Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

Septanazal dla dorosłych aerozol do nosa, roztwór | (1mg+50mg)/ml | 1 poj. po 10 ml


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Xylometazolini hydrochloridum, Dexpantheno
Podmiot odpowiedzialny: KRKA D.D. NOVO MESTOOpis produktu Septanazal dla dorosłych

Kiedy stosujemy lek Septanazal dla dorosłych?

Septanazal dla dorosłych / Septanazal dla dzieci jest wskazany:

- w celu zmniejszeniu obrzęku błony śluzowej w nieżycie nosa oraz w śluzowej nosa,

- w leczeniu naczynioruchowego nieżytu nosa,

- w leczeniu niedrożności przewodów nosowych po przebytej operacji


Jaki jest skład leku Septanazal dla dorosłych?

Septanazal dla dorosłych

Każdy ml roztworu do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku i 50 mg deksopantenolu. Jedna dawka aerozolu do nosa (0,1 ml roztworu) zawiera 0,1 mg ksylometazoliny chlorowodorku i 5,0 mg deksopantenolu.

Septanazal dla dzieci

Każdy ml roztworu do nosa zawiera 0,5 mg ksylometazoliny chlorowodorku i 50 mg deksopantenolu. Jedna dawka aerozolu do nosa (0,1 ml roztworu) zawiera 0,05 mg ksylometazoliny chlorowodorku i

5.0 mg deksopantenolu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Septanazal dla dorosłych?

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Suche zapalenie błony śluzowej nosa (rhinitis sicca).

Po przezklinowym usunięciu przysadki mózgowej lub zabiegu chirurgicznym, w czasie którego odsłonięto oponę twardą.

Septanazal dla dorosłych jest przeciwwskazany u dzieci poniżej 6 roku życia. Septanazal dla dzieci jest przeciwwskazany u dzieci poniżej 2 roku życia.


Septanazal dla dorosłych – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

- Bardzo często (≥1/10)

- Często (≥1/100 do < 1/10)

- Niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100)

- Rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000)

- Bardzo rzadko (< 1/10 000)

- Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Częstość działań niepożądanych przedstawiono według poszczególnych układów narządów:

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

Częstość nieznana

Zaburzenia układu immunologicznego

reakcje

nadwrażliwości (obrzęk

naczynioruchowy, wysypka skórna, świąd)

Zaburzenia układu nerwowego

niepokój, bezsenność, zmęczenie (senność, sedacja), ból głowy, omamy (głównie u dzieci)

Zaburzenia serca

kołatanie serca,

tachykardia, nadciśnienie tętnicze

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

obrzęk małżowin nosowych „z odbicia", krwawienia z nosa

pieczenie lub

suchość błony śluzowej, kichanie

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

drżenie(zwłaszcza u dzieci)

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail:adr@urpl.gov.pl.


Septanazal dla dorosłych - dawkowanie leku

Dawkowanie

Zalecana dawka Septanazal dla dorosłych to jedna dawka aerozolu do każdego otworu nosowego do trzech razy na dobę, w razie potrzeby.

Dawkowanie zależy od indywidualnej wrażliwości pacjenta i odpowiedzi klinicznej.

Nie należy stosować dłużej niż 7 dni, chyba, że lekarz zaleci inaczej. Ponowne stosowanie jest możliwe tylko po kilkudniowej przerwie.

Dzieci

Dzieci poniżej 12. roku życia powinny stosować produkt leczniczy pod opieką dorosłych.

leczeniu uszkodzeń błony

nosa.

Jeżeli po 3 dniach leczenia nie zauważono poprawy lub pogorszenia objawów należy ponownie dokonać oceny klinicznej.

Dzieci powyżej 6 roku życia

Zalecana dawka Septanazal dla dorosłych u dzieci powyżej 6 roku życia to jedna dawka aerozolu do każdego otworu nosowego, do trzech razy na dobę. W celu określenia czasu stosowania należy skonsultować się z lekarzem.

Septanazal dla dorosłych jest przeciwwskazany u dzieci poniżej 6 roku życia (patrz punkt 4.3). Dzieci od 2 do 6 roku życia

Zalecana dawka Septanazal dla dzieci u dzieci od 2 do 6 roku życia to jedna dawka aerozolu do każdego otworu nosowego do trzech razy na dobę. W celu określenia czasu stosowania należy skonsultować się z lekarzem.

