Dostępny w większości aptek

 

Metocard tabletki | 50 mg | 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

od 0 , 00  do 7 , 48

Wybierz odpłatność


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 65+ | Ciąża | Dziecko
Substancja czynna: Metoprololi tartras
Podmiot odpowiedzialny: ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.

Metocard cena

7,48Opis produktu Metocard

Kiedy stosujemy lek Metocard?

Nadciśnienie tętnicze
Dławica piersiowa

Zaburzenia rytmu serca, zwłaszcza częstoskurcz nadkomorowy
Pomocniczo w nadczynności tarczycy

Wczesne rozpoczęcie leczenia metoprololem po przebyciu ostrej fazy zawału mięśnia sercowego
zmniejsza obszar martwicy i ryzyko migotania komór, a także umożliwia zastosowanie mniejszych
dawek leków przeciwbólowych.


Jaki jest skład leku Metocard?

Tabletka 50 mg zawiera metoprololu winian {Metoprololi tartras) 50 mg.
Substancja pomocnicza: laktoza jedno wodna 40,5 mg.

Tabletka 100 mg zawiera metoprololu winian ( Metoprololi tartras) 100 mg.
Substancja pomocnicza: laktoza jednowodna 81 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych: patrz pkt 6.1


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Metocard?

Nadwrażliwość na winian metoprololu, inne leki beta-adrenolityczne lub na którąkolwiek
substancję pomocniczą.

Blok przedsionkowo-komorowy drugiego lub trzeciego stopnia.

Nieleczona niewydolność serca (obrzęk płuc, zaburzony przepływ krwi lub

niedociśnienie) i stałe lub okresowe stosowanie leków zwiększających kurczliwość

mięśnia sercowego (agoniści receptorów beta-adrenergicznych).

Objawowa i klinicznie istotna bradykardia zatokowa (częstość akcji serca < 50/min).

Zespół chorego węzła zatokowego.

Wstrząs kardiogenny.

Ciężkie zaburzenia obwodowego krążenia tętniczego.
Niedociśnienie (ciśnienie skurczowe < 90 mm Hg).
Kwasica metaboliczna.

Ciężka astma oskrzelowa lub przewlekła obturacyjna choroba płuc.

Jednoczesne stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy (innych niż inhibitory MAO-B).

Metoprololu nie wolno podawać pacjentom z podejrzeniem ostrego zawału mięśnia
sercowego i częstością akcji serca poniżej 45 uderzeń/min, odstępem PQ > 0,24 sekundy
lub ciśnieniem skurczowym < 100 mm Hg.

Ponadto metoprololu nie wolno stosować u pacjentów z niewydolnością serca i
powtarzającym się ciśnieniem skurczowym poniżej 100 mm Hg (wskazane jest badanie
przed rozpoczęciem leczenia).

Przeciwwskazane jest (z wyjątkiem oddziału intensywnej opieki medycznej) jednoczesne
podawanie dożylne leków blokujących kanały wapniowe jak werapamil lub diltiazem,
lub innych leków o działaniu przeciwarytmicznym (jak dizopiramid).


Metocard – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Działania niepożądane mają przeważnie charakter łagodny i przemijający. Działania niepożądane
wymienione poniżej występowały w trakcie badań klinicznych lub podczas zastosowania w
lecznictwie. W wielu przypadkach nie potwierdzono związku przyczynowego z zastosowaniem
metoprololu.

 

Bardzo
często ≥1/10

Często
≥1/100 do
< 1/10

Niezbyt często
≥1/1 000 do
< 1/100

Rzadko
≥1/10 000
do < 1/1 000

Bardzo rzadko
< 1/10 000,
częstość
nieznana
(częstość nie
może być
określona na
podstawie
dostępnych
danych).

Zaburzenia krwi
i układu
chłonnego

       

trombocytope-
nia, leukopenia

Zaburzenia

enokrynolo-

giczne

     

zaostrzenie

utajonej

cukrzycy

 

Zaburzenia
metabolizmu
i odżywiania

   

zwiększenie
masy ciała

   

Zaburzenia
psychiczne

   

depresja,
osłabienie
koncentracji,
senność lub
bezsenność,
koszmarne sny

nerwowość,
napięcie

zapominanie

lub osłabienie

pamięci,

splątanie,

omamy,

zmiany

osobowości

(np. zmiany

nastroju)

Zaburzenia

układu

nerwowego

 

zawroty
głowy, bóle
głowy

parestezje

   
       

zaburzenia
widzenia,
suchość lub
podrażnienie
oczu, zapalenie
spojówek

 

Zaburzenia oka

 

zaburzenia
równowagi
(połączone z
omdleniem)

