Imodium Instant interakcje ulotka tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 2 mg 6 tabl. | 1 blist.po 6 szt.

Dostępny w ponad połowie aptek

 

Imodium Instant tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej | 2 mg | 6 tabl. | 1 blist.po 6 szt.

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Loperamidi hydrochloridum
Podmiot odpowiedzialny: MCNEIL PRODUCTS LIMITED C/O JOHNSON & JOHNSON LTDOpis produktu Imodium Instant

Kiedy stosujemy lek Imodium Instant?

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

ProduktImodium Instant jest wskazany w objawowym leczeniu ostrej i przewlekłej biegunki.

U pacjentów z wytworzoną przetoką jelita krętego produkt Imodium Instant może być stosowany w celu zmniejszenia liczby i objętości stolców oraz zwiększenia ich konsystencji.Jaki jest skład leku Imodium Instant?

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka (liofilizat doustny) zawiera 2 mg loperamidu chlorowodorku.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Imodium Instant?

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Produktu Imodium Instant nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Produktu Imodium Instant nie należy stosować jako leczenia zasadniczego:

- u pacjentów z ostrą czerwonką, która charakteryzuje się obecnością krwi w kale i wysoką gorączką;

- u pacjentów z ostrym rzutem wrzodziejącego zapalenia jelit;

- u pacjentów z bakteryjnym zapaleniem jelita cienkiego i okrężnicy spowodowanym chorobotwórczymi bakteriami z rodzaju Salmonella, Shigella i Campylobacter;

- u pacjentów z rzekomobłoniastym zapaleniem jelit, związanym z podawaniem antybiotyków o szerokim zakresie działania.

Ogólnie produktu Imodium Instant nie należy stosować w przypadkach, w których należy unikać zwolnienia perystaltyki jelit, z powodu możliwego ryzyka wystąpienia ciężkich powikłań, w tym niedrożności jelit, rozszerzenia okrężnicy (megacolon) i toksycznego rozszerzenia okrężnicy (megacolon toxicum). Leczenie produktem Imodium Instant należy natychmiast przerwać w przypadku wystąpienia zaparcia, wzdęcia brzucha lub niedrożności jelit.

Leczenie biegunki produktem Imodium Instant jest leczeniem wyłącznie objawowym.

W każdym przypadku, w którym możliwe jest ustalenie etiologii, gdy jest to uzasadnione (lub wskazane), należy zastosować leczenie przyczynowe.


Imodium Instant – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

4.8 Działania niepożądane

Dorośli i dzieci w wieku 12 lat i starsze

Bezpieczeństwo loperamidu HCl oceniono u 3076 pacjentów w wieku 12 lat i starszych, którzy uczestniczyli w 31 badaniach klinicznych z grupą kontrolną i zastosowaniem loperamidu HCl w leczeniu biegunki. 26 badań dotyczyło leczenia ostrej biegunki (N=2755), a 5 leczenia przewlekłej biegunki (N=321).

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi (≥1% zdarzeń) w badaniach klinicznych z zastosowaniem loperamidu w leczeniu ostrej biegunki były: zatwardzenie (2,7 %), wzdęcia (1,7 %), bóle głowy (1,2 %) oraz nudności (1,1 %). W badaniach dotyczących leczenia przewlekłej biegunki najczęściej zgłaszano (≥1% zdarzeń): wzdęcia (2, %), zatwardzenie (2,2 %), nudności (1,2 %) i zawroty głowy (1,2 %).

Niepożądane reakcje na lek zgłaszane u ≥1% pacjentów leczonych loperamidem HCl w badaniach klinicznych (leczenie ostrej i przewlekłej biegunki) oraz po wprowadzeniu do obrotu przedstawiono w tabeli 1.

