produkt Sinumedin można zastosować dopiero po upływie co najmniej 14 dni od przerwania terapii tymi lekami, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Produkt leczniczy zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu. W związku z tym może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). Produkt leczniczy może powodować niewielkie podrażnienie skóry, oczu i błon śluzowych.


Przyjmowanie leku Sinumedin w czasie ciąży

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania fenylefryny i mepiraminy u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach dotyczące wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka/płodu, przebieg porodu i (lub) rozwój pourodzeniowy są niewystarczające. Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane. Produktu nie wolno stosować w okresie ciąży.

Brak jest wystarczających danych dotyczących przenikania substancji czynnych produktu do mleka matki. Nie należy stosować produktu w okresie karmienia piersią.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Preparaty przeciwalergiczne

    W tej kategorii znjadziesz produkty stosowane podczas alergii. Dostępne w postaci tabletek, kapsułek, kropli, aerozoli do nosa, itp.


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.