   

szumy uszne,

zaburzenia

słuchu

Zaburzenia
serca

 

bradykardia,
kołatanie serca

przejściowe

zaostrzenie

objawów

niewydolności

serca, blok

przedsionkowo

-komorowy

pierwszego

stopnia, ból w

okolicy

przedsercowej

czynnościowe
objawy
zaburzeń
pracy serca,
zaburzenia
rytmu serca,
zaburzenia
przewodzenia
w sercu

 

Zaburzenia
naczyń

 

wyraźne
zmniejszenie
ciśnienia
tętniczego krwi
i niedociśnienie
ortostatyczne,
bardzo rzadko z
omdleniem

zimne dłonie
i stopy

 

martwica u
pacjentów z
ciężkimi
chorobami
naczyń
obwodowych
występującymi
przed
leczeniem,
pogorszenie
chromania
przestankowe-
go lub zespołu
Raynauda

Zaburzenia

oddechowe,

klatki

piersiowej i
śródpiersia

 

duszność
wysiłkowa

skurcz
oskrzeli

nieżyt nosa

 

Zaburzenia
żołądkowo-
jelitowe

 

nudności, bóle
brzucha,
biegunka,
zaparcia

wymioty

suchość w
ustach

zaburzenia
smaku

Zaburzenia
wątroby i dróg
żółciowych

     

nieprawidłowe
wyniki badań
czynności
wątroby

zapalenie
wątroby

Zaburzenia
skóry i
tkanki
podskórnej

   

wysypka

(pokrzywka

łuszczyco-

podobna i

dystroficzne

zmiany

skórne),

zwiększona

potliwość

wypadanie
włosów

reakcje
związane z
nadwrażliwoś-
cią na światło,
zaostrzenie
łuszczycy,
wystąpienie
łuszczycy,
łuszczyco-
podobne
zmiany na
skórze

Zaburzenia
mięśniowo-
szkiełetowe,
tkanki łącznej
i kości

   

kurcze mięśni

 

bóle stawów,

osłabienie

mięśni

Zaburzenia
układu
rozrodczeg
o i piersi

     

impotencja i

inne zaburzenia

seksualne,

plastyczne

stwardnienie

prącia (choroba

Peyroniego)

 

Zaburzenia
ogólne i
stany w
miejscu
podania

zmęczenie

 

obrzęki

   

Metocard - dawkowanie leku

Dawkę leku należy ustalać indywidualnie w zależności od jego tolerancji i skuteczności
terapeutycznej.

Zwykle stosuje się:

Dorośli:

Nadciśnienie tętnicze

Dobowa dawka preparatu Metocard wynosi od 100 do 400 mg, podanych w jednej lub dwóch
dawkach podzielonych.

Początkowo stosuje się 100 mg na dobę. W zależności od stanu pacjenta i skuteczności leczenia,
dawkę dobową można zwiększać w odstępach tygodniowych o 100 mg. Jeśli nie uzyskano
zadowalającego efektu leczniczego, można dodatkowo zastosować lek moczopędny lub inny lek
obniżający ciśnienie tętnicze krwi. 

Dławica piersiowa

Od 50 do 100 mg winianu metoprololu 2 lub 3 razy na dobę.
Zaburzenia rytmu serca

Od 50 do 100 mg winianu metoprololu 2 lub 3 razy na dobę.

W razie potrzeby, dawkę dobową można zwiększyć do 300 mg, którą stosuje się w dawkach
podzielonych.

Nadczynność tarczycy

50 mg 4 razy na dobę. Dawkę tę należy zmniejszyć gdy wystąpi eutyreoza.
Po przebyciu ostrej fazy zawału mięśnia sercowego

Terapia doustna preparatem Metocard powinna rozpocząć się w ciągu 15 minut po ostatniej dożylnej
iniekcji metoprololu. Lek należy stosować w dawce 50 mg co 6 godzin przez pierwsze 48 godzin.
Pacjent, który nie tolerował pełnej dawki dożylnej powinien otrzymać połowę zalecanej dawki
doustnej.

Zazwyczaj dawka podtrzymująca wynosi 200 mg na dobę stosowana w dawkach podzielonych.
Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, należy rozważyć zmniejszenie dawki.
Pacjenci w podeszłym wieku

W zależności od stanu czynności nerek i klinicznej reakcji na leczenie u pacjentów z tej grupy, lekarz
może zalecić zmniejszenie dawki metoprololu do najmniejszej dawki dostępnej na rynku. Należy
rozważyć rozpoczęcie terapii od dawki 12,5 mg 2 razy na dobę lub 25 mg 2 razy na dobę. Zaleca się
stosowanie możliwie najniższej dawki początkowej.


Metocard – jakie środki ostrożności należy zachować?

W razie narastania bradykardii dawkę preparatu należy zmniejszyć lub odstawić lek
stopniowo zmniejszając dawkę.