Częstość występowania niepożądanych działań leku przedstawiono zgodnie z następującym schematem:

Często (≥1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100)

Rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000)

   

Wskazanie

 

Grupa układów i narządów

Ostra biegunka (N=2755)

Przewlekła biegunka

(N=321)

Biegunka przewlekła

i ostra – dane uzyskane po

wprowadzeniu do obrotu

Zaburzenia układu immunologicznego

     

Reakcja nadwrażliwościa, reakcja

     

anafilaktycznaa (w tym wstrząs anafilaktyczny) oraz reakcja anafilaktoidalnaa

   

rzadko

Zaburzenia układu nerwowego

     

Bóle głowy

często

niezbyt często

często

Zawroty głowy

niezbyt często

często

często

Bezsennośća

   

niezbyt często

Utrata świadomościa, otępieniea,

     

obniżony poziom świadomościa, hipertoniaa, nieprawidłowa koordynacjaa

   

rzadko

Zaburzenia oka

     

Zwężenie źrenicya

   

rzadko

Zaburzenia żołądka i jelit

     

Zatwardzenie, nudności, wzdęcia

często

często

często

Bóle brzucha, dolegliwości w obrębie

niezbyt często

niezbyt często

niezbyt często

brzucha, suchość w jamie ustnej

     

Ból w nadbrzuszu, wymioty

niezbyt często

 

niezbyt często

Niestrawność

 

niezbyt często

niezbyt często

Niedrożność jelitaa (w tym niedrożność jelita porażenna), rozszerzenie

     

okrężnicya (w tym toksyczne

rozszerzenie okrężnicyb), glossodyniaa,c (pieczenie języka)

   

rzadko

Zwiększenie obwodu brzucha

rzadko

 

rzadko

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

     

Wysypka

niezbyt często

 

niezbyt często

Obrzęk naczynioruchowya, wysypka pęcherzowaa (w tym zespół Stevensa-

     

Johnsona, toksyczna nekroliza naskórka oraz rumień wielopostaciowy), świąda, pokrzywkaa

   

rzadko

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

     

Zatrzymanie moczua

   

rzadko

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania leku

     

Zmęczeniea

   

rzadko

a: Dane uzyskane po wprowadzeniu do obrotu. Częstotliwość oszacowana na podstawie badań klinicznych dotyczących leczenia biegunki ostrej oraz przewlekłej, obejmujących dorosłych i dzieci poniżej 12 roku życia (N=3683). b: Patrz część 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania. c: Zgłaszane tylko w przypadku tabletek szybko rozpadających się w jamie ustnej.

Dzieci

Bezpieczeństwo stosowania loperamidu zostało zbadane w 13 kontrolowanych i niekontrolowanych badaniach klinicznych dotyczących leczenia ostrej biegunki. Badanie obejmowało 607 pacjentów w wieku od 10 dnia życia do 13 roku życia. Ogólnie działania niepożądane występujące u tej grupy osób były podobne do działań niepożądanych opisywanych w przypadku dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia.


Imodium Instant – dawkowanie leku

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Tabletkę Imodium Instant należy położyć na języku, poczekać aż się rozpuści i połknąć ze śliną. Nie jest potrzebny płyn do popicia.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat

Ostra biegunka: początkowa dawka - 2 tabletki (4 mg) dla dorosłych i 1 tabletka (2 mg) dla dzieci, a następnie 1 tabletka (2 mg) po każdym kolejnym luźnym stolcu.

Przewlekła biegunka: początkowa dawka - 2 tabletki (4 mg) na dobę dla dorosłych i 1 tabletka (2 mg) na dobę dla dzieci; tę początkową dawkę należy zmodyfikować aż do momentu uzyskania od 1 do 2 normalnych stolców na dobę, co zazwyczaj osiąga się poprzez stosowanie dawki podtrzymującej wynoszącej od 1 do 6 tabletek (od 2 mg do 12 mg) na dobę.

Dawka maksymalna w ostrej i przewlekłej biegunce - 8 tabletek (16 mg) na dobę dla dorosłych i dzieci; u dzieci dawka preparatu musi być dostosowana do masy ciała (3 tabletki/20 kg mc.).

Osoby w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku nie jest konieczna modyfikacja dawkowania.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie jest konieczna modyfikacja dawkowania.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Pomimo braku danych dotyczących farmakokinetyki leku u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby w tej grupie pacjentów produkt Imodium Instant należy stosować ostrożnie z powodu zmniejszenia metabolizmu związanego z efektem pierwszego przejścia przez wątrobę (patrz punkt 4.4).


Imodium Instant – jakie środki ostrożności należy zachować?