Septanazal dla dzieci jest przeciwwskazany u dzieci poniżej 2 roku życia (patrz punkt 4.3).

Sposób podawania

Należy usunąć nasadkę ochronną z końcówki rozpylającej.

Przed pierwszym użyciem lub gdy aerozol nie jest stosowany przez dłuższy okres, należy kilkakrotnie nacisnąć pompkę, do czasu pojawienia się jednolitej mgiełki. (Rysunek w oryginale CHPL)

Końcówkę dozownika należy umieścić w otworze nosowym w pozycji na tyle pionowej, na ile to możliwe i nacisnąć pompkę dozownika. Podczas dozownika należy delikatnie wciągnąć powietrze nosem. Jeśli konieczne, czynność tę powtórzyć w drugim otworze nosowym. (Rysunek w oryginale CHPL)

Po użyciu wytrzeć końcówkę dozującą chusteczką papierową i nałożyć nasadkę ochronną.


Septanazal dla dorosłych – jakie środki ostrożności należy zachować?

Produkt leczniczy powinien być stosowany tylko po uważnej ocenie korzyści i ryzyka w przypadku:

- pacjentów przyjmujących inhibitory monoaminooksydazy (ang. monoamine oxidase, MAO) i inne leki, które potencjalnie zwiększają ciśnienie tętnicze krwi,

- zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego, szczególnie w przypadku jaskry z wąskim kątem przesączania,

- poważnych chorób układu krążenia (choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia tętniczego),

- guza chromochłonnego,

- chorób metabolicznych (nadczynności tarczycy, cukrzycy),

- porfirii,

- rozrostu gruczołu krokowego.

Ze względu na niebezpieczeństwo zaniku błony śluzowej nosa produkt leczniczy można stosować w okresie przewlekłego nieżytu nosa tylko pod nadzorem lekarza

Długotrwałe stosowanie i stosowanie dawkach większych niż zalecane leków sympatykomimetycznych może prowadzić do reaktywnego przekrwienia błony śluzowej nosa. Ten efekt prowadzi do zwężenia dróg oddechowych, co powoduje, że pacjent wielokrotnie stosuje produkt, aż jego stosowanie staje się trwałe. Konsekwencją tego jest wtórne polekowe zapalenie błony śluzowej nosa (rhinitis medicamentosa) lub nawet zanik błony śluzowej nosa.

W łagodniejszych przypadkach można rozważyć przerwanie stosowania leków sympatykomimetycznych w jednym z otworów nosowych a po ustąpieniu objawów podać w drugim otworze nosowym dla utrzymania oddychania w części nosa w celu.

Należy unikać bezpośredniego kontaktu produktu leczniczego z oczami.

W przypadku niewłaściwego użycia lub użycia nadmiernej ilości aerozolu, absorpcja ksylometazoliny może powodować układowe działania niepożądane, szczególnie u dzieci (działania niepożądane ze strony choroby układu krążenia i układu nerwowego) (patrz punkt 4.8 i 4.9).

W celu uniknięcia zwiększone ryzyka ze strony układu krążenia i nerwowego nie jest zalecane jednoczesne stosowanie produktu z produktami leczniczymi stosowanymi w miejscowym lub układowym leczeniu grypy oraz sympatykomimetykami zawartymi w lekach na kaszel i przeziębienie (np. pseudoefedryna, efedryna, fenylefryna, oksymetazolina, ksylometazolina, tramazolina, nafazolina, tuaminoheptan) (patrz punkt 4.5).


Przyjmowanie leku Septanazal dla dorosłych w czasie ciąży

Ciąża

Ponieważ nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania chlorowodorku ksylometazoliny przez kobiety w ciąży nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Septanazal dla dorosłych / Septanazal dla dzieci w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy chlorowodorek ksylometazoliny przenika do mleka matki, dlatego nie zaleca się stosowania produktu Septanazal dla dorosłych / Septanazal dla dzieci u kobiet karmiących piersią.

Płodność

Brak danych dotyczących wpływu produktu leczniczego Septanazal dla dorosłych / Septanazal dla dzieci na płodność.


Charakterystyka produktu leczniczego Septanazal dla dorosłych

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Septanazal dla dorosłych z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Septanazal dla dorosłych z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Produkty na katar

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.