Leków beta-adrenolitycznych nie należy odstawiać nagle. Jeżeli leczenie ma zostać
przerwane, w miarę możliwości lek należy odstawiać stopniowo przez okres co najmniej
dwóch tygodni, zmniejszając dawkę o połowę, aż do uzyskania dawki odpowiadającej
połowie najmniejszej dawki leku (tj. 25 mg). Tę końcową dawkę należy stosować przez co
najmniej cztery dni przed całkowitym zakończeniem leczenia. W przypadku wystąpienia
objawów, dawkę należy zmniejszać jeszcze wolniej. Nagłe odstawienie leków beta-
adrenolitycznych może zaostrzać niewydolność serca i zwiększać ryzyko zawału mięśnia
sercowego i nagłego zgonu.

Leki beta-adrenolityczne należy stosować ostrożnie u pacjentów z astmą oskrzelową.
Jeżeli chory na astmę stosuje lek beta2-adrenomimetyczny (w postaci tabletek lub
inhalacji), wówczas rozpoczynając leczenie metoprololem należy skontrolować dawkę
beta2 -adrenomimetyku i zwiększyć ją w razie konieczności.

Metoprolol może zaburzać kontrolę glikemii w leczeniu cukrzycy i maskować objawy
hipoglikemii.

Zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego mogą niekiedy ulegać nasileniu
podczas leczenia metoprololem (możliwość wystąpienia bloku przedsionkowo-
komorowego).

Metoprolol może nasilać objawy chorób naczyń obwodowych z uwagi na działanie
hipotensyjne.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania selektywnych beta] -
adrenolityków u pacjentów z dławicą Prinzmetala.

W przypadku gdy metoprolol przepisany jest pacjentom z guzem chromochłonnym, należy
wcześniej zastosować lek o działaniu alfa-adrenolitycznym i kontynuować jego podawanie
jednocześnie z metoprololem.

Leczenie metoprololem może maskować objawy nadczynności tarczycy.

Przed zabiegiem operacyjnym należy poinformować anestezjologa o tym, że pacjent
przyjmuje leki beta-adrenolityczne. Ich odstawienie na czas operacji nie jest zalecane.

Podobnie jak inne leki beta-adrenolityczne, metoprolol może zwiększać zarówno
wrażliwość na alergeny, jak i nasilenie reakcji anafilaktycznych. Adrenalina nie zawsze
daje pożądany skutek terapeutyczny u osób leczonych lekami beta-adrenolitycznymi
(patrz również punkt 4.5 „Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji").

Leki beta-adrenolityczne mogą zaostrzać objawy łuszczycy lub powodować jej wystąpienie.

Produkt leczniczy zawiera laktozę. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko
występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego
wchłaniania glukozy-galaktozy.


Przyjmowanie leku Metocard w czasie ciąży

Ciąża

Ze względu na brak odpowiednio kontrolowanych badań dotyczących stosowania metoprololu u
kobiet w ciąży, lek można podawać pacjentkom w okresie ciąży jedynie w przypadku, gdy korzyść dla
matki przewyższa ryzyko dla zarodka lub płodu.

Leki beta-adrenolityczne mogą zmniejszać perfuzję łożyska i powodować śmierć płodu oraz
przedwczesny poród. Obserwowano opóźnienie rozwoju wewnątrzmacicznego płodu po
długotrwałym stosowaniu metoprololu u kobiet w ciąży z łagodnym i umiarkowanym nadciśnieniem
tętniczym. Leki beta-adrenolityczne mogą przedłużać poród oraz wywoływać bradykardię u płodu i
noworodka. Istnieją także doniesienia o występowaniu hipoglikemii, niedociśnienia, zwiększonej
bilirubinemii oraz utrudnionej odpowiedzi na niedotlenienie tkanek u noworodka. Stosowanie
metoprololu należy przerwać na 48 do 72 godzin przed planowanym porodem. W przypadku, gdy nie
jest to możliwe - noworodka należy obserwować przez 48 do 72 godzin po urodzeniu pod kątem
objawów podmiotowych i przedmiotowych zablokowania receptorów beta-adrenergicznych (np.
powikłań sercowych i płucnych).

Karmienie piersią

Stężenie metoprololu w mleku jest około trzykrotnie większe niż w osoczu. Chociaż po stosowaniu
leku w dawkach terapeutycznych ryzyko szkodliwego działania na oseska jest niewielkie (z wyjątkiem
osób o powolnym metabolizmie), niemowlę karmione piersią należy obserwować w kierunku
objawów zablokowania receptorów beta-adrenergicznych.


Charakterystyka produktu leczniczego Metocard

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Metocard z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje Metocard z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania Metocard


Grupy

  • Leki beta-adrenolityczne

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.