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

U pacjentów z biegunką, szczególnie u dzieci, może wystąpić odwodnienie i nadmierna utrata elektrolitów. W tych przypadkach postępowaniem z wyboru jest uzupełnianie odpowiednich płynów i elektrolitów.

Jeżeli w ciągu 48 godzin po podaniu produktu leczniczego w ostrej biegunce nie obserwuje się poprawy stanu klinicznego pacjenta, podawanie produktu Imodium Instant należy przerwać i pacjent powinien skonsultować się z lekarzem.

U pacjentów z AIDS, leczonych produktem Imodium Instant z powodu biegunki, należy przerwać podawanie produktu w razie pojawienia się najwcześniejszych objawów wzdęcia brzucha. Istnieją pojedyncze doniesienia o przypadkach wystąpienia toksycznego rozszerzenia okrężnicy u leczonych loperamidu chlorowodorkiem pacjentów z AIDS i jednoczesnym zakaźnym zapaleniem okrężnicy wywołanym zarówno przez wirusy, jak i bakterie.

Pomimo braku danych dotyczących farmakokinetyki leku u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, w tej grupie pacjentów produkt Imodium Instant należy stosować go z ostrożnością z powodu zmniejszenia metabolizmu związanego z efektem pierwszego przejścia przez wątrobę. Pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy uważnie obserwować, czy nie występują u nich objawy toksyczności ze strony ośrodkowego układu nerwowego.

Ponieważ większość leku jest metabolizowana, a metabolity lub lek w postaci niezmienionej są wydalane z kałem, nie ma konieczności modyfikacji dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Nie należy stosować produktu Imodium Instant u pacjentów z fenyloketonurią, ponieważ lek Imodium Instant zawiera aspartam, źródło fenyloalaniny.


Przyjmowanie leku Imodium Instant w czasie ciąży

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Mimo że nic nie wskazuje na to, aby loperamidu chlorowodorek wykazywał działanie teratogenne lub embriotoksyczne, należy dokładnie rozważyć przewidywane korzyści terapeutyczne względem potencjalnego ryzyka związanego z podaniem produktu Imodium Instantkobietom w ciąży, szczególnie w pierwszym trymestrze.

Karmienie piersią

Małe ilości loperamidu mogą pojawić się w mleku kobiecym. Dlatego też nie zaleca się podawania produktu Imodium Instant w okresie karmienia piersią.


interakcje leków z innymi lekami

Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


interakcje leków z żywnością

Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Środki przeciwbiegunkowe

    W tej kategorii znajdziesz produkty przeciwbiegunkowe dla dorosłych i dzieci. Dostępne w postaci tabletek, kapsułek, proszku i granulatu do sporządzania doustynych roztworów i zawiesin, ziół do zapatzania itp.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:

Jak poradzić sobie z czkawką?

Porady

Jak poradzić sobie z czkawką?

Każdy z nas przynajmniej kilka razy w życiu miał czkawkę. Czasem trwa kilka sekund, czasem kilka minut. Zdarza się jednak, że może nas męczyć przez ki...


Imodium Instant - statystyki wyszukiwań w serwisie KtoMaLek.pl

Zgodnie z statystykami naszej wyszukiwarki leków KtoMaLek.pl wynika, że lek Imodium Instant jest wyszukiwany przez użytkowników następujących regionów mazowieckie, warmińsko-mazurskie. Potrafimy dodatkowo udzielić wiadomości na temat miejscowości, w których najwięcej mieszkańców poszukuje Imodium Instant. Są to wymienione lokalizacje: Radom, Węgorzewo.

Jaka jest dostępność leku Imodium Instant?

Na terenie naszego kraju lek Imodium Instant ma na stanie większość aptek. Jesteśmy w stanie więc poinformować bez cienia wątpliwości, iż są to leki łatwo dostępne.

Czy Imodium Instant jest lekiem refundowanym?

Imodium Instant nie jest lekiem refundowanym.

Czy Imodium Instant jest lekiem na receptę?

Imodium Instant nie jest lekiem na receptę.


Imodium Instant opinie.


Powyższe dane statystyczne są danymi archiwalnymi. Aby uzyskać najnowsze dane skontaktuj się z  PEX PharmaSequence sp. z o.o. .


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje: